Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Konkurencyjność i innowacyjność – szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanej w ramach projektu pt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Konkurencyjność i innowacyjność – szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanej w ramach projektu pt."— Zapis prezentacji:

1 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Konkurencyjność i innowacyjność – szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanej w ramach projektu pt. Skuteczni w działaniu - innowacyjni w zmianach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Ekonomiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Opracowanie: Małgorzata Leszczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Pojęcie innowacji Innowacja występuje, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek lub nowy bądź ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji przy czym produkt lub proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je podmiotu. Innowacja techniczna (wg Oslo Manual) to obiektywne udoskonalenie właściwości produktu, procesu bądź systemu dostaw w stosunku do aktualnie istniejącego. Zmiany wyłącznie estetyczne nie są innowacją Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Innowacyjność wg J.Schumpetera Innowacyjność to: Wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub udoskonalenie ich Wprowadzanie nowej/ udoskonalonej metody produkcji Otwarcie nowego rynku Zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów Zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów Wprowadzenie nowej organizacji produkcji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Innowacyjność wg Schumpetera (cd) Innowacyjność – tworzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych, obejmujących transformacje nowych idei lub nowy produkt. Innowatorzy – przedsiębiorcy, wprowadzający praktyki.Powodują zwiększenie konkurencyjności swojej, regionów oraz całej gospodarki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Strategia Lizbońska a wskaźniki innowacyjności Innovation Union Scoreboard (Europejska Karta Wyników – 2010: Podzielone na 5 grup: – Trzy pierwsze to wskaźniki wkładu (Input Indicators) – Pozostałe wskaźniki produktu (Output Indicators) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Wskaźniki IUS i źródła danych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Wskaźniki IUS i źródła danych (cd) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Definicja MMŚP Definicja MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) obowiązuje na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r. Od 1 stycznia 2005 do tej grupy zostały zaliczone również mikroprzedsiębiorstwa. Małe firmy stanowią ponad 99% z 88 milionów przedsiębiorstw w Unii i 17 milionów firm w Stanach Zjednoczonych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Kryteria definiowania MMŚP Przedsiębiorstwo – zatrudnienie- przychody – strona bilansowa Duże >250 >50 mln euro >43 mln euro Średnie <250 < 50 mln euro < 43 mln euro Małe <50 < 10 mln euro < 10 mln euro mikro < 10 <2 mln euro < 2 mln euro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Niezależne przedsiębiorstwa nie uważa się za mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają: 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji; prawa do 25% i więcej udziału w zysku; 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniu spółdzielni. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Inne formy udziału partnerskie - w którym udziały innego przedsiębiorstwa nie przekraczają 50% związane - w którym ponad 50% udziałów lub równoważnej kontroli posiada inne przedsiębiorstwo. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Środowisko o bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniu na organizację

15 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Główne cechy sektora MMŚP zdolność do bardzo szybkiego reagowania na potrzeby rynku, otwartość na postęp techniczny i organizacyjny, potencjalna zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy, niski koszt stanowiska pracy, łatwość dostosowania się do miejsca, czasu i zasobów, występowanie we wszystkich działach gospodarki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Struktura sektora MSP posiadają niewielki kapitał i zatrudniają niewielką liczbę pracowników; mają mały udział w rynku, a często ich właścicielami jest osoba zarządzająca; są niezależne od innych podmiotów gospodarczych. najczęściej używane są kryteria ilościowe: przeciętna liczba zatrudnionych, średnia wielkość przychodu, wartość majątku trwałego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Dane statystyczne Raportu o stanie MMŚP z 2012-2013 Przedsiębiorstwa MSP generują 48,%PKB, mikro – 29,7% W Polsce w 2012 roku działało ok.1,8 mln firm. 99,8% to małe i średnie firmy Polskie MSP działają głównie w usługach i handlu (76,6%), w budownictwie ( 13%) i przetwórstwie przemysłowym (10,3%) W Polsce w 2011 roku powstało wiele nowych firm – daje nam to 4 miejsce w UE po Francji, Włoszech i Niemczech Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Uwarunkowania wprowadzania innowacji w MMŚP Wynikają z: sytuacji gospodarczej kraju Warunków prawnych – „zielone światło „ Warunków politycznych Kierunków rozwoju – działania strategiczne Sytuacji społeczno- demograficznej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Innowacje Realizacja innowacji wymaga wielu czynności o charakterze: Naukowym Technologicznym Organizacyjnym Finansowym Handlowym W odniesieniu do całości gospodarki innowacyjność to także zdolność i motywacja przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Innowacyjność gospodarki Obszar działania przedsiębiorców (innowatorów) ale także osób, organów władzy rządowej i samorządowej (otoczenia biznesu) Synergiczne efekty współpracy i współdziałania w ramach sieci Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Wskaźniki poziomu innowacyjności Trzy grupy (wg M.Weresy) Wskaźniki Narodowego Systemu Innowacji oraz zasoby zaangażowane w tworzenie nowej wiedzy Mierniki zdolności innowacyjnej w odniesieniu do grup i klastrów przemysłowych Mierniki jakości powiązań struktury innowacyjnej i środowiska,w którym funkcjonują. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Innowacja jako kategoria ekonomiczna Każda innowacja powinna przynieść wymierne korzyści producentowi lub użytkownikowi przez : Efektywniejsze wykorzystanie zasobów Wzrost wartości zaspokajanych potrzeb Innowacyjność determinuje przedsiębiorczość i konkurencyjność Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Rodzaje innowacji Innowacje produktowe – dotyczą dóbr i usług oraz procesów, realizowanych w przedsiębiorstwie w zakresie charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwiejszej obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje procesowe – dotyczą sposobów wytwarzania produktów nowych lub lepszych sposobów produkcji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Rodzaje innowacji (cd) Innowacja marketingowa – zastosowanie nowej metody marketingowej, obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, związanym z nową strategią przedsiębiorstwa Innowacja w sferze zarządzania obejmuje korzystniejsze sposoby organizowania i zarzadzania działalnością badawczą, produkcyjną i usługową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Innowacja społeczna Dotyczy skuteczniejszego zaspokajania potrzeb społecznych- działanie w niepraktykowany dotychczas sposób. Konstrukcja jest realizowana w oparciu o realia otoczenia społecznego, politycznego, kulturalnego i gospodarczego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Etapy innowacji Etap koncepcyjny – identyfikacja potrzeb, sformułowanie problemu Etap wdrażania – testowanie nowego rozwiązania, koncepcji, pomysłu w praktyce Etap oceny i zastosowania – adaptacja rozwiązań do konkretnych potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Klastry Klastry to organizacje, do których należą jednocześnie współpracujący i konkurujący ze sobą – na danym obszarze lub w danym segmencie – przedsiębiorcy: producenci, dostawcy, a także różnego typu instytucje. W badanych w ubiegłym roku przez PARP 35 klastrach ponad 80 proc. to przedsiębiorcy (ponad 94 proc. to mikro-, małe i średnie firmy). Dwa lata temu stanowili 74 proc., co świadczy o rosnącym zainteresowaniu uczestnictwem w klastrach. W ciągu dwóch lat liczba członków klastrów wzrosła o ok. 41 proc. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Filary innowacyjnej kultury organizacyjnej wg M. Disselkampa chęć wprowadzania innowacji, swoboda ich wprowadzania, zdolność do wprowadzania innowacji, podejmowanie działań. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Sposoby pozyskiwania innowacji na zewnątrz firmy wg Ch. Terwiescha i K. T. Urlicha import innowacji odizolowanych geograficznie, poszukiwanie inspiracji w działalności dużych firm, identyfikacja kluczowych użytkowników, współpraca z niezależnymi wynalazcami, kooperacja z ośrodkami akademickimi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Bariery związane z wdrażaniem innowacji w MSP MSP posiadają bardzo ograniczone zasoby (m.in. finansowe); muszą właściwie wykorzystywać swoje zasoby, ponieważ porażki mogą spowodować problemy z przetrwaniem firmy; charakteryzują się niskim poziomem profesjonalizmu w zarządzaniu innowacjami; nie są zorientowane strategicznie; często nie są w stanie opracować planu wdrożenia innowacji ze względu na nadmiar codziennych obowiązków przy ograniczonych zasobach ludzkich; nie posiadają kompetencji w zakresie innowacji w swoich strukturach; są zależne od pracy poszczególnych pracowników Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Wybrane programy UE wspierające innowacyjność Horyzont 2020- zapewnia wsparcie europejskim innowacjom i projektom badawczym.Do priorytetów należą: Wsparcie badań potrzeb społecznych Europy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa żywności, energii COSME- ułatwienie procedur finansowych MŚP z instrumentów zwrotnych, poprawe dostępności rynków, ograniczenie różnic regulacyjnych i biznesowych miedzy Unią a jej partnerami handlowymi.W ramach priorytetu uruchomiony został podprogram Erasmus dla przedsiębiorców Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego (Health for Growth)wsparcie państw członkowskich w realizacji systemów opieki zdrowotnej i wspieranie innowacyjności w tym zakresie Zestawienie wszystkich programów i funduszy: http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index-en.cfm Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA czynniki i uwarunkowania makroekonomiczne oraz mikroekonomiczne w zakresie innowacyjności wielkość majątku jakim dysponuje przedsiębiorstwo, zdolność do wdrażania postępu technicznego i technologicznego, sprawność zarządzania posiadanymi zasobami, poziom wiedzy i kreatywność kadry, rzadkość i jakość oferowanych produktów i usług, ogólny poziom rentowności produkcji, system powiązań pomiędzy uczestnikami gry rynkowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA czynniki systemu finansowo-podatkowego wysokość stawek podatkowych, poziom stawek amortyzacji środków trwałych, wielkość składek na ubezpieczenie społeczne, stopa oprocentowania kredytu refinansowego ogłaszana przez Narodowy Bank Polski, kurs złotego, formy wspierania finansowego rozwoju firm, dostęp do pomocy z UE w ramach programów UE, dostępność usług bankowych i ubezpieczeniowych, regulacje prawne w zakresie windykacji wierzytelności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Cele cząstkowe polityki samorządowej wobec MMŚP Politykę władz samorządowych wobec MŚP wyznaczają trzy cele cząstkowe: Cel 1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości Cel 2. Poprawa konkurencyjności MSP Cel 3. Stworzenie warunków do podjęcia działalności eksportowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Cel 1. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości powołanie stowarzyszenia rozwoju gospodarczego (organizacja non - profit) lub włączenie do statutu istniejącego stowarzyszenia problematyki MŚP i rynku pracy, utworzenie agencji rozwoju lokalnego w formie spółki prawa handlowego, utworzenie w uzasadnionych przypadkach inkubatora przedsiębiorczości, uruchomienie centrum edukacyjno-informacyjnego, współdziałanie w realizacji programu nauczania przedsiębiorczości w ostatnich klasach gimnazjów i szkół średnich, pod hasłem poprzez zabawę do wiedzy tworzenie " papierowych" przedsiębiorstw, organizowanie konkursów z zakresu znajomości gospodarki wolnorynkowej, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Cel 1. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (cd) organizowanie konkursów popularyzujących przedsiębiorczość wśród różnych grup społecznych, np. najsolidniejsza firma, przedsiębiorca roku i.t.p., stymulowanie rozwoju lokalnego rynku finansowego poprzez przyciąganie placówek różnych instytucji finansowych - banków, firm leasingowych oraz pozarządowych - funduszy pomocowych, przygotowanie terenów pod inwestycje, często niestety wymagających kosztownej infrastruktury, prognozowanie przyszłości lokalnego rynku pracy, podawanie informacji o zapotrzebowaniu na siłę roboczą, rozpowszechnianie informacji o rynku pracy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanie listy zawodów poszukiwanych przez pracodawców, promocja osiągnięć przy zastosowaniu różnych technik, tj. biuletyny, katalogi, tablice informacyjne, wzbudzanie przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Cel 2. Poprawa konkurencyjności MSP wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania, wspomaganie nabywania patentów i wynalazków, tworzenie warunków do poprawy jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, propagowanie rozwiązań systemu ISO stworzenie banku informacji o możliwościach finansowania MSP, ułatwianie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania MŚP z wykorzystaniem funduszy poręczeń kredytowych, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych, m.in. z KUP, ARiMR, wdrożenie elastycznego systemu w zakresie regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych i opłat, wspomaganie udziału przedsiębiorców w wystawach, targach i innych działaniach promocyjnych, prezentowanie dokonań w postaci strony WWW, w wielu przypadkach zastępującej kosztowny druk informatorów, materiałów reklamowych, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Cel 3. Tworzenie warunków do podjęcia działalności eksportowej określenie aktualnych możliwości eksportowych lokalnych firm, przygotowanie szczegółowego informatora, upowszechnianie wiedzy o regulacjach obowiązujących na wspólnym rynku europejskim, poprzez lokalne szkolenia, udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Wybrane formy pomocy dla MMŚP Bariery wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w MMŚP mają charakter finansowy, organizacyjny, intelektualny… Pomoc może przybierać różne formy. Niektóre z nich to: Anioły biznesu Centra Transferu Technologii Fundusze poręczeń kredytowych Fundusze Venture Capital Fundusze Seed Capital Inkubatory Przedsiębiorczości Inkubatory Technologiczne Lokalne/regionalne Fundusze Pożyczkowe Ośrodki Szkoleniowo – Doradcze Parki Technologiczne Preinkubatory Pośrednictwo kooperacyjne Program gotowości inwestycyjnej Rozwój pomysłów i inne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020 ma umożliwić skuteczną komercjalizację tego rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (faza III). Wsparcie oferowane jest w formie grantów dla fazy I i II (poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może być to także 100%) oraz bezpłatnego mentoringu w fazie III. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020 Faza I – Studium wykonalności Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w fazie 1 otrzymają ryczałt w wysokości 50000 euro. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020 Faza II- Realizacja Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza druga przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 1 a 3 mln euro. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020 Faza III – Komercjalizacja i coaching Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Rodzaje innowacji we współczesnej cywilizacji Wg C.Christensena: Innowacje przełomowe, inspirujące (empowering)przekształcanie dóbr drogich i złożonych w ogólnie dostępne (np.Ford T, radio tranzystorowe, telefon komórkowy, komputer osobisty).Ich liczba się zmniejsza Innowacje podtrzymujące (sustaining)poprawiają i ulepszają produkty istniejące, dostosowują do potrzeb grup np.osób starszych Wydajnościowe (efficiency)wytwarzanie produktów niższym kosztem,np. automatyzacja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Rola przemysłów kreatywnych a MMŚP Najbardziej potencjalnie kreatywny sektor gospodarki,zajmujący się przetwarzaniem produktów i wytworów ludzkiej twórczości: muzyka sztuka, film, gry komputerowe, wzornictwo przemysłowe, reklama. Sektor opanowany przez małe przedsiębiorstwa tworzy wartość dodaną 2,5 – 3% PKB w UE,(w Polsce 2,5% PKB i 2,7% zatrudnionych. Ryzyko a kredyty bankowe? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Strategia skromnych (frugal, jugaad) innowacji Skierowana do krajów rozwijających się, zyskuje popularność w rozwiniętych krajach. Wg Doyala i Gougha : dwie podstawowe ludzkie potrzeby: potrzeba zdrowia fizycznego i potrzeba autonomii tj zdolności do samodzielnego działania. Stąd rozwój dobrych i prostych urządzeń komórkowych( np. założenie firm telekomunikacyjnych, że średnio klient przyniesie 50 $ przychodu rocznie), komputerów, lodówek czy mikrokredytów M.Yunusa Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Produkcja przyjacielskiej sieci (peer production) Rozwój platform drugiej gospodarki – przełomowa działalność innowacyjna o charakterze globalnym.Pierwszy efekt – 1991 r.,student politechniki helsińskiej Linus Tornwalds opracował system operacyjny GNU/Linux, bezpłatnego oprogramowania dla systemów komputerowych. Realizacja przedsięwzięć biznesowych jako akcja o dowolnym zasięgu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Strategia innowacji przyrostowych Kraje wysoko rozwinięte – różnicowanie produktów przez dodawanie nowych funkcji „Efekt Czerwonej królowej”(W powieści Lewisa Carolla Królowa szachów mówiła do Alicji” aby utrzymać się w tym samym miejscu,trzeba biec co sił”,1973 r- koncepcjaL.V.Valen) Koncepcja względności wszelkiego postępu. Relacje do funkcji podstawowej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

49 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Bariery innowacyjności i kreatywności Bariery zewnętrzne: System edukacyjny, Wzory wychowawcze Niski poziom kapitału społecznego Niski poziom wzajemnego zaufania jednostek Bariery wewnętrzne: Wrodzona nieśmiałość Brak otwartości na otoczenie Niska samoocena Brak wiary w skuteczność swoich sąsów i działań Konformizm Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

50 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Bariery wewnątrzorganizacyjne Strategia nakierowana na prostą reprodukcję zasobów,dominująca w firmach, Poczucie niepewności jako rezultat kryzysowych tendencji w organizacji Stres w pracy i poczucie zagrożenia Funkcjonowanie pod presja bieżących spraw i problemów Brak ciągłości zarzadzania Zmiany personalne a negacja zachowań poprzedników Brak zachęt do kreatywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

51 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Wewnętrzne bariery motywacyjne Systemy motywacyjne nakierowane na realizacje bieżącej działalności S. m. nagradzające działania rutynowe S. m. nastawione na karanie za błędy S. m. nastawione na perfekcjonizm S. m. nastawione na chwilę obecną S. m. nastawione na konformizm Traktowanie innowatorów jako destruktorów porządku organizacyjnego Zła komunikacja wewnętrzna,brak sprzężeń zwrotnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

52 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Wspieranie potencjału proinnowacyjnego Promowanie pozytywnych konotacji pojęcia innowacyjności Poszukiwania i likwidacja barier w instytucji Modyfikowanie działań i wprowadzanie zmian w zakresie : motywacji, komunikacji, zarzadzania i procedur rekrutacyjnych Szkolenia Dłuższa perspektywa czasowa Podział ról w procesie innowacji Podział procesu innowacyjnego na fazę projektowa i realizacyjna Warto wspierać nie tylko innowacyjność bezwzględna ale także imitacyjną Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

53 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Koniec innowacji? Koncepcja Paula Romera Znaczenie rozwoju wiedzy w gospodarce, kapitału społecznego,kapitału ludzkiego. Problem jednak w wyczerpywaniu zasobów naturalnych i otoczeniu działalności innowacyjnej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

54 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Literatura przedmiotu K.B.Matusiak (red.) Innowacje i transfer technologii.Słownik pojęc, PARP,Warszawa 2011 Oferta instytucji otoczenia biznesu w województwie pomorskim,wyd.Innopomorze,Samorząd województwa pomorskiego,Gdańsk 2014 S.Pangsy – Kania, Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju,wyd.UG,Gdańsk 2007 S.Szultka (red.)Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości pod kątem branż o największym potencjale rozwoju, Innopomorze,Samorząd województwa pomorskiego, Gdańsk,2014 J.W.Tkaczyński, R.Willa, M.Świstak,Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Wyd.C.H.Beck, Warszawa 2009 M.A.Weresa,Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH,Warszawa 2002 P.Zadura – Lichota,A.Tarnawa (red.),Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2012-2013, PARP,warszawa 2014 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

55 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Dziękuję za uwagę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Konkurencyjność i innowacyjność – szansą dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanej w ramach projektu pt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google