Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r.

2 Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 października 2011 r
Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 października 2011 r. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, na wniosek kandydata mogą być procedowane według dotychczasowych przepisów lub według przepisów ustawy z 18 marca 2011 r.

3 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Brak wymagań posiadania publikacji do otwarcia przewodu doktorskiego Warunek otwarcia przewodu – co najmniej jedna książka, rozdział w książce, publikacja w indeksowanym czasopiśmie lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej

4 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r. Promotor
Rozprawa musi być przedstawiona w języku polskim (dopuszczalne pewne wyjątki) Promotor i promotor pomocniczy Rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski (za zgodą Rady)

5 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Rozprawa musi mieć formę maszynopisu Rozprawa może mieć formę maszynopisu książki, wydanej książki lub spójnego tematycznie zbioru artykułów w indeksowanych czasopismach

6 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
CO NAJWYŻEJ JEDEN recenzent może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód lub pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta ŻADEN recenzent nie może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód ani pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta

7 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Brak wymogu zamieszczania informacji o pracy doktorskiej i recenzjach na stronach internetowych Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje jednostka przeprowadzająca przewód zamieszcza na swoich stronach internetowych

8 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Kandydat składa dokumentację do Rady, która podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia przewodu Kandydat składa wniosek do Centralnej Komisji (CK) i wskazuje Radę, która ma przeprowadzić postępowanie (jeśli ta Rada odmówi, CK wskazuje Radę, która przeprowadzi postępowanie)

9 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Rada Wydziału (Rada Naukowa) wyznacza 2 recenzentów CK wyznacza dwóch recenzentów CK (w terminie 6 tygodni) powołuje Komisję ds. konkretnego przewodu i wskazuje 4 jej członków, w tym 2 recenzentów oraz przewodniczącego. Rada Wydziału (Rada Naukowa) wskazuje 3 członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta.

10 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Ocena rozprawy habilitacyjnej (którą może być książka lub cykl jedno-tematycznych artykułów) i pozostałego dorobku naukowego Ocena wyłącznie na podstawie dorobku kandydata, z tym że kandydat musi wskazać swoje osiągnięcie naukowe (którym może być książka lub cykl jedno-tematycznych artykułów) oraz wykazać się aktywnością naukową w postaci publikacji.

11 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 3 miesięcy Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 6 tygodni

12 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Na podstawie recenzji Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydata do kolokwium habilitacyjnego Kolokwium habilitacyjne i głosowanie nad przyjęciem kolokwium Wykład habilitacyjny Na podstawie recenzji oraz dyskusji podczas posiedzenia, Komisja w terminie 21 dni podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia dr hab. w głosowaniu jawnym (kandydat może zażądać głosowania tajnego).

13 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Rada, po odbyciu kolokwium habilitacyjnego (w przypadku niepowodzenia, kolokwium może być powtórzone) oraz wygłoszeniu wykładu przez habilitanta podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Komisja przedstawia Radzie uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego a Rada w ciągu miesiąca podejmuje decyzję (uchwała Rady)

14 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Postępowanie rozpoczyna się na wniosek Rady (za zgodą kandydata) lub na wniosek kandydata poparty 3 opiniami osób z tytułem profesora w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o tytuł naukowy Kandydat składa wniosek do wybranej przez siebie Rady Wydziału (Rady Naukowej)

15 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Rada powołuje 2 recenzentów CK powołuje 2 recenzentów Rada proponuje listę 10 recenzentów. CK powołuje 5 recenzentów, którzy przygotowują oceny w formie ankiet – ŻADEN recenzent nie może być zatrudniony w tej samej instytucji co kandydat i być członkiem Rady.

16 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora. W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora. W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku

17 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
Wymagania dla kandydata do tytułu: - stopień dr hab. - osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne Wymagania dla kandydata do tytułu: - stopień dr hab. lub uprawnienia równorzędne - osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne

18 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r.
istotne osiągnięcia organizacyjne istotne osiągnięcia w zakresie dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej - doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych - uczestnictwo w co najmniej 3 przewodach doktorskich w charakterze promotora (co najmniej 1 raz) lub promotora pomocniczego

19 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Ustawa z 18 marca 2011 r. BRAK
- co najmniej dwukrotne recenzowanie prac doktorskich i prac/wniosków habilitacyjnych - odbycie staży naukowych

20 Przyjęcie funkcji promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowanie o nadanie tytułu profesora, a także sporządzenie opinii na wniosek Centralnej Komisji jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. [W uzasadnionych przypadkach nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy może być zwolniony z tego obowiązku].

21 CENTRALNA KOMISJA Ograniczenie członkostwa w CK do maksymalnie dwóch kadencji Ograniczenie biernego prawa wyborczego do wieku 70 lat Zakaz łączenia funkcji członka CK z funkcjami w innych organów przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego (np. PKA, RGNiSW, KEJN, Radzie NCN) oraz funkcjami rektora, prorektora lub dziekana na uczelni albo dyrektora placówki PAN lub jednostki naukowej CK w aktualnym składzie działa do 31 grudnia 2012 r.

22 ZATRUDNIENIE ASYSTENTÓW i ADIUNKTÓW
Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta oraz adiunkta osób, które nie mają stopnia – odpowiednio – dr lub dr hab. – określa statut uczelni, z tym, że w obu przypadkach okres ten nie może być dłuższy niż 8 lat. Przepis ten, jako jedyny z całej Ustawy, wchodzi w życie 1 października 2013 r. (!!!!!).


Pobierz ppt "Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google