Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości finansowania innowacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Warszawa, 27 maja 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości finansowania innowacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Warszawa, 27 maja 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości finansowania innowacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Warszawa, 27 maja 2015 r.

2 Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne ok. 1 mld PLN cele tematyczne 8-11 (konkursy w ramach określonych tematów mieszczących się w obszarze wsparcia EFS) cel szczegółowy: zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS 2 typy projektów: mikro-innowacje i makro-innowacje (tryby konkursowe) beneficjenci: podmioty odpowiedzialne za kreowanie i monitorowanie polityki publicznych, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe PO WER Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa = ok. 3 mld zł

3 Schematy wdrażania innowacji
Mikro-innowacje Makro-innowacje Projekty grantowe – wybór operatorów w określonym temacie Projekty grantowe – wybór operatorów w określonym temacie Projekty grantowe – wybór operatorów w określonym temacie Projekty koncepcyjne (tzw. policy innovations) na skalę kraju lub regionu Grantobiorca – podmiot publiczny lub prywatny wybrany w drodze otwartego naboru (w tym os. indywidualne i grupy nieformalne) Beneficjenci – podmioty z potencjałem do oddziaływania na polityki i możliwością szerszego upowszechniania rozwiązania w kraju lub regionie Zadania operatora: Strategia wdrażania projektu grantowego (na etapie wniosku o dofinansowanie) Nabór grantobiorców Przekazywanie grantów na innowacje oraz wsparcie na każdym etapie inkubacji rozwiązania (w tym testowanie i ewaluacja) Upowszechnianie Główne zadania beneficjenta: 1. Testowanie 2. Ewaluacja 3. Włączenie do polityki i praktyki

4 Innowacyjne rozwiązania kluczowych problemów w obszarze wsparcia EFS
PRIORYTETY Innowacje Nacisk na ocenę strategiczną przez panel ekspertów Lepsza koordynacja i widoczność projektów Innowacyjnych Realizacja projektów we współpracy międzysektorowej Kompleksowa strategia wdrażania projektów innowacyjnych Projektodawcy z dużym potencjałem (kryteria dostępu) Bieżący wybór tematów, związanych z aktualnymi problemami społecznymi Innowacyjne rozwiązania kluczowych problemów w obszarze wsparcia EFS Włączanie rozwiązań do polityki i praktyki

5 SPOSOBY WYBORU TEMATÓW DLA INNOWACJI SPOŁECZNYCH (w ramach EFS)
Nowy problem Nowy obszar problemowy, nie wspierany w ogóle lub w sposób niewystarczający w ramach pozostałych Osi w PO WER Trudny problem Problem, który nie został skutecznie rozwiązany tradycyjnymi metodami wsparcia i wymaga innowacyjnego podejścia Trudna grupa Obszar problemowy, który dotyczy bardzo trudnej lub nietypowej grupy docelowej Drogi problem Aspekt polityk publicznych, który znacznie obciąża budżet państwa Wielowymiarowy problem Problem społeczny, na pograniczu wielu celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych, który wymaga więcej elastyczności w doborze form wsparcia Brak narzędzi i rozwiązań systemowch Obszar, w którym potrzebne są nowe rozwiązania systemowe, narzędzia lub modele działania wspierające efektywną realizację polityk publicznych

6 WSTĘPNY HARMONOGRAM URUCHAMIANIA KONKURSÓW
OŚ IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne 2015 2016 2017 2018 Mikro-innowacje  24 mln PLN  126 mln PLN  - Makro-innowacje  42 mln PLN  126,5 mln PLN  2015 I kw II kw III kw IV kw Schemat mikro (1 konkurs na 4 tematy) Alokacja: 24 mln PLN Schemat makro (1-2 konkursy na 2 tematy) Alokacja: 42 mln PLN 240 innowacji przyjętych do dofinansowania w skali mikro 24 przetestowanych, gotowych do wdrażania innowacji

7 KONKURSY w 2015 r. 1. Innowacje społeczne – schemat mikro
Realizacja projektów w 4 tematach: 1. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej 2. Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy 3. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych 4. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych Każdy projekt może być realizowany wyłącznie w ramach jednego tematu! Wyodrębniona alokacja na każdy temat: 6 mln PLN Wybór operatorów grantów, których zadaniem będzie przede wszystkim dotarcie do potencjalnych innowatorów i wsparcie ich w całym procesie tworzenia innowacji społecznych w określonych obszarach

8 Założenia konkursu na innowacje mikro – cd.
Projektodawca/partner będzie posiadał min. 3-letnie doświadczenie w obszarach merytorycznych projektu (realizacji lub inkubowaniu innowacji, temacie konkursu, prowadzeniu badań); Kluczowe osoby w projekcie posiadają co najmniej 3-letnią wiedzę ekspercką w danym obszarze tematycznym; Minimalny katalog zadań w projekcie: nabór grantobiorców, udzielenie grantów, kompleksowe wsparcie grantobiorców, upowszechnienie rezultatów projektów innowacyjnych; Etapy wdrażania innowacji (opracowanie i rozwinięcie pomysłu, przygotwoanie do wdrażania, testowanie w skali mikro, ewaluacja, opracowanie ostatecznej wersji produktu/modelu do wdrażania na szeroką skalę); Projektodawca musi przedstawić spójną i kompleksową strategię realizacji projektu grantowego; Minimalna liczba przekazanych grantów w ramach projektu wynosi 30; Granty w wysokości do PLN; Trwały „ekosystem” przyjazny innowacjom społecznym.

9 Potencjał Wnioskodawcy
Założenia konkursu na innowacje mikro – cd. Ocena strategiczna Potencjał Wnioskodawcy Oferowane wsparcie

10 2. Innowacje społeczne – schemat makro
Opracowanie modelu wdrażania innowacji społecznych, zawierającego metodologię wyboru tematów, propozycję i opracowanie 6-10 potencjalnych tematów, sposoby upowszechniania i skalowania najlepszych rozwiązań Komitet Monitorujący dokona ostatecznego wyboru tematów Wniosek koncepcyjny?

11 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju


Pobierz ppt "Możliwości finansowania innowacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Warszawa, 27 maja 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google