Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200).

2 Dotychczasowe przepisy Warunek otwarcia przewodu: opublikowana książka, rozdział w książce, publikacja w indeksowanym czasopiśmie lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej Art. 11.2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. DOKTORAT Brak wymagań posiadania publikacji do otwarcia przewodu doktorskiego Aktualne przepisy Ustawa z dnia 14 marca 2003r. z późn. zm,

3 Promotor i promotor pomocniczy Art. 14 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Art. 20 ust. 6 i 7 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski (za zgodą Rady) Art. 13 ust. 5 Ustawy z dnia 14marca 2003 r. Promotor Rozprawa musi być przedstawiona w języku polskim (dopuszczalne pewne wyjątki) DOKTORAT

4 Rozprawa może mieć formę maszynopisu książki lub spójnego tematycznie zbioru artykułów w indeksowanych czasopismach Art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Rozprawa musi mieć formę maszynopisu DOKTORAT Co najwyżej jeden recenzent może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód doktorski Żaden recenzent nie może być pracownikiem instytucji przeprowadzającej przewód doktorski Art. 20 ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

5 Brak wymogu zamieszczania informacji o pracy doktorskiej i recenzjach na stronach internetowych Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje jednostka przeprowadzająca przewód zamieszcza na swoich stronach internetowych Art. 13 ust. 7 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. DOKTORAT Znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzona egzaminem Znajomość nowożytnego języka obcego potwierdzona egzaminem lub przedstawienie certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego Art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

6 Kandydat składa wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego do Centralnej Komisji (CK) i wskazuje Radę, która ma przeprowadzić postępowanie Art. 18a.1, 2, 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Kandydat składa dokumentację do Rady, która podejmuje decyzję w sprawie wszczęcia przewodu HABILITACJA Dotychczasowe przepisy Aktualne przepisy

7 Do wniosku habilitant załącza: 1) oryginał albo kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora albo kwalifikacji I stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej; 2) autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych albo artystycznych w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim; 3) wykaz opublikowanych prac naukowych albo dokumentację dorobku artystycznego w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim. § 12. 2. Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r. HABILITACJA

8 4) informacje o: a) osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego; b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w kraju i za granicą; c) działalności popularyzującej naukę. § 12. 2. pkt.4 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r. HABILITACJA

9 Rada Wydziału Rada Naukowa) wyznacza dwóch recenzentów CK wyznacza dwóch recenzentów CK (w terminie 6 tygodni) powołuje Komisję habilitacyjną i wskazuje 4 jej członków, w tym 2 recenzentów oraz przewodniczącego Rada Wydziału (Rada Naukowa) wskazuje 3 członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta Art. 18 a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. HABILITACJA

10 Ocena wyłącznie w oparciu o dorobek naukowy Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 6 tygodni Art. 18a ust. 7 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. Ocena rozprawy habilitacyjnej i pozostałego dorobku naukowego Recenzenci przygotowują recenzje w terminie 3 miesięcy HABILITACJA

11 Na podstawie recenzji Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia kandydata do kolokwium habilitacyjnego; Kolokwium habilitacyjne i głosowanie nad przyjęciem kolokwium; Wykład habilitacyjny Rada, po odbyciu kolokwium habilitacyjnego oraz wygłoszeniu wykładu przez habilitanta podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Na podstawie recenzji oraz dyskusji podczas posiedzenia, Komisja podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia dra hab. w głosowaniu jawnym (kandydat może zażądać głosowania tajnego) Komisja habilitacyjna przedstawia Radzie uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, a Rada w ciągu miesiąca podejmuje decyzję Art. 18 a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. HABILITACJA

12 1. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta w określonych obszarach wiedzy 2. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy 3. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy § 3, 4, 5 Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r. Kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

13 1. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta w określonych obszarach wiedzy obejmują: a) w obszarze nauk humanistycznych – autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), b) w obszarze nauk społecznych - autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), c) w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych - autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), § 3 Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r.

14 d) w obszarze sztuki: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), autorstwo zrealizowanego utworu artystycznego, pierwszoplanową rolę w recitalu muzycznym, występ jako solisty w koncercie i dyrygenturę koncertu kameralnego o międzynarodowym lub krajowym zasięgu, udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych, polegający na prezentacji własnych prac i umiejętności. § 3, pkt. 6 Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r.

15 2. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują: a)autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż przedstawiono wyżej b)sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania; c)liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS); § 4 Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r.

16 d) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS); e) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach; f) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych; W przypadku, gdy osiągnięciem naukowym albo artystycznym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów, określający indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Habilitant jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. § 4 Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r.

17 3. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują: a)udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych konferencji; b)kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych; c)udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism; § 5 Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r.

18 d) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych; e) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki; f) opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich; g) staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich; h) recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych. § 5 Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r.

19 W okresie od 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego na wniosek kandydata, mogą być procedowane według dotychczasowych przepisów lub według nowych przepisów. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.

20 Przewody doktorskie i habilitacyjne, niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych. Nauczycielom akademickim, którym wszczęto przewód habilitacyjny na podstawie przepisów dotychczasowych, przygotowującym rozprawę habilitacyjną przysługuje w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy płatny urlop naukowy na dotychczasowych zasadach. Art.23 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.

21 TYTUŁ PROFESORA Kandydat składa wniosek wraz załącznikami do wybranej przez siebie Rady Wydziału (Rady Naukowej) w wersji elektronicznej i papierowej Art. 27 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Par. 19 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r. (Dz U. nr 204, poz. 1200). Postępowanie rozpoczyna się na wniosek Rady (za zgodą kandydata) lub na wniosek kandydata poparty 3 opiniami osób z tytułem profesora w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o tytuł naukowy.

22 Rada proponuje listę 10 recenzentów. CK powołuje 5 recenzentów, którzy przygotowują oceny w formie ankiet – ŻADEN recenzent nie może być zatrudniony w tej samej instytucji co kandydat i być członkiem Rady. Art. 27 ust 3, 4, 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Rada powołuje 2 recenzentów CK powołuje 2 recenzentów TYTUŁ PROFESORA

23 Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora. W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK ( w terminie 1 miesiąca od uchwały) CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku ( w terminie 6 miesięcy od otrzymania uchwały) Art. 28 ust 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. Rada Wydziału (Rada Naukowa) po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora. W przypadku pozytywnego głosowania, Rada kieruje wniosek o nadanie tytułu profesora do CK CK popiera wniosek (i przesyła do Prezydenta RP) bądź nie popiera wniosku TYTUŁ PROFESORA

24 Uchwała w sprawie nadania tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej oraz na stronie CK Par. 19 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r. ( Dz U. nr 204, poz. 1200). Brak wymogu zamieszczania informacji o nadaniu tytułu profesora


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google