Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE
Raport z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum nr 3 w Pierśćcu rok szkolny 2009/10

2 Podstawy prawne nadzoru
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

3 EWALUACJA WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA
Rozporządzenie MEN z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324) nazywa ewaluację: „badaniem praktycznym oceniającym” i uznaje je za podstawowe narzędzie tego nadzoru mające wpływ na jakość kształcenia i rozwój szkół i placówek oświatowych.

4 EWALUACJA WEWNĘTRZNA jest autonomicznym działaniem szkoły,
jest organizowana przez dyrektora szkoły, o jej wartości decyduje to, ze jest z reguły bardziej trafna niż zewnętrzna, bo lepiej uwzględnia warunki danej szkoły czy placówki, odnosi się do wymagań stawianych przez państwo, ale może także dotyczyć innych wskazanych w szkole problemów, jest uwzględniania podczas ewaluacji zewnętrznej, jest podejmowana przez nauczycieli.

5 W roku szkolnym 2009/10 badaliśmy 3 obszary wymagań
Wymaganie Respektowane są normy społeczne Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Ankietowanie przeprowadzono podczas zebrania rodziców w dniu 22 kwietnia 2010 roku, badaniami objęto 55 rodziców, 30 uczniów, wszystkich wychowawców klas, pozostałych nauczycieli, pedagoga szkolnego.

6 Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne
Cel ewaluacji: Sprawdzenie stopnia dbałości o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych na terenie szkoły i poza nią WYNIKI Do mocnych stron należą: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa poprzez stały monitoring Regularne dyżury nauczycieli podczas przerw Reagowanie na przejawy przemocy, agresji Współpraca szkoły z rodzicami Realizacja programów wychowawczych i profilaktyki Znajomość wszystkich uczniów, nikt nie jest anonimowy

7 Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne
Do mocnych stron należą: Znajomość zasad obowiązujących w szkole i ich przestrzeganie przez większość uczniów Funkcjonalna baza szkoły, warunki lokalowe, przestronne korytarze Zabezpieczone drzwi wejściowe- domofon Przejrzyste i zrozumiałe także dla młodzieży dokumenty szkolne Kadra – zainteresowana problemami młodzieży, dążąca do rozpoznawania i niwelowania niewłaściwych zachowań

8 Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne
Do słabych stron należą: Zdarzające się przypadki agresji i przemocy oraz złego zachowania uczniów. Niechęć części rodziców do współpracy ze szkołą w celu rozwiązywania problemów dziecka Brak dostatecznej liczby kamer wokół szkoły – parking rowerowy, obiekty sportowe Zbyt mała liczba pilnujących nauczycieli na placu rekreacyjnym Nie wszystkie miejsca w szkole są tak samo bezpieczne – toalety, szatnie Niewystarczająca znajomość szkolnych dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią – dotyczy młodzieży Słaba znajomość programu wychowawczego i profilaktyki przez rodziców

9 Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne
WNIOSKI Upowszechnienie wśród młodzieży znajomości dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią Wzmocnić więź nauczyciel – uczeń, by wykształcić płaszczyznę zaufania i współpracy Zwiększyć w ciągu roku ilość zajęć z pedagogiem, policjantem, specjalistą d.s. młodzieży Konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, stworzyć kodeks postępowania wobec agresora. Wprowadzić prace społeczne jako sposób kształtowania pozytywnych zachowań (stworzyć listę prac, które uczniowie nie przestrzegający regulaminu mieli by wykonywać przez określony czas). Oceniać zachowanie zgonie z WSO Zwiększyć liczbę nauczycieli dyżurujących na placu apelowym Podjąć działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, szczególnie w okolicach szatni i ubikacji

10 Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły
Cel ewaluacji: Upowszechnianie rodzicom działań szkoły służących podwyższeniu efektywności wzajemnej współpracy. WYNIKI Do mocnych stron należą: Wysoka świadomość ankietowanych dotycząca procedur wyboru członków Rady Rodziców Bardzo dobra współpraca rodziców z wychowawcami Możliwości pomocy szkole ze strony rodziców

11 Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły
Cel ewaluacji: Upowszechnianie rodzicom działań szkoły służących podwyższeniu efektywności wzajemnej współpracy. WYNIKI Do słabych stron należą: Przepływ informacji na linii szkoła-rodzice Zbyt mały wpływ rodziców na różne decyzje szkoły

12 Wymaganie 3.4 – Rodzice są partnerami szkoły
WNIOSKI Bardzo wysoko oceniona została współpraca na linii szkoła- rodzice, szczególnie dobrze funkcjonuje ona pomiędzy rodzicami a wychowawcami, a co najważniejsze uważają tak wszyscy badani. Około 15% badanych uważa, że poprawy wymaga przepływ informacji na linii szkoła-rodzice, natomiast 50% ankietowanych rodziców uważa, że nie zawsze ma wpływ na różne decyzje szkoły. Należy położyć szczególny nacisk na rzetelne i systematyczne informowanie rodziców na temat działań szkoły. Zaleca się ścisłą współpracę szkoły z Radą Rodziców, a także polepszenie przepływu informacji miedzy Radą Rodziców, radami oddziałów, a pozostałymi rodzicami. Dzięki prelekcjom organizowanym przez szkołę podczas zebrań z rodzicami, prowadzonym przez różne wykwalifikowane osoby zarówno spoza szkoły, jak i samych nauczycieli, wiedza rodziców dotycząca funkcjonowania szkoły, a także przeprowadzania niektórych procedur jest na wysokim poziomie.

13 Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Cele: Czy wybrany przez nauczyciela program umożliwia realizację wszystkich treści przewidzianych Podstawą Programową? Czy program jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów? WYNIKI Do mocnych stron należą: wszystkie programy nauczania są zgodne z nową podstawą programową wszystkie programy zawierają wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem MEN podręczniki, materiał nauczania i treści programowe określone wybranymi przez nauczycieli programami nauczania są przystępne i przyjazne uczniom Wszystkie programy nauczania pozwalają na kształtowanie odpowiednich postaw uczniów (uczciwość, odpowiedzialność, kreatywność, kultura osobista, poczucie własnej wartości, itp.)

14 Wymaganie 2.2 – Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
WYNIKI Do słabych stron należą: nie wszystkie programy nauczania umożliwiają kształtowanie umiejętności kluczowych według wytycznych Unii Europejskiej nie wszystkie programy nauczania zawierają odpowiednią ilość materiałów dodatkowych, potrzebnych w pracy nauczycielom znaczna część programów nauczania oferuje treści wykraczające poza podstawę programową, jednak nie wszyscy nauczyciele mają możliwość realizacji w/w, przede wszystkim ze względu na brak czasu

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EWALUACJA WEWNĘTRZNA W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google