Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009."— Zapis prezentacji:

1 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

2 Przedmiot ewaluacji : DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ PROFILAKTYKI AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE Wymaganie : Respektowane są normy społeczne Cel ewaluacji : odpowiedź na pytanie jakie działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są w szkole w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego?

3 Pytania kluczowe : -Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są w szkole w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego? -W jaki sposób monitorowane i modyfikowane są działania wychowawcze i profilaktyczne podejmowane w szkole? - W jaki sposób w szkole wspólnie z rodzicami i uczniami analizuje się, ocenia i w razie potrzeb modyfikuje podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań?

4 Kryteria : - efektywność i planowość - zgodność z obowiązującym prawem - skuteczność osiągania celów - adekwatność doboru form i środków dydaktycznych - formułowanie i realizacja wniosków Metody, techniki i narzędzia badawcze: Badania sondażowe -wywiad skategoryzowany - formularz wywiadu -badanie ankietowe - kwestionariusz ankiety -analiza treści dokumentów – arkusz analizy Analiza innych źródeł informacji

5 Dokumenty szkolne, które zawierają zapisy dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegania norm i zasad w szkole: StatutKoncepcja pracy szkoły Program profilaktycznyWSORegulaminyProceduryDokumentacja pracy nauczycielaProtokoły Pady PedagogicznejProtokoły zespołów wychowawczych

6 Wywiad z pedagogiem i wicedyrektorem szkoły: Szkoła posiada Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny, a ich zadania są uaktualniane w wyniku ewaluacji programów. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w bieżącym roku realizowany jest program „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” Prowadzone są warsztaty i pogadanki dla uczniów i rodziców (spotkanie z policjantem i psychoterapeutą). Przeprowadzono warsztaty dla klas IV-VI dotyczące bezpieczeństwa w sieci, odpowiedzialności karnej za czyny popełnione przez nieletnich, agresja i przemoc w szkole. Odbyło się spotkanie ze specjalistą od pirotechniki w klasach IV-VI we współpracy z policją. Warsztaty : -„My nie gryziemy” dla klas I-IV -„Owce w sieci” dla klas II-IV -„Zielony ogórek” dla klas V-VI

7 Badania ankietowe Grupy objęte badaniem: - rodzice – otrzymali ankietę dotyczącą bezpieczeństwa i respektowania norm społecznych w szkole Ankietę wypełniło 109 osób - nauczyciele (27 osób) - wypełniali ankietę dotyczącą znajomości i respektowania norm społecznych przez uczniów w szkole - uczniowie klas V i VI ( 98 uczniów) – wypełnili ankietę dotyczącą bezpieczeństwa i norm społecznych w szkole

8 Wyniki ankiety dla rodziców 1.Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie? takraczej taknie wiemnie

9 2.Czy Państwa dziecko było ofiarą przemocy ze strony rówieśników na terenie szkoły? 109 OSÓB ANKIETOWANYCH niejeden razkilka razyczęstonie wiem

10 3.Czy Państwa dziecko było świadkiem stosowania przemocy w szkole wśród uczniów 109 OSÓB ANKIETOWANYCH 96 niejeden raznie wiem

11 4.Czy Państwa zdaniem uczniowie są świadomi konsekwencji, jakie mogą ponieść za nie stosowanie się do zasad właściwego zachowania ? Jako konsekwencje wymienili : punkty karne - obniżenie oceny z zachowania, uwagi, wezwanie rodzica, rozmowa z pedagogiem, rozmowa z dyrektorem, wezwanie policji, nieuczestniczenie w imprezach szkolnych utrata zdrowia, represje w domu. taknienie wiem 109 OSÓB ANKIETOWANYCH

12 5.Czy podczas pierwszego zebrania Rodziców uczestniczyliście Państwo w tworzeniu planu pracy wychowawcy? taknie 109 OSÓB ANKIETOWANYCH

13 Wyniki ankiety dla nauczycieli: 1.Czy uczniowie wiedzą, jakich zachowań oczekuje się od nich w szkole ? 11 nie

14 2.Do niewłaściwych zachowań najczęściej obserwowanych przez nauczycieli, na lekcjach należą: -głośne rozmowy, -dyskusje z kolegami, -wygłupianie się, -chodzenie po klasie, -zrzucanie zeszytów i książek z ławek kolegów, -powtarzanie głośno poleceń nauczyciela, -pokazywanie języka, -odpowiedzi bez zgłaszania się, -skarżenie, -brak skupienia, -przeklinanie, -nie wykonywanie zadań i poleceń -bujanie się na krześle, -stukanie przyborami, -bawienie się

15 3.Na przerwach nauczyciele obserwują następujące niewłaściwe zachowania: -bieganie -popychanie -krzyczenie -przepychanki -bicie się -szturchanie -nie zwracanie uwagi na innych -nadeptywanie -bieganie po kilka schodów naraz -niewłaściwe zachowanie w toaletach

16 4.Czy uczniowie zwracają uwagę na niewłaściwe zachowania innych uczniów?

17 5.Czy uczniowie potrafią krytycznie ocenić swoje zachowanie? 6

18 6.Czy uczniowie zwracają się do Ciebie w sytuacji, gdy zostają naruszone zasady bezpieczeństwa i właściwego zachowania?

19 7.W jakich działaniach wychowawczych współuczestniczą uczniowie - ustalanie regulaminu klasowego -realizacja programu „Spójrz inaczej” -udział w rozmowach na temat odpowiedniego zachowania -dyskusje wynikające z realizacji zadań edukacyjnych -indywidualne rozmowy z uczniami -planowanie godzin wychowawczych -spotkania rodzicami, policjantem, pedagogiem -pogadanki -konkursy grzeczności -prelekcje ze specjalistami -podpisywanie kontraktu klasowego -scenki dramowe

20 8.Czy uważasz, że istniejący w szkole system kar i nagród wpływa mobilizująco na zachowania uczniów?

21 9.Podaj Twoje pomysły nagradzania za właściwe zachowanie i wzorowa postawę? - pochwała na forum klasy -naklejki motywacyjne -wpis uwagi pozytywnej do zeszytu korespondencji -nagrody -pieczątki, plusiki, buźki -ocena z zachowania -wyczytywanie na akademii -pochwała dyrektora na forum -nagroda na koniec roku -system żetonowy we współpracy z rodzicami ( konsekwencje zachowania w szkole mają odbicie w domu)

22 Wyniki ankiety dla uczniów: 1.Czy wiesz, jakich zachowań oczekuje się od Ciebie w szkole? 100% tak 2. Czy przestrzegasz norm zachowania obowiązujących w szkole? Tylko jeden respondowany odpowiedział, że nie zawsze. 63% 35%

23 3.Czy znasz konsekwencje nie stosowania się do zasad właściwego zachowania? 100% - tak Uczniowie wymieniali: -punkty ujemne, -spotkanie z nauczycielem - rozmowę z pedagogiem szkolnym, -rozmowę z dyrektorem, - przepisywanie regulaminu, - niezadowolenie nauczycieli, - uwagi do zeszytu - wypadki, - nieprzyjaźnie, - mniejsze zaufanie, - sprzątanie na stołówce, - wezwanie rodziców, - interwencja policji,

24 4.Czy uważasz, że właściwe zachowania i postawy są nagradzane? 2,17% TAKZAZWYCZAJ TAK RZADKONIE

25 5. Czy uważasz, że niewłaściwe zachowania i postawy są karane? 100% tak

26 6.Czy ty czujesz się w szkole bezpiecznie? jedna z tych osób sama była sprawcą przemocy

27 7.Czy spotykasz się w szkole z agresją i przemocą? Wydarzenia, które widziałeś w swojej szkole? Uczniowie zaznaczyli : przezywanie, popychanie, obgadywanie – najczęściej Sporadycznie : bicie, kopanie wyśmiewanie, ośmieszanie, niszczenie własności, grożenie, zastraszanie, okradanie często czasamibardzo rzadko

28 9.Gdzie w szkole te wydarzenia miały miejsce? korytarzszatniaklasa toaletymiejsca poza szkołą

29 10.Kto był sprawcą przemocy? 4 RAZY 24 świadekposzkodowanysprawcausłyszałem

30 11. W jaki sposób uczestniczyłeś w tych zdarzeniach?

31 12.Kto w szkole zwraca uwagę na niewłaściwe zachowania?

32 Wnioski: -Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. -Istnieje zestaw szkolnych dokumentów regulujących normy i zasady obowiązujące w szkole. -Nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami zachowania bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole - są one często przypominane, oraz odpowiednio reagują na sytuacje trudne i wszelkie przejawy łamania norm społecznych. - Uczniowie rozumieją i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

33 - W planach pracy wychowawczej zostały zapisane treści związane z bezpieczeństwem uwzględniające różne aspekty i sytuacje. - Wszelkie sytuacje konfliktowe są od razu rozpatrywane i finalizowane (szybka interwencja na każdy przejaw przemocy fizycznej i psychicznej),są wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. -Podejmowane są różnego rodzaju działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Zdrowe i bezpieczne funkcjonowanie uczniów w szkole zapewniają też programy profilaktyczne. - Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i kształtowania swoich postaw, dzięki proponowanej tematyce profilaktycznej i wychowawczej.

34 - W szkole diagnozuje się zachowanie uczniów i wykorzystuje się wyniki diagnozy do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej, np. poprzez rozmowy z uczniami, wybór tematów w ramach godzin wychowawczych, nowelizację zapisów Statutu szkoły, indywidualną pracę z uczniem, rozwiązywanie problemów w klasie, systematyczne ocenianie zachowania i współpracę z rodzicami. - W ocenie rodziców i uczniów uczniowie czują się w szkole bezpiecznie- dominująca większość uczniów, rodziców i nauczycieli stwierdziło, że w szkole respektowane są normy społeczne. - W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania norm. -Rodzice uczestniczyli w tworzeniu planu pracy wychowawcy i go zaakceptowali.

35 Mocne strony: - Szkoła posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa w szkole i podczas wyjść i wycieczek szkolnych. Są one na bieżąco nowelizowane. - W szkole podejmuje się szereg działań wychowawczych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom. - Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. - Uczniowie wiedzą jakich zachowań oczekuje się od nich w szkole, znają i potrafią wymienić konsekwencje nie stosowania się do zasad, potrafią reagować na niewłaściwe zachowania, zwracają się do nauczyciela w przypadku naruszania zasad bezpieczeństwa. - Wszyscy w szkole zwracają uwagę na niewłaściwe zachowanie : nauczyciele. pracownicy szkoły, uczniowie reagują na agresję i przemoc w stosunku do kolegów. - Współpraca nauczycieli wychowawców, wzajemne konsultacje i wymiana informacji pozwala na szybką reakcję i zminimalizowanie ilości przypadków agresji wśród uczniów.

36 Słabe strony: -Uczniowie nie zawsze stosują się do określonych norm i zasad społecznych - zdarzają się w szkole zachowania niewłaściwe, mają miejsce najczęściej na korytarzu. Niewłaściwe zachowania zdarzają się na lekcjach. -Dyżury nauczycielskie nie zawsze są pełnione rzetelnie. -Nie zawsze uczniowie potrafią kontrolować swoje zachowanie i właściwie je oceniać. - Uczniowie nie czują się dostatecznie pozytywnie wzmacniani i nagradzani za wzorowe zachowania, postawy, zaangażowanie.

37 Rekomendacje: - Zwiększać poczucie bezpieczeństwa poprzez kontynuację dotychczasowych działań wychowawczych, systematycznie przypominać uczniom o zasadach bezpiecznego zachowywania się w szkole i respektowaniu ustalonych norm społecznych. - Zdecydowanie i konsekwentnie wymagać od uczniów przestrzegania zasad bezpieczeństwa, konsekwentnie oraz na bieżąco reagować na niewłaściwe zachowania uczniów. - W planach pracy wychowawcy ująć tematykę samooceny i samokontroli uczniów. - Wpisywać do zeszytów korespondencji pochwały (za wzorowe zachowanie, zaangażowanie, pomoc... )

38 Przedmiot ewaluacji : FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Cel ewaluacji : odpowiedź na pytanie jak przebiega współpraca nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych, jak nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych, jak rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy, w jakim stopniu pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.

39 Pytania kluczowe: -Jakie zespoły przedmiotowe funkcjonują w szkole? Jak wygląda ich struktura? - Jak wygląda organizacja pracy zespołów? -Jakie elementy składają się na spójność pracy w zespołach ?

40 Kryteria : - efektywność i planowość - zgodność z obowiązującym prawem - skuteczność osiągania celów - adekwatność doboru form i środków dydaktycznych - formułowanie i realizacja wniosków Metody, techniki i narzędzia badawcze: Badania sondażowe - wywiad skategoryzowany - formularz wywiadu – z liderami zespołów przedmiotowych ( 4 nauczycieli) - badanie ankietowe - kwestionariusz ankiety – dla nauczycieli ( 24 nauczycieli) - analiza treści dokumentów – arkusz analizy

41 I. Dokumenty szkolne, które zawierają zapisy dotyczące funkcjonowania zespołów przedmiotowych: Statut szkołyProtokoły Rady PedagogicznejSprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych

42 II. Jakie zespoły przedmiotowe funkcjonują w szkole? Jak wygląda ich struktura? Humanistyczny – lider p. Marzena GrygierczykMatematyczno – przyrodniczy – lider p. Mirosława HawełekArtystyczno- sportowy – lider p. Grażyna MachnikEdukacji wczesnoszkolnej – lider p. Lucyna Ciochoń

43 III. Z wywiadu z liderami zespołów przedmiotowych wynika, że: Wyboru lidera zespołu dokonuje Dyrekcja, ale nauczyciele nie muszą się z tą propozycją zgodzić - mogą podać swoje kandydatury – odbywają się wtedy wybory na to stanowisko. Zespół formułuje wspólnie cele, które należy osiągnąć w danym roku szkolnym: - ustala się je w zależności od zadań priorytetowych na dany rok szk. - nauczyciele danej specjalności podają swoje propozycje działania i monitorowania osiągnięcia celów; - wybierają najlepsze z proponowanych przez członków zespołu - wrzesień- to miesiąc planów pracy na cały rok szkolny, w miarę potrzeb działania są modyfikowane W zespole panuje otwartość w komunikacji umożliwiająca konfrontację poglądów

44 Przykłady rozwiązań organizacyjnych:: - każdy podaje propozycje z własnej dziedziny, porównujemy, wnioskujemy; - burza mózgów – wszyscy wybieramy najlepsze; - dyskutujemy i dochodzimy do konsensusu; -zgodnie dokonujemy wyboru najlepszych pomysłów zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych celów W jaki sposób wykorzystuje się umiejętności członków zespołu? -wzajemnie znamy swoje mocne strony: istnieje przydział zadań zgodny z predyspozycjami, możliwościami i umiejętnościami, wzajemnie uzupełniamy się w dążeniu do określonych celów, zamiennie prowadzimy warsztaty i zajęcia otwarte - sprawiedliwie dokonujemy podziału obowiązków; - działania na dany rok szkolny są ustalone dla poszczególnych członków zespołu, jak trzeba wzajemnie sobie pomagamy, uzupełniamy i oceniamy całoroczna pracę;

45 W jaki sposób zorganizowana jest wymiana doświadczeń z innymi grupami czy zespołami? - w miarę potrzeby dochodzi do spotkań liderów danych zespołów i ustalenia wymaganych działań; - mają miejsce warsztaty i zajęcia otwarte prowadzone przez różnych członków zespołów; - 1 lub 2 razy w roku szkolnym liderzy organizują spotkania z odpowiednimi zespołami z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu. Tam bowiem w przewadze udają się nasi uczniowie po ukończeniu szkoły; - wspólne szkolenia;

46 Jak wygląda organizacja pracy zespołów? - wywiad z liderami zespołów - Spotkania zespołów odbywają się raz w miesiącu (z wyjątkiem zespołu artystyczno-sportowego, który ma spotkania ok. 5 razy w roku szkolnym) - Zespoły przedmiotowe naszej szkoły współpracują ze sobą, ale także spotykają się z zespołami innych placówek. I tak- zespół edukacji wczesnoszkolnej współpracuje z nauczycielami przedszkola, natomiast pozostałe zespoły współpracują z nauczycielami Gimnazjum. - Na wrześniowym spotkaniu zespół opracowuje harmonogram spotkań, które uwzględniają priorytetowe tematy zdiagnozowane w kl VI. Pod koniec każdego semestru na konferencjach Rady pedagogicznej liderzy podsumowują działalność zespołów przedmiotowych, a sprawozdania są protokołowane.

47 Ankieta dla nauczycieli : -badanie struktury zespołu -role, jakie nauczyciele pełnią w zespołach -zgodność norm i celów z normami i celami zespołu -ocena pozycji w grupie -organizacja prac zespołu

48 Nauczyciele mają poczucie dużego znaczenia grupy, jej roli i odrębności od innych grup Nauczyciele mają poczucie satysfakcji płynące z przynależności do zespołu Nauczycieli łączą wspólne cele i motywy działania Nauczyciele akceptują obowiązujące w zespole normy W zespole występują liczne więzy przyjacielskie i koleżeńskie Przestrzegane są zasady skutecznego porozumiewania się Elementy składające się na spójność pracy zespołu:

49 Ocena pozycji w grupie: 1 to ocena niska, a 10 to ocena wysoka 12345678910 123 45

50 Role - jakie nauczyciele pełnią w zespole :

51 Zgodność swoich norm i celów z normami i celami zespołu: 1 to zgodność niska, a 10 bardzo wysoka. 12345678910 11986

52 Organizacja prac zespołu : Terminy spotkań są zaplanowane, a uczestnicy zawiadamiani o spotkaniu z wyprzedzeniem Spotkania mają z góry ustalony i znany uczestnikom program Prowadzący zawiadamia uczestników o celu spotkania i o planowanej godzinie jego zakończenia Spotkania zaczynają się i kończą punktualnie Na początku spotkania przewodniczący informuje, co zostało zrobione od ostatniego spotkania

53 Organizacja prac zespołu – ciąg dalszy Każdy z uczestników zdaje relację z przeprowadzonych działań Zapisywane są wnioski z dyskusji i podjęte decyzje Protokół zebrania jest dokumentem, który służy członkom zespołu Zespół konsultuje swoje cele i działania z radą pedagogiczną i informuje ją o przebiegu prac Członkowie zespołu określają terminy wykonania zadania i sposoby monitorowania działań Członkowie zespołu dbają o sprawny obieg informacji

54 Wnioski: -W szkole nauczyciele aktywnie pracują w zespołach przedmiotowych. -Zespoły mają jasno określone cele i zadania. -Praca zespołowa przynosi wymierne efekty i wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Praca w zespołach przyczynia się do rozwiązywania problemów zarówno edukacyjnych, jak i wychowawczych. Nauczyciele uważają, że praca w zespołach przedmiotowych jest zgodna z ich oczekiwaniami, a wnioski z ich pracy są brane pod uwagę w planowaniu pracy. - Zespoły w planie pracy uwzględniają zadania wynikające z planu pracy szkoły, ale również cele i zadania wynikające z podstawy programowej oraz planu wychowawczego i profilaktyki szkoły. Gromadzą ponadto dokumentację doskonalenia zewnętrznego nauczycieli, ponieważ jednym z zadań zespołów jest dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z różnych szkoleń.

55 Mocne strony: -Działalność zespołów nauczycielskich przyczynia się m.in. do lepszego przepływu informacji między nauczycielami, lepszej organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. - W szkole nauczyciele rozwiązują sytuacje problemowe i planują większość działań na zasadzie współpracy. - Nauczyciele w dość dużym stopniu angażują się w prace zespołowe w szkole. - Nauczyciele biorą udział w opracowaniu i ewaluacji dokumentów -Zespoły działające w szkole są skuteczne w osiąganiu swoich celów. - Nauczyciele współpracują na polu korelacji treści edukacyjnych, a także współdziałają w analizie i tworzeniu procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. - Nauczyciele biorą udział w formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy zespołowej. - Grupa zapewnia oparcie i poczucie bezpieczeństwa, szczególnie przy podejmowaniu decyzji

56 Słabe strony : -Nie zawsze pełne zaangażowanie w pracę zespołu wszystkich jego członków. -Nie zawsze dopasowane terminy spotkań zespołów. -Nie zawsze respektowane są ustalenia podejmowane na spotkaniach zespołów przedmiotowych

57 Rekomendacje: -W dalszym stopniu kontynuować współpracę wśród nauczycieli celem dalszej poprawy efektywności pracy szkoły -Uzgadniać terminy spotkań ze wszystkimi członkami zespołu -Wszyscy członkowie powinni respektować ustalenia podjęte na spotkaniach zespołów

58 W roku szkolnym 2014/2015 I zespół d.s. ewaluacji w szkole działał w składzie: Urszula Szkudlińska – przewodnicząca zespołu Estera Korycińska Grażyna Machnik Bożena Ryś


Pobierz ppt "Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google