Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 6. posiedzenie Warszawa, 16 września 2005 r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

2 Porządek obrad Powitanie uczestników, słowo wstępne – Marek Szczepański – Podsekretarz Stanu w MGiP, Przewodniczący Komitetu Przyjęcie programu VI posiedzenia i protokołów z IV i V posiedzenia KM ZPORR Prezentacja postępu w zakresie wdrażania ZPORR oraz sprawozdania okresowego za II kw r. – Anna Siejda – Zastępca Przewodniczącego Komitetu - Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP (IZ ZPORR) Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem sprawozdania okresowego przez Komitet (Uchwała Nr 12/2005) Prezentacja stanu wdrażania ZPORR w regionach – przedstawiciele województw mazowieckiego i podlaskiego Propozycje zmian w Uzupełnieniu ZPORR – Dyrektor Anna Siejda Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem przez Komitet zmian do Uzupełnienia ZPORR (Uchwała Nr 13/2005) Informacja nt. harmonogramu realizacji projektu dotyczącego samooceny stanu wdrażania działań ZPORR (twinning polsko-włoski-francuski) – Ewa Wnukowska – Z-ca Dyrektora Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP) Sprawy różne

3 Wdrażanie ZPORR - plan Informacja i promocja ZPORR
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wdrażanie ZPORR - plan Informacja i promocja ZPORR Postęp wdrażania ZPORR wg Priorytetów Stan wdrażania Działań ZPORR Postęp finansowy SIMIK dla ZPORR Wnioski Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

4 Ilość ogłoszonych konkursów
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ilość ogłoszonych konkursów Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

5 Informacja i promocja ZPORR 1

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Informacja i promocja ZPORR 2 Do końca II kwartału 2005 r. IZ ZPORR zorganizowała: 17 konferencji, w których wzięło udział 1620 osób 4 szkolenia dla beneficjentów, w których wzięło udział 240 osób 63 szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, w których udział wzięło 2464 osób Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

7 Wdrażanie Priorytetu 1 (wg liczby wniosków i umów)
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wdrażanie Priorytetu 1 (wg liczby wniosków i umów)

8 Wdrażanie Priorytetu 2 (wg liczby wniosków i umów)
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wdrażanie Priorytetu 2 (wg liczby wniosków i umów)

9 Wdrażanie Priorytetu 3 (wg liczby wniosków i umów)
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wdrażanie Priorytetu 3 (wg liczby wniosków i umów)

10 Wdrażanie Priorytetu 1 (wg % alokacji)

11 Wdrażanie Priorytetu 2 (wg % alokacji)

12 Wdrażanie Priorytetu 3 (wg % alokacji)

13 Stan wdrażania Działań ZPORR (wg Priorytetów)

14 Działania Priorytetu 1

15 Działania Priorytetu 1

16 Działania Priorytetu 2

17 Działania Priorytetu 2

18 Działania Priorytetu 3

19 Działania Priorytetu 3

20 Postęp finansowy W II kwartale 2005 r. : Kontynuowano proces zaciągania pożyczek na prefinansowanie; Wojewodowie złożyli kolejne wnioski o zaliczkę ze środków EFRR/ EFS Kontynuowano refundacje z rachunków programowych na poziomie Instytucji Pośredniczących ze środków EFRR i EFS.

21 Wybrane efekty wdrażania ZPORR (projekty zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na koniec II kw 2005 r.) osoby zostały objęte wsparciem w ramach 157 projektów w P2 (EFS) : w tym 55,00 % kobiet w tym 51,26 % osób w wieku 16 – 25 lat zakupiono 97 sztuk sprzętu specjalistycznego dla szpitali w ramach Dz. 1.3. zmodernizowano 40,17 km dróg powiatowych i gminnych, 83,42 km sieci rozdzielczej wodociągów i 15,05 km sieci kanalizacyjnej w ramach Dz. 3.1. zmodernizowano 4084,1 m2 obiektów dydaktycznych i sportowych w ramach Dz. 3.5

22 Ministerstwo Gospodarki i Pracy SIMIK dla ZPORR (do końca VII.05 r.) 1
Zainicjowanie procedury przeformatowywania i przesyłania do IZ ZPORR wniosków wypełnionych w GW, dla których podpisane zostały umowy o dofinansowanie do dnia 31 maja. UM oraz UW przekazano hasła i loginy do testowej wersji systemu w celach dydaktycznych (WUP-om i instytucjom regionalnym pełniącym funkcję IW ww. wersję testową udostępniono w sierpniu br.) Powołana została grupa robocza ds. wdrożenia systemu SIMIK (Instytucje Zarządzające PO oraz Ministerstwo Finansów) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

23 Ministerstwo Gospodarki i Pracy SIMIK dla ZPORR (do końca VII.05 r.) 2
Od kwietnia br. wszystkie wnioski w ramach Priorytetu II wypełniane są za pomocą GW Od połowy czerwca br. wszystkie wnioski w ramach Priorytetu I, III i IV wypełniane są za pomocą GW Odbyło się spotkanie organizacyjne pomiędzy IZ ZPORR i MF dot. wdrażania systemu SIMIK (ustalono harmonogram wdrażania systemu – realizacja harmonogramu rozpoczęła się w III kwartale) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

24 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zmiany legislacyjne 1
Ø Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach ZPORR (Dz. U. Nr 102, poz.853), data wejścia w życie: r. Ø Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 113, poz. 958), data wejścia w życie: r Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

25 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zmiany legislacyjne 2
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. nr 137, poz. 1153), data wejścia w życie: r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia lipca 2005 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – (Dz. U. nr 125, poz. 1054), data wejścia w życie: r. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

26 Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Zmiany wprowadzane do Uzupełnienia ZPORR zaakceptowane na Komitecie Monitorującym w dn. 15 czerwca 2005 r. Rozszerzenie możliwych rodzajów działań w ramach Priorytetu 4 o przygotowanie Regionalnych Programów Operacyjnych na lata , Wprowadzenie dodatków szkoleniowych w Aneksie III w części „Wydatki kwalifikowalne Działania 2.3” mające na celu zwiększenie możliwości uczestnictwa w projektach przez beneficjentów ostatecznych, tj. rolników i domowników. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

27 Wnioski Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Główne utrudnienia wdrażania ZPORR wskazywane w sprawozdaniach i w czasie spotkań roboczych z przedstawicielami regionów to: zatwierdzenie niezbędnych Podręczników; rekomenduje się organizowanie większej ilosci szkoleń dla poszczególnych instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR wzmożenie akcji informacyjno – promocyjnej ukierunkowanej przede wszystkim na potencjalnych beneficjentów działań 2.3 i 2.4; potrzeba jak najszybszego opracowania i wdrożenia systemu wynagrodzeń i motywacji dla osób zatrudnionych przy wdrażaniu programu, tak by zapobiec rotacji i zatrzymać a także pozyskać nowe osoby, dysponujące niezbędnym doświadczeniem zawodowym; brak funkcjonującego systemu SIMIK. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

28 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Dziękuję Państwu za uwagę Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google