Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Rzeszowie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 17 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Rzeszowie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 17 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 w Rzeszowie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 17 grudnia 2009 r. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

2 Limit środków unijnych dla województwa podkarpackiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (bez Pomocy Technicznej)* Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Priorytet III Rozwój lokalny Łącznie: – 110,6 mln euro (426,3 mln zł) – 30,0 mln euro (113,5 mln zł) – 51,5 mln euro (196,7 mln zł) 192,2 mln euro (736,5mln zł) * Po uwzględnieniu kwot wydatkowanych oraz kwot pozostałych do wydatkowania przeliczonych wg kursu EBC z dn. 29 października 2009 r. 1EUR =4,2565 PLN

3 Zaangażowanie środków wspólnotowych z alokacji 2004-2006 – projekty zakontraktowane (stan na 31 października 2009 r.) * Wartość dofinansowania po uwzględnieniu oszczędności Wyszczególnienie Projekty zakontraktowane % w stosunku do sumy alokacji liczba wartość dofinansowania w tys. zł* Priorytet I127476 652,50111,80% Priorytet II302136 486,20120,30% Priorytet III511216 745,60110,10% Ogółem940829 881,50112,70% w tym: projekty infrastrukturalne ( P.I+P.III bez dz. 3.4)370679 076,70110,70% projekty mikroprzedsiębiorców (dz.3.4)26814 318,60109,76%

4 Zawarte umowy w ramach ZPORR jako % alokacji na lata 2004-2006- ujęcie MRR (stan na 31.10.2009r. )

5 Beneficjenci ZPORR w województwie podkarpackim

6 Rodzaje i liczba realizowanych projektów w ramach Priorytetu I i III bez działania 3.4 ZPORR

7 Rodzaje i liczba realizowanych projektów w ramach Priorytetu II oraz działania 3.4 ZPORR

8 Tabela realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach priorytetów ZPORR w województwie podkarpackim Priorytet I (w mln Euro) działanie Alokacja pierwotna (EUR) Wartość alokacji środków wspólnotowych - po uwzgl. realokacji z 23 czerwca 2009r. Alokacja po realokacji/ Alokacja pierwotna 1.1 53,754,9102% 1.2 20,519,897% 1.3 16,917,1101% 1.3.1 10,28,886% 1.3.2 6,88,3122% 1.4 13,41290% 1.5 5,96,7114% Razem P. I 110,6 100%

9 Tabela realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach priorytetów ZPORR w województwie podkarpackim Priorytet II (w mln Euro) działanieAlokacja pierwotna Wartość alokacji środków wspólnotowych - po uwzgl. realokacji z 23 czerwca 2009r. Alokacja po realokacji/ Alokacja pierwotna 2.1 6,56,092% 2.2 7,712,8166% 2.2.1 6,510,8166% 2.2.2 1,22,0167% 2.3 3,83,284% 2.4 5,81,628% 2.5 3,23,7116% 2.6 3,12,787% Razem P. II 30,0 100%

10 Tabela realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach priorytetów ZPORR w województwie podkarpackim Priorytet III (w Euro) działanieAlokacja pierwotna Wartość alokacji środków wspólnotowych - po uwzgl. realokacji z 23 czerwca 2009r. Alokacja po realokacji / Alokacja pierwotna 3.1 25,523,9 94% 3.2 8,1 100% 3.3 6,97,6 110% 3.4 3,83,4 89% 3.5 7,28,5 118% 3.5.1 3,65,2 144% 3.5.2 3,63,3 92% Razem P. III 51,5 100%

11 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na dzień 31.10.2009 r.) Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu I -wybudowano i zmodernizowano 238,60 km dróg, -wybudowano 607,87 km sieci kanalizacji, -wybudowano (rozbudowano) 8 oczyszczalni ścieków, -wsparto 14 obiektów opieki zdrowotnej - zakupiono 188 szt sprzętu medycznego. W 2009r. potwierdzono kontrolą: -w dz. 1.1 zmodernizowanie 25,43 km drogi, -w dz. 1.2 wybudowanie 81,11 km sieci kanalizacyjnej, 2,39 km sieci ciepłowniczej oraz budowę (rozbudowę) 2 oczyszczalni ścieków, -w ramach działania 1.3 zakupiono 30 sztuk sprzętu medycznego oraz wsparto 3 zakłady opieki zdrowotnej

12 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na dzień 31.10.2009 r.) Od początku realizacji Programu w ramach Priorytetu III -wybudowano i zmodernizowano 220,32 km dróg, -wybudowano 179,84 km sieci wodociągowej i 495,13 km sieci kanalizacyjnej, -wybudowano i zmodernizowano 31 obiektów sportowych i dydaktycznych o łącznej powierzchni 32 455,66 m2, -wsparto 16 zakładów opieki zdrowotnej - zakupiono 246 szt sprzętu medycznego -objęto wsparciem 268 mikroprzedsiębiorstw. W ramach działań tego Priorytetu potwierdzono kontrolą w 2009 r. -wybudowanie i zmodernizowanie 2,9 km dróg, -wybudowanie 3,71km sieci wodociągowej i 119,72 km sieci kanalizacji, -zmodernizowano 1 stację uzdatniania wody -wybudowano 10 obiektów sportowych o łącznej powierzchni 11 608,11 m2.

13 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na dzień 31.10.2009 r.) 2.1 zakończono 100 projektów (m.in. szkolenia językowe, zawodowe, komputerowe), 2.2 zakończono 43 projektów stypendialnych dla uczniów i studentów 2.3 zakończono 65 projektów szkoleniowych i subsydiowania zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa 2.4 zakończono 23 projektów szkoleniowych i subsydiowania zatrudnienia dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2.5 zakończono 32 projektów promocji przedsiębiorczości 2.6 zakończono 39 projektów dot. innowacyjności Od początku realizacji Programu wsparciem ramach Priorytetu II objęto 112 643 osób, z których 42% stanowią mężczyźni i 58% kobiety W ramach Priorytetu II zakończono 302 projekty, z tego w ramach działania:

14 Wypłaty z kont programowych komponentu wojewódzkiego ZPORR w poszczególnych latach realizacji Programu (w tys. zł) 20042005200620072008 2009 do końca listopada Razem ( 2004- 30.11.2009) kwota wydatków 072 546,4236 711,5261 419,8163 499,094 748,1828 924,8 % w stos. do alokacji narastająco 9,8%41,8%78,9%100,3%112,5% Priorytet I 045 306,2148 904,4136 800,292 592,451 955,8475 559,0 10,6%45,5%79,3%100,1%111,5% Priorytet II 03 119,514 974,740 495,250 568,127 462,7136 620,2 2,7%15,7%53,0%96,8%120,4% Priorytet III 024 120,772 832,484 124,420 338,515 329,6216 745,6 12,2%48,8%92,5%102,7%110,2%

15 Wypłaty z kont programowych komponentu wojewódzkiego ZPORR w poszczególnych latach realizacji Programu (w tys. zł)

16 Wypłaty z kont programowych komponentu wojewódzkiego ZPORR w poszczególnych latach realizacji Programu (w tys. zł) w ujęciu narastającym

17 Wykorzystania alokacji 2004-2006 w ramach ZPORR na podstawie dokonanych refundacji środków - ujęcie MRR (stan na 31 październik 2009 r.)

18 Zwroty i potrącenia dokonane w okresie 2004-2009 w stosunku do wypłat (stan na 30.11.2009r) w tys. zł 200420052006200720082009 razem 2004- 2009 zwroty + potrącenia0,00 92,102 237,401 568,30125,904 023,70 % w stos. do wypłat- -0,04%0,86%0,96%0,13%0,49% Priorytet I 0,00 31,501 875,401 134,1043,403 084,40 -- 0,02%1,37%1,22%0,08%0,65% Priorytet II 0,00 39,307,8050,2078,40175,70 -- 0,26%0,02%0,10%0,29%0,13% Priorytet III 0,00 21,30354,20384,004,10763,60 - -0,03%0,42%1,89%0,03%0,35%

19 Zaangażowanie środków wspólnotowych z alokacji 2004-2006 – w ramach Pomocy Technicznej -projekty zakontraktowane (stan na 31 października 2009 r.) Wyszczególnienie Projekty zakontraktowane % w stosunku do sumy alokacji liczba wartość dofinansowania w tys. zł* Działanie 4.1415 962,20100,51% Działanie 4.2351 396,6089,67% Działanie 4.3451 101,9073,62% Ogółem Priorytet IV1218 460,7094,15%

20 Informacja i promocja programu ZPORR w okresie 2004-2009 W ramach przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych zorganizowano m.in.: - 134 konferencje, w których uczestniczyło łącznie 6971 osób -151 szkoleń dla beneficjentów, w których uczestniczyło łącznie 5161 osób - wydano 20 biuletynów o łącznym nakładzie 43 000 szt

21 Informacja i promocja programu ZPORR w okresie 2004-2009 -62 378 osób odwiedziło punkty informacyjne/kontaktowe -1 668 983 osób skorzystało z portali internetowych - wydano 85 626 szt materiałów promocyjnych

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "W Rzeszowie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Posiedzenie Podkarpackiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 17 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google