Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego I posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego I posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego I posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy Gdańsk, 17 kwietnia 2007 roku

2 Wizja województwa w 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ZNACZĄCY PARTNER W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO REGION: czystego środowiska; wysokiej jakości życia; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej gospodarki partnerskiej współpracy kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych REGION KONKURENCYJNY REGION SPÓJNY REGION DOSTĘPNY

3 Priorytety, Cele i Kierunki działań (1) KONKURENCYJNOŚĆ SPÓJNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ Głównie sfera gospodarki Głównie sfera infrastruktury Głównie sfera społeczna Koncepcja układu Priorytetów

4 Priorytety, Cele i Kierunki działań (2) Priorytet I. KONKURENCYJNOŚĆ Cel strategiczny 1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji Cel strategiczny 2 Wysoki poziom edukacji i nauki Cel strategiczny 3 Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne Cel strategiczny 4 Efektywna sfera publiczna Cel strategiczny 5 Silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w układzie ponadregionalnym, głównie bałtyckim

5 Priorytety, Cele i Kierunki działań (3) Priorytet II. SPÓJNOŚĆ Cel strategiczny 1 Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej Cel strategiczny 2 Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo Cel strategiczny 3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Cel strategiczny 4 Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia Cel strategiczny 5 Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych

6 Priorytety, Cele i Kierunki działań (4) Priorytet III. DOSTĘPNOŚĆ Cel strategiczny 1 Efektywny i bezpieczny system transportowy Cel strategiczny 2 Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej Cel strategiczny 3 Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych Cel strategiczny 4 Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego

7 Podmioty zaangażowane w realizację SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA jako koordynator i organizator realizacji Strategii PARTNERZY: samorządy gmin i powiatów z obszaru województwa instytucje rządowe uczelnie wyższe organizacje pozarządowe organizacje przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu samorząd zawodowy, związki zawodowe inne regiony organizacje i instytucje zagraniczne i międzynarodowe Sieć współpracy instytucjonalnej na rzecz realizacji Strategii

8 Dostępność transportowa powiatów

9 Strefy przyśpieszonego rozwoju wzdłuż korytarzy transportowych

10 Przełamywanie luki transportowej Polski Północnej

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP)

12 RPO - Kalendarium 1.Prace nad RPO WP rozpoczęły się w czerwcu 2005 roku. 2.Ostateczny projekt RPO WP został zatwierdzony przez Zarząd Województwa w dniu 1 marca br. 3.Projekt RPO WP dostał kontrasygnatę Rady Ministrów w dniu 6 marca br. 4.Projekt RPO WP został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 6 marca br. 5.Projekt RPO WP został formalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 13 marca br. 6.REALNY TERMIN zakończenia negocjacji RPO WP to koniec października br.

13 Tryb i metody pracy nad RPO Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego Powiatowe Zespoły Robocze (!!!) Konsultacje społeczne Wkład ekspertów zewnętrznych Niezależne oceny Uzgodnienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Sugestie przedstawicieli Komisji Europejskiej

14 1. OCENA EX-ANTE RPO WP RPO WP uzyskał bardzo pozytywną ocenę ogólną. Kierunki zmian RPO WP wynikające z Oceny ex-ante: uzupełniono diagnozy oraz weryfikacja analizy SWOT określono ryzyka związanego z realizacją RPO WP uzupełniono i skorygowano niektóre wskaźniki monitoringu doprecyzowano opis systemu wdrażania Programu 2. OCENA ODDZIAŁYWANIA RPO NA ŚRODOWISKO Szereg zmian w RPO, głównie w Diagnozie, Osiach Priorytetowych i wskaźnikach. Opracowania zewnętrzne

15 Możliwości finansowe RPO WP Kolejne redukcje wielkości środków UE wynikające z: Jednofunduszowości programu (uszczuplenie o EFS) redukcja o ok. 120 mln euro (EFS) Ustaleń szczytu UE w Brukseli (grudzień 05) redukcja o ok. 110 mln euro (EFRR) Zapisów NSS redukcja o ok. 83 mln euro (EFRR) Łączna redukcja środków UE w okresie IX.05-IV.06 1203,2 mln euro 885,1 mln euro (-318 mln euro) ZPORR (2004-2006):~ 53 mln euro / rok RPO WP (2007-2013):~ 127 mln euro / rok wzrost 2,4 raza

16 Struktura RPO WP Wprowadzenie I.Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej II.Analiza SWOT III.Ocena wsparcia dla województwa IV.Strategia Programu V.Osie Priorytetowe VI.Komplementarność z EFRROW i EFR VII.Plan finansowy VIII.System wdrażania Załączniki (m.in. graficzny, dot. konsultacji społecznych, oceny ex-ante, oceny oddziaływania na środowisko…)

17 Warstwa celów RPO WP CEL GŁÓWNYCELE SZCZEGÓŁOWE ŚRODKI UE Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej regionu przy racjonalnym wykorzystaniu specyficznych cech jego potencjału gospodarczego i kulturowego oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz wzrost kompetencji mieszkańców 28% Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań miedzy nimi 35% Poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej 16% Przełamywanie barier rozwojowych na obszarach słabych strukturalnie 18%

18 OŚ PRIORYTETOWADZIAŁANIE Rozwój i innowacje w MŚP Granty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Granty innowacyjne dla MŚP Pozadotacyjne instrumenty finansowe Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Promocja gospodarcza regionu Społeczeństwo wiedzy Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego Funkcje miejskie i metropolitalne Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej Regionalny system transportowy Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Zarządzanie środowiskiem Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Osie Priorytetowe RPO WP (1)

19 OŚ PRIORYTETOWAKIERUNKI WSPARCIA Turystyka i dziedzictwo kulturowe Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny Promocja i informacja turystyczna Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym Promowanie i zachowanie walorów przyrodniczych Ochrona zdrowia i system ratownictwa Infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowany system ratownictwa Lokalna infrastruktura podstawowa Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Lokalna infrastruktura ochrony środowiska Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Inicjatywy obywatelskie Pomoc techniczna Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP Plan Komunikacji Wsparcie procesu przygotowania i wdrażania projektów Osie Priorytetowe RPO WP (2)

20 Osie Priorytetowe RPO WP (3) OŚ PRIORYTETOWA Środki UE (%) Środki UE (mln EUR) Rozwój i innowacje w MŚP21,0%185,8 Społeczeństwo wiedzy7,0%61,9 Funkcje miejskie i metropolitalne12,0%106,2 Regionalny system transportowy23,0%203,6 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku7,0%61,9 Turystyka i dziedzictwo kulturowe5,0%44,2 Ochrona zdrowia i system ratownictwa4,0%35,4 Lokalna infrastruktura podstawowa14,0%123,9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie4,0%35,4 Pomoc techniczna3,0%26,5 RAZEM100,0%885,1 Łączna wartość RPO WP wynosi 1 227,2 mln euro

21 23. Drogi regionalne/lokalne184 mln EUR 61. Projekty rewitalizacyjne89 mln EUR 08. Inwestycje w firmach84 mln EUR 03. Transfer technologii i sieci współpracy74 mln EUR 26. Transport multimodalny65 mln EUR 16. Koleje62 mln EUR 07. Innowacyjne inwestycje w firmach56 mln EUR 09. Inne działania pro-przedsiębiorcze52 mln EUR 76. Infrastruktura ochrony zdrowia45 mln EUR 28. Inteligentne systemy transportu42 mln EUR 46. Oczyszczanie ścieków38 mln EUR 44. Gospodarka odpadami31 mln EUR Najważniejsze kategorie interwencji 47,4% całości środków w RPO WP będzie skierowanych na realizację celów Strategii Lizbońskiej

22 RPO WP W INTERNECIE www.woj-pomorskie.pl zakładka Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 rpo2007-2013@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego I posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google