Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Bogdan Nogalski"— Zapis prezentacji:

1 Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Wstępne doświadczenia wynikające z procedur nowej ustawy o stopniach naukowych Prof. dr hab. Bogdan Nogalski

2 Art. 16. ustawy … 16.1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe … , uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej … , oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową … . 16.2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust.1, może stanowić: dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji; zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne; część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 16.3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochrona informacji niejawnych. 16.4. Minister … określi [rozporządzeniem] kryteria oceny osiągnięć, … [osiągnięcia naukowo-badawcze …, współpracę międzynarodową, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski … uzyskane nagrody]

3 Art. 18a. ustawy … Postępowanie habilitacyjne
18a Wszczęcie postępowania – wniosek zainteresowanego [wraz z autoreferatem i wykazem dorobku] do CK ze wskazaniem konkretnej Rady … [zgoda/odmowa] ; CK - 7 dni na sprawdzenie formalne wniosku [cofnięcie i uzupełnienie/przesłanie do rady]; 18a.5. Powołanie Komisji [Rada 3 os, w tym: sekretarza, recenzenta, członka]; [CK 4 os. w tym: przewodniczącego, 2 recenzentów i członka]; Prezydium CK zatwierdzenie składu Komisji

4 Art. 18a. ustawy … Postępowanie habilitacyjne
18a Procedowanie – przekazanie dokumentów do Rady [ustalenie harmonogramu], przekazanie przez habilitanta kopii/oryginałów wszystkich publikacji [po doktoracie]; recenzje [6 tyg.]; posiedzenie komisji - zapoznanie się komisji z recenzjami, autoreferatem i innymi dokumentami; omówienie ich; KONKLUZJA sformułowanie stanowiska komisji [podjęcie uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia dr hab. (w przypadku negatywnej konkluzji podejmuje się 2 uchwały); w trybie jawnym/tajnym (wynika to z wniosku hab.)]; komisja może/nie musi zaprosić kandydata na rozmowę [w szczególnym przypadku, uzasadnionym wątpliwościami, co do dokumentacji dorobku naukowego]; przekazanie opinii Komisji do Rady; podjęcie przez Radę uchwały o nadaniu/odmowie stopnia dr hab. 18a.12. Rada … zamieszcza na stronie internetowej wniosek kandydata wraz z autoreferatem, inf. o składzie Komisji, harmonogram, oraz uchwałę o nadani/odmowie stopnia dr hab. wraz z uzasadnieniem

5 oraz kryteria określone w §4.
Rozporządzenie MNISzW z dnia 1 września 2011 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dr hab. §3. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta obejmują: §3.2. w obszarze nauk społecznych – autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports [JCR] lub na liście European Reference Insex for the Humanities [ERIH]; oraz kryteria określone w §4.

6 Rozporządzenie MNISzW z dnia 1 września 2011 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dr hab. §4. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują: 1) autorstwo/współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych/krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o którym mowa w §3. dla danego obszaru wiedzy; 2) autorstwo/współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorczych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz , utworów i dzieł artystycznych; 3) sumaryczny impact factor publikacji naukowych wg listy Journal Citation Reports [JCR], zgodnie z rokiem opublikowania; 4) liczbę cytowań wg bazy Web of Science [WoS]; 5) indeks Hirscha opublikowanych publikacji wg bazy Web of Science [WoS]; 6) kierowanie miedzynarodowymi/krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach; 7) międzynarodowe/krajowe nagrody za działalność naukową/artystyczną; 8) wygłoszenie referatów na międzynarodowych/krajowych konferencjach tematycznych

7 Rozporządzenie MNISzW z dnia 1 września 2011 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dr hab. §5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują: 1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych/krajowych; 2) udział w międzynarodowych/krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji; 3) otrzymane nagrody i wyróżnienia; 4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych; 5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich/zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami; 6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism; 7) Członkostwo w międzynarodowych/krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych; 8) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki/sztuki;

8 Rozporządzenie MNISzW z dnia 1 września 2011 w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dr hab. §5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują: 9) opiekę naukową nad studentami/lekarzami w trakcie specjalizacji; 10) opiekę naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego/promotora pomocniczego, z podaniem tytułow rozpraw doktorskich; 11) staże w zagranicznych/krajowych ośrodkach naukowych/akademickich; 12) wykonywanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne/przedsiębiorców; 13) udział w zespołach eksperckich i konkursowych; 14) recenzowanie projektów międzynarodowych/krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych/krajowych

9 Praktyka Przykład wniosku [przykłady na s. CK]
Liczba wniosków [wg. stanu na dzień , w procedurze 23 wnioski]; Zakończone [5; opinie negatywne (4); pozytywne (1)]; [w postępowaniu 2 wnioski następne raczej pozytywne bowiem każdy wniosek otrzymał 3 pozytywne recenzje] Istotne niedomogi [nie stanowiące znacznego wkładu autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej … , oraz nie wykazuje istotnej aktywności naukowej … .; przykłady recenzji na s. CK w postępowaniach zakończonych] Protokoły z posiedzenia komisji – formułowane opinie Wydłużające się terminy [4 m-ce wg ustawodawcy; 6-7 m-cy w praktyce]

10 Praktyka Dyscypliny – liczba wniosków:
NoZ – 8 wniosków; 2 zakończone; 1/P i 1/N Ekonomia – 12 wniosków; 2 zakończone; 1/N Finanse – 3 wnioski; 1 zakończony; 1/N Uczelnie i Wydziały przeprowadzające postępowanie: SGH [Kol. ZiF – 6; Kol. GŚ – 2] Pol. Częstochowska [WZ – 2] UE Katowice [WZ -1; WE – 1] SGGW [WNE – 2] UE Wrocław [WZ,FiI – 1; WGRiR w JG – 1] UG [WZ – 2; WE – 1] UwB [WEiZ – 1] Pol. Wrocławska [WIiZ – 1] UŁ [WZ-1] ALK [1]

11 CKdsSNiT Pytania i Odpowiedzi

12 CKdsSNiT Dziękuję za uwagę Bn


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Bogdan Nogalski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google