Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W KIELCACH Z DZIAŁALNOŚCI centrum W ROKU 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W KIELCACH Z DZIAŁALNOŚCI centrum W ROKU 2014."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W KIELCACH Z DZIAŁALNOŚCI centrum W ROKU 2014

2 ZAKRES ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ PCPR
PCPR realizuje zadania własne i zlecone dla samorządu powiatowego w związku z następującymi ustawami: o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (z póź. zm.), o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (z póź. zm.). o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku (z póź. zm.). o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (z póź. zm.). Ponadto PCPR realizuje zadania pozaustawowe wg rozpoznanych potrzeb ze środków zewnętrzętrznych.

3 na kontynuowanie nauki
POMOC DLA USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH. Świadczenie Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia dla wychowanków, którzy uzyskali prawo do świadczeń do r. dla wychowanków, którzy usamodzielnili się po r. na kontynuowanie nauki obligatoryjnie – na wniosek osoby usamodzielnianej 494,10zł miesięcznie nie mniej niż 500,00zł miesięcznie na usamodzielnienie jednorazowo 4.941,00zł dla wychowanków RZ, 6.588,00zł dla wychowanków POW dla wychowanka z rodziny spokrewnionej-3.300,00zł (gdy okres pobytu w pieczy wyniósł powyżej 3 lat); dla wychowanka z rodziny niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej: 6.600,00zł (gdy okres pobytu w pieczy wyniósł powyżej 3 lat); 3.300,00zł (gdy okres pobytu w pieczy wyniósł od 2 do 3 lat); 1.650,00zł (gdy okres pobytu w pieczy wyniósł od 1 do 2 lat); na zagospodarowanie do kwoty 4.941,00zł jednorazowo jednorazowo do ukończenia 26 r. ż ,00zł, dla osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności ,00zł

4 Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych- C.d.
Świadczenie Rodzaj świadczenia Wysokość świadczenia dla wychowanków, którzy uzyskali prawo do świadczeń do r dla wychowanków, którzy usamodzielnili się po r pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych obligatoryjnie pomoc w uzyskaniu mieszkania chronionego, socjalnego, komunalnego również przy współpracy z gminą miejsca pochodzenia wychowanka pomoc w uzyskaniu zatrudnienia pomoc w uzyskaniu zatrudnienia- m.in. stażu przy współpracy z PUP w Kielcach. pomoc prawna i psychologiczna porady prawne udzielane przez radcę prawnego oraz psychologa zatrudnionych w PCPR

5 POCHODZENIE OSÓB USAMODZIELNIANYCH
Forma pieczy zastępczej BIELINY BODZENTYN CHĘCINY CHMIELNIK DALESZYCE GÓRNO ŁAGÓW ŁOPUSZNO MASŁÓW MIEDZIANA GÓRA MORAWICA MNIÓW NOWA SŁUPIA PIEKOSZÓW PIERZCHNICA RAKÓW SITKÓWKA-NOWINY STRAWCZYN ZAGNAŃSK R.Z. 7 4 2 5 1 6 8 3 P.O.-W. RAZEM 9 10 13

6 MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH
Zgodnie z Uchwałą Nr 208/13/14 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 15 stycznia 2014r. utworzono Mieszkania Chronione Nr 1 i nr 2 w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1 oraz przyjęto Regulamin Mieszkań Chronionych. Lokale przeznaczone na mieszkania chronione o powierzchni 50,02m² i 49,20m² należą do szkoły w Chęcinach i są udostępnione przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach na podstawie umowy najmu z Dyrektorem PCPR w Kielcach. Koszty wynajmu obejmują: opłatę za ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki i wywóz śmierci.

7 MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH
Pierwsze mieszkanie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych powiatu. Wydatki obejmowały: remont, wyposażenie w meble, sprzęt RTV oraz AGD i wyniosły w sumie ,58zł. W mieszkaniu przebywają 3 usamodzielniane wychowanki. Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym są objęte wsparciem psychologicznym, pracą socjalną i opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W/w działania prowadzone są zarówno w miejscu zamieszkania podopiecznych, jak również w PCPR.

8 MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH

9 MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH
Drugie mieszkanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Równi lecz różni”. Całkowity koszt wynosił ,00zł (remont wraz z wynagrodzeniem za pracę, wyposażenie w meble, sprzęt RTV oraz AGD). W mieszkaniu przebywa 3 usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

10 BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI WŚRÓD OSÓB USAMODZIELNIANYCH
PCPR przygotowało i rozesłało do osób usamodzielnianych ok. 80 ankiet, dotyczących oceny jakości świadczonych usług. Badania przeprowadzono na przełomie IX i X 2014r. wśród usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu powiatu kieleckiego. Na ankietę odpowiedziało 39 osób. NIEZBĘDNE FORMY POMOCY DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH LICZBA OSÓB % poradnictwo zawodowe 5 13% pomoc materialna i rzeczowa 31 79% wsparcie psychologiczne 6 15% pomoc w załatwieniu mieszkania 11 28% pomoc w załatwieniu pracy 8 21% pomoc prawna BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI WŚRÓD OSÓB USAMODZIELNIANYCH

11 BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI WŚRÓD OSÓB USAMODZIELNIANYCH
Spośród udzielonych odpowiedzi, najwięcej usamodzielnianych wskazało rodzinę (59%), opiekuna usamodzielnienia (49%) i PCPR (Koordynatorzy – 38%, psycholog – 23%, inni pracownicy – 28%) jako osoby lub instytucje najaktywniej wspierające. INSTYTUCJE NAJWIĘCEJ WSPIERAJĄCE OSOBY USAMODZIELNIANE % SĄD- SĘDZIA , KURATOR 5 SZKOŁA- PEDAGOG, WYCHOWAWCA 18 KOORDYNATOR 38 PSYCHOLOG 23 INNI PRACOWNICY PCPR 28 KOŚCIÓŁ 3 RODZINA 59 OPIEKUN USAMODZIELNIENIA 49 BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI WŚRÓD OSÓB USAMODZIELNIANYCH

12 BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI WŚRÓD OSÓB USAMODZIELNIANYCH
Osoby usamodzielniane oczekują od koordynatorów przede wszystkim pomocy materialno-rzeczowej (36% respondentów), informacji nt. wsparcia, pomocy jaka im przysługuje i pomocy w znalezieniu pracy (po 13%) oraz pomocy w znalezieniu mieszkania (10%). Oczekiwania odnośnie form wsparcia oferowanych przez PCPR od koordynatorów pieczy zastępczej % Pomoc materialno-finansowa 36 Informacje nt. wsparcia i przysługującej pomocy. 13 Pomoce naukowe 3 Pomoc w znalezieniu pracy Pomoc w znalezieniu mieszkania 10 Doradztwo zawodowe 8 Wsparcia psychologicznego Pomoc w podejmowaniu decyzji Nie oczekuję pomocy BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI WŚRÓD OSÓB USAMODZIELNIANYCH

13 BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI WŚRÓD OSÓB USAMODZIELNIANYCH
Osoby usamodzielniane oczekują od pracowników referatu ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej przede wszystkim informacji dotyczącej form wsparcia (18% respondentów) i pomocy finansowej (10% badanych). Oczekiwane formy wsparcia od pracowników referatu ds. świadczeń Wskaźnik odpowiedzi w % Informacje na temat form wsparcia 18% Pomoc finansowa 10% Dofinansowania za naukę 8% Pomoc w załatwieniu formalności urzędowych 5% Pomoc w znalezieniu pracy 3% Pomoc w znalezieniu mieszkania Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z usamodzielnieniem się Oczekuję kompleksowego wsparcia, informacji od instytucji publicznej BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI WŚRÓD OSÓB USAMODZIELNIANYCH

14 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej. Jest to część działań skierowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Środki na realizację tego zadania (zadanie zlecone) zapewnił budżet państwa -Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości zł.

15 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Działania korekcyjno-edukacyjnych są prowadzone w stosunku do sprawców przemocy domowej i mają na celu min.: powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,

16 PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE
Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych odbywała się zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego programem. W założeniach programu każdy uczestnik powinien ukończyć 20 sesji zajęć grupowych i minimum 1 godzinę sesji indywidualnej. Minimalny zakres godzin, który jest wymagany do ukończenia programu to 60 godzin.

17 PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE
W Programie udział wzięły 22 osoby w tym dwie kobiety. W przedziale wiekowym 40 – 60 lat. Pochodzili oni z następujących z gmin: Masłów, Łopuszno, Chmielnik, Górno, Sitkówka- Nowiny. 20 osób było skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne działające przy Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. 2 osoby realizowały program na podstawie postanowienia sądowego. Tylko 1 osoba ukończyła w 2014 program.

18 WSPÓŁPRACA Z GMINAMI W ZAKRESIE PRACY ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
PCPR nawiązał stałą współpracę ( porozumienia o współpracy) w zakresie przeciwdziałania przemocy z sześcioma gminami powiatu kieleckiego (Morawica, Masłów, Łopuszno, Górno, Chęciny, Mniów). W pozostałych gminach współpraca odbywa się na zasadzie zaproszenia. Pracownik PCPR bierze udział w posiedzeniach w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych w gminach powiatu kieleckiego. Celem spotkań jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, analizowanie opracowanych planów pomocy, wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty”.

19 WSPÓŁPRACA Z GMINAMI W ZAKRESIE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
Ogółem pracownik PCPR wziął udział w 54 posiedzeniach na których rozpatrzono 187 spraw dotyczących przemocy w rodzinie. Inne zadania np.: 3 mediacje z mediatorem Sądu Okręgowego w Kielcach przeprowadzone w trzech rodzinach na terenie gminy Masłów i Chęciny.

20 ZADANIA REALIZOWANE W OPARCIU O USTAWę O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PCPR realizuje zadania dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej. W 2014 roku PFRON przyznał Powiatowi Kieleckiemu ogólną kwotę ,00 zł, z czego zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/13/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014 roku, przeznaczono na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej kwotę zł, w tym ,00 zł z przeznaczeniem na działalność WTZ.

21 ZADANIA REALIZOWANE W OPARCIU O USTAWę O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Udzielano dofinansowań dla osób niepełnosprawnych do następujących zadań: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ,00 zł, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ,00 zł, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów ,00zł, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ,00 zł, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej ,00 zł.

22 ZADANIA REALIZOWANE W OPARCIU O USTAWę O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wykorzystanie środków PFRON przez PCPR w Kielcach w 2014 roku.

23 ZADANIA REALIZOWANE W OPARCIU O USTAWę O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Liczba zrealizowanych wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2014 roku dla dzieci oraz osób dorosłych.

24 ZADANIA REALIZOWANE W OPARCIU O USTAWę O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wg gmin powiatu kieleckiego w 2014 roku.

25 ZADANIA REALIZOWANE W OPARCIU O Ustawę O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYC Osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego wg gmin powiatu kieleckiego w 2014r.

26 ZADANIA REALIZOWANE W OPARCIU O USTAWę O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ O ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2014r.

27 Działalność warsztatów terapii zajęciowej w powiecie kieleckim w 2014r.
Warsztaty terapii zajęciowej działają na podstawie: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, o charakterze niezarobkowym, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej.

28 Działalność warsztatów terapii zajęciowej w powiecie kieleckim w 2014r
W powiecie kieleckim wg stanu na 31 grudnia 2014r. funkcjonowały 4 WTZ-y: w Zgórsku, Osinach, Fanisławicach i Belnie łącznie 141 uczestników. Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono środki finansowe w kwocie ogółem: 2  ,26 zł, w tym: 90 % środki PFRON- 2  , 00 zł, co najmniej 10 % środki Powiatu Kieleckiego , 26 zł.

29 Działalność warsztatów terapii zajęciowej w powiecie kieleckim w 2014r
Koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgórsku, Osinach, Fanisławicach i Belnie w 2014r pochodzące ze środków PFRON oraz ze środków samorządu powiatowego.

30 Zadania realizowane przez PCPR z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym jako organizatora pieczy zastępczej w powiecie kieleckim. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Rodzinna piecza zastępcza: Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 1) rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; rodzinny dom dziecka. Instytucjonalna piecza zastępcza: Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w min formie: placówki opiekuńczo-wychowawczej, w tym typu: socjalizacyjnego; interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego; rodzinnego. Wg stanu na 31 grudnia r. na terenie powiatu kieleckiego funkcjonowały rodziny zastępcze , w których przebywało 200 dzieci. Najwięcej bo 73 stanowiły rodziny spokrewnione z dzieckiem, 39 rodziny niezawodowe, 4 zawodowe, 5 rodzinnych domów dziecka oraz 1 rodzina o funkcji pogotowia rodzinnego

31 Różnice pomiędzy pieczą zastępczą a adopcją
Piecza zastępcza adopcja Rodzina zastępcza jest tylko czasową formą pomocy dziecku i jego rodzinie. Opieka zastępcza nie rodzi więzi prawnych. Dziecko zachowuje swoje nazwisko. Jeśli władza rodzicielska rodziców naturalnych jest zawieszona bądź ograniczona wszystkie ważne decyzje dotyczące dziecka muszą być podejmowane w porozumieniu z nimi. Rodzina zastępcza otrzymuje środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Sposób sprawowania opieki przez rodzinę zastępczą podlega kontroli zarówno sądu jak i organu finansującego - PCPR. Rodzina zastępcza jest zobowiązana do umożliwienia dziecku kontaktu i spotkań z rodzicami naturalnymi, o ile sąd nie postanowi inaczej. Jeżeli sytuacja życiowa rodziny naturalnej ulegnie trwałej poprawie sąd może orzec powrót dziecka do własnej rodziny. Adopcja, czyli przysposobienie dziecka, przyjęcie go do rodziny, wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi – rodzice adopcyjni mają takie same prawa i obowiązki jak rodzice biologiczni. Adoptować można dziecko, którego rodzice nie żyją, są nieznani, zostali pozbawieni przez sąd władzy rodzicielskiej, lub którego rodzice przed sądem wyrazili zgodę na przysposobienie ich dziecka. Zmieniony zostaje akt urodzenia dziecka - w miejsce danych rodziców naturalnych wpisane zostają dane rodziców adopcyjnych. Dziecko przyjmuje nowe nazwisko, możliwa jest także zmiana imienia. Dziecko nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych nowych rodziców. Ustają zaś prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego dotychczasowych krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Rodzina adopcyjna nie podlega kontroli żadnej instytucji, tak jak to ma miejsce w przypadku opieki zastępczej. Nie otrzymuje także środków finansowych na utrzymanie adoptowanego dziecka. Z mocy prawa staje się ono po prostu dzieckiem nowych rodziców. Różnice pomiędzy pieczą zastępczą a adopcją

32 Rodzinne formy pieczy zastępczej funkcjonujące w powiecie kieleckim w roku 2014.
Gmina Rodziny spokrewnione Rodziny niezawodowe Rodziny zawodowe Rodzinne domy dziecka Razem Bieliny 2 - Bodzentyn 6 5 11 Chęciny 1 7 Chmielnik Daleszyce 4 8 Górno 3 Łagów Łopuszno Masłów Miedziana Góra 9 Morawica Mniów 13 Nowa Słupia Piekoszów Pierzchnica Raków Sitkówka-Nowiny Strawczyn Zagnańsk 12 84 45 139

33 PCPR przygotował ankiety do rodzin zastępczych, w celu dokonania oceny zadowolenia z usług jakie są świadczone przez jednostkę oraz zebrania informacji nt. oczekiwań rodzin w zakresie współpracy na różnych szczeblach działania PCPR. Ankiety wysłano do 112 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu kieleckiego. Na pytania sondażu odpowiedziało jedynie 56 rodzin co stanowi 50% ankietowanych. Ankieta była anonimowa, zawierała pytanie o charakterze otwartym i zamkniętym. Poniżej analiza ankiet w formie tabelarycznej. Kategoria pieczy zastępczej Liczba rodzin, które wzięły udział w szkoleniu Spokrewniona 46 Niezawodowa 8 Zawodowa 2 Badanie poziomu satysfakcji wśród rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Kieleckiego.

34 Najwięcej spośród osób badanych rodzin zastępczych posiada wykształcenie podstawowe - 39%, najmniej policealne 5%. Duży odsetek stanowią również rodziny zastępcze posiadające wykształcenie średnie i zawodowe. Tylko 11% osób posiada wykształcenie wyższe. Wykształcenie Liczba osób Podstawowe 22 Średnie 18 Zawodowe 11 Policealne 3 Wyższe 6 Badanie poziomu satysfakcji wśród rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Kieleckiego.

35 Rodziny zastępcze w zdecydowanej większości wskazują na pomoc materialną i rzeczową jako najbardziej efektywną wśród oferowanej przez PCPR. W dalszej kolejności rodziny zastępcze oczekują wsparcia psychologicznego i poradnictwa wychowawczego. Najbardziej efektywna forma pomocy według rodzin zastępczych Liczba osób pomoc materialna i rzeczowa 37 poradnictwo wychowawcze 22 wsparcie psychologiczne 17 inna (proszę podać jaka) 4 Badanie poziomu satysfakcji wśród rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Kieleckiego.

36 Rodziny zastępcze zapytane o formy pomocy, jakich oczekują od koordynatorów pieczy zastępczej w większości nie potrafiły sprecyzować oczekiwań wobec koordynatorów (41% ankietowanych). Pojedyncze osoby oczekiwały od koordynatorów wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, rozmów o problemach wychowawczych, informacji o instytucjach działających na rzecz dzieci, wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Rodzaje wsparcia i pomocy oczekiwane od koordynatorów Liczba osób W chwili obecnej brak oczekiwań 23 Wskazówek przy pełnieniu funkcji rodziny zastępczej 1 Okresowe rozmowy o problemach wychowawczych, rozmowy z dziećmi w obecności rodziców Wsparcie w trudnych chwilach oraz pomoc w znajomości ustawy wsparcie i pomoc po ukończeniu przez dzieci 18 lat Pomoc przy zakupie wyprawki, kolonie, ferie zimowe Badanie poziomu satysfakcji wśród rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Kieleckiego.

37 Największym powodzeniem wśród osób ankietowanych cieszą się szkolenia organizowane przez PCPR - 41% osób badanych. W następnej kolejności rodziny zastępcze chętnie korzystają z grup wsparcia oraz z różnych form aktywności realizowanych w ramach projektu „Równi lecz Różni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Poziom zadowolenia z form wsparcia oferowanych przez PCPR Liczba osób podających najwyższą ocenę Grupa wsparcia 15 Szkolenia organizowane przez PCPR 23 Udział w projekcie realizowanym przez PCPR ul. Okrzei 14 Badanie poziomu satysfakcji wśród rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Kieleckiego.

38 Prawie połowa badanych rodzin zastępczych (43%) obecnie nie potrzebuje pomocy psychologa. Pozostałe rodziny wyraziły chęć skorzystania z pomocy specjalistów. Rodziny zastępcze oczekują od psychologów indywidualnego podejścia w rozwiązywaniu problemów. Najczęściej oczekują spotkań i rozmów dotyczących trudności opiekuńczo-wychowawczych, wynikających m.in. ze stanu zdrowia dzieci, porad, wskazówek w rozwiązywaniu problemów. Rodziny zastępcze wyraziły również chęć indywidualnych rozmów z dzieckiem w przypadku trudności wychowawczych. Rodzaje wsparcia, pomocy oczekiwane od psychologów Liczba osób W chwili obecnej brak oczekiwań 24 Częstsze wizyty i rozmowy z dziećmi 1 Pomoc z zakresu radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi Pomoc w rozwiązywaniu trudniejszych problemów z wychowankami 2 Spotkania, szkolenia o problemach młodzieży, ich rozwiązywaniu i zapobieganiu Badanie poziomu satysfakcji wśród rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Kieleckiego.

39 Prawie 68% ankietowanych rodzin zastępczych nie potrafiło sprecyzować oczekiwań odnośnie form wsparcia ze strony PCPR. Pozostałe osoby udzielały pojedynczych odpowiedzi, które dotyczyły głównie wsparcia finansowego, organizowania wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, wyprawek szkolnych, prezentów okolicznościowych oraz spotkań, szkoleń i festynów integrujących środowisko rodzin zastępczych. Oczekiwania rodzin zastępczych odnośnie form wsparcia oferowanych przez PCPR Liczba osób Brak oczekiwań 38 Wsparcie finansowe 4 Okresowa pomoc na zakup wyprawki szkolnej 2 Organizowanie dla dzieci wyjazdów wakacyjnych Pomocy w otrzymaniu komputera Rozmowy z dziećmi Organizowanie dla dzieci spotkań integracyjnych , warsztatów. 1 Organizowanie spotkań, szkoleń, festynów, w godzinach popołudniowych lub w weekendy Badanie poziomu satysfakcji wśród rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Kieleckiego.

40 Instytucjonalna piecza zastępcza
Na terenie powiatu kieleckiego funkcjonuje 5 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, które dysponują łącznie 38 miejscami. Znajdują się one w: Woli Kopcowej gm. Masłów, Jaworzu gm. Zagnańsk, Zabłociu gm. Zagnańsk, Wójtowstwie gm Daleszyce, Podkonarzu gm Bodzentyn.

41 Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wg gmin Powiatu Kieleckiego. Gmina Liczba Dzieci przebywających w Rodzinach Zastępczych i placówkach w Roku 2014 RODZINY ZASTĘPCZE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Bieliny 5 2 Bodzentyn 17 7 Chęciny 12 1 Chmielnik 15 Daleszyce Górno 6 Łagów 3 Łopuszno Masłów 8 Miedziana Góra 13 Morawica 16

42 Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wg gmin Powiatu Kieleckiego.- c.d. Gmina Liczba Dzieci przebywających w Rodzinach Zastępczych i placówkach w Roku 2014 RODZINY ZASTĘPCZE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Mniów 13 4 Nowa Słupia 12 9 Piekoszów 2 Pierzchnica 5 Raków 19 1 Sitkówka-Nowiny 14 Strawczyn 6 Zagnańsk 11 Razem 185 84

43 Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wg gmin Powiatu Kieleckiego Dane w tabeli powyżej dotyczą dzieci pochodzących z terenu powiatu kieleckiego a umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu i innych powiatów w 2014r. najwięcej dzieci z gmin Sitkówka-Nowiny, Bodzentyn, Morawica, Chmielnik, Nowa Słupia, a najmniej z terenu gmin Łagów, Łopuszno, Pierzchnica, Strawczyn, Górno. Ponadto na terenie naszego powiatu w rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywa 52 dzieci pochodzących z innych powiatów. Najwięcej dzieci pochodzi z Miasta Kielce.

44 Współfinansowanie zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej przez gminy w roku 2014.
Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ma obowiązek współfinansowania pobytu dzieci. Dotyczy to dzieci umieszczonych w pieczy po 1 stycznia 2012r. Gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości odpowiadającej: wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej w następujących proporcjach: 10% -w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 30% -w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej, 50% - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

45 Współfinansowanie zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej przez gminy w roku 2014.
GMINA POCHODZENIA DZIECKA LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ KWOTA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ w 2014r Bieliny Bodzentyn 2 11.958,64zł Chęciny 4 8.545,86zł Chmielnik 1 6.964,16zł Daleszyce 3.082,92zł Górno 6 14.042,70zł Łagów 5.455,83zł Łopuszno Masłów 1.107,64zł Miedziana Góra 9.393,06zł Morawica 16.925,39

46 Współfinansowanie zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej przez gminy w roku 2014.
GMINA POCHODZENIA DZIECKA LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ KWOTA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ w 2014r Mniów 5 26.614,01zł Nowa Słupia 2 2.225,12zł Piekoszów 2.272,78zł Pierzchnica 3 5.033,98zł Raków 11 12.565,53zł Sitkówka-Nowiny 8.461,81zł Strawczyn 1 317,23zł Zagnańsk 7.479,78zł Razem 62 ,44zł

47 Współfinansowanie zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej przez gminy w roku 2014.
GMINA POCHODZENIA DZIECKA LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH KWOTA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ w 2014r Bieliny Bodzentyn 9 61.390,79zł Chęciny 1 2.327,15zł Chmielnik 5 13.825,02zł Daleszyce 2.758,42zł Górno Łagów Łopuszno Masłów 3.356,27zł Miedziana Góra Morawica 3 4.459,80zł

48 Współfinansowanie zadań powiatu w zakresie pieczy zastępczej przez gminy w roku 2014.
GMINA POCHODZENIA DZIECKA LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH KWOTA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ w 2014r Mniów Nowa Słupia 5 28.908,22zł Piekoszów 1 6.938,69zł Pierzchnica Raków Sitkówka-Nowiny 2 5.543,36zł Strawczyn Zagnańsk 4.675,40zł Razem 29 ,12zł

49 Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej na podstawie porozumień miedzy powiatami. Powiat Kielecki jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na utrzymanie wychowanków w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danej placówce oraz w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej. W związku z tym Powiat Kielecki w roku 2014 zawarł z innymi powiatami 11 porozumień dot. dzieci umieszczonych w placówkach oraz 10 porozumień dot. dzieci z powiatu kieleckiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

50 Dochody Powiatu Kieleckiego w roku 2014 na utrzymanie dzieci z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kieleckiego. Powiat Liczba dzieci w ciągu roku 2014 Kwota przekazana przez inne powiaty w roku 2014 Miasto Kielce 19 ,05zł Miasto Bielsko-Biała 1 10.940,40zł Powiat Jędrzejowski 2 19.920,00zł Powiat Średzki 6.451,61zł Powiat Ostrowiecki 3 37.393,20zł Powiat Skarżyski 23.685,45zł Powiat Włoszczowski 12.000,00zł Miasto Ruda Śląska 7 85.591,03zł Powiat Rybnicki 17.273,57zł Powiat Bieruńsko-Lędziński 5.940,00zł Powiat Iławski 33.265,65zł

51 Dochody Powiatu Kieleckiego w roku 2014 na utrzymanie dzieci z innych powiatów a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu kieleckiego. –C.D. Powiat Liczba dzieci w ciągu roku 2014 Kwota przekazana przez inne powiaty w roku 2014 Miasto Gliwice 1 7.954,00zł Miasto Łódź 12.000,00zł Powiat Tatrzański 1.609,71zł Powiat Nowosądecki 28.895,24zł Powiat Nakielski 11.750,00zł Powiat Buski 29.286,63zł Miasto Kraków 14.322,60zł Miasto Rybnik 7.871,02zł Powiat Starachowicki 3.312,02zł RAZEM 53 ,18zł

52 Wydatki Powiatu Kieleckiego w 2014 roku, na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Powiat Liczba dzieci w ciągu roku 2014 Roczny koszt realizacji porozumień w roku 2014 Miasto Kielce 9 81.840,00zł Powiat Ostrowiecki 2 6.679,20zł Powiat Skarżyski 1 12.000,00zł Miasto Kraków Miasto Sosnowiec 3 14.520,00zł Powiat Wielicki Powiat Staszowski 16.877,14zł Powiat Starachowicki 12.126,16zł Powiat Włoszczowski 14.290,00zł Powiat Zamojski 6.487,82zł Powiat Buski 16.774,00zł RAZEM 27 ,32zł

53 wydatki ponoszone w 2014 roku przez Powiat Kielecki na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Nazwa placówki, powiat Ilość dzieci z P K w ciągu 2014r. narastająco Roczny koszt realizacji umów i porozumień DD ul. Toporowskiego -Kielce 6 ,00 Dom Rodzinny, ul. Pomorska-Kielce 1 36.986,00 Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” – Kielce 2 33.422,00 DD ul. Sandomierska – Kielce 99.444,62 DD Pacanów- powiat buski 4 39.618,00 RDD Małogoszcz - powiat jędrzejowski 47.809,00 DD Łoniów – powiat sandomierski 39.540,00 DD Kłanino – powiat pucki 14.054,93 DD Siedliszcze – powiat chełmski 33.562,30

54 wydatki ponoszone w 2014 roku przez Powiat Kielecki na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów Nazwa placówki, powiat Ilość dzieci z P K w ciągu 2014r. Roczny koszt realizacji umów i porozumień DD Klęczany - powiat nowosądecki 1 45.066,04 RDD Starachowice 3 94.615,86 DD Prałkowce – powiat przemyski 37.988,54 DD Żyznów – powiat strzyżowski 49.660,08 DD Strzyżów – powiat strzyżowski 3.921,85 DD Kazimierza Wielka – powiat kazimierski 4 ,80 DD Dąbrowa Tarnowska – powiat dąbrowski 46.561,68 Razem 36 ,40

55 Realizacja obowiązków organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kieleckiego Nr 87/2011 z dnia 28 października 2011 r. PCPR zostało wyznaczone do pełnienia funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie kieleckim, Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności: prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla rodzin zastępczych prowadzącym rodzinne domy dziecka biorąc pod uwagę ich potrzeby; zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy; prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

56 Programy realizowane przez PCPR ze środków zewnętrznych- Zadania w związku z realizacją projektu „Równi lecz różni” w roku 2014 Na realizacje projektu przeznaczono kwotę w wysokości zł w tym: ,83 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej , pozostała kwota stanowiła wkład własny powiatu. W projekcie realizowane były min następujące przedsięwzięcia: Punkt Konsultacyjno – Doradczy Rehabilitacja stacjonarna i usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych Wyjazdowe szkolenia z elementami aktywizacji zdrowotnej połączone z treningiem kompetencji zawodowych dla osób niepełnosprawnych Wyjazd rekreacyjno-integracyjny z elementami aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej dla osób niepełnosprawnych Dofinansowanie do zadań dla WTZ Belno oraz WTZ Fanisławice. Aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Warsztaty manualne Piknik integracyjny Wyjścia kulturalno-edukacyjne Transport specjalistyczny

57 Zadania w związku z realizacją projektu „Równi lecz różni” w roku 2014.

58 Wyjazdowe szkolenia z elementami aktywizacji zdrowotnej połączone z treningiem kompetencji zawodowych Podczas wyjazdów przeprowadzono: -szkolenie„ Aktywizacja zawodowa– różnorodne formy efektywnej adaptacji na rynku pracy”, - trening kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, - zabiegi rehabilitacyjne. W wyjazdach wzięło udział 50 osób niepełnosprawnych.

59 Szkolenia dla rodzin zastępczych i rodziców biologicznych w ramach projektu „Równi lecz różni”
Warsztaty umiejętności interpersonalnych Szkolenia dla rodzin zastępczych i rodziców biologicznych Spotkania o charakterze psycho-edukacyjnym dla rodziców biologicznych Grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych

60 Projekt „SCHEMATOM STOP
Projekt „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” Projekt „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Realizacja pilotażowej części projektu odbywała się na terenie 40 powiatów, w tym również w Powiecie Kieleckim. Okres realizacji pilotażu: r. – r. Grupy docelowe projektu to pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy oraz samorządowej administracji publicznej.

61 Projekt „SCHEMATOM STOP
Projekt „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”. Realizatorem projektu ze strony powiatu kieleckiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Głównym celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. Na terenie powiatu powstały dwa rodzaje zespołów: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) oraz Mobilne Grupy Interdyscyplinarne (MGI). Zadaniem PZKW było opracowanie tzw. Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (LPIW), wspólnego lokalnego katalogu działań integrującego pracowników instytucji obu obszarów we wspólnych działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem.

62 Cele szczegółowe i działania wynikające z kontraktów rodzinnych w ramach programu „SCHEMATOM –STOP!”
Poprawa warunków usamodzielnienia rodzin poprzez kompleksową zmianę metod oraz udzielanego zakresu wsparcia. Opracowanie innowacyjnych działań na rzecz rodzin (np. warsztaty, szkolenia, wsparcie dla dzieci i młodzieży itp.) Integracja społeczna rodzin ze środowiskiem lokalnym (np. wypoczynek rodzin, spotkania integracyjne) Diagnoza rodzin Poprawa funkcjonowania rodzin w środowisku rodzinnym i lokalnym Poprawa umiejętności członków rodzin uczestniczących w pilotażu w poruszaniu się na otwartym rynku pracy Realizacja koszyka usług zaplanowanego w stosunku do rodzin uczestniczących w pilotażu. Opracowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji działań skierowanych do rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych Rozwijanie pomocy opartej na jakości poprzez wykorzystanie istniejących kompetencji, uprawnień i zasobów lokalnych w powiecie i gminach. Opracowanie wzoru kart usług Określenie wiedzy o instytucjach współpracujących w ramach zespołów PZKW i MGI Pozyskanie informacji od jednostek działających na terenie Powiatu Kieleckiego, w szczególności z gmin: Masłów i Bieliny o działaniach realizowanych na rzecz rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych Opracowanie raportu z wyników ankiet dla realizujących pilotaż przedstawicieli zaangażowanych instytucji (po realizacji pilotażu )

63 Projekt „SCHEMATOM –STOP!”
Podstawowe kryteria wyboru rodzin: - wielodzietnych: 3 i więcej dzieci. W projekcie mogły wziąć udział dzieci w wieku do 26 roku życia pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki; - bezrobotnych (przynajmniej jeden z rodziców) będących w wieku aktywności zawodowej w tym długotrwale bezrobotnych; - korzystających ze świadczeń pomocy społecznej; - kryteria dodatkowe: niskie kompetencje rodzicielskie, uzależnienia, struktura rodziny, niepełnosprawność. Ostatecznie wyłoniono 10 rodzin po 5 z gminy Masłów i gminy Bieliny. Łączna liczba osób – członków rodzin - 56 osób.

64 Projekt „SCHEMATOM –STOP!”
W okresie czerwiec - listopad w Centrum dla Rodzin odbywały się warsztaty umiejętności wychowawczych – cykl spotkań dla wszystkich rodziców – uczestników pilotażu. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pedagoga – terapeutę rodziny (członka MGI).

65 Program ,,Aktywny samorząd”
Realizatorem Modułu I programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Program „Aktywny Samorząd” (AS) realizowany był w oparciu o zasady opracowane przez Zarząd PFRON. Celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

66 Wnioski Zrealizowane oraz wypłacone środki na poszczególne obszary programu
Liczba wniosków zrealizowanych Środki wypłacone A-1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 2 6.366,00 A-2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 1 1.125,00 B-1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 13 ,00 B-2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 4 8.000,00 C-1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 11 ,00 C-2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym 7 14.000,00 C-3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 33.660,00 C-4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, np. opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu 2.694,00 Łącznie 41 ,00

67 Zrealizowana liczba wniosków Wysokość środków wypłaconych (zł)
Wydatkowanie środków na poszczególne obszary w ramach programu „Aktywny samorząd” Obszar Zrealizowana liczba wniosków Wysokość środków wypłaconych (zł) Środki wypłacone (%) A-1 2 6.366,00 1,82 A-2 1 1.125,00 0,32 B-1 13 ,00 28,80 B-2 4 8.000,00 2,27 C-1 11 ,00 52,50 C-2 7 14.000,00 3,97 C-3 33.660,00 9,56 C-4 D 2.694,00 0,76 Łącznie 41 ,00 100%

68 Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami – obszar „D i B”.
PCPR był również realizatorem programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. obszar - B likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do ,00 zł na każdy projekt. Beneficjentem pomocy są zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne. obszar -D (likwidacja barier transportowych) – dofinansowaniem objęta jest część  kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentem pomocy są organizacje pozarządowe, gminy spółdzielnie socjalne osób prawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi w zależności od rodzaju samochodu do zł , do zł i do zł

69 Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami – obszar „D i B”.
Wnioski o dofinansowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach złożyły następujące instytucje: Gmina Łagów projekt pn.: „Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Zbelutce Starej, gm. Łagów”. Gmina Daleszyce projekt pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Mójczy poprzez budowę kompletnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przystosowaniem drzwi wejściowych do ich potrzeb”. Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem projekt pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych pod potrzeby dziennego ośrodka wsparcia w Józefinie”. Gmina Masłów projekt pn.: „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Masłów”. Gmina Strawczyn projekt pn.:„ Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym - WTZ Osiny projekt pn.: „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach – dowóz na zajęcia warsztatowe”. Caritas Kielecka Oddział w Piekoszowie - Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie projekt pn.: „Likwidacja barier transportowych w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich”. Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku projekt pn.: „ Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Zakup mikrobusu ( 9 osobowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

70 Program Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami – obszar „D i B”.
PFRON przyznał dofinansowanie na 2 projekty w wysokości 162 502,00 ( dofinansowanie 160 000,00 + koszty obsługi 2 502,00  zł ) do zakupu mikrobusów  przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla następujących instytucji: Gminy Masłów- 80 000, 00 zł Stowarzyszenia „Pomoc Niepełnosprawnym” ( WTZ Osiny)-80 000,00 zł   Pozostałe wnioski zostały ocenione pod względem formalno-merytorycznym pozytywnie ale ze względu na niewystarczające środki PFRON nie zakwalifikowały się do realizacji. Brakujące środki: 483 276,02 zł. Termin realizacji i rozliczenia obu zadań upływa w dniu 31 marca 2015r.

71 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
W ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na rok asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ogłoszonego przez MPiPS powiat kielecki otrzymał dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania dotyczącego zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym PCPR otrzymał dofinansowanie do zatrudnienia 4 koordynatora (4 etat), w tym 2 pracowników na 1 etat oraz 2 osób na ½ etatu w okresie od 1 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r. Całkowity koszt zadania wyniósł ,00zł, w tym kwota dotacji z budżetu państwa – ,00zł, wkład własny ,00zł.

72 Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
Pozyskiwanie we współpracy z gminami mieszkań socjalnych dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych. Wsparcie specjalistyczne dla już funkcjonujących rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka poprzez: poradnictwo specjalistyczne oraz szkolenia min.: z udziałem terapeutów rodzinnych, psychiatry dziecięcego. Utworzenie placówki wielofunkcyjnej zapewniającej dzienną i całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, realizując zadania placówki typu socjalizacyjnej i interwencyjnej. Powołanie placówki uzależnione będzie od pozyskania odpowiedniego obiektu. Utworzenie specjalistycznej rodziny zastępczej dla dzieci o specjalnych potrzebach oraz rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, będącej w gotowości na przyjęcie dziecka całą dobę.

73 Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
Współpraca z GOPS powiatu kieleckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizację pracy specjalistów, działania o charakterze promocyjnym – kampanie społeczne, a także organizowanie pomocy specjalistycznej. Realizowanie programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Realizacja zadań związanych z szeroko rozumiana likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz transportowych zarówno dla osób indywidualnych jak i samorządów oraz ich instytucji i organizacji pozarządowych. Wsparcie dla rodzin wielodzietnych zagrożonych ubóstwem, szczególnie w zakresie zawodowym, społecznym w ramach interdyscyplinarnej współpracy instytucji powiatowych i gminnych. Tworzenie ośrodków rehabilitacji dziennej dla osób niepełnosprawnych. Tworzenie mieszkań chronionych dla podopiecznych PCPR.

74 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Anna Bielna


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie W KIELCACH Z DZIAŁALNOŚCI centrum W ROKU 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google