Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich"— Zapis prezentacji:

1 Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich
(Załącznik Nr 4 – Statut UKSW)

2 Informacje ogólne Ocena dotyczy pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników dydaktyczny Ocena przeprowadzana jest co roku Ocenę przeprowadza: I instancja: Wydziałowa Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych II instancja: Senacka Komisja ds. Nauki i Kadr Naukowych Możliwe oceny końcowe: Pozytywna Pozytywna warunkowa Negatywna Zakres spraw podlegających ocenie: Kształcenie i wychowanie studentów i doktorantów Prowadzenie badań naukowych i rozwijanie twórczości naukowej Kształcenie kadr naukowych Udział w pracach organizacyjnych

3 1. Kształcenie i wychowanie studentów i doktorantów
Kryteria oceny: Rzetelne wykonywanie obowiązków dydaktycznych – do 15 pkt. Promowanie mgr i lic. – do 10 pkt. Sprawowanie opieki na d kołami naukowymi i innymi stowarzyszeniami studenckimi – 3 pkt. Publikacje dydaktyczne dla studentów lub doktorantów (podręczniki, skrypty itp.) – do 15 pkt. Wprowadzanie nowych metod nauczania (np. e-learning) – 5 pkt Prowadzenie zajęć w językach obcych w wymiarze co najmniej 30 godz. – do 15 pkt. Osiąganie wyróżniających efektów w zakresie kształcenia studentów (nagrody w konkurach, wyróżnienia itp.) – 10 pkt. Uwzględnia się ocenę jakości kształcenia dokonywaną przez studentów w systemie USOS (ankiety) – negatywna ocena powoduje obniżeniem uzyskanej punktacji o 10 pkt. Maksymalna liczba punktów: 20

4 2. Prowadzenie badań naukowych i rozwijanie twórczości naukowej
Kryteria oceny: Uzyskanie stopnia dr, dr hab. i tytułu prof. – 60 pkt. Autorstwo recenzowanych monografii naukowych w danym roku PL – 40 pkt. J. obcy – 60 pkt. Autorstwo lub współautorstwo części recenzowanych prac zbiorowych oraz artykułów naukowych PL – do 20 pkt. J. obcy – do 30 pkt. Inne publikacje naukowe – do 10 pkt. Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych lub na innych spotkaniach naukowych w instytucjach i środowiskach naukowych Ogólnopolskie – 5 pkt. Międzynarodowe – 15 pkt.

5 Wyróżnienia i nagrody naukowe:
Ogólnopolskie – 10 pkt. Zagraniczne i międzynarodowe – 15 pkt. Udział w uczelnianych i pozauczelnianych radach, komisjach i innych zespołach naukowych: Ogólnopolskie – 5 pkt. Zagraniczne i międzynarodowe – 10 pkt. Występowanie w roli eksperta naukowego, powołanego przez instytucje pozauczelniane Kierowanie projektami badawczymi: Krajowe: Pierwszy rok trwania projektu – 15 pkt. Kolejne lata trwania projektu – 5 pkt. Międzynarodowe: Pierwszy rok trwania projektu – 20 pkt. Kolejne lata trwania projektu – 10 pkt.

6 Uwzględnia się publikacje wydane lub przyjęte do druku w danym roku
Udział w wykonywaniu projektu badawczego Ogólnopolski – 5 pkt. Międzynarodowy – 10 pkt. Patenty i inne prawa własności przemysłowej pozostające w związku z działalnością nauko-badawczą – 20 pkt. Pełnienie funkcji redaktora naukowego lub sekretarza czasopisma naukowego objętego ogólnopolskim lun międzynarodowym systemem punktacji: Ogólnopolskie – 5 pkt. Obcojęzyczne – 10 pkt. Członkostwo w organach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji naukowych – 10 pkt. Pełnienie funkcji redaktora recenzowanej pracy zbiorowej lub redaktora serii naukowej – 10 pkt. W ocenie uwzględnia się tylko publikacje afiliowane jednostce organizacyjnej UKSW Uwzględnia się publikacje wydane lub przyjęte do druku w danym roku Maksymalna liczba punktów: 60 (w przypadku nadwyżki [do 45 pkt.] można ją zaliczyć na poczet kolejnego roku oceny)

7 3. Kształcenie kadr naukowych
Kryteria oceny: Promowanie dr – do 10 pkt. Recenzowanie dr – do 5 pkt. Recenzowanie hab. albo dorobku naukowego do tytułu naukowego – do 10 pkt. Recenzowanie dorobku na stanowisko prof. – 5 pkt. Sprawowanie opieki naukowej nad doktorantami w ramach seminariów doktoranckich – 5 pkt. Wyróżniające efekty kształcenia doktorantów (np. nagrody naukowe) – 5 pkt. Maksymalna liczba punktów: 20

8 4. Udział w pracach organizacyjnych
Kryteria oceny: Pełnienie funkcji rektora, prorektora, dziekana, prodziekana – 20 pkt. Pełnienie funkcji kierownika studiów, dyrektora i z-cy dyrektora instytutu, kierownika ogólnouczelnianej jednostki dydaktycznej – 10 pkt. Organizowanie konferencji naukowych: Ogólnopolskie – do 5 pkt. Międzynarodowe – do 10 pkt. Inne prace organizacyjne zlecone przez przełożonych – do 15 pkt. Maksymalna liczba punktów: 20

9 Liczba uzyskanych punktów i oceny
prof. i dr hab.: Pozytywna – co najmniej 100 pkt., w tym nie mniej niż 60 pkt. za działalność naukową Pozytywna warunkowa – pkt., w tym nie mniej niż 50 pkt. za działalność naukową Negatywna – w pozostałych przypadkach dr i mgr: Pozytywna – co najmniej 80 pkt., w tym nie mniej niż 50 pkt. za działalność naukową Pozytywna warunkowa – pkt., w tym niemniej nie mniej niż 40 pkt. za działalność naukową pracownicy dydaktyczni Pozytywna – co najmniej 30 pkt. Pozytywna warunkowa – pkt.

10 Inne Ocena pozytywna warunkowa może być przyznana tylko jeden raz (ponowna ocena pozytywna warunkowa oznacza ocenę negatywną) Rektor, prorektor, dziekan, prodziekan – obniżenie wymaganych punktów za działalność naukową o 50 % Osoby, które ukończyły 70 rok życia – możliwość obniżenia wymaganych punktów za działalność naukową do 20. Kierownik studiów, dyrektor, z-ca dyrektora instytutu – obniżenie wymaganych punktów za działalność naukową o 25%

11 Tryb oceny Wydziałowa Komisja – I instancja:
Na podstawie pisemnego, udokumentowanego sprawozdania złożonego przez pracownika Do 31 maja każdego roku akademickiego; do kierownika jednostki organizacyjnej Ocena Komisji w terminie 3 tygodni od dnia złożenia sprawozdania Oceny wymagają uzasadnienia zgodnie z systemem punktacji Informacja dla pracownika o ocenie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji Prawo odwołania od przyznanej oceny do Komisji Senackiej w terminie 2 tygodni od jej otrzymania (odwołanie pisemne z uzasadnieniem za pośrednictwem Prorektora) Komisja Senacka – II instancja: Komisja Senacka przeprowadza postepowanie odwoławcze w terminie 30 dni od wniesienia odwołania Od oceny Komisji Senackiej odwołanie nie przysługuje

12 Podsumowanie


Pobierz ppt "Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google