Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewody doktorskie, postępowania o nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora Antoni Różalski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewody doktorskie, postępowania o nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora Antoni Różalski."— Zapis prezentacji:

1 Przewody doktorskie, postępowania o nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora Antoni Różalski

2 Akty prawne Ustawa z o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym …… (Dz. U. Nr 84, poz. 455) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia: – obszary, dziedziny, dyscypliny (Dz. U. 179, poz. 1065) – tryb występowania o uprawnienia do nadawania stopni naukowych (Dz. U. 179, poz. 1066) – kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadania stopnia dr hab. (Dz. U. 196, poz. 1165) – wypłacanie wynagrodzeń [promotorstwo, recenzenci, członkowie komisji habilitacyjnej] (Dz. U. 206, poz. 1219) tryb i warunki przeprowadzania przewodów i postępowań (Dz. U. 204, poz. 1200)

3 Rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i dydaktycznych Wykaz OBSzarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 8 obszarów, 22 Dziedziny, 91 dyscyplin

4 Obszary wiedzy Dziedziny nauki Dyscypliny naukowe Obszar nauk humanisty-cznych Dziedzina nauk humanisty-cznych Dziedzina nauk teologicznych Archeologia, bibliologia i informatologia, etnologia, filozofia, historia, historia, sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki: o rodzinie, o sztuce, o zarządzaniu, religioznawstwo - Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dziedzina nauk prawnych Nauki: o bezpieczeństwie o obronności, o mediach, o polityce, o polityce publicznej, o poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, socjologia Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo Nauki o administracji, prawo, prawo kanoniczne

5 Obszary wiedzy Dziedziny nauki Dyscypliny naukowe Obszar nauk ścisłych Dziedzina nauk matematy-cznych Dziedzina nauk fizycznych Dziedzina nauk chemicznych Matematyka, informatyka Astrofizyka, biofizyka, fizyka, geofizyka Biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, technologia chemiczna Obszar nauk przyrodni-czych Dziedzina nauk biologicznych Biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska

6 Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni dr i dr hab.
Wniosek (wersja papierowa lub elektroniczna) do CKSiT, CKSiT – nadaje uprawnienia po zasięgnięciu opinii RGNiSW, Wymagania kadrowe (ustawa): dr – 8 prof. lub dr hab., (także osób z uprawnieniami równoważnymi) w tym co najmniej 5 osób reprezentujących dyscyplinę; dr hab. – 12 prof. lub dr hab., w tym co najmniej 3 prof., co najmniej 5 spośród nich musi reprezentować dyscyplinę. Prof. i dr hab. mogą być wliczani do minimum kadrowego tylko w jednej jednostce, o ile są zatrudnieni w tej jednostce nie krócej niż rok.

7 Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni dr i dr hab.
Wniosek obejmuje: 1) uchwałę jednostki, 2) informacje o zatrudnionych - imienny wykaz prof. i dr hab. - liczbę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 3) oświadczenia osób wliczonych do minimum kadrowego, o niewliczaniu ich w innej jednostce, 4) imienny skład rady jednostki (z wyszczególnieniem stopni i tytułów, dziedzin, dyscyplin i specjalności naukowych oraz daty i podstawy zatrudnienia),

8 Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni dr i dr hab.
Wniosek obejmuje: 5) opis osiągnięć w zakresie kształcenia kadr naukowych - pełnienie funkcji promotora (z wykazem wypromowanych doktorów i wykazem doktorantów, tytułu rozprawy, jednostki i roku) - pełnienie funkcji recenzenta (w postępowaniu prof., dr hab., przewodzie dr) - udział w kształceniu doktorantów (jednostka, temat wykładu lub seminarium i rok akad.), 6) informacja o aktualnej kategorii jednostki,

9 Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni dr i dr hab.
Wniosek obejmuje: 7) sprawozdanie jednostki, za okres 3 lat bezpośrednio poprzedzających rok złożenia wniosku, z prowadzonej działalności: - naukowo- badawczej (monografie, podręczniki akad., skrypty, prace i artykuły, projekty badawcze, prace wdrożeniowe, patenty, opracowania technologiczne, projekty, prototypy, z podaniem autorów i uwzględnieniem działalności prowadzonej we współpracy międzynarodowej) - artystycznej (jw.), 8) opis bazy badawczej jednostki (aparatura, baza lokalowa, zbiory biblioteczne),

10 Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni dr i dr hab.
Wniosek obejmuje: 9) opinię PKA o jakości kształcenia, 10) ocenę agencji oceniającej jakość kształcenia zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji działającej w innym państwie, której oceny są uznawane przez PKA. Wnioski złożone i nierozpatrzone przed są procedowane na podstawie dotychczasowych przepisów

11 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych (ustawa)
Wykaz jednostek z uprawnieniami – CKSiT umieszcza w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, Zmiany w stanie zatrudnienia (zmniejszenie liczby prof. i dr hab.) – obowiązek jednostki powiadomienia CKSiT, która decyduje o zawieszeniu uprawnień maks. do 2 lat w celu spełnienia warunków lub cofnięciu uprawnień (ustalenie zasad kontynuacji przewodów i postępowań), Okresowa ocena jednostek, w przypadku oceny negatywnej: ograniczenie, zawieszenie (do 3 lat), cofnięcie uprawnień.

12 STOPNIE NAUKOWE i TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA

13 Art. 33 Ustawy z Przewody i postępowania niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy, są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów W okresie 2 lat, licząc od r., na wniosek doktoranta, habilitanta, kandydata do tytułu mogą być prowadzone przewody i postępowania wg przepisów dotychczasowych, albo wg przepisów ustawy z r.

14 Doktorat Ustawa z 14.03.2003 Ustawa 18.03.2011
Wnioskodawca – Doktorant Warunek wszczęcia przewodu – publikacja (regulacje RW) Rada Wydziału powołuje promotora (ko-promotora), komisję egzaminacyjną i ustala egzaminy Skład Komisji egzaminacyj-nej: Przewodniczący, Promotor, 2 Członków, Egzaminatorzy, Recenzenci Wnioskodawca – Doktorant (absolwent studiów mgr lub laureat konkursu „Diamentowy Grant”) Warunek wszczęcia przewodu – 1 publikacja (wymóg ustawowy; tematyka pracy dowolna) Rada Wydziału powołuje promotora (kopromotora), promotora pomocniczego, komisje egzaminacyjne i ustala egzaminy 3 Komisje egzaminacyjne: Skład - 4, 3, 3 (+ promotor pomocniczy bez prawa głosu)

15 Doktorat Ustawa z 14.03.2003 Ustawa 18.03.2011
Rozprawa w języku polskim Rozprawa – forma zwarta (manuskrypt, wydana książka lub monografia) Recenzenci – jeden z RW przeprowadzającej przewód, drugi spoza uczelni (i spoza jednostki kandydata) Rozprawa może być przygotowana w języku innym, niż polski Rozprawa – maszynopis książki, książka wydana, spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych w czasopismach lub rozdziałów w książkach (prace wieloautorskie – określenie udziału autorów ) Recenzenci – dwaj spoza RW przeprowadzającej przewód i spoza jednostki kandydata

16 Doktorat Ustawa z 14.03.2003 Ustawa 18.03.2011
Recenzje – 3 miesiące +/- 1 miesiąc Przyjęcie rozprawy, dopuszczenie do obrony, obrona – Komisja Recenzje – 2 miesiące +/- 1 miesiąc (w formie papierowej i elektronicznej - obowiązek przekazania do CKSiT→BIP), Streszczenie rozprawy i recenzje → Strona internetowa RW Przyjęcie rozprawy, dopuszczenie do obrony, obrona – Komisja ≥ 7 osób + Promot., Ko-promot., Rec., Promot. Pomocniczy (bez prawa głosu)

17 Doktorat Ustawa z 14.03.2003 Ustawa 18.03.2011
Zawiadomienie o obronie 10 dni przed terminem obrony RW – nadanie stopnia Zawiadomienie o obronie – 10 dni przed terminem obrony RW – nadanie stopnia

18 Habilitacja Ustawa z 14.03.2003 Ustawa 18.03.2011
Wniosek do RW – Habilitant RW – powołanie komisji wstępna ocena habilitacji i dorobku RW - Otwarcie przewodu i wyznaczenie 2 recenzentów Wniosek (forma papierowa i elektroniczna) do CKSiT - Habilitant: autoreferat, wykaz publikacji (w j. polskim i j. angielskim, w formie papierowej i elektronicznej), osiągnięcia dydaktyczne, współpraca z otoczeniem, popularyzacja nauki; wskazanie jednostki do prze-prowadzenia postępowania. CKSiT wyznacza RW do przeprowadzenia postępowania

19 Habilitacja Ustawa z 14.03.2003 Ustawa 18.03.2011
Przesłanie wniosku do CKSiT – wyznaczenie 2 recenzentów W przypadku odmowy RW - informacja do CKSiT, która wyznacza inną jednostkę CKSiT – ocena formalna wniosku (możliwość uzupełnienia) Powołanie 7 osobowej Komisji Habilitacyjnej: CKSiT – 4 os. (Przewodniczący, 2 recenzentów, członek); RW – 3 os. (Sekretarz, recenzent, członek)

20 Habilitacja Ustawa z 14.03.2003 Ustawa 18.03.2011
Recenzje – w ciągu 3 mies. Przyjęcie recenzji, dopuszczenie do kolokwium Kolokwium, wykład, Ocena, Głosowania Nadanie stopnia Recenzje w ciągu 6 tygodni Obrady Komisji Habilitacyjnej (min. 6 osób w tym Przewodniczący i Sekretarz) – Wideokonferencja, Głosowanie jawne uchwały w sprawie w sprawie nadania lub odmowy nadania st. dr hab., Przesłanie uchwały do RW RW – uchwała o nadaniu lub odmowie nadania st. dr hab. (głosowanie tajne).

21 Kryteria oceny osiągnięć habilitanta
Ustawa – habilitant musi wykazać się: - osiągnięciami po doktoracie stanowiącymi znaczący wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej (artystycznej) - istotną aktywnością naukową (artystyczną) Osiągnięcie to może stanowić: dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji; projekt, konstrukcja technologiczna; osiągnięcie artystyczne Rozporządzenie z Prace współautorskie – należy precyzyjnie podać udział habilitanta w autorstwie publikacji, w tym procentowo

22 Kryteria oceny osiągnięć habilitanta
Kryteria oceny osiągnięć n-b w obszarze nauk humanistycznych: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach w bazie Web of Science (WoS) lub European Reference Index for Humanities (ERIH). Kryteria oceny osiągnięć n-b w obszarze nauk społecznych: Kryteria oceny osiągnięć n-b w obszarze nauk ścisłych: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach w bazie Journal Citation Reports (JCR); wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach.

23 Kryteria oceny osiągnięć habilitanta
Kryteria oceny osiągnięć n-b w obszarze nauk technicznych: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach w bazie JCR; autorstwo zrealizowanego projektu konstrukcyjnego lub technicznego; udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe; wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach. Kryteria oceny osiągnięć n-b w obszarze nauk przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach w bazie JCR; udzielone patenty między-narodowe lub krajowe; wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach.

24 Kryteria oceny osiągnięć habilitanta
Kryteria oceny osiągnięć n-b w obszarze sztuki: autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach w bazie Web of Science (WoS) lub European Reference Index for Humanities (ERIH); osiągnięcia artystyczne. Kryteria oceny osiągnięć n-b we wszystkich obszarach wiedzy: 1) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, innych niż w ww. bazach, 2) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych,

25 Kryteria oceny osiągnięć habilitanta
Kryteria oceny osiągnięć n-b we wszystkich obszarach wiedzy 3) sumaryczny impact factor (IF) publikacji naukowych wg listy JCR, zgodnie z rokiem opublikowania, 4) liczba cytowań publikacji wg bazy WoS, 5) indeks Hirscha opublikowanych prac wg bazy WoS, 6) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach, 7) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność, odpowiednio naukową albo artystyczną, 8) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.

26 Kryteria oceny osiągnięć habilitanta
Kryteria oceny osiągnięć w zakresie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej, we wszystkich obszarach wiedzy Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych, Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji, Nagrody i wyróżnienia, Udział w konsorcjach i sieciach badawczych, Kierowanie projektami we współpracy z ośrodkami zagranicznymi i polskimi, Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,

27 Kryteria oceny osiągnięć habilitanta
Kryteria oceny osiągnięć w zakresie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej , we wszystkich obszarach wiedzy. C.d. 7) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych, 8) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki, 9) Opieka naukowa nad studentami, 10) Opieka naukowa nad doktorantami (opiekun naukowy, promotor pomocniczy) – należy podać tytuły rozpraw doktorskich, 11) Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach akademickich lub naukowych,

28 Wymagania do tytułu Profesora habilitanta
Kryteria oceny osiągnięć w zakresie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej, we wszystkich obszarach wiedzy. C.d. 12) Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie różnych gremiów (władza publiczna, samorząd, podmioty publiczne, przedsiębiorcy), 13) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych, 14) Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych lub krajowych.

29 Habilitacja wg ustawy z 18.03.2011 Inne wymagania
RW na stronie internetowej zamieszcza: - wniosek Habilitanta, - autoreferat, - informację o składzie Komisji Habilitacyjnej, - harmonogram przebiegu postępowania - uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania st. drhab. wraz z uzasadnieniem. Wniosek Habilitanta wraz autoreferatem zamieszcza się na stronie internetowej CKSiT. Uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania st. dr hab. przez Komisję Habilitacyjną wraz z jej składem i recenzjami w postępowaniu ogłasza się w BIP na stronie CKSiT.

30 Habilitacja wg ustawy z 18.03.2011 Terminy
Data wszczęcia postępowania – doręczenie wniosku do CKSiT CKSiT – 7 dni ocena formalna W przypadku uchybień formalnych – odesłanie wniosku i wyznaczenie terminu jego uzupełnienia CKSiT – 6 tygodni od dnia otrzymania poprawnego wniosku wyznaczenie Komisji habilitacyjnej. Recenzenci – 6 tygodni przygotowanie recenzji Komisja habilitacyjna – 21 dni po otrzymaniu recenzji przedłożenie uchwały RW RW – w ciągu 1 mies. od otrzymania uchwały KH podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania st. dr hab.

31 Habilitacja wg ustawy z 18.03.2011
Uchwały odmowne – odwołanie habilitanta do CKSiT (za pośrednictwem RW), 1 mies. po otrzymaniu uchwały CKSiT - 6 mies. - Rozpatrzenie; utrzymanie uchwały, lub przekazanie do ponownego rozpatrzenia przez RW W przypadku utrzymania negatywnej uchwały – ponowna habilitacja, co najmniej po 3 latach (możliwość skrócenia tego okresu o 12 mies., pod warunkiem znacznego zwiększenia dorobku naukowego)

32 Postępowanie od nadanie tytułu profesora
Ustawa z Ustawa Wniosek do Rady Wydziału– jednostka zatrudniająca lub Kandydat (autoreferat, wykaz dorobku, kształcenie kadry naukowej, prezentacja innych osiągnięć) Wszczęcie postępowania, Recenzenci (RW i CKSiT), Głosowanie Wniosku CKSiT - superrecenzja Prezydent RP Wniosek do RW – Kandydat Autoreferat (w języku polskim i angielskim): osiągnięcia naukowe, opieka naukowa i kształcenie młodej kadry, (promotor, promotor pomocniczy w ukończonych przewodach doktorskich), popularyzacja nauki Ankieta oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu st. doktora Ww. dokumenty – wersja papierowa i elektroniczna

33 Postępowanie od nadanie tytułu profesora Ustawa 18.03.2011
Czynności w postępowaniu: - wszczęcie - wyznaczenie recenzentów - poparcie wniosku Recenzenci RW przedkłada CKSiT 10 co najmniej kandydatów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce naukowej innej niż ta, której pracownikiem jest Kandydat i niebędących członkami RW przeprowadzającej postępowanie CKSiT powołuje 5 recenzentów z zaproponowanej listy lub inne osoby

34 Postępowanie od nadanie tytułu profesora Ustawa 18.03.2011
Dziekan po otrzymaniu informacji z CKSiT zleca przygotowanie recenzji wskazanym profesorom Termin przygotowania recenzji – 2 miesiące CKSiT zamieszcza w BIP na stronie CK – uchwałę o wszczęciu postępowania, listę recenzentów i recenzje RW może powołać zespół (profesorowie tytularni) w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących czynności w postępowaniu (wyznaczenie kandydatów na recenzentów, wniosek o nadanie tytułu)

35 Postępowanie od nadanie tytułu profesora Ustawa 18.03.2011
RW po zapoznaniu się z recenzjami, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania tytułu naukowego profesora W posiedzeniu RW mogą uczestniczyć recenzenci Uchwała o nadaniu – strona internetowa jednostki i CKSiT CKSiT – superrecenzja Prezydent RP

36 Wymagania do tytułu Profesora Ustawa 18.03.2011
Osiągnięcia znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym, Doświadczenie w kierowaniu zespołów badawczych, realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych, Trzykrotny promotor lub promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim, w tym co najmniej 1 raz w charakterze promotora; Co najmniej 2x recenzent w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym, Odbyte staże naukowe, prowadzone prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

37 Ankieta oceny Kandydata do Tytułu Profesora
I Informacje o osiągnięciach i dorobku 1) Informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym (wykaz publikacji autorskich w czasopismach krajowych i międzynarodowych; wykaz autorskich monografii; wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych, członkostwo w redakcjach naukowych) – należy podać IF, liczbę cytowań i IH. 2) Informacja o aktywności naukowej (konferencje naukowe; członkostwo w komitetach naukowych; redakcyjnych czasopism; zrealizowane granty n-b krajowe i zagraniczne; kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty n-b finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych).

38 Ankieta oceny Kandydata do Tytułu Profesora
Informacje o osiągnięciach i dorobku C.d. 3) Informacje o współpracy z otoczeniem gospodarczym A) obszar nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych: dorobek technologiczny i współpraca z otoczeniem gospodarczym; uzyskane patenty itp.; wdrożenia technologii; ekspertyzy na zamówienie; prowadzenie lub udział w spółce technologicznej lub celowej; udział w zespołach eksperckich, B) obszar nauk społecznych i humanistycznych: dorobek ekspercki; ekspertyzy i inne opracowania na zamówienie; pełnione funkcje zarządcze (spółki b-r, instytucje finansowe, kancelarie prawnicze, placówki terapeutyczne i inne publiczne).

39 Ankieta oceny Kandydata do Tytułu Profesora
Informacje o osiągnięciach i dorobku C.d. 4) Informacje o współpracy międzynarodowej staże zagraniczne; ocena projektów międzynarodowych; recenzowanie prac w czasopismach międzynarodowych z IF; członkostwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych; udział w międzynarodowych zespołach eksperckich; uczestnictwo w programach UE i innych międzynarodowych; udział w międzynarodowych zespołach badawczych. 5) Informacje o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim wykłady i seminaria; opieka naukowa nad doktorantami (promotor, promotor pomocniczy, opiekun naukowy – należy podać tytuły rozpraw); artykuły popularno- naukowe; e-learning; aktywny udział w imprezach popularyzacyjnych.

40 Ankieta oceny Kandydata do Tytułu Profesora
II Informacja o najważniejszym osiągnięciu naukowym lub artystycznym

41 Inne wymogi wg ustawy z Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim- osoba posiadająca stopień naukowy doktora i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora Promotorem w przewodzie doktorskim, recenzentem doktoratu lub członkiem Komisji Habilitacyjnej może być pracownik z zagranicy – wybitny specjalista w zakresie problematyki, której dotyczy przewód lub postępowanie Funkcje: promotora, promotora pomocniczego, członka komisji egzaminacyjnej, recenzenta w przewodzie i postępowaniach oraz recenzenta CKSiT – obowiązek nauczyciela akad. lub prac. naukowego

42 Wynagrodzenia Promotor w przewodzie doktorskim – 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego prof. zw., (150 % - przewód doktoranta cudzoziemca [przewód w j.obcym] lub doktoranta osoby niepełnosprawnej, jeśli rodzaj niepełnosprawności wymaga od promotora szczególnych kwalifikacji). Recenzent – przewód doktorski % ww. stawki, postępowanie habilitacyjne i profesorskie - 50%. Członkowie komisji habilitacyjnej – Przewodniczący – 40 %, Sekretarz – 35 %, Członek – 20 % ww. stawki. Superrecenzent CKSiT % (50% przy złożonych sprawach).

43 Wynagrodzenia Wynagrodzenia wypłaca jednostka przeprowadzająca przewód lub postępowanie, Obowiązek wypłaty może przejąć jednostka zatrudniająca doktoranta, habilitanta lub kandydata do tytułu, na zasadach zawartych w umowie jednostką przeprowadzającą przewód lub postępowanie, Obowiązek wypłaty może przejąć bezpośrednio doktorant, habilitant lub kandydat do tytułu, na zasadach zawartych w umowie z jednostką przeprowadzającą przewód lub postępowanie.

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przewody doktorskie, postępowania o nadania stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora Antoni Różalski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google