Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII 2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII 2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII 2009/2010

2 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok I Semestr 1

3 PODSTAWY MAKROEKONOMII Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej (7,5 godz.) –Metodologia –Mierniki dochodu w gospodarce rynkowej GNP, NNP, DNP, NI, DPI –Rola cen –Problemy kwalifikacji w warunkach przepływów pieniężnych Podział dochodów (2 godz.) –Od strony podaży –Od strony popytu –Konsekwencje podziału dla przemian strukturalnych Przepływy międzygałęziowe w procesie tworzenia i podziału –Założenie modelu –Przepływy rzeczowe –Przepływy pieniężne –Podstawowe współzależności międzygałęziowe –Problemy bilansowania –Czynniki wzrostu gospodarczego i postęp w gospodarceLITERATURA 1. D. Begg, St. Fischer, Ekonomia; Makroekonomia, PWE, Warszawa 1999 i wydania następne 2. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Warszawa 1996 i wyd. następne 3. A. Czyżewski, Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, AE Poznań B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa D. Kamerschen. R. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Gdański R. Milewski, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 1998

4 PODSTAWY MAKROEKONOMII Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz Rola państwa i rynku w gospodarce – wprowadzenie przedmiotowe (7,5 godzin) –Państwo w strukturze podmiotowej gospodarki –Mechanizm rynkowy i jego funkcje –Typologia i właściwości ustrojów gospodarczych –Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej Rynek w gospodarce – analiza przedmiotowa –Równowaga i nierównowaga gospodarcza –Cykl koniunkturalny i teorie cyklu –Wymiana międzynarodowa i współpraca gospodarcza Państwo w gospodarce – analiza przedmiotowa –Polityka gospodarcza państwa – jej powody i sposoby realizacji –Polityka monetarna i fiskalna –Polityka na rynku pracy –Zagraniczna polityka gospodarczaLITERATURA 1Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, wydawnictwo AEP. Poznań Podstawy makroekonomii. Problemy – zadania – rozwiązania, red. A. Baszyński, W. Jarmołowicz, Wydawnictwo UEP, Poznań Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hall R. E., Taylor. J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Begg D., Fisher S., Dorubush R., Ekonomia. Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

5 PODSTAWY MIKROEKONOMII Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Zagadnienia (15 godzin)Zagadnienia (15 godzin) 1. Rynek i jego elementy: - popyt i jego elementy - podaż i jej determinanty - równowaga rynkowa: statyczna i dynamiczna 2. Elastyczność popytu i podaż oraz czynniki je określające 3. Elastyczność a przychody przedsiębiorstw 4. Podstawy podejmowania decyzji przez konsumenta. Optimum konsumenta 5. Popyt konsumenta a jego dochody. Krzywa Engla 6. Podstawy podejmowania decyzji przez producentaLITERATURA D. Laidel, S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991 M. Rekowski, Wstęp do mikroekonomii, Akademia, Poznań 2005 D. Begg, S. Fischler, R. Dornbusch, Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993 Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna, Syntetyczne ujęcie, Olympus, Warszawa 1994

6 HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ Prof. dr hab. Marek Ratajczak CEL PRZEMIOTU (15 godzin):CEL PRZEMIOTU (15 godzin): Zapoznanie uczestników z historią rozwoju ekonomii jako nauki w celu ukazania historycznych korzeni współczesnych wizji funkcjonowania gospodarki. ZAKRESZAKRES: 1. Ekonomia do wieku XVIII-ego 2. Początki ekonomii nowożytnej: Fizjokratyzm i Ekonomia klasyczna 3. Nurt krytyczny wobec ekonomii klasycznej 4. Mikroekonomia ekonomii w końcu XIX wieku: szkoła matematyczna, austriacka, neoklasyczna 5. Koncepcje krytyczna wobec fundamentów współczesnej ekonomii głównego nurtu 6. Koncepcje uzupełniające i rozwijające fundamenty współczesnej ekonomii głównego nurtu 7. J. M. Keynes i początki współczesnej makroekonomii 8. Inne istotne elementy rozwoju ekonomii w okresie II wojny światowej LITERATURA:LITERATURA: dostępne podręczniki z Historii Myśli Ekonomicznej np. W. Staniewicz, Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

7 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok I Semestr 2

8 MAKROEKONOMIA Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski MAKROEKONOMIA CZYNNIKA ZIEMI (4 godziny) Renty z ziemi - gruntowa - kwalifikacji - absolutna - dobrostanu środowiska Dochód i nadwyżka ekonomiczna w rolnictwie Transfer i retransfer nadwyżki ekonomicznej z i do rolnictwa Uniwersalne przesłanki polityki rolnej w gospodarce rynkowej Oddziaływanie polityki gospodarczej na rolnictwie; Przypadek EU i PolskiLITERATURA 1. E. M. Pluciński, Makroekonomia gospodarki otwartej, Warszawa M. Burda, Ch. Wyposz, Makroekonomia, PWE I. Slowman, Podstawy ekonomii, PWE T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, WSZiB, Warszawa W. Balicki (red.), Makroekonomia, Warszawa, Wyd. III (Fragmenty); Podręcznik o ograniczonej odstępczości 6. A. Czyżewski, A. Henisz, Ekonomia czynnika ziemi i jej współczesne znaczenie [w] A. Czyżewski, Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, ZN AE w Poznaniu, 2001/13

9 MAKROEKONOMIA Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz Rola państwa i rynku w gospodarce – wprowadzenie przedmiotowe ( 4 godziny ) - Państwo w strukturze podmiotowej gospodarki - Mechanizm rynkowy i jego funkcje - Typologia i właściwości ustrojów gospodarczych - Modele ustrojowe współczesnej gospodarki rynkowej Rynek w gospodarce – analiza przedmiotowa - Równowaga i nierównowaga gospodarcza - Cykl koniunkturalny i teorie cykl - Wymiana międzynarodowa i współpraca gospodarcza Państwo w gospodarce – analiza przedmiotowa - Polityka gospodarcza państwa – jej powody i sposoby realizacji - Polityka monetarna i fiskalna - Polityka na rynku pracy - Zagraniczna polityka gospodarczaLITERATURA 1Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, wydawnictwo AEP. Poznań Podstawy makroekonomii. Problemy – zadania – rozwiązania, red. A. Baszyński, W. Jarmołowicz, Wydawnictwo UEP, Poznań Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Hall R. E., Taylor. J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Begg D., Fisher S., Dorubush R., Ekonomia. Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, Warszawa Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, T.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

10 MIKROEKONOMIA Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska Zagadnienia (8 godzin) :Zagadnienia (8 godzin) : 1. Ewolucja struktur rynku. Przesłanki monopolizacji 2. Funkcjonowanie rynku wolnej konkurencji 3. Funkcjonowanie monopolu. Porównanie wolnej konkurencji z monopolem (korzyści i niekorzyści) 4. Rynek konkurencji monopolistycznej 5. Oligopol – prezentacja krytyczna modeli LITERATURA LITERATURA D. Laidel, S. Estrin, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991 M. Rekowski, Wstęp do mikroekonomii, Akademia, Poznań 2005 D. Begg, S. Fischler, R. Dornbusch, Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993 Z. Wiszniewski, Mikroekonomia współczesna, Syntetyczne ujęcie, Olympus, Warszawa 1994

11 WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI Prof. dr hab. Marek Ratajczak CEL PRZEDMIOTU( 4 godziny )CEL PRZEDMIOTU( 4 godziny ): zapoznanie uczestników z głównymi doktrynami ekonomicznymi w kontekście aktualnych wydarzeń gospodarczych ZAKRES:ZAKRES: - Doktryna liberalna - Interwencjonizm - Etatyzm - Społeczna nauka kościoła katolickiego - Inne wizje porządku ekonomicznego LITERATURALITERATURA: dostępne podręczniki z Historii Myśli Ekonomicznej np.. W. Stankiewicz, Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

12 WSPÓŁCZESNA MYŚL EKONOMICZNA Prof. dr hab. Marek Ratajczak CEL PRZEDMIOTU( 4 godziny )CEL PRZEDMIOTU( 4 godziny ): zapoznanie uczestników z najistotniejszymi koncepcjami ekonomicznymi rozwiniętymi po II wojnie światowej ZAKRES:ZAKRES: - Ekonomia głównego nurtu w ramach paradygmatu neoklasycznego i keynesowskiego - Koncepcje alternatywne wobec ekonomii głównego nurtu ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii instytucjonalnej LITERATURALITERATURA: dostępne podręczniki z Historii Myśli Ekonomicznej np.. W. Stankiewicz, Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

13 METODYKA PRACY NAUKOWEJ Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk CEL KSZTAŁCENIA( 4 godziny ):CEL KSZTAŁCENIA( 4 godziny ): Uświadomienie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych oraz zapoznaniu doktorantów z procedurami przygotowania i oceny rozprawy doktorskiej ZAGADNIENIEZAGADNIENIE - Wybrane uwarunkowania doktoranta i promotora w kształtowaniu współpracy nad rozprawą doktorską - Istota, struktura i interpretacja prawnej definicji rozprawy doktorskiej - Konsekwencje normatywnej definicji rozprawy doktorskiej - Ciekawość poznawcza jako determinanta pracy doktorskiej - Studia dyscypliny i formułowania problemu naukowego - Rodzaje problemów i pytań naukowych - Podstawowe składowe pracy naukowo-badawczej - Formalny układ i struktura rozprawy doktorskiej - Kryteria ocen rozpraw doktorskich Literatura:Literatura: Jan Szambelańczyk, Metodyczne aspekty rozprawy doktorskiej w naukach ekonomicznych. W: Zeszyty Studiów Doktorskich. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – Wydział Ekonomii. Zeszyt specjalny. Red. Naukowa A;lfred Janc Wydanie II uzupełniające. Poznań 2004, s Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Red. Nauk. Maria Sławińska, Hubert Witczak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2008

14 METODOLOGIA NAUK EKONOMICZNYCH Prof. dr hab. Barbara Pogonowska ZAGADNIENIE( 4 godziny ) :ZAGADNIENIE( 4 godziny ) : 1. Zakres badań metodologii nauk. Stanowiska epistemologiczne. Niezmienne i zmienne kryteria naukowej. Problem prawdy w nauce 2. Wnioskowanie dedukcyjne i wnioskowanie niededukcyjne (problem niezawodności konkluzji) 3. Respektowanie elementarnych zasad logiki. Przykłady błędów formalnych. Metody porządkowania wiedzy. Kryteria poprawności definicji 4. Założenia ontologiczne teorii ekonomicznych. Problem wartościowania w ekonomii LITERATURA:LITERATURA: - W. Balicki, Wykłady z metodologii nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań A. Chalmer, Czym jest to, co zwiemy nauką?. Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1997, - A. Grobler, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus. Wydawnictwo Znak, Kraków Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, M. Sławińska i H. Witczak (red. Naukowa), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa K. Sosenko, Problemy filozofii i metodologii nauk dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków K. Wieczorek, Wprowadzanie o logiki, Skrypt Wydawnictwo, Warszawa 2005

15 METODYKA ORGANIZACJI BADAŃ EMPIRYCZNYCH Prof. dr hab. Józef Garczarczyk RAMOWY PROGRAM ZAJĘC ( 4 godziny ) 1.Źródła informacji – dane wtórne czy pierwotne? 2.Metody badań pierwotnych Badania jakościowe czy ilościowe? Ankieta czy obserwacja? Dom czy ulica? 3.Projektowanie badania – czy, co, dlaczego, w jaki sposoby i za ile badać? 4.Dobór próby – próba losowa czy celowa? Jaka duża próba? 5.Konstrukcja instrumentu pomiarowego: Zasady budowy, rodzaje Skale pomiarowe 6.Techniki badań i ich efektywności 7.Pomiar zjawisk w terenie – organizacja badań (ankieta czy telefon?) 8.Redukcja i opracowanie materiału: budowa tabel roboczych, wskaźniki i współczynniki, ocena reprezentatywności 9.Analiza i wnioskowanie w oparciu o wyniki badań: metody analiza, Wnioskowanie statystyczne 10.Błędy w badaniach i ich konsekwencjeLITERATURA 1.G. A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe – metody i techniki, PWE, Warszawa M. Rószkiewicz, Narzędzia statystyczne w analizach,Marketingowych, C. H. Beck, Warszawa 2002

16 ZAGADNIENIA ( 6 godzin )ZAGADNIENIA ( 6 godzin ) 1.Etyka ogólna i etyka zawodowa. Kompetencja etyczna uczonego. Dylematy postępu naukowego (destrukcyjne konsekwencje wdrażania niektórych osiągnięć nauki). Technologiczna (władcza moc nauki, sterowanie światem społecznym) i kulturotwórcza funkcja nauki. Odpowiedzialność badawcza za dobro wspólne. 2.Nadrzędne normy/wartości poznawcze: prawda, prawomocność, adekwatność poznawcza, moc wyjaśniająca, oraz normy/wartości instrumentalne: krytycyzm, obiektywizm, rzetelność, neutralność aksjologiczna, koherencja, konkluzywność, prostota, uczciwość, godność. Reguły metodologiczne: poprawność logiczna, zasady wnioskowania, sposoby uzasadniania (weryfikacja i falsyfikacja) wypowiedzi naukowych. 3.Odpowiedzialność badawcza za przyjętą perspektywę poznawczą (założeniowość nauki odnośnie do natury świata społecznego i natury człowieka), wybór przedmiotu i metod badań, ustaleń definicyjnych, sposób kategoryzacji oraz interpretacji danych. 4.Etyczne konsekwencje stosowania procedur badawczych (wywiad, grupy focusowe itd..) i sposobów pozyskiwania danych (eksperyment, obserwacja, badania terenowe itd..) 5.Etos badacza. Role społeczne pracownika nauki (badacz, mistrz, nauczyciel, ekspert, konsultant, publicysta, popularyzator wiedzy, itd.). 6.Kodeksy etyczne: Dobre obyczaje w nauce, Dobra praktyka badań naukowych, Dobre praktyki w szkołach wyższych, Akademicki Kodeks Wartości UJ, Kodeks Etyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego, Kodeks postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. 7.Dylematy finansowania badań naukowych (komercjalizacja badań naukowych i komercjalizacja wyników badań naukowych) 8.Patologie środowiska naukowego: nierzetelność, tzw. honorowe współautorstwa, plagiat, kryptoplagiat, autoplagiat, konflikt interesów (ocena innych prac, powiązania finansowe, konflikt zobowiązań) –LITERATURA K. Ajdukiewicz, O wolność nauki, Nauka Polska, 1957 nr 3 Etyczne aspekty badań społecznych, red. K. Zamiara, Człowiek i Społeczeństwo t. XXIV, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2005 Dobre obyczaje w nauce.Zbiór zasad i wytyczych,Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk Kodeks postępowania w dziedzinie badań rynkowych i społecznych, Marketing i Rynek, nr 5/1995. Dobra praktyka badań naukowych, ( )http://kbn.edu.pl/etyka/stan.html ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH Prof. dr hab. Barbara Pogonowska

17 Rok II Semestr 3 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII

18 BANKOWOŚĆ Prof. dr hab. Alfred Janc PROBLEMATYKA WYKŁADU ( 6 godzin):PROBLEMATYKA WYKŁADU ( 6 godzin): 1. Współczesne trendy w bankowości: - zjawiska i procesy zmieniające pośrednictwo finansowe - model współczesnej bankowości i czynniki mające wpływ - elementy i struktura zmian na tle wybranych aspektów funkcjonowania banku - znaczenie jakości 2. Wybrane problemy organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym: - misja i strategia banku - zadania kierownictwa w strategicznym zarządzeniu bankiem - orientacja i metody zarządzania 3. Rola zasobów ludzkich i standardów kwalifikacyjnych w bankowości - wyznania i reguły gry - znaczenie nowych technologii - kwalifikacja i polityka szkoleniowa - system Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości 4. Dyskusja nad literaturą tematu LITERATURA:LITERATURA: 1. Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE S.A., Warszawa A. Janc, Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, Warszawa K. Matthews, J. Thompson, Ekonomika Bankowości, PWE Warszawa Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, tom I, Diffin, Warszawa 2007

19 ZAKRES WYKŁADU, GŁÓWNE ZAGADNIENIA (4 godziny)ZAKRES WYKŁADU, GŁÓWNE ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Planowanie oraz zarządzanie strategiczne w świetle zasad i priorytetów polityki strukturalnej i regionalnej Unii Europejskiej 2.Istota strategii oraz programów rozwoju 3.Podstawowe zasady, warunki i etapy ich tworzenia oraz uspołecznienia tego procesu 4.Procedura wdrażania oraz monitorowania strategii 5.Korzyści wynikające z opracowania strategii, funkcje, jakie pełnią takie dokumenty 6.Bariery utrudniające skuteczne tworzenie i wdrażanie strategii, najczęściej występujące błędy i pułapki strategicznej, sposoby ich przezwyciężenia lub korygowania 7.Zaawansowania planowania strategicznego w Polsce, dotychczasowe doświadczenia i dobre praktyki na tym polu przedsiębiorstw, gmin i regionów LITERATURALITERATURA 1. Berman n., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego, Municipium, Warszawa Lisiński M. Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa Romanowska M. Planowania strategiczne w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa Słodowa-Hełpa m., Strategie rozwoju a zdolności absorpcyjne wspólnot lokalnych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, w: Lokalne strategie rozwoju. Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, pod red. D. Wegnera, Warszawa Wanda J., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin Wdrażanie strategii rozwoju miast, red. Czornik M., Katowice Wysocka E., Koziński J., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Difin, Warszawa 2000 STRATEGIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa

20 ZAGADNIENIA (4 godziny)ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Pojęcie, przedmiot, zakres badań i funkcje socjologii gospodarczej 2. Praca w ujęciu socjologicznym 3. Socjologiczne ujęcie firmy – system społeczny przedsiębiorstwa 4. Czynniki warunkujące sprawne funkcjonowanie firmy 5. Zachowania pracowników, Formalna i nieformalna organizacja załogi 6. Motywacje i postawy pracowników 7. Postawy pracowników wobec pracy a wydajności i jakości pracy 8. Nagradzanie i karanie pracowników 9. Atmosfera pracy, morale pracy i zadowolenia z pracy 10. Socjologiczne aspekty władzy i kierowanie w przedsiębiorstwie 11. Style kierowania i ich wpływ na zachowania pracowników 12. Zjawiska dezorganizujące funkcjonowanie załogi / rodzaje, przyczyny, skutki / 13. Konflikty społeczne w zakładzie / pojęcie, rodzaje, przyczyny, skutki / 14. Kierowanie konfliktem, sposoby rozwiązywania konfliktów 15. Stosunek pracowników do innowacji w pracy 16. Socjotechnika wdrażanie zmian 17. Społeczna przestrzeń restrukturyzacji 18. Modele stosunków pracy w gospodarce rynkowej 19. Kierunki rozwoju socjologii gospodarczej LITERATURA: LITERATURA: Giddens A. Socjologia, PWN Warszawa 2008; Januszek H., Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, AE Poznań 2003; Praca w perspektywie humanistycznej, AE Poznań, SW im. P. Włodkowica 2008; Januszek H., Sikora J., socjologia pracy, AE, Poznań 2000; Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN Warszawa 2001, Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie, IPiSS, Warszawa 2009 AKTUALNE PROBLEMY SOCJOLOGII GOSPODARCZEJ Prof. dr hab. Henryk Januszek

21 CEL KSZTAŁCENIA (4 godziny)CEL KSZTAŁCENIA (4 godziny) 1.Miejsce ekonomii w strukturze nauk 2.Ekonomia matematyczna – definicja ( dwa kryteria prawdy ) 3.Zalety i wady nurtu matematycznego w ekonomii 4.Ekonomia matematyczna a ekonometria 5.Prosty przykład podejścia aksjomatycznego w ekonomii – funkcja popytu 6.Podsumowanie – co osiągamy budując w ekonomii systemy aksjomatyczne sformalizowane (hipotetyczno-dedukcyjne?) 7.Zarys matematycznej teorii równowagi ogólnej. Ujście aksjomatyczne 8.Niestacjonarność 9.Nobliści w dziedzinie ekonomii 10.Ekonomiści matematyczni o sobie EKONOMIA MATEMATYCZNA Prof. dr hab. Emil Panek

22 MIEJSCE TOERII WZROSTU GOSPODARCZEGO W TEORII MAKROEKONOMII (6 godzin)MIEJSCE TOERII WZROSTU GOSPODARCZEGO W TEORII MAKROEKONOMII (6 godzin) - Zasadnicze nurty współczesnej teorii wzrostu gospodarczego - Zasadnicze dylematy metodologiczne teorii wzrostu gospodarczego - Teoria wzrostu, a teoria rozwoju gospodarczego ROLA stylizowanych faktów WZROSTU GOSPODARCZEGO W TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGOROLA stylizowanych faktów WZROSTU GOSPODARCZEGO W TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO - Charakterystyka najbardziej znanych stylizowanych faktów wzrostu gospodarczego - Znaczenie stylizowanych faktów wzrostu gospodarczego dla weryfikacji istniejących i konstrukcji nowych modeli wzrostu gospodarczego - Badaniach nad stylizowanymi faktami wzrostu gospodarczego jako wskazany kierunek badań empirycznych nad wzrostem gospodarczym PRZYKŁADOWE NURTY EMPIRYCZNYCH NAD WZROSTEM GOSPODARCZYMPRZYKŁADOWE NURTY EMPIRYCZNYCH NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM - Rachunek wzrostu gospodarczego, jako inspirujący kierunek badań empirycznych nad wzrostem gospodarczym - Badania nad konwergencją gospodarczą w ujęciu międzynarodowymi regionalnym jako ciekawy przykład badań nad wzrostem gospodarczym - Badania empiryczne prowadzone przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych i analiz szeregów czasowych LITERATURALITERATURA: Acemoglu D., (2009), Intruction to Modern Economic Growth, Princeton Uniwersity Priceton and Oxford; Aghion P., Howitt P., (2009) The Economics od Growth, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England; Cichy K, Malaga K., (2008) Kapitał ludzki w modelach teorii wzrostu gospodarczego, PTE, Warszawa; Malaga K., (2009), O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii, PTE, Warszawa; Gomułka S.,(2009), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego w świecie, w: Rapacki R. (red.) Wzrost gospoadrczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja/ PWE, Warszawa WZROST GOSPODARCZY W BADANIACH EMPIRYCZNYCH Prof. dr hab. Krzysztof Malaga

23 ZAGADNIENIA( 4 godziny ):ZAGADNIENIA( 4 godziny ): 1.Zabezpieczenie społeczne – z punktu widzenia ekonomii. 2.System zabezpieczenia społecznego – rozwiązania instytucjonalne, uwarunkowania, skutki 3.System zabezpieczenia społecznego w Polsce 4.Opieka zdrowotna 5.System emerytalny 6.Zabezpieczenia społeczne w Unii Europejskiej LITERATURALITERATURA - System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, LexisNexis, Warszawa, aktualne wydanie -Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, wydanie III uaktualnione, Zakamycze, Kraków, aktualne wydanie - Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forgin of a European Social Model, red. S. Golinowska, P. Hengsteberg, M. Żukowski, Wydanie Naukowe Scholar, Friedich Ebert Stiftung, Warszawa 2009 ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE Prof. dr hab. Maciej Żukowski

24 Celem wykładówCelem wykładów (4 godziny) jest prezentacja obecnego stanu ekonomii opisowej i dylematów ekonomii normatywnej w kontekście obecnej fazy cyklu oraz niepewności co do ścieżki rozwoju przyszłych wydarzeń makroekonomicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona mechanizmowi tworzenia się nierównowag globalnych oraz ich skutków dla poszczególnych gospodarek, w tym Polski LITERATURA;LITERATURA; 1. W. R. White, Shoild monetary Policy lean or clean? FRB of Dallas, WP No. 34. August H. James, The return of depression of value. The global cycle, Harvard University Press, P. Krugman. The return of depression economics. The crisis of 2008, Norton, G. A. Akerlof, R. J. Shiller, Animal spirits. How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism? Princeton University Press, M. Gorynia, T. Kowalski, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, ekonomista, 2008, nr 1 6. T. Kowalski, stan i prognozy rozwoju gospodarczego i ich wpływ na działania przedsiębiorstw w Polsce, maszynopis, Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej, Poznań, 10 listopad 2006 WSPÓŁCZESNE DYLEMATY POLITYKI GOSPODARCZEJ Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski

25 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok II Semestr 4

26 CEL KSZTAŁCENIA (4 godziny)CEL KSZTAŁCENIA (4 godziny) Wykład ma na celu prezentację podstaw metodologicznych analizy finansowe przedsiębiorstwa, z jednoczesnym ukazaniem jej newralgicznych obszarów oraz sposobów wnioskowania analitycznego. PROBLEMETYKA WYKŁADUPROBLEMETYKA WYKŁADU 1.Metodologia analizy finansowej – podstawowe problemy 2.Źródła analizy finansowej i ich wartość poznawcza 3.Decyzje finansowe i inwestycyjne jako przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa 4.Analiza zdolności przedsiębiorstwa do generowania wartości LITERATURALITERATURA Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, red. Nauk. Mirosław Hamrol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010 Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005 ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA Prof. dr hab. Mirosław Hamrol

27 PROBLEMATYKA WYKŁADU: (4 godziny)PROBLEMATYKA WYKŁADU: (4 godziny) 1. Metody dobru zmiennych do modeli opisujących związki cech oparte na: -analizie wektora współczynników korelacji między zmienną objaśnianą a zespołem potencjalnym zmiennych objaśniających oraz na analizie macierzy współczynników korelacji między poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi - regresji krokowej -regresji a posteriori -testowanie dobroci zbudowanych modeli oraz prezentacja sposobów zapewnienia ich koincydencji z modelami jednoczynnikowymi, a także ustalenie ważności zmiennych 2.Mierniki związku cech na świetle tzw. analizy systemowej tj. w okolicznościach, gdy nie dokonuje się klasycznego podziału zmiennych na objaśnianą i objaśniające, a w tym, w szczególności - procedura wyboru optymalnej dla danej macierzy opisującej działanie systemu, maski próbkowania - transmisje i współczynniki transmisji - interakcje współczynnik spójności systemu LITERATURALITERATURA 1. M. Chromińska, I. Roeske-Słomka, A. Szuman, Wnioskowanie statystyczne, Pomocnicze Materiały Dydaktyczne, Studia doktoranckie AE w Poznaniu, Poznań E. Nowak, Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa E. Gatnar, Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, PWN, Warszawa W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, PWN Warszawa I. Roeske-Słomka, Classical versus entropic measures of concentration, asymmetry and dispersion, Statistics in Transition, June 1994, vol. 1, nr 4, s I. Roeske-Słomka, Podobieństwo a zróżnicowanie struktur, Przegląd Statystyczny 1998/3, s I. Roeske-Słomka, Entropia w analizie współzależności, w: Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych (red. A. Grzelak, K. Pająk), Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s WYBRANE METODY WIELOCZYNNIKOWEJ ANALIZY STATYSTYCZNEJ Prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka

28 ZAGADNIENIA: (4 godziny)ZAGADNIENIA: (4 godziny) 1.Kulturowe funkcje refleksji etycznej nad gospodarowaniem. Rys historyczny etyki życia gospodarczego i etyki biznesu. Dziedziny refleksji. Instytucjonalizacja etyki gospodarczej 2.Kompetencja etyczna, tzw. Minimum etyczne, kapitał społeczny. Dobro jednostki versus dobro wspólne (tragedia wspólnego pastwiska), gra o dobro wspólne. pasażer na gapę) 3.Idea społecznej odpowiedzialności biznesu. Orientacje CSR i typy odpowiedzialności. Etyka zawodowa: kodeksy etyczne zawodów ekonomicznych oraz zawodów publicznego i społecznego zaufania 4.Konsumpcja etyczna i cnota oszczędzania. Patologie sfery gospodarowania (korupcja, nepotyzm, dyskryminacja, przestępstwa białych kołnierzyków itd..) LITERATURALITERATURA 1.Elementy etyki gospodarki rynkowej, praca zb. Pod red. B. Pogonowskiej, wyd. II zmien. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 ETYKA ŻYCIA GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Barbara Pogonowska

29 PROBLEMATYKA WYKŁADU: (8 godziny)PROBLEMATYKA WYKŁADU: (8 godziny) 1. Model ekonometryczny. Przykłady modeli systemów makroekonomicznych i mikroekonomicznych 2. Modele wektorowej autoregresji 3. Modelowanie procesów niestacjonarnych – kointegracja 4. Modelowanie zmienności rynków finansowych LITERATURALITERATURA 1. G. S Maddala, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa W. Welfe, A. Welfe, Ekonometria stosowana, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa M. Osińska (red.), Ekonometria współczesna, dom Organizatora, Toruń M. Gruszczyński, M. Podgórska (red.), Ekonometria, Szkoła Głowna Handlowa – Oficyna Wydawnicza A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa M. Doman, R. Doman, Modelowanie zmienności i ryzyka, Wloters-Kluwer, Kraków M. Osińska, Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa J. A. Doornik, D. F. Hendry, PCGive, Timberlake, London S. Laurent, Estimating and forecasting ARCH models using Timberlake, London 2006 WYBRANE PROBLEMY EKONOMETRII Prof. dr hab. Małgorzata Doman

30 POLITYKA PIENIĘŻNA BANKU CENTRALNEGO Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska ZAGADNIENIA: (4 godziny)ZAGADNIENIA: (4 godziny) 1. Istota, cele i strategie polityki pieniężnej 2. Instrumenty polityki pieniężnej 3. Nowe wyznania wobec polityki pieniężnej w dobie kryzysu: - niestandardowe zadania - niestandardowe instrumenty 4. Aktualne problemy bankowości centralnej w Polsce i na świecie LITERATURA:LITERATURA: Współczesna polityka pieniężna, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2008 Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin 2009 Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa czerwiec 2009

31 Proponowane wykłady w języku angielskim realizowane wspólnie z Wydziałem Zarządzania (8 godzin)Proponowane wykłady w języku angielskim realizowane wspólnie z Wydziałem Zarządzania (8 godzin) 1.Banking systems and safety arrangement – prof. dr hab. Alfred Janc 2.Brand management – dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw UEP 3.Corporate finanse – dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP 4.Economic – transformation in central and eastern Europe – dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. nadzw. UEP 5.Industrial and Product ecology – dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. nadzw. UEP 6.Service Management – and interdisciplinary approach – dr hab. Richard Nicholls, prof. nadzw. UEP WYKŁADY W JĘZYKU ANGIELSKIM

32 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok III Semestr 5

33 PROBLEMATYKA WYKŁADU (8 godzin)PROBLEMATYKA WYKŁADU (8 godzin) 1.Przejawy i przyczyny kryzysu finansów publicznych 2.Podstawowe kierunki przebudowy finansów publicznych 3.Reforma publicznych funduszy celowych. Nowe instytucje pozabudżetowe 4.System podatkowy. Przesłanki założenia i skutki jego reformy 5.Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania 6.Dług publiczny oraz wydatki i rozchody budżetowe związane z jego obsługą 7.Budżetowe kryteria konwergencji LITERATURALITERATURA FINANSE PUBLICZNE Prof. dr hab. Tadeusz Juja

34 WSPÓŁCZESNE PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ Prof. dr hab. Józef Orczyk CEL PRZEDMIOTU (4 godziny)CEL PRZEDMIOTU (4 godziny) Uświadomienie roli polityki społecznej w korygowaniu i kreowaniu zmian związanych z globalizacją, przemianami w strukturze pracy, rodzinie. Aspekty instytucjonalne jako wyraz zmian. 1.Analiza czynników kształtujących rozwój dotychczasowych polityki społecznej 2.Aktualne zagrożenia i możliwość działania polityki społecznej 3.Europejski model polityki społecznej – zakres i zmiany LITERATURALITERATURA 1.Polityka społeczna – miesięcznik (lata ) 2.J. Orczyk, Polityka społeczna cele i uwarunkowania, wyd. II, AE Poznań 2008

35 ZAGADNIENIA: (4 godziny)ZAGADNIENIA: (4 godziny) 1.Ryzyko w działalności gospodarczej i jego determinanty 2.Zarządzanie ryzykiem - cele, geneza, zakres 3.Metody identyfikacji i pomiaru ryzyka 4.Kryteria wyboru metod i instrumentów zarządzanie ryzykiem 5.Rola i formy udziału państwa w procesie zarządzania ryzykiem w gospodarce LITERATURALITERATURA 1.M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań Ch. W. Smithson, C. Smith, Jr D. S. Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wyd. ABC, Kraków C. A. Williams JR, M. L. Smith, P. C. Yong, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN Warszawa 2002 RYZYKO I UBEZPIECZENIA cz. I Prof. dr hab. Maria Kuchlewska

36 ZAGADNIENIA (4 godziny)ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Zarys negocjacji w sprawie członkowstwa. Derogacje 2.Konsekwencje członkowstwa w Jednolitym Rynku Europejskim a) skutki członkostwa w Unii Celnej b) konieczność przestrzegania zasad konkurencji c) przestrzeganie norm technicznych i bezpieczeństwa 3.Członkowstwo w Układzie z Schengen i jego konsekwencje w przepływie siły roboczej 4.Partycypacja w Funduszach Strukturalnych i Funduszu Spójności 5.Wieś polska w europejskiej polityce rolnej 6.Konsekwencje przyjęcia Euro (Polska w Unii gospodarczo-monetarnej) LITERATURALITERATURA 1.Głąbicka K., Grewiński J., Europejska Polityka Regionalna, Elipsa, Warszawa, Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E., Unia Europejska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa Oręziak L., Euro – nowy pieniądz, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Szot E., Polskie Rolnictwo w Unii Europejskiej, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa Małuszyńska E., Gruchman B., (red.) Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. II zmienione KONSEKWENCJE GOSPODARCZE CZŁONKOWSTWA POLSKI DO UE Prof. dr hab. Bohdan Gruchman

37 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Prof. dr hab. Przemysław Deszczyński PODSTAWOWE PROBLEMY: (4 godziny)PODSTAWOWE PROBLEMY: (4 godziny) 1.Determinanty i formy internacjonalizacji procesu gospodarowania -efektywność ekonomiczna a problem reterytorialności - proces liberalizacji przepływów czynników produkcji w gospodarce światowej - wymiana handlowa - teoretyczne uzasadnienie rozwoju wymiany handlowej - wymiana handlowa w warunkach integracji: efekt kreacji handlu, efekt przesunięcia handlu - przepływ kapitału - motywy i formy przepływu kapitału - bilans korzyści i strat dla kraju przyjmującego kapitał - migracje siły roboczej - geneza i przesłanki migracji - bilans korzyści i strat dla kraju emigracyjnego - bilans korzyści i strat dla kraju imigracyjnego 2.Konsekwencje internacjonalizacji - dla krajów wysoko rozwiniętych - dla krajów rozwijających się LITERATURALITERATURA 1.P. Deszczyński, Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka, Wyd. AE, Poznań P. Deszczyński, Rozszerzenie Unii Europejskiej – bilans korzyści i strat,/w:/ Polska i Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy, red. W. Małachowski, Wydawnictwo SGH, Warszawa P. Deszczyński, Przestrzeń i czas jako determinanty polityki gospodarczej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i socjologiczny nr 1/2009

38 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok III Semestr 6

39 ZAGADNIENIA (4 godziny)ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Specyfikacja instytucji kredytowych, z punktu widzenia stabilności systemu bankowego 2.System bankowy jako dobro publiczne 3.Hipotezy o upadłościach baków i rozwiązania buforujące ryzyko upadłości 4.Teoretyczne ujęcia kryzysów bankowych 5.Globalny kryzys finansowy. Przyczyny i konsekwencje 6.Sieć bezpieczeństwa systemu bankowego 7.System gwarantowania depozytów LITERATURALITERATURA 1. M. Iwanicz - Drozdowska, Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania. Warszawa O. Szczepańska, Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. Bezpieczny Bank 1(26)/ Globalny kryzys finansowy w opiniach polskich ekonomistów. Red. J. Szambelańczyk. ZBP Warszawa INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU BANKOWEGO Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

40 ZAGADNIENIA (4 godziny)ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Pojęcie, zakres, formy i ograniczenia ubezpieczenia jako metody zarządzanie ryzykiem 2.Prawne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 3.Rola nadzoru państwa nad działalnością LITERATURALITERATURA 1.M. Kuchlewska, Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań Ch. W. Smithson, C. Smith, Jr D. S. Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wyd. ABC, Kraków C. A. Williams JR, M. L. Smith, P. C. Yong, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN Warszawa 2002 RYZYKO I UBEZPIECZENIA cz. II Prof. dr hab. Maria Kuchlewska

41 EKONOMICZNE PROBLEMY TRANSFORMACJI Prof. dr hab. Marek Ratajczak CEL PRZEDMIOTU (4 godziny)CEL PRZEDMIOTU (4 godziny) : zapoznanie uczestników z dyskusją na temat transformacji ustrojowej przede wszystkim w jej ekonomicznym wymiarze ZAKRES:ZAKRES: - Doktryna liberalna - Interwencjonizm - Etatyzm - Społeczna nauka kościoła katolickiego - Inne wizje porządku ekonomicznego LITERATURALITERATURA: dostępne podręczniki z Historii Myśli Ekonomicznej np. W. Stankiewicz, Historia Myśli Ekonomicznej, PWE, Warszawa oraz M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007

42 ZAGADNIENIA (4 godziny)ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Istota myślenia strategicznego w przedsiębiorstwie. Przedmiot, cechy i przesłanki podejmowania decyzji strategicznych. Pojęcie i składniki strategii przedsiębiorstwa. 2.Podstawy i tryb przygotowania strategii. Proces zarządzania strategicznego. 3.Rodzaje i typy strategii przedsiębiorstw. LITERATURALITERATURA 1.Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1996 i późniejsze 2.J. Penc, Strategie zarządzania, Placet – Agencja Wydawnicza, Warszawa Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa M. E. Porter, Strategie konkurencyjności. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992 i późniejsze 5.M. E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006 STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Prof. dr hab. Janusz Tomidajewicz

43 ZAGADNIENIA (4 godziny)ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Wartość pieniądza w czasie - składanie i dyskontowanie - nominalna, efektywna i realna stopa procentowa 2.Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych - bieżąca wartość netto (NPV) - wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) 3.Rozliczenie kredytów -Raty w równych częściach długu - równe raty 4.Rachunek rent LITERATURALITERATURA 1.Matłoka M., Matematyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 MATEMATYKA FINANSOWA Prof. dr hab. Dorota Appenzeller

44 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII Rok IV Semestr 7

45 ZAGADNIENIA (4 godziny)ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Pojęcie podstawowe: dane, informacje, wiedza, system 2.Organizacja - organizacja wewnętrzna: funkcjonalna i procesowa - gospodarka elektroniczna - rząd elektroniczny - przepływ pracy pomiędzy organizacjami 3.Strategia systemów informacyjnych organizacji - systemy transakcyjne a systemy analityczne - zarządzanie zasobami z zarządzanie relacjami z klientami i obywatelami - busines process reengineering - zarządzanie danymi i zarządzanie wiedzą -system informacyjny a społeczeństwo 4.Cykl życia systemów informacyjnych - analiza i projektowanie systemów informacyjnych - technologie systemów informacyjnych - wybór systemów informacyjnych - wdrażanie systemów informacyjnych eksploatacja systemów informacyjnych -LITERATURA 1.W. Abramowicz, Filtrowanie informacji, Wyd. AEP W. Chmielarz, Systemy biznesu elektronicznego, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW J. Oleński, Ekonomika informacji, Polskie Wyd. Ekonomiczne 2001 SYSTEMY INFORMACYJNE – cz. I Prof. dr hab. Witold Abramowicz

46 Rok IV Semestr 8 PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII

47 CEL KSZTAŁCENIA (4 godziny)CEL KSZTAŁCENIA (4 godziny) Słuchacze poznają pojęcie i ewolucję koncepcji Public Relations, komunikacji społecznej oraz międzynarodowy aspekt działań w tym zakresie. Wykład omawia cele, strategie oraz narzędzia promowania i kształtowania wizerunku krajów, korporacji i organizacji międzynarodowych i pozarządowych. LITERATURALITERATURA 1.Public Relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej, m. Ryniejska – Kiełdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2.Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Aneta Szymańska, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław Introducing Market Economy Instruments and Institutions – The Role of Public Relations in Trnasitional Economic, Piar.pl, Poznań Dyplomacja publiczna. Beata Ociepka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej. Joseph S. Nye jr.Wyd. Akademickie i profesjonalne, Warszawa G. Szondi, International conext of public relations, w: R. Tench, L. Yeomans (eds.), Exploring Public Relayions, Pearson Educations, Harlow The Global Public Relatios Handbook. Theory, Research, and Practice. Edited by: Krishnamurty Sriramesh, Dejan Vercic. 8.Public Relations and Communication Management in Europe. Edited by: Betteke van Ruler, Dejan Vercic. Mouton de Gruyter, Berlin, New York Toward the Common Good: Perspectives in International Public Relations. Donn James Tilson; Emmanuel C. Alozie. Allyn & Bacon 2004 MIĘDZYNARODOWE PUBLIC RELATIONS Prof. dr hab. Ryszard Ławniczak

48 ZAGADNIENIA (4 godziny)ZAGADNIENIA (4 godziny) 1.Wiedza korporacyjna -definicje - piramida wiedzy - metawiedza - konwersje wiedzy - cykle wiedzy 2.Wykorzystanie wiedzy korporacyjnej - funkcje zarządzania wiedzą - łańcuchy wiedzy - wiedza w procesach 3.Zarządzanie wiedza korporacyjną 4.Infrastruktura systemów zarządzania wiedzą 5.Systemy zarządzania wiedzą LITERATURALITERATURA 1.Peter H., Komunikowanie interpersonalne, Wyd. Astrum, Wrocław Bartkowiak G.. Januszek H., Umiejętności kierownicze, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999 SYSTEMY INFORMACYJNE - cz. II Prof. dr hab. Witold Abramowicz

49 JĘZYK OBCY DO WYBORU JĘZYK OBCY W WYMIARZE 16 GODZIN.DO WYBORU JĘZYK OBCY W WYMIARZE 16 GODZIN.


Pobierz ppt "PROGRAM 4-LETNICH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE EKONOMII 2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google