Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena jednostek naukowych Nowelizacja Ustawy o stopniach naukowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena jednostek naukowych Nowelizacja Ustawy o stopniach naukowych"— Zapis prezentacji:

1 Ocena jednostek naukowych Nowelizacja Ustawy o stopniach naukowych
ORAZ Nowelizacja Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym ….. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

2 OCENA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

3 Ostatnia „kategoryzacja” – 2010 r.

4

5 Kategorie „stare” i „nowe”
Dotychczasowa Kategoria „Nowa” kategoria ???? Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5 Kategoria A+ Kategoria A Kategoria B Kategoria C

6 UWAGA Regulamin ustalania kategorii jednostek NIE uwzględniał procedury odwołania się od decyzji (niektórzy twierdzą, że jest to wobec tego regulamin sprzeczny z Konstytucją RP). Niemniej jednak 234 jednostki zwróciły się o ponowną ocenę w związku z zauważonymi nieprawidłowościami przy naliczaniu punktów. Wnioski te będą w dalszej części nazywane „odwołaniami”, gdyż praktycznie taką rolę spełniały.

7 9 grudnia 2010 r. – Komunikat MNiSW o rozpatrzeniu „odwołań”:
Oceniono łącznie 945 jednostek 234 jednostki (24,8%) „odwołały” się od oceny 9 grudnia 2010 r. – Komunikat MNiSW o rozpatrzeniu „odwołań”: 169 „odwołań” rozpatrzono pozytywnie, w tym zmieniono kategorię 18 jednostkom istniejącym krócej niż 5 lat, ale w 59 przypadkach nie zmieniono kategorii mimo przyznania dodatkowych punktów 65 „odwołań” rozpatrzono negatywnie

8 Komentarz: Duża liczba „odwołań” (234 jednostki na 945 ocenianych, czyli 24,8%, odwołały się od oceny) a przede wszystkim duża liczba jednostek, którym zmieniono Końcowy Wskaźnik Efektywności (169 jednostek, czyli 17,9% wszystkich ocenianych) świadczy o istotnych problemach organizacyjnych, które wystąpiły podczas ustalania kategorii jednostek naukowych.

9 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki weszła w życie w dniu 1 października 2010 r., zatem kolejna ocena MUSI być dokonana do dnia 30 września 2012 r.

10 Wyciąg z Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki Art. 42 pkt. 3. W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostkom naukowym jest przyznawana kategoria: 1) A+ — poziom wiodący; 2) A — poziom bardzo dobry; 3) B — poziom zadowalający, z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki; 4) C — poziom niezadowalający.

11 Art. 42 pkt. 4. Parametry i kryteria oceny jednostek naukowych zależą od ich wielkości, rodzaju i profilu naukowego i są dostosowane do specyfiki każdej z czterech grup dziedzin nauki, odrębne dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, instytutów badawczych i jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f.

12

13 Oczekiwania: Usprawnienie prac nad przesyłaniem danych do oceny oraz prac nad samą oceną celem wyeliminowania błędów, jakie wystąpiły podczas oceny w 2010 r. Zasady ewaluacji powinny być znane PRZED rozpoczęciem okresu, za jaki jednostka będzie oceniana, a NIE PO zakończeniu tego okresu, tak jak to było do tej pory ! - Inne ????

14 PROPOZYCJA Wcześniejsze (przed rozpoczęciem okresu, za jaki dokonywana będzie ocena) określenie nie tylko zasad ewaluacji lecz także zakresów wielkości Końcowych Wskaźników Efektywności odpowiadających poszczególnym kategoriom (A+, A, B, C) w poszczególnych grupach ocenianych jednostek. Na przykład: W grupie jednostek „X”: Kategorię A+ otrzymają jednostki o Wskaźniku: powyżej 100 Kategorię A otrzymają jednostki o Wskaźniku: Kategorię B otrzymają jednostki o Wskaźniku: 50-74 Kategorię C otrzymają jednostki o Wskaźniku: poniżej 50

15 NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH …..

16 DOKTORAT Warunek otwarcia przewodu – co najmniej jedna publikacja w formie książki, artykułu w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji. Rozprawa może mieć formę maszynopisu, książki lub zbioru publikacji w czasopismach (określonych przez Ministra). Rozprawa doktorska może być przestawiona w języku innym niż polski (za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód doktorski).

17 DOKTORAT c.d. Rozprawę doktorską i recenzje umieszcza się na stronie internetowej jednostki przeprowadzającej przewód (UWAGA – konflikt z innymi przepisami !!!). Wprowadzenie funkcji promotora pomocniczego – może to być osoba ze stopniem doktora. Recenzenci tylko „zewnętrzni”. W szczególnych przypadkach stopień doktora można nadać osobie z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym, które uzyskała „Diamentowy Grant”

18 HABILITACJA Do postępowania habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1 może stanowić: opublikowane dzieło albo jednotematyczny cykl publikacji.

19 HABILITACJA c.d. Kandydat składa wniosek do CK i wskazuje radę, która ma przeprowadzić postępowanie – jeśli ta rada odmówi, to postępowanie przeprowadza rada wskazana przez CK CK dokonuje oceny formalnej wniosku w przeciągu 7 dni (NIEMOŻLIWE DO ZREALIZOWANIA). CK w ciągu miesiąca od otrzymania formalnie poprawnego wniosku powołuje Komisję ds. konkretnego przewodu (NIEMOŻLIWE DO ZREALIZOWANIA) . CK wskazuje przewodniczącego, 2 recenzentów oraz członka a rada jednostki wskazuje sekretarza, recenzenta i członka.

20 HABILITACJA c.d. Recenzenci sporządzają recenzje w terminie 6 tygodniu. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji w głosowaniu jawnym (!!!!!!!!) podejmują uchwałę w sprawie nadania stopnia dr hab. W szczególnych przypadkach (!!!), uzasadnionych wątpliwościami komisji dotyczącymi dokumentacji (!!!), komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę.

21 HABILITACJA c.d. Komisja w ciągu 21 dni od otrzymania recenzji podejmuje uchwałę i przedkłada ją radzie jednostki prowadzącej postępowanie. Na tej podstawie (!!!) rada w terminie miesiąca (NIEREALNE) podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia. W przypadku rozbieżności między opinią komisji a uchwałą rady, CK może cofnąć jednostce uprawnienie do nadawania stopnia dr hab.

22 HABILITACJA c.d. Osoby zatrudnione na stanowiskach profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego nabywają uprawnienia równorzędne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia dr hab. na podstawie decyzji rektora (!!!).

23 TYTUŁ PROFESORA Tytuł profesora może być nadany osobie, która ma stopień dr hab. lub nabyła równorzędne uprawnienia oraz: Ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania w postępowaniu habilitacyjnym Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w szczególności ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (JAK TEN WARUNEK MAJĄ SPEŁNIĆ SPECJALIŚCI Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH I KILKU INNYCH DZIEDZIN???).

24 TYTUŁ PROFESORA c.d. Uczestniczyła co najmniej 3 razy w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim oraz co najmniej 2 razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym Odbyła staże naukowe i prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych (CZY ZATEM SPECJALISTA W ZAKRESIE NP. FILOLOGII POLSKIEJ W OGÓLE NIE MA SZANS NA TYTUŁ PROFESORA ????).

25 TYTUŁ PROFESORA c.d. Postępowanie wszczyna rada jednostki na wniosek kandydata Rada proponuje listę 10 kandydatów na recenzentów „zewnętrznych” i przekazuje ją do CK CK powołuje 5 recenzentów spośród osób zaproponowanych przez radę lub spośród innych osób. Po otrzymaniu recenzji rada jednostki podejmuje uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Dalsza procedura analogiczna do dotychczas obowiązującej.

26 Aspekty finansowe i organizacyjne
Koszty pokrywa jednostka przeprowadzająca przewód lub postępowanie, z tym, że jednostka zatrudniająca kandydata lub sam kandydat może przejąć ten obowiązek. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, przewody i postępowania, na wniosek kandydata, mogą być przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych lub ujętych w ustawie.

27 CENTRALNA KOMISJA Ograniczenie członkostwa w CK do maksymalnie dwóch 4-letnich kadencji Ograniczenie biernego prawa wyborczego do wieku 70 lat Zakaz łączenia funkcji członka CK z funkcjami w innych organów przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego (np. PKA, RGNiSW) oraz funkcjami rektora, prorektora lub dziekana na uczelni albo dyrektora placówki PAN lub jednostki naukowej Dotychczasowa CK działa do 31 grudnia 2012 r.


Pobierz ppt "Ocena jednostek naukowych Nowelizacja Ustawy o stopniach naukowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google