Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Seminarium Rankingowe Potencjał, efektywność i siła naukowa w Rankingu Szkół Wyższych 2012 oraz rozważane zmiany w tym obszarze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Seminarium Rankingowe Potencjał, efektywność i siła naukowa w Rankingu Szkół Wyższych 2012 oraz rozważane zmiany w tym obszarze."— Zapis prezentacji:

1 III Seminarium Rankingowe Potencjał, efektywność i siła naukowa w Rankingu Szkół Wyższych 2012 oraz rozważane zmiany w tym obszarze

2 Potencjał naukowy (1) Ocena parametryczna – zmiana wagi kryterium z 7% na 6%, Uprawnienia habilitacyjne – zmiana kryterium w Rankingu 2012, dotychczas składowa kryterium uprawnienia do nadawania stopni naukowych, Uprawnienia doktorskie – zmiana kryterium w Rankingu 2012, dotychczas składowa kryterium uprawnienia do nadawania stopni naukowych, rozważana propozycja zmian w roku 2013 Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – bez zmian w Rankingu 2012, Akredytacje – bez zmian w Rankingu 2012,

3 Potencjał naukowy (2) Ocena parametryczna – mierzona sumą ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni. (6%) Kryterium zostało obliczone zgodnie z wykazem kategorii jednostek naukowych opublikowanym przez MNiSW na dzień 15 grudnia 2010r. Każdej z kategorii zostały nadane odpowiednie wagi przeliczeniowe od 1 do 5, gdzie wagę 5 otrzymywała kategoria pierwsza przyznana jednostce.

4 Potencjał naukowy (3) Uprawnienia habilitacyjne - mierzone sumą uprawnień habilitacyjnych w stosunku do sumy uprawnień doktorskich. (2%) do Rankingu 2011 kryterium to było częścią składową kryterium uprawnienia do nadawania stopni naukowych – mierzone było sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0. (4%) Kryterium zostało obliczone na podstawie danych bazy POLON.

5 Potencjał naukowy (4) Uprawnienia doktorskie - mierzone sumą uprawnień doktorskich (2%) do Rankingu 2011 kryterium to było częścią składową kryterium uprawnienia do nadawania stopni naukowych – mierzone było sumą uprawnień habilitacyjnych z wagą 1,5 i uprawnień doktorskich z wagą 1,0. (4%) Kryterium zostało obliczone na podstawie danych bazy POLON. W pierwotnym założeniu kryterium to, podobnie jak uprawnienia habilitacyjne, miało być rozliczane do liczby uprawnień magisterskich. W toku prac i rozważeniu za i przeciw, oraz poszukiwaniu innych wariantów dla mianownika, w Rankingu 2012 postanowiono pozostawić to kryterium jako zwykła sumę. Do Rankingu 2013 będziemy chcieli wprowadzić mianownik dla tego kryterium.

6 Potencjał naukowy (5) Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (3%) Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych wg GUS S12 Dział 8, Nauczyciele akademiccy. W danych tych powinni być wykazani: - nauczyciele etatowi pełno lub niepełnozatrudnieni, łącznie z osobami będącymi na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, - podawane dane określają zatrudnienie na odpowiednich stanowiskach, w tym na stanowiskach równorzędnych, określonych przez senat lub statut uczelni, - należy podać dane w przeliczeniu na pełne etaty, bez miejsc po przecinku.

7 Potencjał naukowy (6) Akredytacje – mierzone liczbą posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (1%) Kryterium obliczane na podstawie danych z Państwowej Komisji Akredytacyjnej, danych pozyskanych ze środowiskowych komisji akredytacyjnych oraz ankiet uczelnianych.

8 Efektywność naukowa (1) Rozwój kadry własnej – bez zmian w Rankingu 2012, rozważana propozycja zmian w roku 2013 Nadane stopnie i tytuły naukowe – bez zmian w Rankingu 2012, rozważana propozycja zmian w roku 2013 Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – bez zmian w Rankingu 2012, Publikacje – bez zmian w Rankingu 2012, Cytowania – bez zmian w Rankingu 2012, H-index – bez zmian w Rankingu 2012, Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – bez zmian w Rankingu 2012, Studia doktoranckie – bez zmian w Rankingu 2012,

9 Efektywność naukowa (2) Rozwój kadry własnej – zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w roku 2011 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5 oraz osoby uzyskujące tytuł profesorski z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. (8%) Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych dotyczących liczby uzyskanych przez pracowników etatowych uczelni tytułów i stopni naukowych. Dotyczy to pracowników, którzy uzyskali tytuły i stopnie we własnej lub innej uczelni. W Rankingu 2013 rozważane jest wprowadzenie dwóch zmian: pod uwagę będą brani jedynie pracownicy uzyskujący stopień dr hab. i tytuł profesora (bez doktorów), dane będą przetwarzane za dwa ostatnie lata.

10 Efektywność naukowa (3) Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w roku 2011 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do liczby profesorów tytularnych, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych w uczelni na głównym etacie. (7%) Kryterium obliczane na podstawie danych z ankiet uczelnianych dotyczących liczby nadanych lub wnioskowanych przez uczelnię tytułów i stopni naukowych. Dotyczy to pracowników, tej uczelni jak również zatrudnionych w innych uczelniach. Przykład: - osoba, która uzyskała stopień doktora nadany przez uczelnię i jest u tej uczelni zatrudniona na etacie będzie wykazana w Nadanych i Uzyskanych; -osoba, która uzyskała stopień doktora nadany przez inną uczelnię, a jest u Państwa zatrudniona na etacie będzie wykazana tylko w Uzyskanych. W Rankingu 2013 rozważane jest wprowadzenie zmiany: dane będą przetwarzane za dwa ostatnie lata.

11 Efektywność naukowa (4) Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – mierzony sumą środków finansowych na badania i rozwój, pozyskanych spoza uczelni ( w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%) Kryterium obliczane na podstawie ankiet uczelnianych w pozycji Nakłady wewnętrzne na działalność B+R i źródła finansowania wg GUS PNT-01/s Dział 1 jako nakłady bieżące i inwestycyjne. Brane pod uwagę są źródła: - środki budżetu państwa (MNiSW i innych resortów) - placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych - szkół wyższych - przedsiębiorstw - prywatnych instytucji niedochodowych - środki pochodzące z zagranicy (Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw)

12 Efektywność naukowa (4) Publikacje – mierzone liczbą publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 10.01.2012) w latach 2007-2011 w stosunku do liczby profesorów z tytułem, doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na głównym etacie. (2%) Cytowania – mierzone liczbą cytowań publikacji z lat 2007-2011 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 10.01.2012). (3%) H-indeks – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2007-2011 (stan bazy na dzień 10.01.2012). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (3%) Szersze omówienie tych kryteriów nastąpiło podczas I Seminarium. Materiały do pobrania ze strony www.perspektywy.pl/seminarium

13 Efektywność naukowa (5) Udział uczelni w 7 Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%) Kryterium zostało obliczone na podstawie danych uzyskanych z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej na podstawie bazy eCorda, stan na kwiecień 2012. W obliczeniach braliśmy pod uwagę liczbę projektów, w których bierze udział uczelnia oraz ile z nich koordynuje (projekty w trakcie realizacji oraz zakończone).

14 Efektywność naukowa (6) Studia doktoranckie – mierzony liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%) W arkuszu sprawozdawczości GUS za kolejny rok wprowadzono zmiany, które mogą skutkować zmianami w tym kryterium w roku 2013

15 Siła naukowa (1) Kryteria dla uczelni niepublicznych i PWSZ Zmiany w stosunku do roku 2011 W rankingu 2011 funkcjonowały trzy kryteria obejmujące uprawnienia uczelni: uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, uprawnienia magisterskie i uprawnienia zawodowe; W rankingu 2012 uwzględniono również trzy kryteria obejmujące te same obszary jednak inaczej obliczane. Dwa kryteria: uprawnienia habilitacyjne oraz uprawnienia doktorskie liczone jak dla uczelni akademickich, uprawnienia magisterskie liczone na nowych zasadach (omówienie dalej); W obszarze publikacji wprowadzono kryterium h-index; Od roku 2012 nie będzie brana pod uwagę aktywność wydawnicza uczelni.

16 Siła naukowa (2) Kryteria dla uczelni niepublicznych i PWSZ, które nie zostały omówione w obszarze potencjału i efektywności naukowej Uprawnienia magisterskie – mierzone liczbą uprawnień magisterskich w jednostce macierzystej oraz nie powtarzających się uprawnień magisterskich w wydziałach zamiejscowych z wagą 1, oraz uprawnień magisterskich na kierunkach powtarzających się w wydziałach zamiejscowych z wagą 0,5 w stosunku do liczby uprawnień zawodowych liczonych w ten sam sposób.(2%) Kryterium zostało obliczone na podstawie danych POLON.

17 Siła naukowa (3) Kryteria dla uczelni niepublicznych i PWSZ Oferta kształcenia podyplomowego – mierzona liczbą słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (2%)

18 Dziękuję za uwagę Artur Olczak Kierownik Działu Rankingów i Analiz Perspektywy a.olczak@perspektywy.pl


Pobierz ppt "III Seminarium Rankingowe Potencjał, efektywność i siła naukowa w Rankingu Szkół Wyższych 2012 oraz rozważane zmiany w tym obszarze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google