Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo w ramach Strategii Europa 2020 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznań, 18 lutego 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo w ramach Strategii Europa 2020 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznań, 18 lutego 2011."— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo w ramach Strategii Europa 2020 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznań, 18 lutego 2011

2 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań, 18 lutego Plan wykładu Założenia Strategii Europa 2020 Rolnictwo w Unii Europejskiej Rolnictwo a międzynarodowa polityka UE Rolnictwo a dobra publiczne

3 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Założenia Strategii Europa 2020 Czym jest Strategia Europa 2020? Nowym, długo-okresowym programem rozwoju społeczno- gospodarczego UE Zastąpiła realizowaną od 2000 r. Strategię Lizbońską Globalizacja powoduje konieczność wspólnego działania krajów UE na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform Wyzwaniom takim jak: starzenie się społeczeństw, rosnąca potrzeba racjonalnego wykorzystania zasobów - można sprostać na płaszczyźnie współpracy w Unii Europejskiej

4 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Trzy priorytety Strategii Europa Wzrost inteligentny (smart growth) czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach 2. Wzrost zrównoważony (sustainable growth) czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej 3. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

5 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Pięć wskaźników postępu Strategii 1. Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% 2. Poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej, w tym przeznaczanie 3% PKB UE na inwestycje w badania i rozwój

6 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Pięć wskaźników postępu Strategii 3. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%

7 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Pięć wskaźników postępu Strategii 4. Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 3034 lat mających wykształcenie wyższe 5. Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mające na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli.

8 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Instrumenty realizacji celów Strategii Krajowe Programy Reform opracowywane przez państwa członkowskie UE mają być gotowe do kwietnia 2011 roku Inicjatywy przewodnie (flagship initiatives) przygotowane przez KE realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych

9 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Inicjatywy przewodnie (flagship initiatives) Unia innowacji – poprawa warunków ramowych dla innowacji oraz wykorzystanie innowacji do rozwiązania najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych wskazanych w strategii Europa 2020 Unia innowacji Młodzież w drodze – poprawa jakości na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń oraz zwiększanie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej Młodzież w drodze

10 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Inicjatywy przewodnie (flagship initiatives) Europejska agenda cyfrowa – osiągnięcie trwałych korzyści gospodarczych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, opartego na dostępie do szerokopasmowego Internetu Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowiska oraz dążenie do wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska przyrodniczego Europa efektywnie korzystająca z zasobów

11 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Inicjatywy przewodnie (flagship initiatives) Polityka przemysłowa w dobie globalizacji – poprawa warunków dla przedsiębiorczości oraz wsparcie rozwoju silnej bazy przemysłowej, zdolnej do konkurowania w skali globalnej Polityka przemysłowa w dobie globalizacji Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – stworzenie warunków do unowocześnienia rynków pracy, przez ułatwienie mobilności pracowników i rozwój ich umiejętności, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie trwałości europejskich modeli społecznych Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

12 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Inicjatywy przewodnie (flagship initiatives) Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej Europejski program walki z ubóstwem i terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu ekonomicznym i społecznym

13 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Synergia Strategii z inicjatywami UE 26 stycznia 2011 r. Komisja Europejska opublikowała inicjatywę przewodnią Europa efektywnie wykorzystująca zasoby, stanowiącą instrument realizacji Strategii Konieczne jest efektywne wykorzystanie zasobów w politykach europejskich dotyczących energii, zmian klimatu, transportu, przemysłu, rolnictwa, rybołówstwa, różnorodności biologicznej oraz rozwoju regionalnego

14 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Synergia Strategii z inicjatywami UE Poprzez wykorzystanie efektu synergii pomiędzy poszczególnymi politykami, inicjatywa ta ma pomóc w realizacji celów ustanowionych przez UE, takich jak długoterminowy cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050, reforma sektora rolniczego i rybołówstwa, wzrost bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się, czy wzrost odporności UE na zagrożenia wynikające z globalnego wzrostu cen energii, surowców, towarów i usług.

15 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Synergia Strategii – plan działania 1. Przygotowanie planu działań dla gospodarki niskoemisyjnej UE do roku 2050, planu działań dla sektora energii do roku 2050, oraz planu działań dla Europy efektywnie wykorzystującej zasoby 2. Opracowanie planu efektywności energetycznej do roku 2020 oraz strategii zrównoważonej konkurencyjności sektora budowlanego

16 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Synergia Strategii – plan działania 3. Rozwój infrastruktury energetycznej (w tym inteligentnych sieci przesyłowych) oraz trans-europejskich sieci transportowych, a także przyjęcie Białej Księgi na temat przyszłości sektora transportu 4. Nowelizacja dyrektywy w sprawie podatku akcyzowego od energii

17 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Synergia Strategii – plan działania 5. Przygotowanie propozycji reformy Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz Polityki Spójności zgodnie z priorytetami strategii Europa 2020 W każdym z wyżej wymienionych obszarów Komisja Europejska przedłoży konkretne propozycje działań, których monitorowanie będzie realizowane w ramach strategii Europa 2020

18 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Rolnictwo a handel międzynarodowy Wymiana handlowa produktami rolnymi w UE odpowiada za 6% całkowitej wymiany handlowej Zaobserwować można trend spadkowy, na przykład w 1995 wymiana handlowa produktami rolnymi odpowiadała za 9% całkowitej wymiany handlowej UE Źródłem tego trendu jest rozwój wymiany handlowej produktami przemysłowymi przez ostatnie 15 lat, wynoszącym około 150%. W tym samym czasie wymiana handlowa produktami rolnymi zwiększyła się o około 60%

19 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Trendy w handlu międzynarodowym Źródło: dane ze strony internetowej Komisji Europejskiej – DG TRADE

20 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Wartość handlu międzynarodowego produktami rolnymi Roczna wymiana handlowa produktami rolnymi z krajami trzecimi wynosi około 160 miliardów euro rocznie Wymiana jest zbilansowana, wartość zarówno eksportu i importu wynosi po około 80 miliardów euro rocznie W przeszłości handel produktami rolnymi generował bilans negatywny

21 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Handel międzynarodowy produktami rolnymi Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje od 2004 roku spowodowało wzrost handlu z krajami trzecimi o około 60% Unia Europejska jest obecnie największym na świecie importerem oraz największym eksporterem produktów rolnych W szczególności dotyczy to wymiany handowej z krajami rozwijającymi

22 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Bilans w handlu międzynarodowym produktami rolnymi

23 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Bilans w handlu międzynarodowym produktami rolnymi Bezpieczeństwo i stabilność dostaw produktów rolnych były głównymi przyczynami rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej w latach 60-tych Nawet dzisiaj, gdy handel ten jest zbilansowany, w obszarze niektórych produktów, Unia wciąż znacznie więcej importuje niż eksportuje

24 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Bilans w handlu międzynarodowym produktami rolnymi

25 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Bilans w handlu międzynarodowym produktami rolnymi Unia jest importerem netto w przypadku większości surowców. W tym obszarze handlu, deficyt wynosi około 25 miliardów euro. Deficyt ten jest generowany w szczególności przez produkty olejowe, owoce i warzywa Z kolei nadwyżka generowana jest przez produkty mleczne. Handel produktami zbożowymi oraz produktami związanymi ze zwierzętami hodowlanymi jest zbilansowany

26 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Bilans w handlu międzynarodowym produktami rolnymi Unia Europejska jest eksporterem netto przetworzonych produktów rolnych. Nadwyżka wynosi około 20 miliardów euro W 2007 r. import od 10 najważniejszych partnerów handlowych UE stanowił ponad połowę całkowitego importu produktów rolnych. Brazylia była odpowiedzialna za 12 mld euro lub 16% importu. Stany Zjednoczone odpowiadały za 9% całkowitego importu, a Argentyna za 8%

27 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Import produktów rolnych do UE - najważniejsze źródła importu - kraje

28 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Import produktów rolnych do UE - najważniejsze źródła importu - regiony Źródło: dane ze strony internetowej Komisji Europejskiej – DG AGRI

29 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Eksport produktów rolnych z UE - najważniejsze źródła eksportu - kraje Ponad połowa eksportu z Unii Europejskiej trafia do 10 najważniejszych partnerów handlowych Wg danych z 2007 r. Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za 19% całkowitego eksportu z Unii, Rosja za 10%, a Szwajcaria za 7%

30 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Eksport produktów rolnych z UE - najważniejsze źródła eksportu - kraje

31 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Eksport produktów rolnych z UE - najważniejsze źródła eksportu - regiony Źródło: dane ze strony internetowej Komisji Europejskiej – DG AGRI

32 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Struktura importu produktów rolnych w UE

33 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Import produktów rolnych z krajów rozwijających się

34 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Umowy międzynarodowe Umowy o strefach wolnego handlu (SWH) z państwami trzecimi Umowy o partnerstwie i współpracy (PCA) Umowy o stowarzyszeniu Umowy sektorowe

35 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Umowy o strefach wolnego handlu (SWH) z państwami trzecimi Przykład: Korea Południowa

36 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Najważniejsze, obecnie prowadzone negocjacje UE z krajami trzecimi: AMERYKA ŚRODKOWA ARMENIA, GRUZJA, ASEAN BRAZYLIA CHINY EUROMED INDIE JAPONIA KANADA KOREA POŁUDNIOWA KRAJE AKP MERCOSUR RADA KRAJÓW ZATOKI PERSKIEJ (GCC - Gulf Countries Council) ROSJA UKRAINA WSPÓLNOTA ANDYJSKA

37 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Rozszerzenie Unii Europejskiej Chorwacja Islandia Macedonia Turcja

38 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Rolnictwo a dobra publiczne Wielofunkcyjność rolnictwa europejskiego Definicja dóbr publicznych Rodzaje dóbr publicznych dostarczanych przez rolnictwo: Globalne Lokalne Wynagradzanie za dobra publiczne Warianty Problemy

39 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Wielofunkcyjność rolnictwa europejskiego Deklaracja z Cork 1996r.

40 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Definicja dóbr publicznych Według Paula Samuelsona są to dobra o następujących cechach: 1. nikt nie jest wyłączany z korzyści wynikających z ich użytkowania (brak wyłączenia z konsumpcji) 2. powiększenie się liczby użytkowników nie eliminuje ani nie pomniejsza możliwości korzystania z danego dobra przez wszystkich użytkowników (nie są konkurencyjne w konsumpcji)

41 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Podział dóbr publicznych: Globalne Lokalne

42 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Globalne dobra publiczne to dobra, które są uniwersalne dla wszystkich krajów, grup ludności i pokoleń, np.: produkcja tlenu sekwestracja węgla ochrona bioróżnorodności ochrona wody zapewnienie bezpieczeństwa żywności

43 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Lokalne dobra publiczne to dobra, które są konsumowane na poziomie lokalnym, np.: ochrona gruntów zapobieganie erozji wodnej - dot. m.in. ponad 20% pow. Polski ochrona wody ochrona krajobrazu ochrona dziedzictwa kulturowego wsi tworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich

44 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Warianty wynagradzania za dobra publiczne bezpośrednia wycena dostarczanych dóbr oraz zapłata za nie zapłata za wykorzystanie praw własności do zasobów lub czynników produkcji zapłata za utracony dochód w przypadku dostarczania dóbr publicznych związanych ze środowiskiem pokrycie kosztów transakcyjnych

45 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Cele przyszłej WPR Efektywność ekonomiczna i konkurencyjność Bezpieczeństwo żywności Dystrybucja dochodów Wiejskie dobra publiczne Ochrona środowiska Ochrona krajobrazu Standardy żywności Dobrostan zwierząt Rozwój obszarów wiejskich

46 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Priorytety polskiej prezydencji ( 1 lipca – 31 grudnia 2011r.) wspieranie inwestycji związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich promowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie wytwarzania energii z produktów ubocznych rolnictwa oraz pozostałości przemysłu rolno-spożywczego efektywne wykorzystywanie zasobów finansowych UE uwzględnianie dóbr publicznych - bezpieczeństwo żywnościowe i wielofunkcyjny rozwój przyszłość rynku mleka i przetworów mlecznych – zniesienie kwotowania produkcji mleka w 2015 roku uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej

47 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Projekt raportu WPR do 2020 roku – autor Poseł do PE Albert Deß Szeroka debata na temat globalnego budżetu filara 1 i 2 Idea zrównoważonego i konkurencyjnego rolnictwa Dobrostan zwierząt i roślin Uproszczenie przyszłej WPR

48 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Płatności bezpośrednie Niezwiązane z wielkością produkcji Sprawiedliwy podział budżetu filara 1 i 2 pomiędzy państwami członkowskimi jak i rolnikami każdego państwa członkowskiego Strategia płatności na gospodarstwo Oddzielenie płatności bezpośrednich od historycznych i indywidualnych wartości odniesienia Gwarancja podstawowego dochodu dla małych gospodarstw rolnych Uproszczenie systemu płatności bezpośrednich Brak górnych limitów Wypłacanie czynnym zawodowo rolnikom

49 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i elementami środowiska Ulepszone zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi powinno być bezpośrednio powiązane z wypłatą płatności bezpośrednich Wszelkie korzyści dla środowiska mogą zostać efektywnie osiągnięte przez państwa członkowskie poprzez przyjęcie środków w filarze 2 Uczestnictwo w programach zrównoważonego rozwoju jest obowiązkowe dla każdego rolnika otrzymującego płatności bezpośrednie Rekompensata z tytułu elementu ochrony środowiska w filarze 2 zasilana z budżetu filara 1

50 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Wzajemna zgodność i uproszczenie System wzajemnej zgodności dla wszystkich beneficjentów płatności bezpośrednich Wzajemna zgodność - ograniczona do kontroli podstawowych i uznanych norm Zniesienia nieproporcjonalnych obciążeń nałożonych na hodowlę zwierząt poprzez wzajemną zgodność

51 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Instrumenty rynkowe i sieć bezpieczeństwa Ogólny kierunek rynku WPR powinien zostać zachowany Dodatkowe, indywidualnie nakierowane na gospodarstwa zarządzanie ryzykiem w obliczu spodziewanego ryzyka środowiskowego, klimatycznego i ryzyka epidemii oraz dużych wahań cenowych na rynkach rolnych Zapewnienie rolnikom krajowych narzędzi zarządzania ryzykiem Wielopoziomowa sieć bezpieczeństwa na wypadek tymczasowych zakłóceń na rynku Rozszerzenie systemów ubezpieczenia sektora prywatnego System kredytów eksportowych Przedłużenie reformy rynku cukrowniczego z 2006r. do 2020r. Zwalczanie spekulacji w zakresie towarów rolnych

52 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego Rozwój obszarów wiejskich Zniesienie poprzednich osi rozwoju obszarów wiejskich Wprowadzenie do filara 2 katalogu środków obowiązkowych jako realizacji celów priorytetowych UE (Strategia 2020) Zatrzymanie płatności wyrównawczych dla obszarów o mniej korzystnych warunkach gospodarowania w filarze 2 Zezwolenie na opcjonalne 25-procentowe dopełnienie krajowego finansowania środków filara 2 Unikanie gwałtownych zmian w podziale budżetu filara 2 Co najmniej 10 punktów procentowych dowolnego krajowego współfinansowania powinno pochodzić z funduszy publicznych

53 Źródła: Baum, R., Śleszyński, J., (2009), Nowe funkcje rolnictwa – dostarczanie dóbr publicznych, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XI, zeszyt 2; EPP Group in the EP: Yearbook of the EPP Group in the European Parliament 2010, Bruksela; Samuelson, P. A., (1954), The Pure Theory of Public Expenditure, Review of Economics and Statistics, 36 (4); Dokumenty instytucji unijnych: (chronologicznie w ramach instytucji) Parlament Europejski Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)), (P7_TA(2011)0061); 0061&language=PL&ring=A &language=PL&ring=A Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie strategii UE 2020, P7_TA(2010)0223; TA &language=PL&ring=P7-RC http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7- TA &language=PL&ring=P7-RC Projekt opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi,, Sprawozdawca: Albert Deß, , (2011/XXXX(INI)); DOC+PDF+V0//PL&language=PL DOC+PDF+V0//PL&language=PL mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego

54 Źródła c.d. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania o postępach Chorwacji w 2010 r, (P7_TA(2011)0059); DOC+XML+V0//PL&language=PL DOC+XML+V0//PL&language=PL Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE)), (P7_TA(2011)0063); 0063&language=PL&ring=A &language=PL&ring=A Projekt opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, Sprawozdawca: Jens Rohde, , (2011/XXXX(INI)); DOC+PDF+V0//PL&language=PL DOC+PDF+V0//PL&language=PL Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie rolnictwa UE i handlu międzynarodowego, (tzw. raport Papastamkosa), P7_TA(2011)0083; 0083&language=PL#ref_1_ &language=PL#ref_1_1 Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2011 r. zamykającej debatę na temat oświadczeń Rady i Komisji w sprawie sprawozdania o postępach Islandii w 2010 r., (B /2011); //EP//TEXT+MOTION+B DOC+XML+V0//PL&language=PLhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- //EP//TEXT+MOTION+B DOC+XML+V0//PL&language=PL mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego

55 Źródła c.d. Komisja Europejska Dokument końcowy Europejskiej Konferencji na Temat Rozwoju Wsi zorganizowanej z inicjatywy Prezydencji irlandzkiej oraz Komisji Europejskiej w Cork, w Irlandii, w dniach 7-9 listopada 1996 r. Na zakończenie obrad przyjęto tzw. Deklarację z Cork, dziesięciopunktowy program zawierający wytyczne w sprawie sformułowania nowej polityki wspierania obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Tekst deklaracji dostępny jest m.in. na stronach internetowych Komisji Europejskiej: "The Cork Declaration - A living countryside", 1996; Agenda The challenge of enlargement, COM(97) 2000 final VOL. II. Brussels: Commission of the European Communities, s. 67; Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, by Europe's climate change opportunity, Brussels, , COM(2008) 30 final; Komunikat Komisji Europejskiej, EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, , KOM(2010) 2020 wersja ostateczna; lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDFhttp://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska agenda cyfrowa, Bruksela, dnia , KOM(2010) 245 wersja ostateczna/2 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDFhttp://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego

56 Źródła c.d. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Mobilna młodzież Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej, Bruksela, dnia , KOM(2010) 477 wersja ostateczna, SEK(2010) 1047;http://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_PL.pdfhttp://europa.eu/youthonthemove/docs/communication/youth-on-the-move_PL.pdf Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, Brussels, , COM(2010) 546 final, SEC(2010) 1161; communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, Bruksela, z dnia , KOM(2010) 672 wersja ostateczna; lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0672:FIN:pl:PDFhttp://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0672:FIN:pl:PDF Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Strasburg, dnia r., COM(2010) 682 wersja ostateczna; lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:PL:PDFhttp://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0682:FIN:PL:PDF Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej, Bruksela, dnia , KOM(2010) 758 wersja ostateczna, SEK(2010) 1564 wersja ostateczna; lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:PL:PDFhttp://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:PL:PDF mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego

57 Źródła c.d. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage, Brussels, COM(2010) 614, SEC(2010) 1272, SEC(2010) 1276; policy/files/communication_on_industrial_policy_en.pdf policy/files/communication_on_industrial_policy_en.pdf Komisja Europejska, Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej – 2010, Luksemburg 2011, s. 23 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020, Bruksela, dnia , KOM(2011) 21 wersja ostateczna; EU Trade European Commission, Overview of FTA and other trade negotiations, (aktualizacja z 1 marca 2011); Komisja Europejska DG AGRI, Enlargement of the European Union; Komisja Europejska DG AGRI, Agriculture and Rural development Croatia - Agriculture and Enlargement; Komisja Europejska DG AGRI, Agriculture and Rural development Iceland - Agriculture and Enlargement Rada Europejska Konkluzje Rady Europejskiej: European Council 17 June 2010 Conclusions, A New European Strategy for Jobs and Growth, EUCO 13/10, Brussels, 17 June 2010, s ; mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego

58 Źródła c.d. Ministerstwa RP Ministerstwo Gospodarki RP, Europa efektywnie wykorzystująca zasoby; Ministerstwo Gospodarki RP, Strategia "Europa 2020"; Ministerstwo Gospodarki RP, Umowy UE o strefach wolnego handlu SWH (Free Trade Agreement - FTA) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Przygotowania do polskiej Prezydencji w UE; 2013/PROWiesci/2010/PROWiesci-miesieczne-czerwiec-2010/Przygotowania-do-polskiej- Prezydencji-w-UE 2013/PROWiesci/2010/PROWiesci-miesieczne-czerwiec-2010/Przygotowania-do-polskiej- Prezydencji-w-UE Inne źródła: Declaration by a Group of Leading Agricultural Economists, A Common Agricultural Policy for European Public Goods 2009, Food and Agriculture Organization of the United Nations, How to Feed the World in 2050; df Forbes.pl, Rolnictwo na świecie potrzebuje miliardów inwestycji, 28 października 2010; inwestycji,7856,1 inwestycji,7856,1 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej; mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym, Poznań 18 lutego


Pobierz ppt "Rolnictwo w ramach Strategii Europa 2020 mgr inż. Andrzej Grzyb Wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznań, 18 lutego 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google