Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Plany MIiR na 2015 r. w zakresie przedsięwzięć ukierunkowanych na innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Plany MIiR na 2015 r. w zakresie przedsięwzięć ukierunkowanych na innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Plany MIiR na 2015 r. w zakresie przedsięwzięć ukierunkowanych na innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową

2 Cele działań realizowanych w Osi IV PO WER Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi

3 Działania planowane na 2015 r: 2 konkursy: - mikro – 4 tematy, alokacja: 24 mln PLN - makro – 2 tematy, alokacja: 42 mln PLN 2 konkursy: - działania w ramach IdA - mobilności osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publ. + projekty pozakonkursowe FRSE i KSAP 2 konkursy: - projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza CF - sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS INNOWACJE SPOŁECZNE MOBILNOŚĆ PONADN. WSPÓŁPRACA PONADNAROD. - 240innowacji przyjętych do dofinansowania w skali mikro - 24 przetestowanych, gotowych do wdrażania innowacji - ponad 28 tys. osób objętych wsparciem - 26 tys. osób nabędzie kompetencje kluczowe lub zawodowe - 77 instytucji, które nawiązały współpracę z partnerem zagr. - 69 instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania

4 Konkursy w Osi IV PO WER 2015 r. 2015 I kwII kwIII kwIV kw INN mikro INN makro IdA konkurs ogłoszony 2.04.2015 r. MOB jst i NGO projekty poza CF sieci współpracy

5 Innowacje społeczne – schemat mikro  Realizacja projektów w 4 tematach: 1. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej 2. Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy 3. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych 4. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych Każdy projekt może być realizowany wyłącznie w ramach jednego tematu!  Wyodrębniona alokacja na każdy temat: 6 mln PLN  Wybór operatorów grantów, których zadaniem będzie przede wszystkim dotarcie do potencjalnych innowatorów i wsparcie ich w całym procesie tworzenia innowacji społecznych w określonych obszarach  „policy innovations” realizowane przez podmioty o większym potencjale (właścicieli problemu)  Konieczność dokonania wyboru tematów Innowacje społeczne – schemat makro

6 Mobilność ponadnarodowa  IdA o Nabór wniosków od 4 maja do 30 czerwca 2015 r. o Działania na rzecz osób młodych (18-35 lat) zagrożonych wykluczeniem społecznym, należących do grupy NEET o Wykorzystanie założeń konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim o Obowiązkowe cztery fazy realizacji każdego projektu: 1.rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w programie mobilności ponadnarodowej; 2.przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności; 3.pobyt uczestników za granicą obejmujący działania dostosowane do potrzeb uczestników projektu, mające na celu zdobycie doświadczeń związanych z podjęciem zatrudnienia; 4.działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju. o Wykorzystanie uproszczonych metod rozliczania

7  Mobilność osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych -komplementarność działań realizowanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym Tryb konkursowy Tryb pozakonkursowy uczestnicy beneficjent przedstawiciele : - organizacji pozarządowej; - organizacji pracodawców/związku zawodowego; - jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub komunalnej osoby prawnej forma wsparcia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Podmioty dopuszczone w SZOOP + min. roczne doświadczenie we współpracy ponadnarodowej Wizyta studyjna/staż/job shadowing trwające do 10 dni roboczych, wyłącznie w państwach UE Wizyta studyjna/job shadowing trwające do 10 dni roboczych, wyłącznie w państwach UE raport z wyjazdu wraz z przedstawieniem możliwości wykorzystania w praktyce i wprowadzenia w instytucji wysyłającej rozwiązań, z którymi uczestnik zapoznał się podczas mobilności rezultat osoby zatrudnione w administracji publicznej

8  Projekty pozakonkursowe Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (3 kontynuowane oraz 2 nowe) o Projekty realizowane w 3 obszarach: 1.mobilność studentów z niepełnosprawnościami oraz studentów w trudnej sytuacji materialnej 2.mobilność kadry edukacji szkolnej 3.mobilność uczniów, absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego o Projekty realizowane na zasadach Erasmus+ o Wyraźna linia demarkacyjna pomiędzy PO WER a Erasmus+: Ad. 1 studenci w szczególnie niekorzystnej sytuacji Ad. 2 i 3 projekty pozytywnie ocenione w ramach naboru Erasmus+, wpisane na listę rezerwową ze względu na wyczerpanie środków

9  Konkursy ogłaszane przez Centrum Projektów Europejskich (IP PO WER)  Szeroki zakres tematyczny konkursów ogłaszanych w 2015 r., obejmujący wszystkie cele tematyczne EFS (m.in. aktywizacja osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego, kształcenie ustawiczne, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenie zdolności zatrudnialności uczniów placówek kształcenia zawodowego)  Wszystkie projekty muszą uwzględniać aspekt wdrożeniowy! Wykorzystywanie w projektach następujących rodzajów działań: - wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym i ich wdrożenie; - transfer nowych rozwiązań i ich zaadaptowanie oraz wdrożenie; - równoległe tworzenie nowych rozwiązań i ich wdrożenie; - wymiana informacji i doświadczeń. Współpraca ponadnarodowa

10 Konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework: Planowana alokacja - 77 637 335 PLN Planowana alokacja na jeden temat - 11 091 047 PLN Konkurs na projekty obejmujące funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się. Planowana alokacja – 10 000 000 PLN

11 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Pobierz ppt "Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Plany MIiR na 2015 r. w zakresie przedsięwzięć ukierunkowanych na innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową."

Podobne prezentacje


Reklamy Google