Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs na inkubację innowacji społecznych organizowany przez MIiR w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs na inkubację innowacji społecznych organizowany przez MIiR w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2015."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych organizowany przez MIiR w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2015 r. Warszawa, Gdańsk, Kraków, lipiec 2015 r.

2 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne ok. 1 mld PLN cele tematyczne 8-11 (konkursy w ramach określonych tematów mieszczących się w obszarze wsparcia EFS) cel szczegółowy: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS 2 typy projektów: mikro-innowacje i makro-innowacje (tryby konkursowe) beneficjenci: podmioty odpowiedzialne za kreowanie i monitorowanie polityki publicznych, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe PO WER Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa = ok. 3 mld zł

3 CZYM SĄ INNOWACJE SPOŁECZNE?

4 KONKURS NA INKUBACJĘ INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Pierwszy konkurs w ramach PO WER o pilotażowym charakterze – ogłoszony 23 czerwca. Nabór wniosków od 1 do 10 września 2015 r. Kwota przeznaczona na konkurs 24  PLN, po PLN na każdy z czterech tematów obowiązujących w konkursie. Przedmiot i cel konkursu: wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS; wybór beneficjentów projektów grantowych, których zadaniem będzie prowadzenie inkubatora innowacji społecznych, w tym wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie; objęcie procesem inkubacji 240 nowatorskich pomysłów, z których co najmniej 10% przekroczy etap testowania i zostanie skierowanych do wdrażania i popularyzacji na szerszą skalę.

5 TEMATY KONKURSU Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy.
Usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

6 WSKAŹNIKI DO OSIĄGNIĘCIA W KONKURSIE
Obowiązek monitorowania wskaźników produktu i rezultatu: wskaźnik produktu: liczba 240 innowacji przyjętych do dofinansowania. wskaźnik rezultatu: liczba 24 przetestowanych innowacji społecznych. Wskaźnik rezultatu, który musi zostać osiągnięty w projekcie to minimum 10 % wartości wskaźnika produktu

7 Kto może być beneficjentem? Kto może być uczestnikiem?
podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Uczestnikami projektu są sami grantobiorcy – innowatorzy społeczni, jak i podmioty oraz osoby wchodzące w skład grupy docelowej, tj. odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, właściwi dla obszarów innowacji społecznych, którzy bezpośrednio korzystają z interwencji EFS w ramach projektu (w szczególności osoby lub organizacje/instytucje, które biorą udział w procesie testowania danej innowacji oraz, dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku).

8 Wymagania wobec wnioskodawców i partnerów
muszą posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu, tj. doświadczenie w realizacji lub inkubowaniu innowacji oraz 3-letnie doświadczenie merytoryczne w temacie konkursu oraz 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań; muszą posiadać doświadczenie we współpracy na rzecz tworzenia innowacji lub na rzecz konkretnej grupy docelowej, zidentyfikowanej we wniosku o dofinansowanie jako użytkownicy/odbiorcy nowych rozwiązań innowacyjnych, z podmiotami działającymi w sektorze innym, niż ten który wnioskodawca/partner reprezentuje; muszą zaangażować w projekcie trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co najmniej 3‑letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu rozumiane jako doświadczenie w realizacji lub inkubowaniu innowacji społecznych, druga — co najmniej 3-letnie doświadczenie merytoryczne w temacie konkursu, trzecia — co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań; być wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku składanym w odpowiedzi na dany temat w konkursie.

9 Wymagania wobec wnioskodawców cd.
muszą załączyć do wniosku o dofinansowanie minimalnie 2, a maksymalnie 4 referencje środowiskowe, które mają poświadczać, że wnioskodawca lub partner jest w stanie stworzyć „ekosystem” sprzyjający rozwojowi i upowszechnianiu innowacji społecznych, np. posiada pozytywne doświadczenie we współpracy z podmiotami działającymi w innym sektorze, niż ten reprezentowany przez wnioskodawcę/partnera; muszą załączyć do wniosku o dofinansowanie Strategię realizacji projektu grantowego, przygotowaną zgodnie ze wzorem (załącznik 2 do regulaminu); objętość dokumentu nie może przekroczyć 20 tys. znaków. muszą posiadać odpowiedni potencjał kadrowy, techniczny, finansowy oraz społeczny, niezbędny do realizacji tego projektu (oceniane na etapie oceny merytorycznej, 5 i 6 kryterium).

10 Strategia realizacji projektu grantowego
Obowiązkowo musi obejmować: koncepcję dotarcia do innowatorów społecznych i ich pomysłów na innowacje społeczne w wybranym temacie, etapy wdrażania innowacji społecznej, metody wspierania grantobiorców przez beneficjenta w trakcie inkubowania pomysłów innowacyjnych, sposób oceny użyteczności produktów wypracowanych przez grantobiorców oraz metod ich upowszechniania, koncepcję wykorzystania doświadczeń z inkubowania innowacji społecznych, zdobytych w trakcie realizacji projektu w celu kontynuacji działań na rzecz innowacji społecznych po ustaniu dofinansowania. Może uwzględniać dodatkowe elementy, jeśli wnioskodawca uzna i stosownie umotywuje, że jest to niezbędne lub istotne dla skuteczności / efektywności  realizacji projektu grantowego w ramach konkursu.

11 Partnerstwo w projekcie
przez partnerstwo należy rozumieć projekt realizowany wspólnie przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie; nie jest obowiązkowe; może mieć zarówno charakter krajowy (poświadczane jest we wniosku o dofinansowanie), jak i ponadnarodowy (poświadczane jest w formie listu intencyjnego, który musi być dołączony do wniosku); w ramach PO WER wymagane jest, aby partnerstwo — zarówno krajowe, jak i ponadnarodowe — zostało utworzone albo zainicjowane (nie jest to równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie; porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi.

12 STRUKTURA PROJEKTU Ramy czasowe: okres realizacji projektu wynosi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 36 miesięcy, przy założeniu, że rozpocznie się on w I kwartale 2016 r. Obowiązkowe cztery zadania do wykonania w ramach projektu: nabór grantobiorców; udzielenie grantów; wsparcie grantobiorców; upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki. Projekt może obejmować dodatkowe zadania, jeśli jest to uzasadnione celem projektu. Zadania należy wykazać i opisać w pkt 4.1 wniosku o dofinansowanie, a tym samym odzwierciedlić w budżecie projektu.

13 1. Nabór grantobiorców Grantobiorcami (innowatorami społecznymi) są podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) albo publiczne, inne niż beneficjent projektu grantowego, mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego. Jedno z kluczowych zadań w projekcie, które musi być realizowane zgodnie z zasadą bezstronności i przejrzystości oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie (pkt 3.2) i Strategii realizacji projektu grantowego. Nabór musi mieć charakter otwarty. Może być wieloetapowy, jak również może być kilka naborów w ramach projektu (co musi być w sposób klarowny opisane we wniosku o dofinansowanie). Elementy naboru: dotarcie do jak największej liczby potencjalnych innowatorów społecznych, zachęcenie ich do udziału w projekcie, spotkania przygotowawcze, ogłoszenie naboru, ocena propozycji mikro-innowacji zgodnie z kryteriami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu, wybór innowatorów, którzy otrzymają grant. Beneficjent ma obowiązek ocenić, czy rozwiązanie jest innowacyjne i czy nie powiela rozwiązań standardowych oraz innowacji inkubowanych już w innych miejscach (województwie, mieście).

14 2. Udzielenie grantów Po opracowaniu wspólnie z grantobiorcami specyfikacji innowacji, beneficjent zawiera z innowatorami społecznymi umowy o powierzenie grantu.; Beneficjent odpowiada za monitorowanie i kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięć przez innowatorów społecznych. Beneficjent rozlicza wydatki poniesione przez innowatorów społecznych zgodnie z procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego oraz umową o powierzenie grantu, a w przypadku, gdy grant zostanie wykorzystany niezgodnie z celami projektu, opowiada za jego odzyskiwanie. Minimalna liczba udzielonych grantów w ramach projektu wynosi 30, a maksymalna wartość jednego grantu dla innowatorów społecznych to PLN.

15 3. Wsparcie grantobiorców
Beneficjent ma obowiązek dostarczenia różnorodnego i kompleksowego wsparcia innowatorom społecznym na każdym etapie wdrażania innowacji społecznej (opis form wsparcia musi być zawarty w Strategii realizacji projektu grantowego). Przykładowe formy wsparcia to: sesje informacyjne, organizacja spotkań innowatorów z potencjalnymi użytkownikami opracowywanego rozwiązania lub inwestorami, coaching, mentoring, udostępnienie powierzchni do pracy innowatorom, etc.

16 4. Upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki
Beneficjent ma obowiązek upowszechnienia informacji o produktach projektu, a także dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę oraz podjęcia próby przekonania ich do zastosowania wypracowanych innowacji społecznych – dotyczy innowacji dopuszczonych do wdrażania na szeroką skalę (co najmniej 10 % produktów / rozwiązań – grantów, na które przyznano dofinansowanie w ramach projektu grantowego). Wskaźnik rezultatu

17 OBOWIĄZKOWE ETAPY WDRAŻANIA INNOWACJI SPOŁECZNEJ
1. Opracowanie (o ile jest taka potrzeba) i rozwinięcie pomysłu 2. Przygotowanie do wdrażania w wybranym, konkretnym środowisku do którego skierowane jest wypracowane rozwiązanie (współpraca z grupą docelową) 3. Testowanie w skali mikro (trwające max. 6 m-cy, na małej grupie użytkowników/odbiorców lub w 1 organizacji). 4. Ewaluacja (wszystkich przetestowanych innowacji społecznych, rezultatem ewaluacji jest wybór innowacji, które przejdą do etapu 5 na podstawie merytorycznej, bezstronnej oceny). 5. Opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) do wdrażania na szeroką skalę (z uwzględnieniem wyniku testowania i ewaluacji – ten etap musi być zrealizowany dla minimum 10% innowacji społecznych, które otrzymały grant od beneficjenta.

18 PO PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO
do obowiązków beneficjenta należy: realizacja projektu grantowego zgodnie z założonym celem; przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji (IOK) propozycji kryteriów wyboru grantobiorców; dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców; zawieranie z grantobiorcami umów o powierzenie grantu; monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców; kontrola realizacji zadań przez grantobiorców; rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców; odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.

19 PO PODPISANIU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO cd.
obowiązek przedłożenia w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy o dofinansowanie projektu Procedur dotyczących realizacji projektu grantowego, które muszą zawierać: szczegółowe kryteria naboru grantobiorców, sposób podpisywania umów o powierzenie granu, zasady rozliczania wydatków poniesionych przez grantobiorców z uwzględnieniem efektów cząstkowych, metody monitorowania i kontroli, które powinny uwzględniać takie mechanizmy/rozwiązania, które zapewnią, że nie wystąpi ryzyko podwójnego finansowania tych samych wydatków, a zwłaszcza że wśród kosztów ponoszonych przez grantobiorców nie wystąpią koszty, które beneficjent może rozliczyć w ramach kosztów pośrednich w projekcie; sposób podpisywania umów musi uwzględniać konieczność przygotowania Specyfikacji innowacji, która stanowić będzie załącznik do każdej umowy o powierzenie grantu.

20 SPECYFIKACJA INNOWACJI
obejmuje zarówno część finansową, jak i merytoryczną, jest przygotowywana we współpracy beneficjenta z innowatorem społecznym, którego pomysł został wybrany w naborze prowadzonym przez beneficjenta projektu grantowego, zawiera racjonalne koszty niezbędne do osiągnięcia celu przyznanego grantu bezpośrednio związane z realizacją innowacyjnego pomysłu; koszty muszą być przypisane do konkretnych efektów cząstkowych, których osiągnięcie będzie miało kluczowe znaczenie przy rozliczaniu grantu.

21 FINANSOWANIE PROJEKTU
Zasady finansowe regulują szczegółowo Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, ES na lata 97% dofinansowanie 3% wkład własny EFS Środki BP

22 WKŁAD WŁASNY Środki finansowe Wkład niepieniężny
Stanowi pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projekcie (min. 3%), które nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania Wykazywany we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego Źródłem finansowania mogą być środki prywatne i publiczne (np. z budżetu JST, Funduszu Pracy, PFRON) Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich

23 WKŁAD NIEPIENIĘŻNY Stanowi część lub całość wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu Możliwy do wniesienia w następujących formach: O formie wkładu własnego, w tym wkładu niepieniężnego decyduje wnioskodawca. Nieruchomości Urządzeń Materiałów (surowców) Wartości niematerialnych i prawnych Ekspertyz Nieodpłatnej pracy wolontariuszy

24 BUDŻET PROJEKTU Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie
Minimalna wartość projektu: 3 mln. zł. Maksymalna wartość projektu: 6 mln. zł. Koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie Koszty bezpośrednie Koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem wnioskodawcy Koszty pośrednie

25 wydatki związane z realizacją pozostałych zadań merytorycznych
Koszty bezpośrednie Rozliczane na podstawie oświadczenia o wydatkowaniu środków oraz protokołu odbioru granty Rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków wydatki związane z realizacją pozostałych zadań merytorycznych

26 Koszty pośrednie Koszty, których nie można wykazać w kosztach bezpośrednich projektu. Koszty administracyjne związane z obsługą projektu. Najważniejsze zmiany w stosunku do okresu : Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie ryczałtem Koszty zarządzania projektem i działania informacyjno – promocyjne rozliczane są wyłącznie w ramach kosztów pośrednich Zlecenie usług merytorycznych nie pomniejsza podstawy wyliczenia kosztów pośrednich

27 Katalog kosztów pośrednich:
Koszty personelu zarządzającego projektem Koszty zarządu (wynagrodzenie osób uprawnionych do reprezentowania jednostki) Koszt personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat) Koszty obsługi księgowej Koszt utrzymania powierzchni biurowych Wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku na rzecz projektu Działania informacyjno – promocyjne projektu Amortyzacja, najem lub zakup aktywów używanych na potrzeby projektu Opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu

28 Koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych związanych z obsługą administracyjną projektu
Amortyzacja, najem lub zakup aktywów używanych na potrzeby projektu Opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu Koszty ksero związane z obsługą administracyjną projektu Koszty materiałów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu Koszty ubezpieczeń majątkowych Koszty ochrony Koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu Koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

29 Metody rozliczania kosztów pośrednich
Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych: 25% kosztów bezpośrednich – projekty do 1 mln PLN włącznie 20% kosztów bezpośrednich – projekty powyżej 1 mln do 2 mln włącznie 15% kosztów bezpośrednich – projekty powyżej 2 do 5 mln włącznie 10% kosztów bezpośrednich – projekty przekraczającej 5 mln Podstawą wyliczenia kosztów pośrednich jest ogół kosztów bezpośrednich Zlecenie usług merytorycznych nie pomniejsza podstawy wyliczenia kosztów pośrednich

30 ETAPY OCENY 1. ocena formalna w oparciu o wybrane kryteria dostępu (10) i ogólne kryteria formalne (9); do kolejnego etapu przechodzi każdy wniosek, który został oceniony pozytywnie pod kątem formalnym; wnioski ocenione negatywnie są odrzucane; 2. ocena merytoryczna w oparciu o wybrane kryteria dostępu (4), ogólne kryteria horyzontalne (5) i ogólne kryteria merytoryczne (8), oraz negocjacje; do kolejnego etapu przechodzi maksymalnie 10 projektów w danym temacie, które zostaną pozytywnie ocenione pod kątem spełnienia (1) kryteriów dostępu, (2) ogólnych kryteriów merytorycznych oraz (3) uzyskają co najmniej 60 % punktów w każdej kategorii odnośnej oceny oraz najwyższą punktację; 3. ocena strategiczna w oparciu o kryteria strategiczne (2) projekty są szeregowane pod kątem spełniania w najwyższym stopniu kryteriów oceny strategicznej; 4. rozstrzygnięcie konkursu przez IOK podjęta zostaje decyzja o przyznaniu dofinansowania maksymalnie 2 projektom w ramach poszczególnych tematów. Po zakończeniu oceny formalnej i oceny merytorycznej, IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów zakwalifikowanych do następnego etapu, natomiast wynik oceny strategicznej ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania jest publikowany na stronie IOK oraz na portalu i

31 OCENA PROJEKTÓW Powołanie Komisji Oceny Projektów (KOP) – w skład mogą wchodzić pracownicy IOK oraz eksperci zewnętrzni oceniający na etapie oceny formalnej i merytorycznej są wybierani w drodze losowania (2), ocena strategiczna jest przeprowadzana przez panel członków KOP, w trakcie którego dokonywana jest analiza porównawcza, zakwalifikowanych do tego etapu projektów. Obowiązek podpisania deklaracji poufności oraz oświadczenia o bezstronności przez oceniających. Rozbieżności w ocenach rozstrzyga przewodniczący KOP.

32 1. Ocena formalna – termin:
do 200 złożonych wniosków = do 21 dni (do 30 dni w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie); przy wzroście o kolejne 200 wniosków = do 7 dni więcej, ale nie więcej niż 35 dni (do 37 dni w przypadku wystąpienia rozbieżności w ocenie, nie więcej niż 44 dni). 2. Ocena merytoryczna – termin: do 200 złożonych wniosków = do 60 dni; przy wzroście o kolejne 200 wniosków = do 30 dni więcej, ale nie więcej niż 120 dni. Możliwość zwrócenia wniosku do ponownej oceny formalnej w sytuacji wykrycia uchybień formalnych. Możliwość prowadzenia negocjacji. Wyliczenie średniej arytmetycznej punktów za ocenę kryteriów merytorycznych. 3. Ocena strategiczna – termin: pierwsze posiedzenie panelu członków KOP jest zwoływane nie później niż 14 dni od zakończenia oceny merytorycznej; ocena dokonywania w ciągu maksymalnie 30 od daty powołania członków panelu.

33 PROTESTY I ODWOŁANIA Zgodnie z przepisami rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U poz. 1146) Cel wniesienia protestu: ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów Sposób: pisemnie do IZ PO WER w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wyniku oceny projektu. Rozpatrywany w terminie do 30 dni od daty wpływu (w uzasadnionych przypadkach może być dłuższy, max 60 dni) Możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego przez wnioskodawcę w przypadku nierozpatrzenia protestu lub negatywnego rozpatrzenia

34 Dziękujemy za uwagę! Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Pobierz ppt "Konkurs na inkubację innowacji społecznych organizowany przez MIiR w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google