Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

2 O BSZARY OBJĘTE BADANIAMI Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach Wymaganie 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie : Dorota Krzykowska, Jolanta Sienicka, Edyta Cwajna- Małek, Lucyna Chmiel

3 W YMAGANIE 4.1 F UNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH Cel : Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy w celu podniesienia jakości pracy szkoły Pytania kluczowe : W jakich formach funkcjonują zespoły nauczycielskie w naszej szkole? W jaki sposób analizują i dokumentują efekty swojej pracy? W jaki sposób nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych?

4 WYNIKI ANALIZY ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI ORAZ LIDERÓW WDN Ankietę wypełniło 32 nauczycieli: -100% ankietowanych wie, jakie zespoły nauczycieli działają w nasze szkole i osobiście angażują się w pracę swojego zespołu ( ds. edukacji wczesno- szkolnej, humanistyczny, przyrodniczo-matematyczny, artystyczno- sportowy, wychowawczy ) powołane zespoły spotykają się 1 raz w miesiącu lub w razie potrzeby częściej zgodnie z opracowanym harmonogramem i problematyką spotkania każdy zespół prowadzi dokumentację: sprawozdania ze spotkań, harmonogramy i plany pracy, scenariusze lekcji koleżeńskich, materiały ze szkoleń

5 WYNIKI ANALIZY ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI ORAZ LIDERÓW WDN cd. Analizy wyników sprawdzianów są podstawą do planowania pracy nauczyciela oraz pracy zespołów przedmiotowych ( opracowywanie przykładowych scenariuszy lekcji oraz tematów zajęć dodatkowych z art.42 KN dla uczniów z trudnościami w nauce) Wnioski z pracy zespołu opracowywane są w formie pisemnej oraz elektronicznej (gromadzone u dyrektora szkoły oraz lidera zespołu)

6 W YNIKI ANALIZY DOKUMENTACJI ( KSIĘGA PROTOKOŁÓW R ADY PEDAGOGICZNEJ, TECZKI ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH ORAZ LIDERÓW WDN) W naszej placówce funkcjonują zespoły nauczycielskie, które opracowują założenia i plan pracy na bieżący rok szkolny, dostosowując go do wniosków z poprzedniej ewaluacji oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz testu kompetencji w kl.III W szkole działa WDN zgodnie z opracowywanym rocznym planem pracy, dostosowanym do potrzeb rady pedagogicznej Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach mających na celu usprawnienie wspólnych działań Nauczyciele współpracują w zakresie organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych ( koleżeńskie lekcje otwarte, wycieczki edukacyjne, organizowanie akcji ogólnoszkolnych )

7 N ASZE MOCNE STRONY Wystarczająca częstotliwość spotkań zespołów wychowawczych Działania zespołów przedmiotowych odpowiadają potrzebom członków i sprzyjają wymianie doświadczeń Zespoły podejmują pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych Podczas rozwiązywania problemów nauczyciele korzystają ze wzajemnego wsparcia Członkowie zespołów biorą czynny udział w pracach zespołu. Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy efektywności kształcenia i wychowania (wynik sprawdzianu szóstoklasistów był w minionym roku wyższy od poprzednich i plasował się powyżej średniej krajowej). Poprawa frekwencji na spotkaniach zespołów Gromadzenie materiałów dydaktycznych (scenariusze, pomoce dydaktyczne) w bibliotece

8 N ASZE SŁABE STRONY Zbyt bierne uczestnictwo niektórych członków w pracach zespołów, obciążając pracą liderów zespołów Zbyt słaba współpraca między zespołami I i II etapu nauczania

9 Wnioski Sukcesy szkoły są efektem zespołowego działania pracowników W szkole istnieje spójny system dokumentowania działań zespołów nauczycielskich Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach mających na celu usprawnienie wspólnych działań i podniesienie efektywności własnej pracy Zespoły przedmiotowe systematycznie i w miarę potrzeb wymieniają się swoimi doświadczeniami Nauczyciele monitorują i analizują wyniki przeprowadzanych sprawdzianów, wnioski wdrażają do procesu dydaktyczno-wychowawczego

10 R EKOMENDACJE Zalecane jest korzystanie ze zgromadzonych materiałów w bibliotece podczas zajęć Czynne zaangażowanie wszystkich członków w pracę zespołu Poprawa współpracy między I a II etapem nauczania

11 W YMAGANIE 4.2 S PRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY Cel : Zaangażowanie nauczycieli/zespołów/ w ewaluację wewnętrzną ma wpływ na rozwój placówki Pytania kluczowe : W jaki sposób dyrektor organizuje ewaluację wewnętrzną w swojej placówce? W jakim celu wykorzystuje się wnioski z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora? W jaki sposób przebiega ewaluacja w naszej szkole?

12 W YWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY Dyrektor wybierając na dany rok szkolny obszar do badań kieruje się przede wszystkim potrzebami szkoły oraz wytycznymi ministerialnymi i kuratoryjnymi. Przy wyznaczaniu członków zespołów badających zwracana jest uwaga na indywidualne umiejętności i predyspozycje. Uaktywniani są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej. Liderzy powoływani są na dłuższy czas w celu zapewnienia właściwego przygotowania do pracy w zespole poprzez umożliwienie przeszkolenia w zakresie kierowania zespołem. Poprzednia ewaluacja przebiegła zgodnie z harmonogramem i została zakończona przestawieniem wniosków w postaci raportu.

13 ANALIZA DOKUMENTÓW (RAPORT Z POPRZEDNIEJ EWALUACJI, ANALIZA REKOMENDACJI, PROTOKOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ ) Wnioski z poprzedniej ewaluacji wewnętrznej oraz nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do opracowywania planu pracy szkoły, planu działania zespołów przedmiotowych i wychowawczych w celu podniesienia jakości nauczania W bieżącym roku szkolnym do głównych zagadnień należały: poprawienie umiejętności pisania, czytania ze zrozumieniem, wykorzystania wiedzy w praktyce, monitoring skuteczności programu profilaktyczno-wychowawczego w naszej szkole

14 W YNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI ORAZ DYSKUSJI GRUPOWEJ Ankietę wypełniło 32 nauczycieli 100% ankietowanych stwierdziło, że zespoły ewaluacyjne w widoczny sposób są zaangażowane w swoją pracę Dla wszystkich ankietowanych wnioski z poprzedniej ewaluacji są zrozumiałe i przystępne, przedstawiane w postaci prezentacji multimedialnej i tekstowej. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że wiedzą gdzie zamieszczone są informacje na temat poprzedniej ewaluacji (protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, strona internetowa szkoły, dokumentacja biblioteki)

15 W NIOSKI Z DYSKUSJI PRZEPROWADZONEJ W GRONIE PEDAGOGICZNYM Zespoły ewaluacyjne są w widoczny sposób zaangażowane w swoją pracę ( przeprowadzanie ankiet, wywiady, rozmowy indywidualne i grupowe, analiza dokumentacji, porady wśród nauczycieli, pozyskiwanie dodatkowych informacji ) Przeprowadzając badania, nauczyciele częściej analizują realizację planu pracy szkoły oraz zalecenia z poprzedniej ewaluacji, częściej korzystają z opracowanych wniosków i informacji dotyczących realizacji podstawy programowej i treści nauczania

16 N ASZE MOCNE STRONY Członkowie zespołów ewaluacyjnych mają możliwość udziału w szkoleniach doskonalących Prace zespołu są konsultowane z dyrektorem szkoły oraz poszczególnymi członkami zespołu ewaluacyjnego Poszczególni członkowie zespołu są zaangażowani w prace i wywiązują się z przydzielonych obowiązków Efekty przeprowadzonej ewaluacji mają odzwierciedlenie w planie oraz jakości pracy szkoły

17 N ASZE SŁABE STRONY Nauczyciele w niewystarczającym zakresie dokonują bieżącej autoewaluacji swojej pracy

18 Wnioski Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą przekazywane wszystkim nauczycielom w formie pisemnej podczas rady pedagogicznej Członkowie zespołów ewaluacyjnych dzielą się doświadczeniem z pozostałymi nauczycielami oraz udzielają porad na temat planowania i przeprowadzania ewaluacji w naszej placówce Konieczność przeprowadzenia w przyszłym roku szkolnym ewaluacji programu profilaktyczno- wychowawczego.

19 REKOMENDACJE Bardziej konsekwentne realizowanie autoewaluacji przez nauczycieli Zaangażowanie w planowe ewaluacje (pracę zespołów ewaluacyjnych) każdego członka rady pedagogicznej

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru."

Podobne prezentacje


Reklamy Google