Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro-ekonomii, :)…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro-ekonomii, :)…"— Zapis prezentacji:

1 Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro-ekonomii, :)…

2 WAHANIA WIELKOŚCI PRODUKCJI W GOSPODARCE ZAMKNIĘTEJ

3 MODEL AD/AS opisuje CYKL KONIUNKTURALNY, czyli od-chylenia rzeczywistej wielkości produkcji, YE, od produkcji poten-cjalnej, Yp, i pochodne zmiany cen, P, i bezrobocia, U.

4 DYGRESJA KONIEC DYGRESJI
BARDZO długookresowe zmiany potencjalnej produkcji, Yp, stano-wią WZROST GOSPODARCZY. W okresie krótszym, którego do-tyczy model AD/AS popytowy gospodarki, zmiany zagregowanych wydatków, AEPL, powodują, że rzeczywista wielkość produkcji, YE, waha się wokół wielkości produkcji potencjalnej, YP. 4 KONIEC DYGRESJI

5 OTO MODEL AD/AS: LAS SAS E AD Y Model AD/AS składa się z:
P LAS AD E SAS Model AD/AS składa się z: LINII ZAGREGOWANEGO POPYTU, AD, która jest ujemnie nachylona. LINII ZAGREGOWANEJ PODAŻY KRÓTKOOKRESOWEJ, SAS, która jest dodatnio nachylona i płaska. - LINII ZAGREGOWANEJ PODAŻY DŁUGOOKRESOWEJ, LAS, która jest pionowa.

6 1. UJEMNIE NACHYLONA LINIA ZAGREGOWANEGO PO-PYTU, AD
Y P Linia AD ilustruje odwrotną zależność średniego poziomu cen w gospodarce, P, i wielkości zagregowanych wydatków, AEPL. Jak widać, wzrost cen tłumi zagregowane wydatki.

7 AD Y P Po pierwsze, zmiany średniego poziomu cen w gospodarce, P, zmieniają zagregowane wydatki, AEPL, poprzez EFEKT STOPY PROCENTOWEJ. Po drugie, zmiany średniego poziomu cen, P, zmieniają zagrego-wane wydatki, AEPL, poprzez EFEKT MAJĄTKOWY.

8 AD Y P EFEKT STOPY PROCENTOWEJ polega na tym, że zmiana poziomu cen, P, wpływa na realną podaż pieniądza MSN/P i po-ziom stopy procentowej, ir czyli ceny kredytów, powodując od-wrotną zmianę wydatków na konsumpcję, C, i (lub) inwestycje, I.

9 AD Y P EFEKT MAJĄTKOWY polega np. na tym, że spadek poziomu cen, P, zwiększa realną wartość aktywów (np. aktywów finanso-wych), zachęcając ich posiadaczy do zwiększenia wydatków (np. konsumpcji, C).

10 Poza cenami wpływ na zagregowane wydatki mogą wywierać np
Poza cenami wpływ na zagregowane wydatki mogą wywierać np. zmiany poziomu podatków, wydatkow państwa, sytuacji na gieł-dzie itp., które również zmieniają majątek ludzi.

11 AD Y P AD2 AD1 Przesunięcia całej linii zagregowanego popytu, AD, pokazują skutki MAKROEKONOMICZNYCH SZOKÓW POPYTOWYCH. Ich przyczyną są, inne niż spowodowane ruchem cen, P, zmiany skład-ników zagregowanych wydatków, AEPL. Np. dla każdego poziomu cen, P, wzrost wydatków pań-stwa, G, zwiększa zagregowane wydatki, AEPL, i produkcję, Y, w gospodarce: (GAEPLY).

12 WYPIERANIE: GAEPLYMDi C+IAEPL. Rosnące wydatki publiczne (G) zastępują wydatki prywatne (C +I ). W efekcie zagregowane wydatki, AEPL, zmieniają się stosunkowo słabo.

13 AD Y P AD2 AD1 POZYTYWNE MAKROEKONOMICZNE SZOKI POPYTOWE (np. ekspansywna polityka pieniężna banku centralnego) zwięk-szają zagregowane zapotrzebowanie na dobra finalne, AE, odpo-wiadające poszczególnym poziomom cen, P (zob. ADAD1). Odwrotny skutek mają SZOKI NEGATYWNE (np. spadek wy-datków prywatnych inwestorów) (zob. ADAD2).

14 2. PŁASKA LINIA ZAGREGOWANEJ PODAŻY KRÓT-KOOKRESOWEJ, SAS
Ekonomiści opisujący reakcje gospodarki na różne zdarzenia (np. zmiany zagregowanej podaży) rozróżniają krótki i długi okres. Kryterium stanowi stopień dostosowania się płac i cen do zmie-nionych warunków gospodarowania. OKRES KRÓTKI (kilkanaście miesięcy? dwa lata?) jest za krótki, aby płace i ceny mogły się zmienić. OKRES DŁUGI (pięć lat?) jest na to wystarczająco długi. W efekcie w krótkim okresie gospodarka zachowuje się zwykle „PO KEYNESOWSKU” (po szoku zmienia się raczej pro-dukcja, Y, niż ceny, P), a w długim „KLASYCZNIE” (po szoku zmieniają się raczej ceny, P, a nie produkcja, Y).

15 Y P SAS 1 Linia SAS ilustruje dotyczącą krótkiego okresu prostą zależność średniego poziomu cen w gospodarce, P, i wielkości produkcji Y. Np. w krótkim okresie na zmiany zapotrzebowania firmy reagują „po keynesowsku”, czyli raczej zmianą wielkości produkcji, a nie zmianą cen [(YP-Y)>(P*-P1)].

16 W krótkim okresie na zmiany zapotrzebowania firmy reagują ra-czej zmianą wielkości produkcji, nie cen. Nawet, gdy produkcja jest bliska potencjalnej, na krótko można ją zwiększyć, intensyw-nie eksploatując zasoby. Ogólnie, CENY SĄ „LEPKIE” (ANG. STICKY), PO-NIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE” (w warunkach konkurencji „lepkość płac” powoduje „lepkość” cen). CENY SĄ „LEPKIE” TAKŻE DLATEGO, ŻE: a. Występuje „problem koordynacji” (na konkurencyjnych ryn-kach firmy zwlekają z podwyżkami cen, aby „nie wyrwać się przed szereg”). b. Państwo kontroluje wiele cen. c. Niektóre firmy wolno zmieniają ceny, ponieważ koszty zmie-nianych jadłospisów (ang. menu costs) są wysokie.

17 CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”
CENY SĄ „LEPKIE”, PONIEWAŻ PŁACE NOMINALNE SĄ „LEPKIE”. A PŁACE SĄ „LEPKIE”, BO: a. Umowy o pracę są długoterminowe i zdecentralizowane. b. Niektóre firmy w trosce o wydajność pracy i stabilność zatrud-nienia oferują wysokie i stabilne płace (ang. efficiency wages). c. Konkurencja na rynku pracy jest słaba: koszty zwalniania i re-krutowania pracowników są wysokie; to zatrudnieni insiders (a nie bezrobotni outsiders) biorą udział w negocjacjach płacowych. Utrudnia to spadek płac pod presją bezrobocia. d. W dodatku normy kulturowe czynią płace „lepkimi”.

18 3. PIONOWA LINIA ZAGREGOWANEJ PODAŻY DŁUGOOK-RESOWEJ, LAS.
Y P LAS

19 P LAS Y 3. PIONOWA LINIA ZAGREGOWANEJ PODAŻY DŁUGOOK-RESOWEJ, LAS.
Y P LAS W długim okresie wszystkie ceny, w tym ceny czynników produk-cji, są doskonale „giętkie” (a nie „lepkie”), więc na rynkach czyn-ników panuje stale równowaga. W efekcie - przy danym położeniu linii popytu i podaży na rynku pracy, a także stałej produkcyjnosci pracy – rzeczy-wista produkcja, Y, równa się stałej produkcji potencjalnej, Yp.

20 Y P LAS W długim okresie linia podaży zagregowanej, LAS, przebiega pio-nowo. Zmiany poziomu cen, P, nie wpływają na wielkość produkcji potencjalnej, YP. Inaczej: wielkość zasobów pracy, kapitału i ziemi, który-mi dysponuje gospodarka, nie zależy od poziomu cen w gospo-darce. A to przecież dostępna w gospodarce ilość pracy (i jej – za-leżna m. in. od ilości kapitału i ziemi w gospodarce – produkcyj-ność) decydują o wielkości produkcji potencjalnej, YP.

21 Y P LAS LAS LAS1 Y Y1 Zmiany wielkości produkcji potencjalnej, Yp, (czyli przesunięcia linii LAS) następują na skutek: Szoków np. podażowych na rynkach pracy (np. skutki niżu demograficznego na rynku pracy). 2. Zmian produkcyjności pracy (np. postęp techniczny).

22 ZADANIE a) Narysuj długookresową linię podaży zagregowanej, LAS, w gos-podarce.

23 a) Narysuj długookresową linię podaży zagregowanej, LAS, w gos-podarce.
Oto stosowny rysunek: b) Dlaczego jest ona pionowa? Co wspólnego ma z tym ilość zaso-bów w tej gospodarce? P Y LAS Yp

24 a) Narysuj długookresową linię podaży zagregowanej, LAS, w gos-podarce.
Oto stosowny rysunek: b) Dlaczego jest ona pionowa? Co wspólnego ma z tym ilość zaso-bów w tej gospodarce? Pionowy przebieg linii zagregowanej podaży długookresowej, LAS, oznacza, że wielkość produkcji w gospodarce w długim okresie nie zależy od średniego poziomu cen w gospodarce, lecz od ilości czynni-ków produkcji dostępnych w gospodarce (i od ich produkcyjności). c) Dlaczego położenie linii LAS odpowiada wielkości produkcji po-tencjalnej? Co wspólnego ma z tym „giętkość” cen w gospodarce w długim okresie? P Y LAS Yp

25 a) Narysuj długookresową linię podaży zagregowanej, LAS, w gos-podarce.
Oto stosowny rysunek: b) Dlaczego jest ona pionowa? Co wspólnego ma z tym ilość zaso-bów w tej gospodarce? Pionowy przebieg linii zagregowanej podaży długookresowej, LAS, oznacza, że wielkość produkcji w gospodarce w długim okresie nie zależy od średniego poziomu cen w gospodarce, lecz od ilości czynni-ków produkcji dostępnych w gospodarce. c) Dlaczego położenie linii LAS odpowiada wielkości produkcji po-tencjalnej? Co wspólnego ma z tym „giętkość” cen w gospodarce w długim okresie? Linia LAS przecina oś poziomą w punkcie, który odpowiada pro-dukcji potencjalnej, Yp. Przyczyną jest „giętkość” cen w długim ok-resie. Gwarantuje ona powstanie równowagi m. in. na rynkach czynników produkcji, a wielkość produkcji potencjalnej, Yp, odpo-wiada właśnie pełnemu wykorzystaniu zasobów czynników produk-cji istniejących w gospodarce, czyli – równowadze na wszystkich rynkach czynników. P Y LAS Yp

26 P YP SAS, LAS SAS LAS2 LAS LAS1 SAS2 SAS1 Ogólnie, przyczyną MAKROEKONOMICZNYCH SZOKÓW PO-DAŻOWYCH są w gospodarce wszystkie te zdarzenia, które po-wodują zmianę wielkości zagregowanej oferty dóbr, odpowiadają-cej poszczególnym poziomom cen w gospodarce. Ich graficzną ilus-tracją są przesunięcia linii zagregowanej podaży, SAS i (lub) LAS.

27 P YP SAS, LAS SAS LAS2 LAS LAS1 SAS2 SAS1 POZYTYWNEMU makroekonomicznemu SZOKOWI podażowe-mu odpowiada przesunięcie linii zagregowanej podaży w prawo. Np. skutkiem zawodowej aktywizacji kobiet jest przesunięcie linii LAS w prawo. NEGATYWNEMU makroekonomicznemu SZOKOWI podażowe-mu odpowiada przesunięcie linii zagregowanej podaży (w lewo) w górę. Np. skutkiem wzrostu ceny ropy naftowej jest przesunięcie linii SAS w lewo (w górę).

28 4. RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA I JEJ ZAKŁÓ-CENIA
MAKROEKONOMICZNĄ RÓWNOWAGĄ oznacza, że wydatki zagregowane, AEpl, są równe zagregowanej podaży, AS (krótkook-resowej, SAS, i (lub) długookresowej, LAS). Kiedy AEpl=SAS= LAS, istnieje jednocześnie równowaga krótkookresowa i długook-resowa. P AD ADpl, AS E LAS SAS P* YP „Siły rynkowe” zapewniają makroekonomiczną równowagę w gos-podarce.

29 KRÓTKOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE SKUTKI ZMIAN POPYTU W GOSPODARCE (PRZYKŁADY)
Negatywny szok popytowy przesuwa linię AD w lewo. W krótkim okresie punktem równowagi okazuje się E1. W długim okresie na-stępuje powrót produkcji do poziomu YP, możliwy m. in. dzięki wy-muszonej przez bezrobocie obniżce płac i cen. YP LAS AD AD’ E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P0 P1 E2 P2 Y1

30 Zauważ: w krótkim okresie gospodarka zareagowała „PO KEYNE-SOWSKU” (reakcja na szok była raczej ilościowa, niż cenowa). Zaś w długim okresie gospodarka okazała się „KLASYCZNA” („gięt-kość” cen umożliwiła odzyskanie pełnej równowagi makroekono-micznej. YP LAS AD AD’ E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P0 P1 E2 P2 Y1

31 A oto skutki pozytywnego szoku popytowego
A oto skutki pozytywnego szoku popytowego. Tym razem produkcja po upływie długiego okresu wraca do poziomu YP na skutek spowo-dowanego m. in. niedoborem rąk do pracy stopniowego wzrostu płac i cen. YP LAS AD’ AD E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P1 P0 P2 E2 Y1

32 KRÓTKOOKRESOWE I DŁUGOOKRESOWE SKUTKI ZMIAN PODAŻY W GOSPODARCE (PRZYKŁADY)
Negatywny makroekonomiczny szok podażowy (ropa drożeje…) przesuwa linię krótkookresowej podaży zagregowanej, SAS, do góry. W krótkim okresie punktem równowagi jest E1 . (To jest stag-flacja!). W długim okresie może być różnie: np. spadek płac może spowodować powrót krzywej krótkookresowej podaży zagregowa-nej, SAS1, do pierwotnego położenia. YP LAS AD E1 SAS0 SAS1 Y P P1 P0 E0 Y1

33 A oto skutki pozytywnego makroekonomicznego szoku podażo-wego.
YP LAS AD’ E0 E1 SAS1 SAS0 Y P P0 P1 Y1

34 SKUTKI ZMIANY PRODUKCJI POTENCJALNEJ W GOSPO-DARCE (PRZYKŁADY)
Kiedy produkcja potencjalna zwiększa się, na rynku pracy poja-wia się przymusowe bezrobocie. Powolny spadek płac i cen umożli-wia zwiększenie się zagregowanego popytu. Po upływie długiego okresu gospodarka odzyskuje równowagę przy niższych cenach (P2<P1) i większej produkcji (YP’>YP). YP AD0 E2 SAS SAS1 Y P P2 P1 YP’ E1 LAS LAS’

35 A kiedy produkcja potencjalna maleje, brak pracy na rynku pracy powoduje powolny wzrost płac i cen. Zmniejsza się zagregowany popyt. Po upływie długiego okresu gospodarka odzyskuje równowa-wagę przy wyższych cenach (P2>P1) i mniejszej produkcji (YP’<YP). YP’ AD0 E1 SAS1 SAS0 Y P P1 P2 YP E2 LAS’ LAS

36 ZADANIE Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0

37 Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1.

38 Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1. b) E1A. Zwiększa się produkcyjność pracy. Linia LAS przesuwa się w prawo. Jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E1. W długim okresie bezrobocie wymusza spadek płac nominalnych i cen. Linia SASB zajmuje położenie SASA. Wzrost wydatków za-pewnia odbudowanie równowagi rynków.

39 c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy.
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1. b) E1A. Zwiększa się produkcyjność pracy. Linia LAS przesuwa się w prawo. Jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E1. W długim okresie bezrobocie wymusza spadek płac nominalnych i cen. Linia SASB zajmuje położenie SASA. Wzrost wydatków za-pewnia odbudowanie równowagi rynków. c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy.

40 c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy.
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1. b) E1A. Zwiększa się produkcyjność pracy. Linia LAS przesuwa się w prawo. Jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E1. W długim okresie bezrobocie wymusza spadek płac nominalnych i cen. Linia SASB zajmuje położenie SASA. Wzrost wydatków za-pewnia odbudowanie równowagi rynków. c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy. d) Np.: E0BE0 lub E0BE1.

41 c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy.
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 a) E0AE1. b) E1A. Zwiększa się produkcyjność pracy. Linia LAS przesuwa się w prawo. Jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E1. W długim okresie bezrobocie wymusza spadek płac nominalnych i cen. Linia SASB zajmuje położenie SASA. Wzrost wydatków za-pewnia odbudowanie równowagi rynków. c) E1BE0. Zakładam, że wzrost podatku nie wpływa na podaż pracy. d) Np.: E0BE0 lub E0BE1. e) E0B. Naturalne bezrobocie zwiększa się, maleje produkcja po-tencjalna. LAS przesuwa się w lewo; jednak punktem równowagi krótkookresowej pozostaje E0. W długim okresie niedobór rąk do pracy powoduje wzrost płac nominalnych i cen. Spadek zagregowa-nych wydatków zapewnia odbudowanie równowagi na rynkach.

42 Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 f) Np.: E1AE1. Spadek kosztów produkcji sprawia, że linia SASB przesuwa się w dół do położenia SASA. To jest pozytywny ma-kroekonomiczny szok podażowy. Ceny obniżają się, na rynku pracy pojawia się brak rąk do pracy. Wzrost płac i cen powoduje, że w długim okresie gospodarka powraca do punktu E1.

43 Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale
Rysunek dotyczy gospodarki opisywanej w tym rozdziale. Używając oznaczeń z rysunku (np. E1AE0), pokaż możliwe krótkookre-sowe i długookresowe skutki tych zdarzeń: a) Wzrost wydatków państwa. b) Zwiększenie się ilości kapitału w przedsiębiorstwach. c) Znaczny wzrost PIT-u. d) Znaczny wzrost VAT-u. e) Wzrost zasił-ków dla bezrobotnych. f) Powszechna komputeryzacja i spadek kosztów produkcji. g) „Uwłaszczenie”, czyli rozdanie ludziom ma-jątku państwa (np. mieszkań komunalnych). YP AS AD2 AD1 E1 E0 SASA SASB A B Y P P1 P0 f) Np.: E1AE1. Spadek kosztów produkcji sprawia, że linia SASB przesuwa się w dół do położenia SASA. To jest pozytywny ma-kroekonomiczny szok podażowy. Ceny obniżają się, na rynku pracy pojawia się brak rąk do pracy. Wzrost płac i cen powoduje, że w długim okresie gospodarka powraca do punktu E1. g) E0AE1. Efekt majątkowy jest tu przyczyną pozytywnego ma-kroekonomicznego szoku popytowego.

44 ZADANIE W gospodarce „keynesowskiej” w krótkim, a „klasycznej” w długim okresie panowała równowaga. Produkcja potencjalna wynosiła 1000, linię SAS opisywało równanie: P = 1, a linię AD równanie: P =  Y + 6,0. Pod wpływem wzrostu wynagrodzeń linia SAS w krótkim okresie przesunęła się do położenia P = 1,25. a) Narysuj tę sytuację. b) Ile wynosi inflacja „na krótki okres”? Jak zmieni się stopa bezrobo-cia (działa „prawo Okuna”)? c) Stała nominalna podaż pieniądza, MSN wynosi 450, a realny popyt na pieniądz to: MD = 0,5Y i. O ile wzrośnie stopa procentowa, i, po upływie krótkiego okresu? d) Co wspólnego ma to z zachowaniem produkcji?

45 W gospodarce „keynesowskiej” w krótkim, a „klasycznej” w długim okresie panowała równowaga. Produkcja potencjalna wynosiła 1000, linię SAS opisywało równanie: P = 1, a linię AD równanie: P =  Y + 6,0. Pod wpływem wzrostu wynagrodzeń linia SAS w krótkim okresie przesunęła się do położenia P = 1,25. a) Narysuj tę sytuację. b) Ile wynosi inflacja „na krótki okres”? Jak zmieni się stopa bezrobo-cia (działa „prawo Okuna”)? c) Stała nominalna podaż pieniądza, MSN wynosi 450, a realny popyt na pieniądz to: MD = 0,5Y i. O ile wzrośnie stopa procentowa, i, po upływie krótkiego okresu? d) Co wspólnego ma to z zachowaniem produkcji? LAS SAS SAS1 P A Y 950=Y1 YP =1000 E0 AD P=1 P=1.25

46 W gospodarce „keynesowskiej” w krótkim, a „klasycznej” w długim okresie panowała równowaga. Produkcja potencjalna wynosiła 1000, linię SAS opisywało równanie: P = 1, a linię AD równanie: P =  Y + 6,0. Pod wpływem wzrostu wynagrodzeń linia SAS w krótkim okresie przesunęła się do położenia P = 1,25. a) Narysuj tę sytuację. b) Ile wynosi inflacja „na krótki okres”? Jak zmieni się stopa bezrobo-cia (działa „prawo Okuna”)? c) Stała nominalna podaż pieniądza, MSN wynosi 450, a realny popyt na pieniądz to: MD = 0,5Y i. O ile wzrośnie stopa procentowa, i, po upływie krótkiego okresu? d) Co wspólnego ma to z zachowaniem produkcji?  b) Inflacja wynosi 25% „na krótki okres”. PKB zmalał o 1000 – 950, czyli o 5%, więc - zgodnie z prawem Okuna - bezrobocie musi wzros-nąć o 2.0 – 2,5 p. proc. LAS SAS SAS1 P A Y 950=Y1 YP =1000 E0 AD P=1 P=1.25

47 W gospodarce „keynesowskiej” w krótkim, a „klasycznej” w długim okresie panowała równowaga. Produkcja potencjalna wynosiła 1000, linię SAS opisywało równanie: P = 1, a linię AD równanie: P =  Y + 6,0. Pod wpływem wzrostu wynagrodzeń linia SAS w krótkim okresie przesunęła się do położenia P = 1,25. a) Narysuj tę sytuację. b) Ile wynosi inflacja „na krótki okres”? Jak zmieni się stopa bezrobo-cia (działa „prawo Okuna”)? c) Stała nominalna podaż pieniądza, MSN wynosi 450, a realny popyt na pieniądz to: MD = 0,5Y i. O ile wzrośnie stopa procentowa, i, po upływie krótkiego okresu? d) Co wspólnego ma to z zachowaniem produkcji?  b) Inflacja wynosi 25% „na krótki okres”. PKB zmalał o 1000 – 950, czyli o 5%, więc - zgodnie z prawem Okuna - bezrobocie musi wzros-nąć o 2.0 – 2,5 p. proc. c) Przed wzrostem płac: MS =MD450=0,5 ii=5%. Po tym wzroście: MS=MD450/1,25=0,5  i’  i’ =11,5%. LAS SAS SAS1 P A Y 950=Y1 YP =1000 E0 AD P=1 P=1.25

48 W gospodarce „keynesowskiej” w krótkim, a „klasycznej” w długim okresie panowała równowaga. Produkcja potencjalna wynosiła 1000, linię SAS opisywało równanie: P = 1, a linię AD równanie: P =  Y + 6,0. Pod wpływem wzrostu wynagrodzeń linia SAS w krótkim okresie przesunęła się do położenia P = 1,25. a) Narysuj tę sytuację. b) Ile wynosi inflacja „na krótki okres”? Jak zmieni się stopa bezrobo-cia (działa „prawo Okuna”)? c) Stała nominalna podaż pieniądza, MSN wynosi 450, a realny popyt na pieniądz to: MD = 0,5Y i. O ile wzrośnie stopa procentowa, i, po upływie krótkiego okresu? d) Co wspólnego ma to z zachowaniem produkcji?  b) Inflacja wynosi 25% „na krótki okres”. PKB zmalał o 1000 – 950, czyli o 5%, więc - zgodnie z prawem Okuna - bezrobocie musi wzros-nąć o 2.0 – 2,5 p. proc. c) Przed wzrostem płac: MS = MD  450 = 0,5   i  i = 5%. Po tym wzroście: MS = MD  450/1,25 = 0,5   i’  i’ = 11,5%. d)A zatem, po upływie krótkiego okresu stopa procentowa wzrasta z 5% do 11.5%. Wzrost ten - poprzez efekt stopy procentowej – zmniej-sza zagregowany popyt i jest przyczyną spadku produkcji z Y = 1000 do YP ‘ = 950. LAS SAS SAS1 P A Y 950=Y1 YP =1000 E0 AD P=1 P=1.25

49 ZADANIE Na skutek wojny na Bliskim Wschodzie ropa podrożała o 20% i w krótkim okresie w Hipotecji doszło do negatywnego makroekono-micznego szoku podażowego. a) Za pomocą modelu AD/AS przed-staw tę sytuację. W długim okresie pod wpływem bezrobocia płace nominalne spadły i wystąpił efekt substytucji ropy innymi czynni-kami. b) Jak zmieniły się koszty produkcji i położenie linii SAS2 (wy-konaj rysunek)? c) Jak zmieniła się produkcyjność pracy i położenie linii LAS [uzupełnij rysunek z podpunktu (b)].

50 Na skutek wojny na Bliskim Wschodzie ropa podrożała o 20% i w krótkim okresie w Hipotecji doszło do negatywnego makroekono-micznego szoku podażowego. a) Za pomocą modelu AD/AS przed-staw tę sytuację. W długim okresie pod wpływem bezrobocia płace nominalne spadły i wystąpił efekt substytucji ropy innymi czynni-kami. b) Jak zmieniły się koszty produkcji i położenie linii SAS2 (wy-konaj rysunek)? c) Jak zmieniła się produkcyjność pracy i położenie linii LAS [uzupełnij rysunek z podpunktu (b)]. a) Y P LAS AD E 2 1 SAS A

51 Na skutek wojny na Bliskim Wschodzie ropa podrożała o 20% i w krótkim okresie w Hipotecji doszło do negatywnego makroekono-micznego szoku podażowego. a) Za pomocą modelu AD/AS przed-staw tę sytuację. W długim okresie pod wpływem bezrobocia płace nominalne spadły i wystąpił efekt substytucji ropy innymi czynnika-mi. b) Jak zmieniły się koszty produkcji i położenie linii SAS2 (wy-konaj rysunek)? c) Jak zmieniła się produkcyjność pracy i położenie linii LAS [uzupełnij rysunek z podpunktu (b)]. a) b) Y P LAS AD E 2 1 SAS A 3 Spadek płac nominalnych oznacza ob-niżkę przeciętnych kosztów produkcji. Efektem jest przesunięcie się linii SAS2 w dół.

52 Y LAS AD E SAS A Y LAS AD E A LAS’
Na skutek wojny na Bliskim Wschodzie ropa podrożała o 20% i w krótkim okresie w Hipotecji doszło do negatywnego makroekono-micznego szoku podażowego. a) Za pomocą modelu AD/AS przed-staw tę sytuację. W długim okresie pod wpływem bezrobocia płace nominalne spadły i wystąpił efekt substytucji ropy innymi czynni-kami. b) Jak zmieniły się koszty produkcji i położenie linii SAS2 (wy-konaj rysunek)? c) Jak zmieniła się produkcyjność pracy i położenie linii LAS [uzupełnij rysunek z podpunktu (b)]. a) b) Y P LAS AD E 2 1 SAS A 3 Spadek płac nominalnych oznacza ob-niżkę przeciętnych kosztów produkcji. Efektem jest przesunięcie się linii SAS2 w dół. c) Y P LAS AD E 2 1 A LAS’ SAS 3 Na skutek zastępowania ropy pracą zmalała produkcyjność pracy co spo-wodowało przesunięcie się linii LAS w lewo.


Pobierz ppt "Witam Państwa na wykładzie z podstaw makro-ekonomii, :)…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google