Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009."— Zapis prezentacji:

1 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

2 DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ PROFILAKTYKI AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE
Przedmiot ewaluacji : DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ PROFILAKTYKI AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE Wymaganie : Respektowane są normy społeczne Cel ewaluacji : odpowiedź na pytanie jakie działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są w szkole w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego?

3 Pytania kluczowe : Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są w szkole w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego? W jaki sposób monitorowane i modyfikowane są działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w szkole? - W jaki sposób w szkole wspólnie z rodzicami i uczniami analizuje się, ocenia i w razie potrzeb modyfikuje podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań?

4 Metody, techniki i narzędzia badawcze:
Kryteria : - efektywność i planowość zgodność z obowiązującym prawem skuteczność osiągania celów adekwatność doboru form i środków dydaktycznych formułowanie i realizacja wniosków Metody, techniki i narzędzia badawcze: Badania sondażowe -wywiad skategoryzowany - formularz wywiadu -badanie ankietowe - kwestionariusz ankiety -analiza treści dokumentów – arkusz analizy Analiza innych źródeł informacji

5 Dokumenty szkolne, które zawierają zapisy dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegania norm i zasad w szkole: Statut Koncepcja pracy szkoły Program profilaktyczny WSO Regulaminy Procedury Dokumentacja pracy nauczyciela Protokoły Pady Pedagogicznej Protokoły zespołów wychowawczych

6 Wywiad z pedagogiem i wicedyrektorem szkoły:
Szkoła posiada Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny, a ich zadania są uaktualniane w wyniku ewaluacji programów. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w bieżącym roku realizowany jest program „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” Prowadzone są warsztaty i pogadanki dla uczniów i rodziców (spotkanie z policjantem i psychoterapeutą). Przeprowadzono warsztaty dla klas IV-VI dotyczące bezpieczeństwa w sieci, odpowiedzialności karnej za czyny popełnione przez nieletnich, agresja i przemoc w szkole. Odbyło się spotkanie ze specjalistą od pirotechniki w klasach IV-VI we współpracy z policją. Warsztaty : -„My nie gryziemy” dla klas I-IV -„Owce w sieci” dla klas II-IV -„Zielony ogórek” dla klas V-VI

7 Badania ankietowe Grupy objęte badaniem:
- rodzice – otrzymali ankietę dotyczącą bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych w szkole Ankietę wypełniło 109 osób - nauczyciele (27 osób) - wypełniali ankietę dotyczącą znajomości i respektowania norm społecznych przez uczniów w szkole - uczniowie klas V i VI ( 98 uczniów) – wypełnili ankietę dotyczącą bezpieczeństwa i norm społecznych w szkole

8 Wyniki ankiety dla rodziców
1.Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? tak raczej tak nie wiem nie

9 2.Czy Państwa dziecko było ofiarą przemocy ze strony rówieśników na terenie szkoły?
109 OSÓB ANKIETOWANYCH nie jeden raz kilka razy często nie wiem

10 3.Czy Państwa dziecko było świadkiem stosowania przemocy w szkole wśród uczniów
96 109 OSÓB ANKIETOWANYCH nie jeden raz nie wiem

11 4.Czy Państwa zdaniem uczniowie są świadomi konsekwencji,
jakie mogą ponieść za nie stosowanie się do zasad właściwego zachowania ? Jako konsekwencje wymienili: punkty karne - obniżenie oceny z zachowania, uwagi, wezwanie rodzica, rozmowa z pedagogiem, rozmowa z dyrektorem, wezwanie policji, nieuczestniczenie w imprezach szkolnych utrata zdrowia, represje w domu. 109 OSÓB ANKIETOWANYCH tak nie nie wiem

12 5.Czy podczas pierwszego zebrania Rodziców uczestniczyliście Państwo w tworzeniu planu pracy wychowawcy? 109 OSÓB ANKIETOWANYCH tak nie

13 Wyniki ankiety dla nauczycieli: 1
Wyniki ankiety dla nauczycieli: 1.Czy uczniowie wiedzą , jakich zachowań oczekuje się od nich w szkole ? nie 11

14 2.Do niewłaściwych zachowań najczęściej obserwowanych przez nauczycieli, na lekcjach należą:
-głośne rozmowy, -dyskusje z kolegami, -wygłupianie się, -chodzenie po klasie, -zrzucanie zeszytów i książek z ławek kolegów, -powtarzanie głośno poleceń nauczyciela, -pokazywanie języka, -odpowiedzi bez zgłaszania się, -skarżenie, -brak skupienia, -przeklinanie, -nie wykonywanie zadań i poleceń -bujanie się na krześle, -stukanie przyborami, -bawienie się

15 3.Na przerwach nauczyciele obserwują następujące niewłaściwe zachowania:
-bieganie -popychanie -krzyczenie -przepychanki -bicie się -szturchanie -nie zwracanie uwagi na innych -nadeptywanie -bieganie po kilka schodów naraz -niewłaściwe zachowanie w toaletach

16 4.Czy uczniowie zwracają uwagę
na niewłaściwe zachowania innych uczniów?

17 5.Czy uczniowie potrafią krytycznie ocenić swoje zachowanie?
6

18 6.Czy uczniowie zwracają się do Ciebie w sytuacji, gdy zostają naruszone zasady bezpieczeństwa i właściwego zachowania?

19 7.W jakich działaniach wychowawczych współuczestniczą uczniowie
-ustalanie regulaminu klasowego -realizacja programu „Spójrz inaczej” -udział w rozmowach na temat odpowiedniego zachowania -dyskusje wynikające z realizacji zadań edukacyjnych -indywidualne rozmowy z uczniami -planowanie godzin wychowawczych -spotkania rodzicami, policjantem, pedagogiem -pogadanki -konkursy grzeczności -prelekcje ze specjalistami -podpisywanie kontraktu klasowego -scenki dramowe

20 8.Czy uważasz, że istniejący w szkole system kar i nagród wpływa mobilizująco na zachowania uczniów?

21 9.Podaj Twoje pomysły nagradzania za właściwe zachowanie i wzorowa postawę?
- pochwała na forum klasy -naklejki motywacyjne -wpis uwagi pozytywnej do zeszytu korespondencji -nagrody -pieczątki, plusiki, buźki -ocena z zachowania -wyczytywanie na akademii -pochwała dyrektora na forum -nagroda na koniec roku -system żetonowy we współpracy z rodzicami ( konsekwencje zachowania w szkole mają odbicie w domu)

22 Wyniki ankiety dla uczniów:
1.Czy wiesz, jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole? 100% tak 2. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących w szkole? Tylko jeden respondowany odpowiedział, że nie zawsze. 63% 35%

23 Czy znasz konsekwencje nie stosowania się do zasad właściwego zachowania?
100% - tak Uczniowie wymieniali: -punkty ujemne, -spotkanie z nauczycielem - rozmowę z pedagogiem szkolnym, -rozmowę z dyrektorem, - przepisywanie regulaminu, - niezadowolenie nauczycieli, - uwagi do zeszytu - wypadki, - nieprzyjaźnie, - mniejsze zaufanie, - sprzątanie na stołówce, - wezwanie rodziców, - interwencja policji,

24 4.Czy uważasz, że właściwe zachowania i postawy są nagradzane?
2,17% TAK ZAZWYCZAJ TAK RZADKO NIE

25 5. Czy uważasz, że niewłaściwe zachowania i postawy są karane?
100% tak

26 6.Czy ty czujesz się w szkole bezpiecznie?
jedna z tych osób sama była sprawcą przemocy

27 7.Czy spotykasz się w szkole z agresją i przemocą?
Wydarzenia, które widziałeś w swojej szkole? Uczniowie zaznaczyli : przezywanie, popychanie, obgadywanie – najczęściej Sporadycznie : bicie, kopanie wyśmiewanie, ośmieszanie, niszczenie własności, grożenie, zastraszanie, okradanie często czasami bardzo rzadko

28 9.Gdzie w szkole te wydarzenia miały miejsce?
korytarz szatnia klasa toalety miejsca poza szkołą

29 10.Kto był sprawcą przemocy?
4 RAZY 24 świadek poszkodowany sprawca usłyszałem

30 11. W jaki sposób uczestniczyłeś w tych zdarzeniach?

31 12.Kto w szkole zwraca uwagę na niewłaściwe zachowania?

32 Wnioski: Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Istnieje zestaw szkolnych dokumentów regulujących normy i zasady obowiązujące w szkole. Nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami zachowania bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole - są one często przypominane, oraz odpowiednio reagują na sytuacje trudne i wszelkie przejawy łamania norm społecznych. - Uczniowie rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

33 - W planach pracy wychowawczej zostały zapisane treści związane z bezpieczeństwem uwzględniające różne aspekty i sytuacje. - Wszelkie sytuacje konfliktowe są od razu rozpatrywane i finalizowane (szybka interwencja na każdy przejaw przemocy fizycznej i psychicznej),są wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Zdrowe i bezpieczne funkcjonowanie uczniów w szkole zapewniają też programy profilaktyczne. - Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i kształtowania swoich postaw, dzięki proponowanej tematyce profilaktycznej i wychowawczej.

34 - W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej, np. poprzez rozmowy z uczniami, wybór tematów w ramach godzin wychowawczych, nowelizację zapisów Statutu szkoły, indywidualną pracę z uczniem, rozwiązywanie problemów w klasie, systematyczne ocenianie zachowania i współpracę z rodzicami. - W ocenie rodziców i uczniów uczniowie czują się w szkole bezpiecznie- dominująca większość uczniów, rodziców i nauczycieli stwierdziło, że w szkole respektowane są normy społeczne. - W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. Rodzice uczestniczyli w tworzeniu planu pracy wychowawcy i go zaakceptowali.

35 Mocne strony: - Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa w szkole i podczas wyjść i wycieczek szkolnych. Są one na bieżąco nowelizowane . - W szkole podejmuje się szereg działań wychowawczych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom. - Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. - Uczniowie wiedzą jakich zachowań oczekuje się od nich w szkole, znają i potrafią wymienić konsekwencje nie stosowania się do zasad, potrafią reagować na niewłaściwe zachowania , zwracają się do nauczyciela w przypadku naruszania zasad bezpieczeństwa . - Wszyscy w szkole zwracają uwagę na niewłaściwe zachowanie : nauczyciele. pracownicy szkoły, uczniowie reagują na agresję i przemoc w stosunku do kolegów. - Współpraca nauczycieli wychowawców, wzajemne konsultacje i wymiana informacji pozwala na szybką reakcję i zminimalizowanie ilości przypadków agresji wśród uczniów.

36 Słabe strony: Uczniowie nie zawsze stosują się do określonych norm i zasad społecznych - zdarzają się w szkole zachowania niewłaściwe, mają miejsce najczęściej na korytarzu. Niewłaściwe zachowania zdarzają się na lekcjach. Dyżury nauczycielskie nie zawsze są pełnione rzetelnie. Nie zawsze uczniowie potrafią kontrolować swoje zachowanie i właściwie je oceniać. - Uczniowie nie czują się dostatecznie pozytywnie wzmacniani i nagradzani za wzorowe zachowania, postawy, zaangażowanie.

37 Rekomendacje: - Zwiększać poczucie bezpieczeństwa poprzez kontynuację dotychczasowych działań wychowawczych, systematycznie przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego zachowywania się w szkole i respektowaniu ustalonych norm społecznych. - Zdecydowanie i konsekwentnie wymagać od uczniów przestrzegania zasad bezpieczeństwa, konsekwentnie oraz na bieżąco reagować na niewłaściwe zachowania uczniów . - W planach pracy wychowawcy ująć tematykę samooceny i samokontroli uczniów. - Wpisywać do zeszytów korespondencji pochwały (za wzorowe zachowanie, zaangażowanie, pomoc. . . )  

38 FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH
Przedmiot ewaluacji : FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Cel ewaluacji : odpowiedź na pytanie jak przebiega współpraca nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych, jak nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych, jak rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy, w jakim stopniu pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

39 Pytania kluczowe: Jakie zespoły przedmiotowe funkcjonują w szkole?
Jak wygląda ich struktura? - Jak wygląda organizacja pracy zespołów? Jakie elementy składają się na spójność pracy w zespołach ?

40 Metody, techniki i narzędzia badawcze:
Kryteria : - efektywność i planowość zgodność z obowiązującym prawem skuteczność osiągania celów adekwatność doboru form i środków dydaktycznych formułowanie i realizacja wniosków Metody, techniki i narzędzia badawcze: Badania sondażowe - wywiad skategoryzowany - formularz wywiadu – z liderami zespołów przedmiotowych ( 4 nauczycieli) - badanie ankietowe - kwestionariusz ankiety – dla nauczycieli ( 24 nauczycieli) - analiza treści dokumentów – arkusz analizy

41 I. Dokumenty szkolne, które zawierają zapisy dotyczące funkcjonowania zespołów przedmiotowych:
Statut szkoły Protokoły Rady Pedagogicznej Sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych

42 II. Jakie zespoły przedmiotowe funkcjonują w szkole
II. Jakie zespoły przedmiotowe funkcjonują w szkole? Jak wygląda ich struktura? Humanistyczny – lider p. Marzena Grygierczyk Matematyczno – przyrodniczy – lider p. Mirosława Hawełek Artystyczno- sportowy – lider p. Grażyna Machnik Edukacji wczesnoszkolnej – lider p. Lucyna Ciochoń

43 III. Z wywiadu z liderami zespołów przedmiotowych wynika, że:
Wyboru lidera zespołu dokonuje Dyrekcja, ale nauczyciele nie muszą się z tą propozycją zgodzić - mogą podać swoje kandydatury – odbywają się wtedy wybory na to stanowisko . Zespół formułuje wspólnie cele, które należy osiągnąć w danym roku szkolnym: - ustala się je w zależności od zadań priorytetowych na dany rok szk. - nauczyciele danej specjalności podają swoje propozycje działania i monitorowania osiągnięcia celów; - wybierają najlepsze z proponowanych przez członków zespołu - wrzesień- to miesiąc planów pracy na cały rok szkolny, w miarę potrzeb działania są modyfikowane W zespole panuje otwartość w komunikacji umożliwiająca konfrontację poglądów

44 Przykłady rozwiązań organizacyjnych::
- każdy podaje propozycje z własnej dziedziny, porównujemy, wnioskujemy; - burza mózgów – wszyscy wybieramy najlepsze; - dyskutujemy i dochodzimy do konsensusu; -zgodnie dokonujemy wyboru najlepszych pomysłów zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych celów W jaki sposób wykorzystuje się umiejętności członków zespołu? wzajemnie znamy swoje mocne strony: istnieje przydział zadań zgodny z predyspozycjami, możliwościami i umiejętnościami, wzajemnie uzupełniamy się w dążeniu do określonych celów, zamiennie prowadzimy warsztaty i zajęcia otwarte sprawiedliwie dokonujemy podziału obowiązków; - działania na dany rok szkolny są ustalone dla poszczególnych członków zespołu, jak trzeba wzajemnie sobie pomagamy, uzupełniamy i oceniamy całoroczna pracę;

45 W jaki sposób zorganizowana jest wymiana doświadczeń z innymi grupami czy zespołami?
- w miarę potrzeby dochodzi do spotkań liderów danych zespołów i ustalenia wymaganych działań; - mają miejsce warsztaty i zajęcia otwarte prowadzone przez różnych członków zespołów; - 1 lub 2 razy w roku szkolnym liderzy organizują spotkania z odpowiednimi zespołami z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu. Tam bowiem w przewadze udają się nasi uczniowie po ukończeniu szkoły; - wspólne szkolenia;

46 Jak wygląda organizacja pracy zespołów? - wywiad z liderami zespołów
- Spotkania zespołów odbywają się raz w miesiącu (z wyjątkiem zespołu artystyczno-sportowego, który ma spotkania ok. 5 razy w roku szkolnym) - Zespoły przedmiotowe naszej szkoły współpracują ze sobą , ale także spotykają się z zespołami innych placówek. I tak- zespół edukacji wczesnoszkolnej współpracuje z nauczycielami przedszkola, natomiast pozostałe zespoły współpracują z nauczycielami Gimnazjum. - Na wrześniowym spotkaniu zespół opracowuje harmonogram spotkań, które uwzględniają priorytetowe tematy zdiagnozowane w kl VI Pod koniec każdego semestru na konferencjach Rady pedagogicznej liderzy podsumowują działalność zespołów przedmiotowych, a sprawozdania są protokołowane.

47 Ankieta dla nauczycieli :
badanie struktury zespołu role, jakie nauczyciele pełnią w zespołach zgodność norm i celów z normami i celami zespołu ocena pozycji w grupie organizacja prac zespołu

48 Elementy składające się na spójność pracy zespołu:
Nauczyciele mają poczucie dużego znaczenia grupy, jej roli i odrębności od innych grup Nauczyciele mają poczucie satysfakcji płynące z przynależności do zespołu Nauczycieli łączą wspólne cele i motywy działania Nauczyciele akceptują obowiązujące w zespole normy W zespole występują liczne więzy przyjacielskie i koleżeńskie Przestrzegane są zasady skutecznego porozumiewania się

49 Ocena pozycji w grupie: 1 to ocena niska, a 10 to ocena wysoka
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 10 4 5

50 Role - jakie nauczyciele pełnią w zespole :

51 Zgodność swoich norm i celów z normami i celami zespołu: 1 to zgodność niska, a 10 bardzo wysoka.
9 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

52 Organizacja prac zespołu :
Terminy spotkań są zaplanowane, a uczestnicy zawiadamiani o spotkaniu z wyprzedzeniem Spotkania mają z góry ustalony i znany uczestnikom program Prowadzący zawiadamia uczestników o celu spotkania i o planowanej godzinie jego zakończenia Prowadzący zawiadamia uczestników o celu spotkania i o planowanej godzinie jego zakończenia Spotkania zaczynają się i kończą punktualnie Na początku spotkania przewodniczący informuje, co zostało zrobione od ostatniego spotkania

53 Organizacja prac zespołu – ciąg dalszy
Każdy z uczestników zdaje relację z przeprowadzonych działań Zapisywane są wnioski z dyskusji i podjęte decyzje Protokół zebrania jest dokumentem, który służy członkom zespołu Zespół konsultuje swoje cele i działania z radą pedagogiczną i informuje ją o przebiegu prac Członkowie zespołu określają terminy wykonania zadania i sposoby monitorowania działań Członkowie zespołu dbają o sprawny obieg informacji

54 Wnioski: W szkole nauczyciele aktywnie pracują w zespołach przedmiotowych. Zespoły mają jasno określone cele i zadania. Praca zespołowa przynosi wymierne efekty i wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Praca w zespołach przyczynia się do rozwiązywania problemów zarówno edukacyjnych, jak i wychowawczych. Nauczyciele uważają, że praca w zespołach przedmiotowych jest zgodna z ich oczekiwaniami, a wnioski z ich pracy są brane pod uwagę w planowaniu pracy. - Zespoły w planie pracy uwzględniają zadania wynikające z planu pracy szkoły, ale również cele i zadania wynikające z podstawy programowej oraz planu wychowawczego i profilaktyki szkoły. Gromadzą ponadto dokumentację doskonalenia zewnętrznego nauczycieli, ponieważ jednym z zadań zespołów jest dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z różnych szkoleń.

55 Mocne strony: Działalność zespołów nauczycielskich przyczynia się m.in. do lepszego  przepływu informacji między nauczycielami, lepszej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. - W szkole nauczyciele rozwiązują sytuacje problemowe i planują większość działań na zasadzie współpracy. - Nauczyciele w dość dużym stopniu angażują się w prace zespołowe w szkole. - Nauczyciele biorą udział w opracowaniu i ewaluacji dokumentów Zespoły działające w szkole są skuteczne w osiąganiu swoich celów. - Nauczyciele współpracują na polu korelacji treści edukacyjnych, a także   współdziałają w analizie i tworzeniu procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. - Nauczyciele biorą udział w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy zespołowej. - Grupa zapewnia oparcie i poczucie bezpieczeństwa, szczególnie przy podejmowaniu decyzji

56 Słabe strony : Nie zawsze pełne zaangażowanie w pracę zespołu wszystkich jego członków. Nie zawsze dopasowane terminy spotkań zespołów. Nie zawsze respektowane są ustalenia podejmowane na spotkaniach zespołów przedmiotowych

57 Rekomendacje: W dalszym stopniu kontynuować współpracę wśród nauczycieli celem dalszej poprawy efektywności pracy szkoły Uzgadniać terminy spotkań ze wszystkimi członkami zespołu Wszyscy członkowie powinni respektować ustalenia podjęte na spotkaniach zespołów

58 W roku szkolnym 2014/2015 I zespół d.s. ewaluacji
w szkole działał w składzie: Urszula Szkudlińska – przewodnicząca zespołu Estera Korycińska Grażyna Machnik Bożena Ryś


Pobierz ppt "Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google