Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI 10 listopada 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI 10 listopada 2011."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI 10 listopada 2011

2 SPRAWY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PROJEKTÓW Do konkursów mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe W rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki z 30 kwietnia 2010 r. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

3 NCN przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych w trzech głównych działach: HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce - 6 paneli ST - Nauki Ścisłe i Techniczne - 10 paneli NZ - Nauki o Życiu - 9 paneli

4 Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane z innych źródeł

5 A P A R A T U R A We wszystkich typach projektów może być zaplanowany zakup aparatury. Koszt pojedynczego aparatu naukowo- badawczego nie może przekroczyć: 500.000 zł w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz dla grupy nauk o życiu 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce.

6 KOSZTY POŚREDNIE We wszystkich wnioskach naliczane są koszty pośrednie. Maksimum ustalone przez NCN to 30 %. W UŁ Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Geograficznych określiły je na poziomie 25% pozostałe Wydziały określiły wysokość kosztów pośrednich na poziomie 30 %

7 Wszystkie typy wniosków obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa. Te wersje muszą być tożsame. Wnioski muszą być wydrukowane w 3 egz.: - 1 egz. wysyła się do NCN, - 1 zostaje u kierownika projektu, - 1 dla UŁ (Dział Rozliczeń w przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania)

8 Wszystkie wnioski obowiązuje wersja polska i angielska Do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 3 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) w języku angielskim, dla paneli ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) i NZ (Nauki o Życiu) w języku polskim Szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron maszynopisu należy przygotować dla paneli HS w języku polskim, dla paneli ST i NZ w języku angielskim

9 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się: spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 ust. 3 pkt. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki; poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane; osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego bądź promotora; (w konkursie dla osób przed doktoratem) osiągnięcia naukowe zespołu wykonawców, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; (w konkursie tzw. ogólnym)

10 osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; (w konkursie dla osób ze stopniem doktora) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej oraz kariery naukowej kierownika projektu;( w konkursie dla osób przed doktoratem) ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu zaangażowanie jednostki naukowej, w której będzie realizowany projekt, w tym m.in. warunki zatrudnienia wnioskodawcy, udostępnione mu pomieszczenia i wyposażenie oraz inne środki na stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego. (w konkursie dla osób ze stopniem doktora)

11 DANE DO WNIOSKU Uniwersytet Łódzki 90-131 Łódź ul. Narutowicza 65 tel.(42) 635 47 50, fax (42) 635 40 43, (42) 665 57 71, (42) 678 89 84 e-mail; prornauka@uni.lodz.plprornauka@uni.lodz.pl Kierownik jednostki: prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor UŁ ds. nauki NIP: 724 000 32 43 REGON: 000001287 Wydział Należy wpisać dane Wydziału (nazwa, adres, tel. fax, e-mail)

12 HARMONOGRAM Nazwa zadania badawczego Planowany czas trwania Przewidywane koszty zadania

13 KOSZTORYS Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - koszty aparatury - inne koszty bezpośrednie (materiały, wyjazdy krajowe i zagraniczne, usługi) Koszty pośrednie Koszty realizacji projektu ogółem

14 Projekty dla osób nieposiadających stopnia doktora na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 45 mln zł Wnioski mogą składać: asystenci doktoranci –jako osoby fizyczne Asystent lub doktorant jest kierownikiem projektu W projekcie uczestniczy promotor/opiekun naukowy (bez wynagrodzenia) Może uczestniczyć jeszcze jedna osoba do prac pomocniczych np. laborant wyraźnie zaznaczyć, że cała interpretacja wyników, ich opracowanie należy do doktoranta i promotora Maksymalnie 3 osoby.

15 Projekty dla osób nieposiadających stopnia doktora c.d. Czas trwania projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Nie wymaga się otwartego przewodu doktorskiego Projekt może obejmować realizację tylko jednego fragmentu rozprawy, ale może też obejmować jej większą część Projekt nie musi zakończyć się ukończeniem rozprawy doktorskiej Ankieta dla kierownika projektu Ankieta dla promotora/opiekuna naukowego Doktoranci mogą realizować projekt w okresie odbywania studiów doktoranckich

16 Projekty dla osób posiadających stopień doktora na stworzenie warsztatu naukowego na powołanie nowego zespołu w jednym wniosku mogą być wykorzystane te dwie możliwości, ale oddzielnie opisane Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 75 mln zł Do konkursu kwalifikowane są projekty, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać 1 mln zł na cały okres 60 miesięcy.

17 Projekty dla osób posiadających stopień doktora c.d. W przypadku, jeśli projekt ma na celu stworzenie nowego zespołu naukowego wśród wykonawców nie może być samodzielnych pracowników nauki W przypadku, gdy projekt ma na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego wśród wykonawców może być co najwyżej 1 samodzielny pracownik naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza jednostki zatrudniającej kierownika projektu.

18 KIEROWNIK PROJEKTU Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień doktora w latach 2006-2011 uchwała o nadaniu po 31 XII 2005 r. dla osób korzystających z urlopu macierzyńskiego po 30 VI 2005 r.

19 OŚWIADCZENIE Oświadczenie o zakresie zaangażowania jednostki w realizację projektu podpisane na poziomie Katedry, Wydziału. Informacje o tym, jak są zatrudnieni członkowie zespołu, że jednostka zapewni pomieszczenia, aparaturę. Takie uzgodnienia z kierownikiem Katedry należy wcześniej omówić

20 PROJEKTY badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo- badawczej tzw. ogólne Na te projekty Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 180 mln zł Okres trwania do 36 miesięcy Osoby indywidualne, zespoły

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ BIURO NAUKI UŁ


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI 10 listopada 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google