Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r.

2 Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 października 2011 r. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, na wniosek kandydata mogą być procedowane według dotychczasowych przepisów lub według przepisów ustawy z 18 marca 2011 r.

3 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Brak wymagań posiadania publikacji do otwarcia przewodu doktorskiego Ustawa z 18 marca 2011 r. Warunek otwarcia przewodu – co najmniej jedna książka, rozdział w książce, publikacja w indeksowanym czasopiśmie lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej

4 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Promotor Rozprawa musi być przedstawiona w języku polskim (dopuszczalne pewne wyjątki) Ustawa z 18 marca 2011 r. Promotor i promotor pomocniczy Rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski (za zgodą Rady)

5 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Rozprawa musi mieć formę maszynopisu Ustawa z 18 marca 2011 r. Rozprawa może mieć formę maszynopisu książki, wydanej książki lub spójnego tematycznie zbioru artykułów w indeksowanych czasopismach

6 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy CO NAJWYŻEJ JEDEN recenzent może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód lub pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta Ustawa z 18 marca 2011 r. ŻADEN recenzent nie może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód ani pracownikiem instytucji zatrudniającej doktoranta

7 DOKTORAT Dotychczasowe przepisy Brak wymogu zamieszczania informacji o pracy doktorskiej i recenzjach na stronach internetowych Ustawa z 18 marca 2011 r. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje jednostka przeprowadzająca przewód zamieszcza na swoich stronach internetowych

8 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Kandydat składa dokumentację do Rady, która podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia przewodu Ustawa z 18 marca 2011 r. Kandydat składa wniosek do Centralnej Komisji (CK) i wskazuje Radę, która ma przeprowadzić postępowanie (jeśli ta Rada odmówi, CK wskazuje Radę, która przeprowadzi postępowanie)

9 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Rada Wydziału (Rada Naukowa) wyznacza 2 recenzentów CK wyznacza dwóch recenzentów Ustawa z 18 marca 2011 r. CK (w terminie 6 tygodni) powołuje Komisję ds. konkretnego przewodu i wskazuje 4 jej członków, w tym 2 recenzentów oraz przewodniczącego. Rada Wydziału (Rada Naukowa) wskazuje 3 członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta.

10 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Ocena rozprawy habilitacyjnej (którą może być książka lub cykl jedno-tematycznych artykułów) i pozostałego dorobku naukowego Ustawa z 18 marca 2011 r. Ocena wyłącznie na podstawie dorobku kandydata, z tym że kandydat musi wskazać swoje osiągnięcie naukowe (którym może być książka lub cykl jedno-tematycznych artykułów) oraz wykazać się aktywnością naukową w postaci publikacji.

11 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 3 miesięcy Ustawa z 18 marca 2011 r. Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 6 tygodni

12 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Na podstawie recenzji Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydata do kolokwium habilitacyjnego Kolokwium habilitacyjne i głosowanie nad przyjęciem kolokwium Wykład habilitacyjny Ustawa z 18 marca 2011 r. Na podstawie recenzji oraz dyskusji podczas posiedzenia, Komisja w terminie 21 dni podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia dr hab. w głosowaniu jawnym (kandydat może zażądać głosowania tajnego).

13 HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Rada, po odbyciu kolokwium habilitacyjnego (w przypadku niepowodzenia, kolokwium może być powtórzone) oraz wygłoszeniu wykładu przez habilitanta podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Ustawa z 18 marca 2011 r. Komisja przedstawia Radzie uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego a Rada w ciągu miesiąca podejmuje decyzję (uchwała Rady)

14 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Postępowanie rozpoczyna się na wniosek Rady (za zgodą kandydata) lub na wniosek kandydata poparty 3 opiniami osób z tytułem profesora w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o tytuł naukowy Ustawa z 18 marca 2011 r. Kandydat składa wniosek do wybranej przez siebie Rady Wydziału (Rady Naukowej)

15 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Rada powołuje 2 recenzentów CK powołuje 2 recenzentów Ustawa z 18 marca 2011 r. Rada proponuje listę 10 recenzentów. CK powołuje 5 recenzentów, którzy przygotowują oceny w formie ankiet – ŻADEN recenzent nie może być zatrudniony w tej samej instytucji co kandydat i być członkiem Rady.

16 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora. W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku Ustawa z 18 marca 2011 r. Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora. W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku

17 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy Wymagania dla kandydata do tytułu: - stopień dr hab. - osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne Ustawa z 18 marca 2011 r. Wymagania dla kandydata do tytułu: - stopień dr hab. lub uprawnienia równorzędne - osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania habilitacyjne

18 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy -istotne osiągnięcia organizacyjne -istotne osiągnięcia w zakresie dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej Ustawa z 18 marca 2011 r. - doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych - uczestnictwo w co najmniej 3 przewodach doktorskich w charakterze promotora (co najmniej 1 raz) lub promotora pomocniczego

19 Tytuł profesora Dotychczasowe przepisy BRAK Ustawa z 18 marca 2011 r. - co najmniej dwukrotne recenzowanie prac doktorskich i prac/wniosków habilitacyjnych - odbycie staży naukowych

20 Przyjęcie funkcji promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowanie o nadanie tytułu profesora, a także sporządzenie opinii na wniosek Centralnej Komisji jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. [W uzasadnionych przypadkach nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy może być zwolniony z tego obowiązku].

21 CENTRALNA KOMISJA - Ograniczenie członkostwa w CK do maksymalnie dwóch kadencji - Ograniczenie biernego prawa wyborczego do wieku 70 lat - Zakaz łączenia funkcji członka CK z funkcjami w innych organów przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego (np. PKA, RGNiSW, KEJN, Radzie NCN) oraz funkcjami rektora, prorektora lub dziekana na uczelni albo dyrektora placówki PAN lub jednostki naukowej - CK w aktualnym składzie działa do 31 grudnia 2012 r.

22 ZATRUDNIENIE ASYSTENTÓW i ADIUNKTÓW Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta oraz adiunkta osób, które nie mają stopnia – odpowiednio – dr lub dr hab. – określa statut uczelni, z tym, że w obu przypadkach okres ten nie może być dłuższy niż 8 lat. Przepis ten, jako jedyny z całej Ustawy, wchodzi w życie 1 października 2013 r. (!!!!!).


Pobierz ppt "Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z 18 marca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google