Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZU rok szkolny 2011/2012
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

2 Obszary objęte badaniami
Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach Wymaganie 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Dorota Krzykowska, Jolanta Sienicka, Edyta Cwajna- Małek, Lucyna Chmiel

3 Wymaganie 4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach
Cel: Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy w celu podniesienia jakości pracy szkoły Pytania kluczowe: W jakich formach funkcjonują zespoły nauczycielskie w naszej szkole? W jaki sposób analizują i dokumentują efekty swojej pracy? W jaki sposób nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych?

4 WYNIKI ANALIZY ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI ORAZ LIDERÓW WDN
Ankietę wypełniło 32 nauczycieli: -100% ankietowanych wie, jakie zespoły nauczycieli działają w nasze szkole i osobiście angażują się w pracę swojego zespołu (ds. edukacji wczesno- szkolnej, humanistyczny, przyrodniczo-matematyczny, artystyczno- sportowy, wychowawczy) powołane zespoły spotykają się 1 raz w miesiącu lub w razie potrzeby częściej zgodnie z opracowanym harmonogramem i problematyką spotkania każdy zespół prowadzi dokumentację: sprawozdania ze spotkań, harmonogramy i plany pracy, scenariusze lekcji koleżeńskich, materiały ze szkoleń

5 WYNIKI ANALIZY ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI ORAZ LIDERÓW WDN cd.
Analizy wyników sprawdzianów są podstawą do planowania pracy nauczyciela oraz pracy zespołów przedmiotowych (opracowywanie przykładowych scenariuszy lekcji oraz tematów zajęć dodatkowych z art.42 KN dla uczniów z trudnościami w nauce) Wnioski z pracy zespołu opracowywane są w formie pisemnej oraz elektronicznej (gromadzone u dyrektora szkoły oraz lidera zespołu)

6 Wyniki analizy dokumentacji (księga protokołów Rady pedagogicznej, teczki zespołów przedmiotowych oraz liderów WDN) W naszej placówce funkcjonują zespoły nauczycielskie, które opracowują założenia i plan pracy na bieżący rok szkolny, dostosowując go do wniosków z poprzedniej ewaluacji oraz wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz testu kompetencji w kl.III W szkole działa WDN zgodnie z opracowywanym rocznym planem pracy, dostosowanym do potrzeb rady pedagogicznej Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach mających na celu usprawnienie wspólnych działań Nauczyciele współpracują w zakresie organizacji procesów edukacyjnych i wychowawczych (koleżeńskie lekcje otwarte, wycieczki edukacyjne, organizowanie akcji ogólnoszkolnych)

7 Nasze mocne strony Wystarczająca częstotliwość spotkań zespołów wychowawczych Działania zespołów przedmiotowych odpowiadają potrzebom członków i sprzyjają wymianie doświadczeń Zespoły podejmują pracę nad rozwiązywaniem bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych Podczas rozwiązywania problemów nauczyciele korzystają ze wzajemnego wsparcia Członkowie zespołów biorą czynny udział w pracach zespołu. Wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy efektywności kształcenia i wychowania (wynik sprawdzianu szóstoklasistów był w minionym roku wyższy od poprzednich i plasował się powyżej średniej krajowej). Poprawa frekwencji na spotkaniach zespołów Gromadzenie materiałów dydaktycznych (scenariusze, pomoce dydaktyczne) w bibliotece

8 Nasze słabe strony Zbyt bierne uczestnictwo niektórych członków w pracach zespołów, obciążając pracą liderów zespołów Zbyt słaba współpraca między zespołami I i II etapu nauczania

9 Wnioski Sukcesy szkoły są efektem zespołowego działania pracowników
W szkole istnieje spójny system dokumentowania działań zespołów nauczycielskich Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach mających na celu usprawnienie wspólnych działań i podniesienie efektywności własnej pracy Zespoły przedmiotowe systematycznie i w miarę potrzeb wymieniają się swoimi doświadczeniami Nauczyciele monitorują i analizują wyniki przeprowadzanych sprawdzianów, wnioski wdrażają do procesu dydaktyczno-wychowawczego

10 Rekomendacje Zalecane jest korzystanie ze zgromadzonych materiałów w bibliotece podczas zajęć Czynne zaangażowanie wszystkich członków w pracę zespołu Poprawa współpracy między I a II etapem nauczania

11 Wymaganie 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Cel: Zaangażowanie nauczycieli/zespołów/ w ewaluację wewnętrzną ma wpływ na rozwój placówki Pytania kluczowe: W jaki sposób dyrektor organizuje ewaluację wewnętrzną w swojej placówce? W jakim celu wykorzystuje się wnioski z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora? W jaki sposób przebiega ewaluacja w naszej szkole?

12 Wywiad z dyrektorem szkoły
Dyrektor wybierając na dany rok szkolny obszar do badań kieruje się przede wszystkim potrzebami szkoły oraz wytycznymi ministerialnymi i kuratoryjnymi. Przy wyznaczaniu członków zespołów badających zwracana jest uwaga na indywidualne umiejętności i predyspozycje. Uaktywniani są wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej. Liderzy powoływani są na dłuższy czas w celu zapewnienia właściwego przygotowania do pracy w zespole poprzez umożliwienie przeszkolenia w zakresie kierowania zespołem. Poprzednia ewaluacja przebiegła zgodnie z harmonogramem i została zakończona przestawieniem wniosków w postaci raportu.

13 ANALIZA DOKUMENTÓW (RAPORT Z POPRZEDNIEJ EWALUACJI, ANALIZA REKOMENDACJI, PROTOKOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ) Wnioski z poprzedniej ewaluacji wewnętrznej oraz nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do opracowywania planu pracy szkoły, planu działania zespołów przedmiotowych i wychowawczych w celu podniesienia jakości nauczania W bieżącym roku szkolnym do głównych zagadnień należały: poprawienie umiejętności pisania, czytania ze zrozumieniem, wykorzystania wiedzy w praktyce, monitoring skuteczności programu profilaktyczno-wychowawczego w naszej szkole

14 Wyniki ankiety skierowanej do nauczycieli oraz dyskusji grupowej
Ankietę wypełniło 32 nauczycieli 100% ankietowanych stwierdziło, że zespoły ewaluacyjne w widoczny sposób są zaangażowane w swoją pracę Dla wszystkich ankietowanych wnioski z poprzedniej ewaluacji są zrozumiałe i przystępne, przedstawiane w postaci prezentacji multimedialnej i tekstowej. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że wiedzą gdzie zamieszczone są informacje na temat poprzedniej ewaluacji (protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, strona internetowa szkoły, dokumentacja biblioteki)

15 Wnioski z dyskusji przeprowadzonej w gronie pedagogicznym
Zespoły ewaluacyjne są w widoczny sposób zaangażowane w swoją pracę (przeprowadzanie ankiet, wywiady, rozmowy indywidualne i grupowe, analiza dokumentacji, porady wśród nauczycieli, pozyskiwanie dodatkowych informacji) Przeprowadzając badania, nauczyciele częściej analizują realizację planu pracy szkoły oraz zalecenia z poprzedniej ewaluacji, częściej korzystają z opracowanych wniosków i informacji dotyczących realizacji podstawy programowej i treści nauczania

16 Nasze mocne strony Członkowie zespołów ewaluacyjnych mają możliwość udziału w szkoleniach doskonalących Prace zespołu są konsultowane z dyrektorem szkoły oraz poszczególnymi członkami zespołu ewaluacyjnego Poszczególni członkowie zespołu są zaangażowani w prace i wywiązują się z przydzielonych obowiązków Efekty przeprowadzonej ewaluacji mają odzwierciedlenie w planie oraz jakości pracy szkoły

17 Nasze słabe strony Nauczyciele w niewystarczającym zakresie dokonują bieżącej autoewaluacji swojej pracy

18 Wnioski Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji będą przekazywane wszystkim nauczycielom w formie pisemnej podczas rady pedagogicznej Członkowie zespołów ewaluacyjnych dzielą się doświadczeniem z pozostałymi nauczycielami oraz udzielają porad na temat planowania i przeprowadzania ewaluacji w naszej placówce Konieczność przeprowadzenia w przyszłym roku szkolnym ewaluacji programu profilaktyczno- wychowawczego.

19 rekomendacje Bardziej konsekwentne realizowanie autoewaluacji przez nauczycieli Zaangażowanie w planowe ewaluacje (pracę zespołów ewaluacyjnych) każdego członka rady pedagogicznej

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google