Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja bieżących postępów we wdrażaniu PO KL w województwie warmińsko-mazurskim Stan na 15.10.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja bieżących postępów we wdrażaniu PO KL w województwie warmińsko-mazurskim Stan na 15.10.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja bieżących postępów we wdrażaniu PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
Stan na r.

2 Dynamika wdrażania PO KL (stan na 15 października 2008 r.)
0,45% 55,10% 88,5% 40,5% 33,62% 34,7% 19,7% 5,50% 16,77% 5,8% 76,11% W odpowiedzi na 27 konkursów ogłoszonych od początku wdrażania programu wpłynęło 1 579 wniosków poprawnych pod względem formalnym o wartości ogółem ,48 zł. W wyniku oceny merytorycznej do dofinansowania wyłoniono 574 projekty o wartości ogółem ,01. ramach Priorytetów VI - IX PO KL zakontraktowano (na podstawie 253 podpisanych umów/decyzji o dofinansowanie) ,59 zł. Do 27 października 2008 r. zatwierdzono 113 wniosków o płatność na kwotę ,00 zł. 4,9% 241,87% 16,67%

3 Stan wdrażania PO KL Tabela 1. Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL w stosunku do całości środków finansowych na lata Priorytet Wartość ogółem VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Kontraktacja na dzień 15 października 2008 r ,97 ,41 ,90 ,37 ,65 Alokacja na lata ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Poziom wykorzystania alokacji na lata 117% 23% 144% 35% 74% Alokacja na lata ,24 ,09 ,41 ,87 ,61 Poziom wykorzystania alokacji na lata 28% 6% 12% 14% Najwięcej umów/decyzji o dofinansowanie projektów, podpisano w ramach Priorytetu IX (110 umów/ decyzji o dofinansowanie). Osiągnięto wskaźnik kontraktacji w odniesieniu do alokacji na lata na poziomie 6 %. Najwyższy poziom kontraktacji (28 %) osiągnięto w ramach Priorytetu VI, podpisano 64 umowy/decyzje o dofinansowanie realizacji projektów. Zróżnicowanie w poziomie kontraktacji pomiędzy poszczególnymi priorytetami wynika z trybów przeprowadzania konkursów oraz udziału środków przeznaczonych na projekty systemowe w poszczególnych priorytetach. Oczekuje się, że w ramach priorytetów VII i IX, gdzie dominowały konkursy zamknięte rozplanowane równomiernie w całym roku 2008, poziom kwot zakontraktowanych wzrośnie w IV kwartale br. Taka prognoza znajduje uzasadnienie w liczbie przyjętych wniosków dofinansowanie, które są obecnie na etapie podpisywania umów lub w trakcie oceny merytorycznej.. Stan wdrażania PO KL wg. liczby złożonych wniosków, który prezentuje wyraźny wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej widoczny od miesiąca czerwca w przypadku priorytetu IX i miesiąca września w przypadku priorytetu VII Wartość podpisanych umów do alokacji na lata

4 Aktywność beneficjentów w ujęciu geograficznym
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łącznie złożono wniosków o dofinansowanie ( przed oceną formalną). Około 85 % złożonych wniosków pochodziło od beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego, pozostałe 15 % stanowiły wnioski beneficjentów spoza województwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się działania dotyczące obszaru edukacji. W ramach tych działań złożono 1313 wniosków, co stanowi 58 % spośród wszystkich złożonych wniosków. Największą aktywnością w aplikowaniu o środki EFS wykazały się podmioty mające siedzibę na terenie miasta Olsztyn - złożono 536 wniosków o dofinansowanie. Kolejne miejsce, pod względem aktywności powiatów ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFS zajmuje powiat olsztyński. Złożono 177 wniosków, z czego około 75 % stanowiły wnioski z obszaru edukacji. Czołowe miejsce zajmuje także powiat elbląski, z którego napłynęły 154 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu. Podkreślić należy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach PO KL składane były przez beneficjentów ze wszystkich powiatów województwa warmińsko – mazurskiego.

5 Województwo na tle kraju (stan na 27 października 2008 r.)

6 Poziom kontraktacji w Priorytecie VI jako stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013
W ramach Priorytetu VI PO KL najwięcej umów o dofinansowanie realizacji projektów, jako procent alokacji na lata , podpisano w województwie warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim – 27% do alokacji. W województwie podkarpackim w/w współczynnik wynosi 26%. Średni poziom kontraktacji dla wszystkich województw wynosi 18%.

7 Poziom kontraktacji w Priorytecie VII jako stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013
Poziom kontraktacji w Priorytecie VII, jako stopień wykorzystania alokacji na lata najlepiej przedstawia się w województwie zachodniopomorskim oraz śląskim – odpowiednio 16% i 11%. Województwo warmińsko-mazurskie osiągnęło średni poziom kontraktacji W Priorytecie VII, który wynosi 6%.

8 Poziom kontraktacji w Priorytecie VIII jako stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013
Stan kontraktacji w Priorytecie VIII najlepiej przedstawia się w województwie świętokrzyskim osiągając poziom 19% alokacji na lata Średni poziom kontraktacji w Priorytecie VIII, który wynosi 5%, został przekroczony w zachodniopomorskim (16,3%), województwie warmińsko - mazurskim (11%), Opolskim (8%) oraz wielkopolskim

9 Poziom kontraktacji w Priorytecie IX jako stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013
Od początku realizacji Programu zakontraktowano w Priorytecie IX środki, których średni poziom dla wszystkich województw wynosi 2% alokacji na lata W województwie warmińsko-mazurskim poziom kontraktacji przekracza średni pułap i wynosi 5, 7 %.

10 Rezultaty projektów Województwo warmińsko-mazurskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości uczestników projektów PO KL. Wysoka liczba uczestników projektów w województwie warmińsko-mazurskim jest efektem realizacji projektów skierowanych do osób bezrobotnych w ramach VI Priorytetu PO KL.


Pobierz ppt "Prezentacja bieżących postępów we wdrażaniu PO KL w województwie warmińsko-mazurskim Stan na 15.10.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google