Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PCPR realizuje zadania własne i zlecone dla samorządu powiatowego w związku z następującymi ustawami:  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PCPR realizuje zadania własne i zlecone dla samorządu powiatowego w związku z następującymi ustawami:  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku."— Zapis prezentacji:

1

2 PCPR realizuje zadania własne i zlecone dla samorządu powiatowego w związku z następującymi ustawami:  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (z póź. zm.),  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (z póź. zm.).  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku (z póź. zm.).  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (z póź. zm.). Ponadto PCPR realizuje zadania pozaustawowe wg rozpoznanych potrzeb ze środków zewnętrzętrznych.

3 ŚwiadczenieRodzaj świadczeniaWysokość świadczenia dla wychowanków, którzy uzyskali prawo do świadczeń do 31.12.2011r. dla wychowanków, którzy usamodzielnili się po 01.01.2012r. na kontynuowanie naukiobligatoryjnie – na wniosek osoby usamodzielnianej 494,10zł miesięcznienie mniej niż 500,00zł miesięcznie na usamodzielnienieobligatoryjnie – na wniosek osoby usamodzielnianej jednorazowo 4.941,00zł dla wychowanków RZ, 6.588,00zł dla wychowanków POW dla wychowanka z rodziny spokrewnionej- 3.300,00zł (gdy okres pobytu w pieczy wyniósł powyżej 3 lat); dla wychowanka z rodziny niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej: 6.600,00zł (gdy okres pobytu w pieczy wyniósł powyżej 3 lat); 3.300,00zł (gdy okres pobytu w pieczy wyniósł od 2 do 3 lat); 1.650,00zł (gdy okres pobytu w pieczy wyniósł od 1 do 2 lat); na zagospodarowanie obligatoryjnie – na wniosek osoby usamodzielnianej do kwoty 4.941,00zł jednorazowo jednorazowo do ukończenia 26 r. ż. -1.500,00zł, dla osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności -3.000,00zł

4 ŚwiadczenieRodzaj świadczeniaWysokość świadczenia dla wychowanków, którzy uzyskali prawo do świadczeń do 31.12.2011r dla wychowanków, którzy usamodzielnili się po 01.01.2012r pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych obligatoryjnie pomoc w uzyskaniu mieszkania chronionego, socjalnego, komunalnego również przy współpracy z gminą miejsca pochodzenia wychowanka pomoc w uzyskaniu zatrudnienia obligatoryjniepomoc w uzyskaniu zatrudnienia- m.in. stażu przy współpracy z PUP w Kielcach. pomoc prawna i psychologiczna obligatoryjnieporady prawne udzielane przez radcę prawnego oraz psychologa zatrudnionych w PCPR

5 Forma pieczy zastępczej BIELINY BODZENTYN CHĘCINY CHMIELNIK DALESZYCE GÓRNO ŁAGÓW ŁOPUSZNO MASŁÓW MIEDZIANA GÓRA MORAWICA MNIÓW NOWA SŁUPIA PIEKOSZÓW PIERZCHNICA RAKÓW SITKÓWKA-NOWINY STRAWCZYN ZAGNAŃSK R. Z. 7427540414648803773 P. O.- W. 2003200222400501611 RAZEM 94210740636 481304 84

6  Zgodnie z Uchwałą Nr 208/13/14 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 15 stycznia 2014r. utworzono Mieszkania Chronione  Nr 1 i nr 2 w Chęcinach przy ul. Białego Zagłębia 1 oraz przyjęto Regulamin Mieszkań Chronionych.  Lokale przeznaczone na mieszkania chronione o powierzchni 50,02m² i 49,20m² należą do szkoły w Chęcinach i są udostępnione przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach na podstawie umowy najmu z Dyrektorem PCPR w Kielcach.  Koszty wynajmu obejmują: opłatę za ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, ścieki i wywóz śmierci.

7  Pierwsze mieszkanie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych powiatu. Wydatki obejmowały: remont, wyposażenie w meble, sprzęt RTV oraz AGD i wyniosły w sumie 29.875,58zł.  W mieszkaniu przebywają 3 usamodzielniane wychowanki.  Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym są objęte wsparciem psychologicznym, pracą socjalną i opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  W/w działania prowadzone są zarówno w miejscu zamieszkania podopiecznych, jak również w PCPR.

8

9  Drugie mieszkanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Równi lecz różni”. Całkowity koszt wynosił 29.231,00zł (remont wraz z wynagrodzeniem za pracę, wyposażenie w meble, sprzęt RTV oraz AGD).  W mieszkaniu przebywa 3 usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

10 PCPR przygotowało i rozesłało do osób usamodzielnianych ok. 80 ankiet, dotyczących oceny jakości świadczonych usług. Badania przeprowadzono na przełomie IX i X 2014r. wśród usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu powiatu kieleckiego. Na ankietę odpowiedziało 39 osób. NIEZBĘDNE FORMY POMOCY DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH LICZBA OSÓB% poradnictwo zawodowe 513% pomoc materialna i rzeczowa 3179% wsparcie psychologiczne 615% pomoc w załatwieniu mieszkania 1128% pomoc w załatwieniu pracy 821% pomoc prawna 513%

11 Spośród udzielonych odpowiedzi, najwięcej usamodzielnianych wskazało rodzinę (59%), opiekuna usamodzielnienia (49%) i PCPR (Koordynatorzy – 38%, psycholog – 23%, inni pracownicy – 28%) jako osoby lub instytucje najaktywniej wspierające. INSTYTUCJE NAJWIĘCEJ WSPIERAJĄCE OSOBY USAMODZIELNIANE % SĄD- SĘDZIA, KURATOR5 SZKOŁA- PEDAGOG, WYCHOWAWCA 18 KOORDYNATOR38 PSYCHOLOG23 INNI PRACOWNICY PCPR28 KOŚCIÓŁ3 RODZINA59 OPIEKUN USAMODZIELNIENIA49

12 Osoby usamodzielniane oczekują od koordynatorów przede wszystkim pomocy materialno-rzeczowej (36% respondentów), informacji nt. wsparcia, pomocy jaka im przysługuje i pomocy w znalezieniu pracy (po 13%) oraz pomocy w znalezieniu mieszkania (10%). Oczekiwania odnośnie form wsparcia oferowanych przez PCPR od koordynatorów pieczy zastępczej % Pomoc materialno-finansowa 36 Informacje nt. wsparcia i przysługującej pomocy. 13 Pomoce naukowe 3 Pomoc w znalezieniu pracy 13 Pomoc w znalezieniu mieszkania 10 Doradztwo zawodowe 8 Wsparcia psychologicznego 8 Pomoc w podejmowaniu decyzji 8 Nie oczekuję pomocy 3

13 Osoby usamodzielniane oczekują od pracowników referatu ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej przede wszystkim informacji dotyczącej form wsparcia (18% respondentów) i pomocy finansowej (10% badanych). Oczekiwane formy wsparcia od pracowników referatu ds. świadczeń Wskaźnik odpowiedzi w % Informacje na temat form wsparcia18% Pomoc finansowa10% Dofinansowania za naukę8% Pomoc w załatwieniu formalności urzędowych 5% Pomoc w znalezieniu pracy3% Pomoc w znalezieniu mieszkania3% Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z usamodzielnieniem się 3% Oczekuję kompleksowego wsparcia, informacji od instytucji publicznej 3%

14 Realizacja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy Domowej. Jest to część działań skierowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Środki na realizację tego zadania (zadanie zlecone) zapewnił budżet państwa -Dotacja Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 16.852zł.

15  Działania korekcyjno-edukacyjnych są prowadzone w stosunku do sprawców przemocy domowej i mają na celu min.: powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,

16  Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych odbywała się zgodnie z opracowanym i zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego programem.  W założeniach programu każdy uczestnik powinien ukończyć 20 sesji zajęć grupowych i minimum 1 godzinę sesji indywidualnej. Minimalny zakres godzin, który jest wymagany do ukończenia programu to 60 godzin.

17  W Programie udział wzięły 22 osoby w tym dwie kobiety. W przedziale wiekowym 40 – 60 lat. Pochodzili oni z następujących z gmin: Masłów, Łopuszno, Chmielnik, Górno, Sitkówka- Nowiny.  20 osób było skierowanych przez Zespoły Interdyscyplinarne działające przy Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. 2 osoby realizowały program na podstawie postanowienia sądowego.  Tylko 1 osoba ukończyła w 2014 program.

18  PCPR nawiązał stałą współpracę ( porozumienia o współpracy) w zakresie przeciwdziałania przemocy z sześcioma gminami powiatu kieleckiego (Morawica, Masłów, Łopuszno, Górno, Chęciny, Mniów). W pozostałych gminach współpraca odbywa się na zasadzie zaproszenia.  Pracownik PCPR bierze udział w posiedzeniach w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych w gminach powiatu kieleckiego.  Celem spotkań jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, analizowanie opracowanych planów pomocy, wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty”.

19  Ogółem pracownik PCPR wziął udział w 54 posiedzeniach na których rozpatrzono 187 spraw dotyczących przemocy w rodzinie.  Inne zadania np.: 3 mediacje z mediatorem Sądu Okręgowego w Kielcach przeprowadzone w trzech rodzinach na terenie gminy Masłów i Chęciny.

20  PCPR realizuje zadania dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.  W 2014 roku PFRON przyznał Powiatowi Kieleckiemu ogólną kwotę 3.725.632,00 zł, z czego zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/13/14 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 marca 2014 roku, przeznaczono na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej kwotę 2.898.536 zł, w tym 2.071.560,00 zł z przeznaczeniem na działalność WTZ.

21  Udzielano dofinansowań dla osób niepełnosprawnych do następujących zadań:  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 119.994,00 zł,  dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 7.500,00 zł,  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 519.482,00zł,  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 180.000,00 zł,  dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 2.071.560,00 zł.

22 Wykorzystanie środków PFRON przez PCPR w Kielcach w 2014 roku.

23  Liczba zrealizowanych wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2014 roku dla dzieci oraz osób dorosłych.

24  Osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wg gmin powiatu kieleckiego w 2014 roku.

25  Osoby niepełnosprawne, które otrzymały dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego wg gmin powiatu kieleckiego w 2014r.

26  Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do likwidacji barier architektoniczny ch, w komunikowaniu się i technicznych w 2014r.

27  Warsztaty terapii zajęciowej działają na podstawie: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587) zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, o charakterze niezarobkowym, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej.

28  W powiecie kieleckim wg stanu na 31 grudnia 2014r. funkcjonowały 4 WTZ-y: w Zgórsku, Osinach, Fanisławicach i Belnie łącznie 141 uczestników. Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono środki finansowe w kwocie ogółem: 2 381 733,26 zł, w tym:  90 % środki PFRON- 2 071 560, 00 zł,  co najmniej 10 % środki Powiatu Kieleckiego -310 173, 26 zł.

29  Koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgórsku, Osinach, Fanisławicach i Belnie w 2014r pochodzące ze środków PFRON oraz ze środków samorządu powiatowego.

30  Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.  Pieczę zastępczą organizuje powiat, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).  Rodzinna piecza zastępcza: Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 1) rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna; rodzinny dom dziecka.  Instytucjonalna piecza zastępcza: Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w min formie: placówki opiekuńczo- wychowawczej, w tym typu: socjalizacyjnego; interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego; rodzinnego. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. na terenie powiatu kieleckiego funkcjonowały 122 rodziny zastępcze, w których przebywało 200 dzieci. Najwięcej bo 73 stanowiły rodziny spokrewnione z dzieckiem, 39 rodziny niezawodowe, 4 zawodowe, 5 rodzinnych domów dziecka oraz 1 rodzina o funkcji pogotowia rodzinnego

31 PIECZA ZASTĘPCZA ADOPCJA  Rodzina zastępcza jest tylko czasową formą pomocy dziecku i jego rodzinie.  Opieka zastępcza nie rodzi więzi prawnych. Dziecko zachowuje swoje nazwisko. Jeśli władza rodzicielska rodziców naturalnych jest zawieszona bądź ograniczona wszystkie ważne decyzje dotyczące dziecka muszą być podejmowane w porozumieniu z nimi.  Rodzina zastępcza otrzymuje środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.  Sposób sprawowania opieki przez rodzinę zastępczą podlega kontroli zarówno sądu jak i organu finansującego - PCPR.  Rodzina zastępcza jest zobowiązana do umożliwienia dziecku kontaktu i spotkań z rodzicami naturalnymi, o ile sąd nie postanowi inaczej.  Jeżeli sytuacja życiowa rodziny naturalnej ulegnie trwałej poprawie sąd może orzec powrót dziecka do własnej rodziny.  Adopcja, czyli przysposobienie dziecka, przyjęcie go do rodziny, wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi – rodzice adopcyjni mają takie same prawa i obowiązki jak rodzice biologiczni.  Adoptować można dziecko, którego rodzice nie żyją, są nieznani, zostali pozbawieni przez sąd władzy rodzicielskiej, lub którego rodzice przed sądem wyrazili zgodę na przysposobienie ich dziecka.  Zmieniony zostaje akt urodzenia dziecka - w miejsce danych rodziców naturalnych wpisane zostają dane rodziców adopcyjnych. Dziecko przyjmuje nowe nazwisko, możliwa jest także zmiana imienia.  Dziecko nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych nowych rodziców. Ustają zaś prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego dotychczasowych krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.  Rodzina adopcyjna nie podlega kontroli żadnej instytucji, tak jak to ma miejsce w przypadku opieki zastępczej. Nie otrzymuje także środków finansowych na utrzymanie adoptowanego dziecka. Z mocy prawa staje się ono po prostu dzieckiem nowych rodziców.

32 GminaRodziny spokrewnioneRodziny niezawodoweRodziny zawodoweRodzinne domy dzieckaRazem Bieliny 2---2 Bodzentyn 65--11 Chęciny 61--7 Chmielnik -11-2 Daleszyce 41128 Górno 23--5 Łagów 2---2 Łopuszno 12--3 Masłów 51118 Miedziana Góra 63--9 Morawica 54--9 Mniów 841-13 Nowa Słupia 81--9 Piekoszów 65-213 Pierzchnica 32--5 Raków 72--9 Sitkówka-Nowiny 45--9 Strawczyn 3---3 Zagnańsk 651-12 Razem 844555139

33 PCPR przygotował ankiety do rodzin zastępczych, w celu dokonania oceny zadowolenia z usług jakie są świadczone przez jednostkę oraz zebrania informacji nt. oczekiwań rodzin w zakresie współpracy na różnych szczeblach działania PCPR. Ankiety wysłano do 112 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu kieleckiego. Na pytania sondażu odpowiedziało jedynie 56 rodzin co stanowi 50% ankietowanych. Ankieta była anonimowa, zawierała pytanie o charakterze otwartym i zamkniętym. Poniżej analiza ankiet w formie tabelarycznej. Kategoria pieczy zastępczej Liczba rodzin, które wzięły udział w szkoleniu Spokrewniona46 Niezawodowa8 Zawodowa2

34 Najwięcej spośród osób badanych rodzin zastępczych posiada wykształcenie podstawowe - 39%, najmniej policealne 5%. Duży odsetek stanowią również rodziny zastępcze posiadające wykształcenie średnie i zawodowe. Tylko 11% osób posiada wykształcenie wyższe. WykształcenieLiczba osób Podstawowe22 Średnie18 Zawodowe11 Policealne3 Wyższe6

35 Rodziny zastępcze w zdecydowanej większości wskazują na pomoc materialną i rzeczową jako najbardziej efektywną wśród oferowanej przez PCPR. W dalszej kolejności rodziny zastępcze oczekują wsparcia psychologicznego i poradnictwa wychowawczego. Najbardziej efektywna forma pomocy według rodzin zastępczych Liczba osób pomoc materialna i rzeczowa 37 poradnictwo wychowawcze22 wsparcie psychologiczne17 inna (proszę podać jaka)4

36 Rodziny zastępcze zapytane o formy pomocy, jakich oczekują od koordynatorów pieczy zastępczej w większości nie potrafiły sprecyzować oczekiwań wobec koordynatorów (41% ankietowanych). Pojedyncze osoby oczekiwały od koordynatorów wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, rozmów o problemach wychowawczych, informacji o instytucjach działających na rzecz dzieci, wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Rodzaje wsparcia i pomocy oczekiwane od koordynatorów Liczba osób W chwili obecnej brak oczekiwań23 Wskazówek przy pełnieniu funkcji rodziny zastępczej 1 Okresowe rozmowy o problemach wychowawczych, rozmowy z dziećmi w obecności rodziców 1 Wsparcie w trudnych chwilach oraz pomoc w znajomości ustawy 1 wsparcie i pomoc po ukończeniu przez dzieci 18 lat 1 Pomoc przy zakupie wyprawki, kolonie, ferie zimowe 1

37 Największym powodzeniem wśród osób ankietowanych cieszą się szkolenia organizowane przez PCPR - 41% osób badanych. W następnej kolejności rodziny zastępcze chętnie korzystają z grup wsparcia oraz z różnych form aktywności realizowanych w ramach projektu „Równi lecz Różni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Poziom zadowolenia z form wsparcia oferowanych przez PCPR Liczba osób podających najwyższą ocenę Grupa wsparcia15 Szkolenia organizowane przez PCPR 23 Udział w projekcie realizowanym przez PCPR ul. Okrzei 14

38 Prawie połowa badanych rodzin zastępczych (43%) obecnie nie potrzebuje pomocy psychologa. Pozostałe rodziny wyraziły chęć skorzystania z pomocy specjalistów. Rodziny zastępcze oczekują od psychologów indywidualnego podejścia w rozwiązywaniu problemów. Najczęściej oczekują spotkań i rozmów dotyczących trudności opiekuńczo- wychowawczych, wynikających m.in. ze stanu zdrowia dzieci, porad, wskazówek w rozwiązywaniu problemów. Rodziny zastępcze wyraziły również chęć indywidualnych rozmów z dzieckiem w przypadku trudności wychowawczych. Rodzaje wsparcia, pomocy oczekiwane od psychologów Liczba osób W chwili obecnej brak oczekiwań 24 Częstsze wizyty i rozmowy z dziećmi 1 Pomoc z zakresu radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi 1 Pomoc w rozwiązywaniu trudniejszych problemów z wychowankami 1 Częstsze wizyty i rozmowy z dziećmi 2 Spotkania, szkolenia o problemach młodzieży, ich rozwiązywaniu i zapobieganiu 1

39 Prawie 68% ankietowanych rodzin zastępczych nie potrafiło sprecyzować oczekiwań odnośnie form wsparcia ze strony PCPR. Pozostałe osoby udzielały pojedynczych odpowiedzi, które dotyczyły głównie wsparcia finansowego, organizowania wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, wyprawek szkolnych, prezentów okolicznościowych oraz spotkań, szkoleń i festynów integrujących środowisko rodzin zastępczych. Oczekiwania rodzin zastępczych odnośnie form wsparcia oferowanych przez PCPR Liczba osób Brak oczekiwań38 Wsparcie finansowe4 Okresowa pomoc na zakup wyprawki szkolnej2 Organizowanie dla dzieci wyjazdów wakacyjnych2 Pomocy w otrzymaniu komputera2 Rozmowy z dziećmi2 Organizowanie dla dzieci spotkań integracyjnych, warsztatów. 1 Organizowanie spotkań, szkoleń, festynów, w godzinach popołudniowych lub w weekendy 1

40  Na terenie powiatu kieleckiego funkcjonuje 5 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, które dysponują łącznie 38 miejscami.  Znajdują się one w:  Woli Kopcowej gm. Masłów,  Jaworzu gm. Zagnańsk,  Zabłociu gm. Zagnańsk,  Wójtowstwie gm Daleszyce,  Podkonarzu gm Bodzentyn.

41 GMINA LICZBA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I PLACÓWKACH W ROKU 2014 RODZINY ZASTĘPCZEPLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Bieliny52 Bodzentyn177 Chęciny121 Chmielnik715 Daleszyce71 Górno60 Łagów31 Łopuszno32 Masłów82 Miedziana Góra1315 Morawica167

42 GMINA LICZBA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I PLACÓWKACH W ROKU 2014 RODZINY ZASTĘPCZEPLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Mniów134 Nowa Słupia129 Piekoszów92 Pierzchnica50 Raków191 Sitkówka-Nowiny1314 Strawczyn60 Zagnańsk111 Razem18584

43  Dane w tabeli powyżej dotyczą dzieci pochodzących z terenu powiatu kieleckiego a umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu i innych powiatów w 2014r. najwięcej dzieci z gmin Sitkówka- Nowiny, Bodzentyn, Morawica, Chmielnik, Nowa Słupia, a najmniej z terenu gmin Łagów, Łopuszno, Pierzchnica, Strawczyn, Górno.  Ponadto na terenie naszego powiatu w rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywa 52 dzieci pochodzących z innych powiatów. Najwięcej dzieci pochodzi z Miasta Kielce.

44 Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ma obowiązek współfinansowania pobytu dzieci. Dotyczy to dzieci umieszczonych w pieczy po 1 stycznia 2012r.  Gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości odpowiadającej: wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej  w następujących proporcjach:  10% -w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  30% -w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej,  50% - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

45 GMINA POCHODZENIA DZIECKA LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ KWOTA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ w 2014r Bieliny 00 Bodzentyn 211.958,64zł Chęciny 48.545,86zł Chmielnik 16.964,16zł Daleszyce 23.082,92zł Górno 614.042,70zł Łagów 25.455,83zł Łopuszno 00 Masłów 11.107,64zł Miedziana Góra 49.393,06zł Morawica 116.925,39

46 GMINA POCHODZENIA DZIECKA LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ KWOTA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ w 2014r Mniów 526.614,01zł Nowa Słupia 22.225,12zł Piekoszów 22.272,78zł Pierzchnica 35.033,98zł Raków 1112.565,53zł Sitkówka-Nowiny 58.461,81zł Strawczyn 1317,23zł Zagnańsk 37.479,78zł Razem 62140.446,44zł

47 GMINA POCHODZENIA DZIECKA LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH KWOTA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ w 2014r Bieliny 00 Bodzentyn 961.390,79zł Chęciny 12.327,15zł Chmielnik 513.825,02zł Daleszyce 12.758,42zł Górno 00 Łagów 00 Łopuszno 00 Masłów 13.356,27zł Miedziana Góra 00 Morawica 34.459,80zł

48 GMINA POCHODZENIA DZIECKA LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH KWOTA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ w 2014r Mniów 00 Nowa Słupia 528.908,22zł Piekoszów 16.938,69zł Pierzchnica 00 Raków 00 Sitkówka-Nowiny 25.543,36zł Strawczyn 00 Zagnańsk 14.675,40zł Razem29134.183,12zł

49  Powiat Kielecki jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na utrzymanie wychowanków w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danej placówce oraz w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.  W związku z tym Powiat Kielecki w roku 2014 zawarł z innymi powiatami 11 porozumień dot. dzieci umieszczonych w placówkach oraz 10 porozumień dot. dzieci z powiatu kieleckiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

50 PowiatLiczba dzieci w ciągu roku 2014 Kwota przekazana przez inne powiaty w roku 2014 Miasto Kielce 19201.002,05zł Miasto Bielsko-Biała 110.940,40zł Powiat Jędrzejowski 219.920,00zł Powiat Średzki 16.451,61zł Powiat Ostrowiecki 337.393,20zł Powiat Skarżyski 323.685,45zł Powiat Włoszczowski 112.000,00zł Miasto Ruda Śląska 785.591,03zł Powiat Rybnicki 317.273,57zł Powiat Bieruńsko-Lędziński 15.940,00zł Powiat Iławski 333.265,65zł

51 PowiatLiczba dzieci w ciągu roku 2014 Kwota przekazana przez inne powiaty w roku 2014 Miasto Gliwice 17.954,00zł Miasto Łódź 112.000,00zł Powiat Tatrzański 11.609,71zł Powiat Nowosądecki 128.895,24zł Powiat Nakielski 111.750,00zł Powiat Buski 129.286,63zł Miasto Kraków 114.322,60zł Miasto Rybnik 17.871,02zł Powiat Starachowicki 13.312,02zł RAZEM53570.464,18zł

52 PowiatLiczba dzieci w ciągu roku 2014 Roczny koszt realizacji porozumień w roku 2014 Miasto Kielce981.840,00zł Powiat Ostrowiecki26.679,20zł Powiat Skarżyski112.000,00zł Miasto Kraków112.000,00zł Miasto Sosnowiec314.520,00zł Powiat Wielicki112.000,00zł Powiat Staszowski316.877,14zł Powiat Starachowicki212.126,16zł Powiat Włoszczowski214.290,00zł Powiat Zamojski26.487,82zł Powiat Buski116.774,00zł RAZEM27205.594,32zł

53 Nazwa placówki, powiat Ilość dzieci z P K w ciągu 2014r. narastająco Roczny koszt realizacji umów i porozumień DD ul. Toporowskiego -Kielce6282.437,00 Dom Rodzinny, ul. Pomorska- Kielce 136.986,00 Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” – Kielce 233.422,00 DD ul. Sandomierska – Kielce299.444,62 DD Pacanów- powiat buski439.618,00 RDD Małogoszcz - powiat jędrzejowski 247.809,00 DD Łoniów – powiat sandomierski139.540,00 DD Kłanino – powiat pucki114.054,93 DD Siedliszcze – powiat chełmski 133.562,30

54 Nazwa placówki, powiat Ilość dzieci z P K w ciągu 2014r. Roczny koszt realizacji umów i porozumień DD Klęczany - powiat nowosądecki145.066,04 RDD Starachowice394.615,86 DD Prałkowce – powiat przemyski137.988,54 DD Żyznów – powiat strzyżowski149.660,08 DD Strzyżów – powiat strzyżowski13.921,85 DD Kazimierza Wielka – powiat kazimierski 4190.573,80 DD Dąbrowa Tarnowska – powiat dąbrowski 446.561,68 Razem361.095.261,40

55  Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kieleckiego Nr 87/2011 z dnia 28 października 2011 r. PCPR zostało wyznaczone do pełnienia funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie kieleckim,  Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności: 1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 2) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla rodzin zastępczych prowadzącym rodzinne domy dziecka biorąc pod uwagę ich potrzeby; 3) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka; 4) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 5) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy; 6) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 7) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 8) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 9) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

56 Na realizacje projektu przeznaczono kwotę w wysokości 1.037 154 zł w tym: 927 357,83 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pozostała kwota stanowiła wkład własny powiatu. W projekcie realizowane były min następujące przedsięwzięcia:  Punkt Konsultacyjno – Doradczy  Rehabilitacja stacjonarna i usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych  Wyjazdowe szkolenia z elementami aktywizacji zdrowotnej połączone z treningiem kompetencji zawodowych dla osób niepełnosprawnych  Wyjazd rekreacyjno-integracyjny z elementami aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej dla osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie do zadań dla WTZ Belno oraz WTZ Fanisławice.  Aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych  Warsztaty manualne  Piknik integracyjny  Wyjścia kulturalno-edukacyjne  Transport specjalistyczny

57

58  Podczas wyjazdów przeprowadzono:  -szkolenie„ Aktywizacja zawodowa– różnorodne formy efektywnej adaptacji na rynku pracy”, - trening kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, - zabiegi rehabilitacyjne.  W wyjazdach wzięło udział 50 osób niepełnosprawnych.

59  Warsztaty umiejętności interpersonalnych  Szkolenia dla rodzin zastępczych i rodziców biologicznych  Spotkania o charakterze psycho- edukacyjnym dla rodziców biologicznych  Grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych

60  Projekt „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” jest realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.  Realizacja pilotażowej części projektu odbywała się na terenie 40 powiatów, w tym również w Powiecie Kieleckim. Okres realizacji pilotażu: 15.11.2013r. – 31.03.2015r. Grupy docelowe projektu to pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy oraz samorządowej administracji publicznej.

61  Realizatorem projektu ze strony powiatu kieleckiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.  Głównym celem projektu było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.  Na terenie powiatu powstały dwa rodzaje zespołów: Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) oraz Mobilne Grupy Interdyscyplinarne (MGI). Zadaniem PZKW było opracowanie tzw. Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (LPIW), wspólnego lokalnego katalogu działań integrującego pracowników instytucji obu obszarów we wspólnych działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem.

62  Poprawa warunków usamodzielnienia rodzin poprzez kompleksową zmianę metod oraz udzielanego zakresu wsparcia.  Opracowanie innowacyjnych działań na rzecz rodzin (np. warsztaty, szkolenia, wsparcie dla dzieci i młodzieży itp.)  Integracja społeczna rodzin ze środowiskiem lokalnym (np. wypoczynek rodzin, spotkania integracyjne)  Diagnoza rodzin  Poprawa funkcjonowania rodzin w środowisku rodzinnym i lokalnym  Poprawa umiejętności członków rodzin uczestniczących w pilotażu w poruszaniu się na otwartym rynku pracy  Realizacja koszyka usług zaplanowanego w stosunku do rodzin uczestniczących w pilotażu.  Opracowanie raportu ewaluacyjnego z realizacji działań skierowanych do rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych  Rozwijanie pomocy opartej na jakości poprzez wykorzystanie istniejących kompetencji, uprawnień i zasobów lokalnych w powiecie i gminach.  Opracowanie wzoru kart usług  Określenie wiedzy o instytucjach współpracujących w ramach zespołów PZKW i MGI  Pozyskanie informacji od jednostek działających na terenie Powiatu Kieleckiego, w szczególności z gmin: Masłów i Bieliny o działaniach realizowanych na rzecz rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych  Opracowanie raportu z wyników ankiet dla realizujących pilotaż przedstawicieli zaangażowanych instytucji (po realizacji pilotażu )

63  Podstawowe kryteria wyboru rodzin:  - wielodzietnych: 3 i więcej dzieci. W projekcie mogły wziąć udział dzieci w wieku do 26 roku życia pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki;  - bezrobotnych (przynajmniej jeden z rodziców) będących w wieku aktywności zawodowej w tym długotrwale bezrobotnych;  - korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;  - kryteria dodatkowe: niskie kompetencje rodzicielskie, uzależnienia, struktura rodziny, niepełnosprawność.  Ostatecznie wyłoniono 10 rodzin po 5 z gminy Masłów i gminy Bieliny. Łączna liczba osób – członków rodzin - 56 osób.

64  W okresie czerwiec - listopad w Centrum dla Rodzin odbywały się warsztaty umiejętności wychowawczych – cykl spotkań dla wszystkich rodziców – uczestników pilotażu. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pedagoga – terapeutę rodziny (członka MGI).

65  Realizatorem Modułu I programu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Program „Aktywny Samorząd” (AS) realizowany był w oparciu o zasady opracowane przez Zarząd PFRON.  Celem głównym programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

66 Obszar Liczba wniosków zrealizowanych Środki wypłacone A-1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 26.366,00 A-2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 11.125,00 B-1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 13101.484,00 B-2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 48.000,00 C-1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 11184.995,00 C-2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym 714.000,00 C-3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 133.660,00 C-4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny 00 D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, np. opłata za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu 22.694,00 Łącznie41352.324,00

67 Obszar Zrealizowana liczba wniosków Wysokość środków wypłaconych (zł) Środki wypłacone (%) A-126.366,001,82 A-211.125,000,32 B-113101.484,0028,80 B-248.000,002,27 C-111184.995,0052,50 C-2714.000,003,97 C-3133.660,009,56 C-4000 D22.694,000,76 Łącznie41352.324,00100%

68  PCPR był również realizatorem programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.  obszar - B likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt. Beneficjentem pomocy są zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne.  obszar -D (likwidacja barier transportowych) – dofinansowaniem objęta jest część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Beneficjentem pomocy są organizacje pozarządowe, gminy spółdzielnie socjalne osób prawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi w zależności od rodzaju samochodu do 80.000 zł, do 70.000 zł i do 250 000 zł

69  Wnioski o dofinansowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach złożyły następujące instytucje:  Gmina Łagów projekt pn.: „Dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Zbelutce Starej, gm. Łagów”.  Gmina Daleszyce projekt pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Mójczy poprzez budowę kompletnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przystosowaniem drzwi wejściowych do ich potrzeb”.  Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem projekt pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych pod potrzeby dziennego ośrodka wsparcia w Józefinie”.  Gmina Masłów projekt pn.: „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Masłów”.  Gmina Strawczyn projekt pn.:„ Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.  Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym - WTZ Osiny projekt pn.: „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach – dowóz na zajęcia warsztatowe”.  Caritas Kielecka Oddział w Piekoszowie - Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie projekt pn.: „Likwidacja barier transportowych w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich”.  Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku projekt pn.: „ Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach.  Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach „Zakup mikrobusu ( 9 osobowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

70  PFRON przyznał dofinansowanie na 2 projekty w wysokości 162 502,00 ( dofinansowanie 160 000,00 + koszty obsługi 2 502,00 zł ) do zakupu mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla następujących instytucji:  Gminy Masłów- 80 000, 00 zł  Stowarzyszenia „Pomoc Niepełnosprawnym” ( WTZ Osiny)- 80 000,00 zł  Pozostałe wnioski zostały ocenione pod względem formalno- merytorycznym pozytywnie ale ze względu na niewystarczające środki PFRON nie zakwalifikowały się do realizacji. Brakujące środki: 483 276,02 zł. Termin realizacji i rozliczenia obu zadań upływa w dniu 31 marca 2015r.

71  W ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na rok 2014- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” ogłoszonego przez MPiPS powiat kielecki otrzymał dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania dotyczącego zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z powyższym PCPR otrzymał dofinansowanie do zatrudnienia 4 koordynatora (4 etat), w tym 2 pracowników na 1 etat oraz 2 osób na ½ etatu w okresie od 1 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r. Całkowity koszt zadania wyniósł 120.000,00zł, w tym kwota dotacji z budżetu państwa – 60.000,00zł, wkład własny- 60.000,00zł.

72  Pozyskiwanie we współpracy z gminami mieszkań socjalnych dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych.  Wsparcie specjalistyczne dla już funkcjonujących rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka poprzez: poradnictwo specjalistyczne oraz szkolenia min.: z udziałem terapeutów rodzinnych, psychiatry dziecięcego.  Utworzenie placówki wielofunkcyjnej zapewniającej dzienną i całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, realizując zadania placówki typu socjalizacyjnej i interwencyjnej. Powołanie placówki uzależnione będzie od pozyskania odpowiedniego obiektu.  Utworzenie specjalistycznej rodziny zastępczej dla dzieci o specjalnych potrzebach oraz rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, będącej w gotowości na przyjęcie dziecka całą dobę.

73  Współpraca z GOPS powiatu kieleckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez organizację pracy specjalistów, działania o charakterze promocyjnym – kampanie społeczne, a także organizowanie pomocy specjalistycznej.  Realizowanie programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.  Realizacja zadań związanych z szeroko rozumiana likwidacją barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz transportowych zarówno dla osób indywidualnych jak i samorządów oraz ich instytucji i organizacji pozarządowych.  Wsparcie dla rodzin wielodzietnych zagrożonych ubóstwem, szczególnie w zakresie zawodowym, społecznym w ramach interdyscyplinarnej współpracy instytucji powiatowych i gminnych.  Tworzenie ośrodków rehabilitacji dziennej dla osób niepełnosprawnych.  Tworzenie mieszkań chronionych dla podopiecznych PCPR.

74 Anna Bielna


Pobierz ppt "PCPR realizuje zadania własne i zlecone dla samorządu powiatowego w związku z następującymi ustawami:  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google