Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Awans zawodowy nauczycieli - terminy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Awans zawodowy nauczycieli - terminy"— Zapis prezentacji:

1 Awans zawodowy nauczycieli - terminy
W myśl przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz ze zm.) nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz dyrektorów szkół obowiązują następujące terminy:

2 Awans zawodowy nauczycieli - terminy
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

3 Awans zawodowy nauczycieli
Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

4 Awans zawodowy nauczycieli
Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączają do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

5 Awans zawodowy nauczycieli
Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

6 Awans zawodowy nauczycieli
W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

7 Awans zawodowy nauczycieli
Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

8 Awans zawodowy nauczycieli
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

9 Awans zawodowy nauczycieli
Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

10 Awans zawodowy nauczycieli
Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

11 Awans zawodowy nauczycieli
Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

12 Awans zawodowy nauczycieli
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

13 Awans zawodowy nauczycieli
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

14 Awans zawodowy dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły posiadający na tym stanowisku nieprzerwany okres pracy wynoszący co najmniej 3 lata, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 2 lata oraz legitymujący się wyróżniającą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego, a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora po upływie 3 lat.

15 Awans zawodowy dyrektora szkoły
Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczyciele mianowani, pełniący z wyboru funkcje związkowe, którzy przestali w danym roku szkolnym korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku szkolnym.

16 Awans zawodowy dyrektora szkoły
Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora szkoły, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu pracy zalicza się okres odbytego stażu.

17 Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
W okresie od 1 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wpłynęło 687 wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego: 422 wnioski – Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 124 wnioski – Delegatura w Suwałkach, 141 wniosków – Delegatura w Łomży.

18 Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Podlaski Kurator Oświaty nadał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – 680 nauczycielom. Pozostałe osoby nie otrzymały stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z powodu wycofania wniosków (4 osoby), nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej (1 osoba), złożenia wniosków po terminie (2 osoby).

19 Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Przeprowadzona w Kuratorium Oświaty analiza formalna dokumentacji składanej przez nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego wykazała, iż część niespełniających wymagań formalnych wniosków wraz z dokumentacją zawiera powtarzające się braki.

20 Najczęściej występujące w dokumentacji złożonej na stopień nauczyciela dyplomowanego nieprawidłowości: ze strony nauczycieli: brak dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego, brak dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska, posiadanie dwóch imion, brak uzasadnienia do aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego, brak podpisu pod uzasadnieniem do aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego, załączanie kserokopii dokumentów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem,

21 Najczęściej występujące w dokumentacji złożonej na stopień nauczyciela dyplomowanego nieprawidłowości: ze strony dyrektorów szkół: nieprecyzyjne wskazywanie w zaświadczeniu informacji o nauczanym przez nauczyciela przedmiocie, co utrudnia ustalenie zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami, nieprawidłowe przedłużanie stażu np. o okres urlopu wypoczynkowego lub uzupełniającego, przyjmowanie sprawozdania za okres stażu w dniu 31 maja tj. jeszcze w okresie trwania stażu.

22 Najczęściej występujące w dokumentacji złożonej na stopień nauczyciela dyplomowanego nieprawidłowości: Zdarza się też, iż nauczyciele zapominają o tym, że zgodnie z art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

23 Uprzejmie proszę, Państwa Dyrektorów, o odebranie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycieli szkół podczas przerwy, celem wręczenia podczas uroczystości szkolnych. Dyrektorom szkół, którzy otrzymali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, akty nadania wręczy Pan Jerzy Kiszkiel Podlaski Kurator Oświaty.


Pobierz ppt "Awans zawodowy nauczycieli - terminy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google