Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim Sytuacja na rynku pracy Powiatu Drawskiego 09/2008 – 09/2009 Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim Sytuacja na rynku pracy Powiatu Drawskiego 09/2008 – 09/2009 Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim Sytuacja na rynku pracy Powiatu Drawskiego 09/2008 – 09/2009 Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim Drawsko Pomorskie; październik 2009 Druk nr 2049

2

3 STAN BEZROBOCIA W POWIECIE DRAWSKIM W LATACH 2005-2009

4 Stopa bezrobocia – jest to odsetek osób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo

5 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W PODZIALE NA WIEK, STAŻ PRACY, WYKSZTAŁCENIE

6 Wskaźnik bezrobocia - liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Proponowany podział środków w 2009 r.

16 Podział środków w tys. zł w latach 2003-2009 Wyszczególnienie2003200420052006200720082009 Algorytm3 867 100,002 791 100,004 332 100,005 666 200,006 427 500,005 062 500,005 587 800,00 EFS0,00717 600,001 802 000,001 890 600,002 128 400,003 908 900,004 283 600,00 Rezerwa MGiP/MPiPS1 050 500,001 075 625,00600 000,00871 600,00912 000,001 380 000,002 258 700,00 PHARE0,00 361 531,000,00 Rezerwa Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego 0,00 66.500,00519 000,000,00

17

18 Liczba osóbRodzaj 220prace interwencyjne 133roboty publiczne 235szkolenia 533staże 67przygotowanie zawodowe 101dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej 86refundacja kosztów utworzenia miejsca pracy 597prace społecznie użyteczne Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2009 roku (stan na 30.09.2009):

19 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:  bezrobotni do 25 roku życia,  bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  bezrobotni powyżej 50 roku życia,  bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,  bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,  bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,  bezrobotni niepełnosprawni.

20 Usługi rynku pracy:  pośrednictwo pracy;  poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;  organizacja szkoleń.

21 Instrumenty rynku pracy:  REFUNDOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Pracodawca może otrzymać jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy. Po tym okresie skierowany bezrobotny musi być nadal zatrudniony. Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  PRACE INTERWENCYJNE Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  ROBOTY PUBLICZNE Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.  STAŻ Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

22  PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, kończący się egzaminem.  FINANSOWANIE KOSZTÓW PRZEJAZDU Finansowanie kosztów przejazdu to zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Zwrot może być dokonywany do 12 miesięcy.  FINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA Finansowanie kosztów zakwaterowania to zwrot poniesionych kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy.  DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

23  DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA Bezrobotny może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku, gdy działalność jest odejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.  DODATEK AKTYWIZACYJNY Dodatek aktywizacyjny to kwota wypłacona osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.  REFUNDOWANIE KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DZIEĆMI DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ Refundowanie kosztów opieki nad dzieckiem/ dziećmi do lat 7 lub osobą zależną to zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.  FINANSOWANIE STYPENDIÓW NA KONTYNUACJĘ NAUKI Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, może otrzymać stypendium w wysokości 100 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych na okres 12 miesięcy.


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim Sytuacja na rynku pracy Powiatu Drawskiego 09/2008 – 09/2009 Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google