Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach"— Zapis prezentacji:

1 Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach
Konkurencyjność i innowacyjność – szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanej w ramach projektu pt. Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Opracowanie: Małgorzata Leszczyńska
Ekonomiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Opracowanie: Małgorzata Leszczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Pojęcie innowacji Innowacja występuje, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek lub nowy bądź ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji przy czym produkt lub proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je podmiotu. Innowacja techniczna (wg Oslo Manual) to obiektywne udoskonalenie właściwości produktu, procesu bądź systemu dostaw w stosunku do aktualnie istniejącego. Zmiany wyłącznie estetyczne nie są innowacją Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Innowacyjność wg J.Schumpetera
Innowacyjność to: Wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub udoskonalenie ich Wprowadzanie nowej/ udoskonalonej metody produkcji Otwarcie nowego rynku Zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów Zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów Wprowadzenie nowej organizacji produkcji   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Innowacyjność wg Schumpetera (cd)
Innowacyjność – tworzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych, obejmujących transformacje nowych idei lub nowy produkt. Innowatorzy – przedsiębiorcy, wprowadzający praktyki.Powodują zwiększenie konkurencyjności swojej, regionów oraz całej gospodarki   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Strategia Lizbońska a wskaźniki innowacyjności
Innovation Union Scoreboard (Europejska Karta Wyników – 2010: Podzielone na 5 grup: Trzy pierwsze to wskaźniki wkładu (Input Indicators) Pozostałe wskaźniki produktu (Output Indicators)   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Wskaźniki IUS i źródła danych
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wskaźniki IUS i źródła danych (cd)
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Definicja MMŚP Definicja MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) obowiązuje na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r. Od 1 stycznia 2005 do tej grupy zostały zaliczone również mikroprzedsiębiorstwa. Małe firmy stanowią ponad 99% z 88 milionów przedsiębiorstw w Unii i 17 milionów firm w Stanach Zjednoczonych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Kryteria definiowania MMŚP
Przedsiębiorstwo – zatrudnienie- przychody – strona bilansowa Duże > >50 mln euro >43 mln euro Średnie < < 50 mln euro < 43 mln euro Małe < < 10 mln euro < 10 mln euro mikro < <2 mln euro < 2 mln euro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Niezależne przedsiębiorstwa
nie uważa się za mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają: 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji; prawa do 25% i więcej udziału w zysku; 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniu spółdzielni. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Inne formy udziału partnerskie - w którym udziały innego przedsiębiorstwa nie przekraczają 50% związane - w którym ponad 50% udziałów lub równoważnej kontroli posiada inne przedsiębiorstwo. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Środowisko o bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniu na organizację

15 Główne cechy sektora MMŚP
zdolność do bardzo szybkiego reagowania na potrzeby rynku, otwartość na postęp techniczny i organizacyjny, potencjalna zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy, niski koszt stanowiska pracy, łatwość dostosowania się do miejsca, czasu i zasobów, występowanie we wszystkich działach gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Struktura sektora MSP posiadają niewielki kapitał i zatrudniają niewielką liczbę pracowników; mają mały udział w rynku, a często ich właścicielami jest osoba zarządzająca; są niezależne od innych podmiotów gospodarczych. najczęściej używane są kryteria ilościowe: przeciętna liczba zatrudnionych, średnia wielkość przychodu, wartość majątku trwałego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Dane statystyczne Raportu o stanie MMŚP z 2012-2013
Przedsiębiorstwa MSP generują 48,%%PKB, mikro – 29,7% W Polsce w 2012 roku działało ok.1,8 mln firm. 99,8% to małe i średnie firmy Polskie MSP działają głównie w usługach i handlu (76,6%), w budownictwie ( 13%) i przetwórstwie przemysłowym (10,3%) W Polsce w 2011 roku powstało wiele nowych firm – daje nam to 4 miejsce w UE po Francji, Włoszech i Niemczech   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Uwarunkowania wprowadzania innowacji w MMŚP
Wynikają z: sytuacji gospodarczej kraju Warunków prawnych – „zielone światło „ Warunków politycznych Kierunków rozwoju – działania strategiczne Sytuacji społeczno- demograficznej   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Innowacje Realizacja innowacji wymaga wielu czynności o charakterze:
Naukowym Technologicznym Organizacyjnym Finansowym Handlowym W odniesieniu do całości gospodarki innowacyjność to także zdolność i motywacja przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Innowacyjność gospodarki
Obszar działania przedsiębiorców (innowatorów) ale także osób, organów władzy rządowej i samorządowej (otoczenia biznesu) Synergiczne efekty współpracy i współdziałania w ramach sieci   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Wskaźniki poziomu innowacyjności
Trzy grupy (wg M.Weresy) Wskaźniki Narodowego Systemu Innowacji oraz zasoby zaangażowane w tworzenie nowej wiedzy Mierniki zdolności innowacyjnej w odniesieniu do grup i klastrów przemysłowych Mierniki jakości powiązań struktury innowacyjnej i środowiska ,w którym funkcjonują.   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Innowacja jako kategoria ekonomiczna
Każda innowacja powinna przynieść wymierne korzyści producentowi lub użytkownikowi przez : Efektywniejsze wykorzystanie zasobów Wzrost wartości zaspokajanych potrzeb Innowacyjność determinuje przedsiębiorczość i konkurencyjność Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Rodzaje innowacji Innowacje produktowe – dotyczą dóbr i usług oraz procesów, realizowanych w przedsiębiorstwie w zakresie charakterystyk technicznych , komponentów , materiałów , wbudowanego oprogramowania, łatwiejszej obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje procesowe – dotyczą sposobów wytwarzania produktów nowych lub lepszych sposobów produkcji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Rodzaje innowacji (cd)
Innowacja marketingowa – zastosowanie nowej metody marketingowej , obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, opakowaniu, pozycjonowaniu , promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, związanym z nową strategią przedsiębiorstwa Innowacja w sferze zarządzania obejmuje korzystniejsze sposoby organizowania i zarzadzania działalnością badawczą, produkcyjną i usługową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Innowacja społeczna Dotyczy skuteczniejszego zaspokajania potrzeb społecznych- działanie w niepraktykowany dotychczas sposób. Konstrukcja jest realizowana w oparciu o realia otoczenia społecznego, politycznego, kulturalnego i gospodarczego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Etapy innowacji Etap koncepcyjny – identyfikacja potrzeb, sformułowanie problemu Etap wdrażania – testowanie nowego rozwiązania, koncepcji, pomysłu w praktyce Etap oceny i zastosowania – adaptacja rozwiązań do konkretnych potrzeb   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Klastry Klastry to organizacje, do których należą jednocześnie współpracujący i konkurujący ze sobą – na danym obszarze lub w danym segmencie – przedsiębiorcy: producenci, dostawcy, a także różnego typu instytucje. W badanych w ubiegłym roku przez PARP 35 klastrach ponad 80 proc. to przedsiębiorcy (ponad 94 proc. to mikro-, małe i średnie firmy). Dwa lata temu stanowili 74 proc., co świadczy o rosnącym zainteresowaniu uczestnictwem w klastrach. W ciągu dwóch lat liczba członków klastrów wzrosła o ok. 41 proc. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Filary innowacyjnej kultury organizacyjnej wg M. Disselkampa
chęć wprowadzania innowacji, swoboda ich wprowadzania, zdolność do wprowadzania innowacji, podejmowanie działań. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Sposoby pozyskiwania innowacji na zewnątrz firmy wg Ch. Terwiescha i K
Sposoby pozyskiwania innowacji na zewnątrz firmy wg Ch. Terwiescha i K. T. Urlicha import innowacji odizolowanych geograficznie, poszukiwanie inspiracji w działalności dużych firm, identyfikacja kluczowych użytkowników, współpraca z niezależnymi wynalazcami, kooperacja z ośrodkami akademickimi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Bariery związane z wdrażaniem innowacji w MSP
MSP posiadają bardzo ograniczone zasoby (m.in. finansowe); muszą właściwie wykorzystywać swoje zasoby, ponieważ porażki mogą spowodować problemy z przetrwaniem firmy; charakteryzują się niskim poziomem profesjonalizmu w zarządzaniu innowacjami; nie są zorientowane strategicznie; często nie są w stanie opracować planu wdrożenia innowacji ze względu na nadmiar codziennych obowiązków przy ograniczonych zasobach ludzkich; nie posiadają kompetencji w zakresie innowacji w swoich strukturach; są zależne od pracy poszczególnych pracowników Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Wybrane programy UE wspierające innowacyjność
Horyzont zapewnia wsparcie europejskim innowacjom i projektom badawczym.Do priorytetów należą: Wsparcie badań potrzeb społecznych Europy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa żywności, energii COSME- ułatwienie procedur finansowych MŚP z instrumentów zwrotnych , poprawe dostępności rynków, ograniczenie różnic regulacyjnych i biznesowych miedzy Unią a jej partnerami handlowymi.W ramach priorytetu uruchomiony został podprogram Erasmus dla przedsiębiorców Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego (Health for Growth)wsparcie państw członkowskich w realizacji systemów opieki zdrowotnej i wspieranie innowacyjności w tym zakresie Zestawienie wszystkich programów i funduszy:   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 czynniki i uwarunkowania makroekonomiczne oraz mikroekonomiczne w zakresie innowacyjności
wielkość majątku jakim dysponuje przedsiębiorstwo, zdolność do wdrażania postępu technicznego i technologicznego, sprawność zarządzania posiadanymi zasobami, poziom wiedzy i kreatywność kadry, rzadkość i jakość oferowanych produktów i usług, ogólny poziom rentowności produkcji, system powiązań pomiędzy uczestnikami gry rynkowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 czynniki systemu finansowo-podatkowego
wysokość stawek podatkowych, poziom stawek amortyzacji środków trwałych, wielkość składek na ubezpieczenie społeczne, stopa oprocentowania kredytu refinansowego ogłaszana przez Narodowy Bank Polski, kurs złotego, formy wspierania finansowego rozwoju firm, dostęp do pomocy z UE w ramach programów UE, dostępność usług bankowych i ubezpieczeniowych, regulacje prawne w zakresie windykacji wierzytelności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Cele cząstkowe polityki samorządowej wobec MMŚP
Politykę władz samorządowych wobec MŚP wyznaczają trzy cele cząstkowe: Cel 1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości Cel 2. Poprawa konkurencyjności MSP  Cel 3. Stworzenie warunków do podjęcia działalności eksportowej  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Cel 1. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości
powołanie stowarzyszenia rozwoju gospodarczego (organizacja non - profit) lub włączenie do statutu istniejącego stowarzyszenia problematyki MŚP i rynku pracy, utworzenie agencji rozwoju lokalnego w formie spółki prawa handlowego, utworzenie w uzasadnionych przypadkach inkubatora przedsiębiorczości, uruchomienie centrum edukacyjno-informacyjnego, współdziałanie w realizacji programu nauczania przedsiębiorczości w ostatnich klasach gimnazjów i szkół średnich, pod hasłem poprzez zabawę do wiedzy tworzenie " papierowych" przedsiębiorstw, organizowanie konkursów z zakresu znajomości gospodarki wolnorynkowej, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Cel 1. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (cd)
organizowanie konkursów popularyzujących przedsiębiorczość wśród różnych grup społecznych, np. najsolidniejsza firma, przedsiębiorca roku i.t.p., stymulowanie rozwoju lokalnego rynku finansowego poprzez przyciąganie placówek różnych instytucji finansowych - banków, firm leasingowych oraz pozarządowych - funduszy pomocowych, przygotowanie terenów pod inwestycje, często niestety wymagających kosztownej infrastruktury, prognozowanie przyszłości lokalnego rynku pracy, podawanie informacji o zapotrzebowaniu na siłę roboczą, rozpowszechnianie informacji o rynku pracy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanie listy zawodów poszukiwanych przez pracodawców, promocja osiągnięć przy zastosowaniu różnych technik, tj. biuletyny, katalogi, tablice informacyjne, wzbudzanie przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Cel 2. Poprawa konkurencyjności MSP
wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania, wspomaganie nabywania patentów i wynalazków, tworzenie warunków do poprawy jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, propagowanie rozwiązań systemu ISO stworzenie banku informacji o możliwościach finansowania MSP, ułatwianie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MŚP z wykorzystaniem funduszy poręczeń kredytowych, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych , m.in. z KUP, ARiMR, wdrożenie elastycznego systemu w zakresie regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych i opłat, wspomaganie udziału przedsiębiorców w wystawach, targach i innych działaniach promocyjnych, prezentowanie dokonań w postaci strony WWW, w wielu przypadkach zastępującej kosztowny druk informatorów, materiałów reklamowych, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Cel 3. Tworzenie warunków do podjęcia działalności eksportowej
określenie aktualnych możliwości eksportowych lokalnych firm, przygotowanie szczegółowego informatora, upowszechnianie wiedzy o regulacjach obowiązujących na wspólnym rynku europejskim, poprzez lokalne szkolenia, udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Wybrane formy pomocy dla MMŚP
Bariery wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w MMŚP mają charakter finansowy, organizacyjny, intelektualny… Pomoc może przybierać różne formy. Niektóre z nich to: Anioły biznesu Centra Transferu Technologii Fundusze poręczeń kredytowych Fundusze Venture Capital Fundusze Seed Capital Inkubatory Przedsiębiorczości Inkubatory Technologiczne Lokalne/regionalne Fundusze Pożyczkowe Ośrodki Szkoleniowo – Doradcze Parki Technologiczne Preinkubatory Pośrednictwo kooperacyjne Program gotowości inwestycyjnej Rozwój pomysłów i inne   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020
ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (faza III). Wsparcie oferowane jest w formie grantów dla fazy I i II (poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może być to także 100%) oraz bezpłatnego mentoringu w fazie III. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020 Faza I – Studium wykonalności
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w fazie 1 otrzymają ryczałt w wysokości euro. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020 Faza II- Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza druga przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 1 a 3 mln euro. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 Instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020 Faza III – Komercjalizacja i coaching
Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Rodzaje innowacji we współczesnej cywilizacji
Wg C.Christensena: Innowacje przełomowe, inspirujące (empowering)przekształcanie dóbr drogich i złożonych w ogólnie dostępne (np.Ford T, radio tranzystorowe, telefon komórkowy, komputer osobisty).Ich liczba się zmniejsza Innowacje podtrzymujące (sustaining)poprawiają i ulepszają produkty istniejące, dostosowują do potrzeb grup np.osób starszych Wydajnościowe (efficiency)wytwarzanie produktów niższym kosztem ,np. automatyzacja   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 Rola przemysłów kreatywnych a MMŚP
Najbardziej potencjalnie kreatywny sektor gospodarki ,zajmujący się przetwarzaniem produktów i wytworów ludzkiej twórczości: muzyka sztuka , film, gry komputerowe, wzornictwo przemysłowe, reklama. Sektor opanowany przez małe przedsiębiorstwa tworzy wartość dodaną 2,5 – 3% PKB w UE,(w Polsce 2,5% PKB i 2,7% zatrudnionych. Ryzyko a kredyty bankowe?   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 Strategia skromnych (frugal, jugaad) innowacji
Skierowana do krajów rozwijających się, zyskuje popularność w rozwiniętych krajach. Wg Doyala i Gougha : dwie podstawowe ludzkie potrzeby: potrzeba zdrowia fizycznego i potrzeba autonomii tj zdolności do samodzielnego działania. Stąd rozwój dobrych i prostych urządzeń komórkowych( np. założenie firm telekomunikacyjnych, że średnio klient przyniesie 50 $ przychodu rocznie), komputerów , lodówek czy mikrokredytów M.Yunusa   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Produkcja przyjacielskiej sieci (peer production)
Rozwój platform drugiej gospodarki – przełomowa działalność innowacyjna o charakterze globalnym .Pierwszy efekt – r. ,student politechniki helsińskiej Linus Tornwalds opracował system operacyjny GNU/Linux, bezpłatnego oprogramowania dla systemów komputerowych. Realizacja przedsięwzięć biznesowych jako akcja o dowolnym zasięgu   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 Strategia innowacji przyrostowych
Kraje wysoko rozwinięte – różnicowanie produktów przez dodawanie nowych funkcji „Efekt Czerwonej królowej”(W powieści Lewisa Carolla Królowa szachów mówiła do Alicji” aby utrzymać się w tym samym miejscu ,trzeba biec co sił”,1973 r- koncepcjaL.V.Valen) Koncepcja względności wszelkiego postępu. Relacje do funkcji podstawowej   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

49 Bariery innowacyjności i kreatywności
Bariery zewnętrzne: System edukacyjny, Wzory wychowawcze Niski poziom kapitału społecznego Niski poziom wzajemnego zaufania jednostek Bariery wewnętrzne: Wrodzona nieśmiałość Brak otwartości na otoczenie Niska samoocena Brak wiary w skuteczność swoich sąsów i działań Konformizm   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

50 Bariery wewnątrzorganizacyjne
Strategia nakierowana na prostą reprodukcję zasobów ,dominująca w firmach, Poczucie niepewności jako rezultat kryzysowych tendencji w organizacji Stres w pracy i poczucie zagrożenia Funkcjonowanie pod presja bieżących spraw i problemów Brak ciągłości zarzadzania Zmiany personalne a negacja zachowań poprzedników Brak zachęt do kreatywności   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

51 Wewnętrzne bariery motywacyjne
Systemy motywacyjne nakierowane na realizacje bieżącej działalności S. m. nagradzające działania rutynowe S. m. nastawione na karanie za błędy S. m. nastawione na perfekcjonizm S. m. nastawione na chwilę obecną S. m. nastawione na konformizm Traktowanie innowatorów jako destruktorów porządku organizacyjnego Zła komunikacja wewnętrzna ,brak sprzężeń zwrotnych   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

52 Wspieranie potencjału proinnowacyjnego
Promowanie pozytywnych konotacji pojęcia innowacyjności Poszukiwania i likwidacja barier w instytucji Modyfikowanie działań i wprowadzanie zmian w zakresie : motywacji, komunikacji, zarzadzania i procedur rekrutacyjnych Szkolenia Dłuższa perspektywa czasowa Podział ról w procesie innowacji Podział procesu innowacyjnego na fazę projektowa i realizacyjna Warto wspierać nie tylko innowacyjność bezwzględna ale także imitacyjną   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

53 Koncepcja Paula Romera
Koniec innowacji? Koncepcja Paula Romera Znaczenie rozwoju wiedzy w gospodarce , kapitału społecznego ,kapitału ludzkiego. Problem jednak w wyczerpywaniu zasobów naturalnych i otoczeniu działalności innowacyjnej   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

54 Literatura przedmiotu
K.B.Matusiak (red.) Innowacje i transfer technologii.Słownik pojęc, PARP,Warszawa 2011 Oferta instytucji otoczenia biznesu w województwie pomorskim,wyd.Innopomorze,Samorząd województwa pomorskiego,Gdańsk 2014 S.Pangsy – Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju,wyd.UG,Gdańsk 2007 S.Szultka (red.)Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości pod kątem branż o największym potencjale rozwoju, Innopomorze,Samorząd województwa pomorskiego, Gdańsk,2014 J.W.Tkaczyński, R.Willa, M.Świstak,Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Wyd.C.H.Beck , Warszawa 2009 M.A.Weresa,Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH,Warszawa 2002 P.Zadura – Lichota,A.Tarnawa (red.),Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach , PARP,warszawa 2014   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

55 Dziękuję za uwagę.   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google