Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach 2008-2009 w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów - Niegoszowice mgr inż. Zygmunt Podgórski Kierownik Projektu Z-ca Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Zabierzów 1

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.1. Gospodarka wodno - ściekowa 2

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) wyniosła: 4 991 513,98 zł przy całkowitej wartości projektu: 14 095 941,94 zł 3

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Inwestor / Beneficjent Gmina Zabierzów, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 11 Okres realizacji projektu od 24.04.2008r do 31.12.2009r Dzień 31.12.2009 roku, to termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 4

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Miejsce realizacji projektu Dziewięć miejscowości (sołectw) na terenie Gminy Zabierzów: Balice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinia, Rudawa, Pisary, Nielepice, Młynka i Brzezinka 5

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 6

7 Tło i uzasadnienie realizacji projektu Gmina Zabierzów: jedna z największych gmin w Małopolsce – powierzchnia 9 959ha gmina wiejska powiatu krakowskiego graniczy z m. Krakowem oraz gminami: Liszki, Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia i Wielka Wieś w skład gminy wchodzą 23 sołectwa liczba mieszkańców – 22 300 osób (wg stanu na 31.12.2008r) gęstość zaludnienia – 223,9 osób na km 2 i jest prawie dwa razy większa od gęstości zaludnienia dla Polski 7

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Tło i uzasadnienie realizacji projektu potrzeba likwidacji zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami lokalizacja obszaru realizacji projektu w zlewni rzek Rudawy i Sanki w strefie ujęcia wody pitnej dla m. Krakowa ujęcie powierzchniowe na rz. Rudawie dostarcza wodę dla ok. 200 tys. osób (drugie co do wielkości, po ujęciu na rz. Rabie) III klasa jakości wód podziemnych na obszarze objętym projektem (WIOS – Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 r.) 8

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Tło i uzasadnienie realizacji projektu niedostosowana sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci wodociągowej - 96,8% stopień zwodociągowania przy 71,51% stopniu skanalizowania gminy w 2007 roku marginalizacja społeczna i ekonomiczna obszarów wiejskich – bariera rozwojowa mniejsza atrakcyjność inwestycyjna i niewystarczające warunki do wzrostu zatrudnienia (na obszarze realizacji projektu prowadzi działalność ok. 300 podmiotów gospodarczych z 1900 zarejestrowanych na terenie gminy ) 9

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Cele projektu Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona drugiego co do wielkości ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na rzece Rudawie, a także ujęcia wody na rzece Sanka Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia Wybudowanie na terenie aglomeracji Zabierzów - Niegoszowice i Zabierzów - Balice sieci kanalizacji sanitarnej Zwiększenie stopnia skanalizowania Gminy Zabierzów 10

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Cele projektu Zwiększenie stopnia wyposażenia w kanalizację sanitarną gospodarstw domowych na terenie Gminy Zabierzów - likwidacja zbiorników na ścieki fekalne (szamb) Poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Zabierzów Wyposażenie terenów wiejskich w infrastrukturę w zakresie ochrony środowiska (sieć kanalizacyjną) Zwiększenie stopnia skanalizowania gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych na terenie objętym projektem Stworzenie warunków do działalności gospodarczej i wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości 11

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Budżet projektu w latach 2008-2009 14 095 941,94 zł - całkowita wartość projektu w tym koszty kwalifikowalne - 10 564 050,76 zł 4 991 513,98 zł – dotacja MRPO 35,41% całkowitej wartości projektu 47,25% kosztów kwalifikowalnych 12

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Źródła finansowania projektu 13

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Struktura wkładu własnego Gminy Zabierzów 14

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Kwalifikowalność wydatków 15

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Struktura budżetu projektu w latach 2008-2009 Uwaga: * - Kwota refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu z MRPO – kwota dotacji ** - Środki prywatne – szacowany wkład właścicieli posesji (koszty wykonania przyłączy kanalizacyjnych do budynków w latach 2009-2010) 16 RokDługość sieci [km] Wartość projektu [tys. zł] Środki budżetowe [tys. zł] Pożyczki WFOŚ [tys. zł] Dotacja MRPO [tys. zł]* Środki prywatne [tys. zł] 200822,96 1721 0402 4052 178*549** 200930,27 9241 3233 1282 814*659** Ogółem53,114 0962 3635 5334 992*1 208**

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Struktura płatności projektu w latach 2008-2010 Uwaga: * - Kwota refundacji kosztów kwalifikowalnych projektu z MRPO – kwota dotacji ** - Środki prywatne – szacowany wkład właścicieli posesji (koszty wykonania przyłączy kanalizacyjnych do budynków w latach 2009-2010) 17 RokDługość sieci [km] Wartość projektu [tys. zł] Środki budżetowe [tys. zł] Pożyczki WFOŚ [tys. zł] Dotacja MRPO [tys. zł]* Środki GFOŚ [tys. zł] Środki prywatne [tys. zł]** 200822,96 1721 8732 4050,01 8940,0 200930,27 924383 1282 178*1 385549** 20100,0 2 814*0,0659** Ogółem53,114 0961 9115 5334 992*3 2791 208**

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Aglomeracja Zabierzów – Niegoszowice (Rudawa, Brzezinka, Pisary, Nielepice i Młynka) 1.Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2008r. (Etap-IX) 2.Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2009r. (Etap-XI) Aglomeracja Zabierzów – Balice (Balice, Szczyglice, Burów, Aleksandrowice, Kleszczów i Brzoskwinia) 3.Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice w 2008r. (Etap-XIII) 4.Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice w 2009r. (Etap-XIV) 18

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice w 2008 r (Etap-XIII) Miejscowości: Balice-przysiółek Na Jazie i przy ulicach: St. Kmity, Akacjowej, Słonecznej, Jurajskiej oraz Burów część 3, Kleszczów część 2, Brzoskwinia część 2 i Aleksandrowice część 3 w 2008 r. –kolektor bet. wipro Ø 300mmL= 224,0 mb; –kolektor PCV Ø 200mmL= 5 426,5 mb –kolektor PCV Ø 160mmL= 3 273,0 mb; –kolektor ciśn. PE Ø 160mmL= 1 301,0 mb; –kolektor ciśn. PE Ø 90mmL= 907,5 mb; –kolektor ciśn. PE Ø 63mmL= 781,0 mb; –przepompownie ścieków lokalnekpl=5 –przepompownie ścieków przydomowe kpl=1 –obudowa przepompowni ścieków P-5 kpl=1 Razem 2008r L= 11 913,0 mb + 6 szt. przepompowni ścieków 19

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2008r (Etap-IX) Miejscowości: Rudawa, Pisary, Brzezinka, Młynka –kolektor PCV i PE Ø 315mm L= 850,0 mb; –kolektor PCV Ø 250mm L= 658,0 mb; –kolektor PCV Ø 200mm L= 6 922,0 mb; –kolektor PCV Ø 160mm L= 2 372,5 mb; –kolektor ciśn. PE Ø 40mmL= 163,5 mb; –przepompownie ścieków przydomowe kpl= 5 Razem 2008r L= 10 966,0 mb + 5 szt. przepompowni ścieków 20

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Balice w 2009r (Etap-XIV) Miejscowość: Brzoskwinia –kolektor PCV Ø 315mm L= 63,0 mb; –kolektor PCV Ø 200mmL=11 165,5 mb; –kolektor PE Ø 200mm L= 880,0 mb; –kolektor PCV Ø 160mm L= 3 432,5 mb –kolektor ciśn. PE Ø 63mmL= 240,0 mb; –wyposażenie przepompowni ścieków P-5 kpl= 1 –przepompownie ścieków lokalnekpl= 5 Razem 2009 r L = 15 781,0mb + 6 szt. przepompowni ścieków 21

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Rudawa w 2009r (Etap-XI) Miejscowości: Nielepice i Młynka –kolektor PE Ø 200mm L= 1 094,5 mb –kolektor PCV Ø 200mm L= 8 499,0 mb; –kolektor PCV Ø 160mm L= 4 066,0 mb; –kolektor ciśn. PE Ø 90mmL= 577,0 mb; –kolektor ciśn. PE Ø 63mmL= 154,0 mb; –przepompownia ścieków lokalnekpl= 2 –przepompownie ścieków przydomowe kpl= 2 Razem 2009 r L= 14 390,5mb + 4 szt. przepompowni ścieków 22

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprzęt ciężki do robót ziemnych 23

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Praca sprzętu w terenie 24

25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Montaż rurociągów kanalizacji sanitarnej 25

26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Roboty montażowe przy budowie kolektorów i studzienek 26

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zagęszczanie wykopów w drogach 27

28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Przepompownia ścieków 28

29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oczyszczalnia ścieków realizacja inwestycji pozwala na odprowadzanie i oczyszczanie nieczystości sanitarnych z terenu objętego projektem w nowoczesnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków w Niegoszowicach i Balicach każda o wydajności 800m3/d, oddanych do użytku w 2006r 29

30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Materiały i urządzenia W trakcie projektowania i realizacji sieci kanalizacyjnej stosowane były następujące materiały i urządzenia: rurociągi grawitacyjne z tworzyw sztucznych PCV i PE średnicy 160-315mm rurociągi ciśnieniowe z tworzyw sztucznych PE średnicy 40-160mm studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych średnicy 1000-1200mm studzienki z tworzyw sztucznych PCV średnicy 315-425mm przepompownie ścieków z polimerobetonu średnicy 1000-1500mm przepompownie żelbetowe średnicy 1800-2500mm pompy typu KSB, Flygta, ABS o najwyższych parametrach. 30

31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wykonawcy robót kanalizacyjnych wybrani w przetargach nieograniczonych ELTOR-WOD Spółka z o.o. 30-720 Kraków, ul. Saska 25 tel. 0-12 656-44-76 Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe WĄS-BUD Józef Wąsowicz 32-420 Gdów 711 tel. 0-12 423-54-30 lub 656-57-33 31

32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rezultaty realizacji projektu 53 051 mb – długość sieci kanalizacji sanitarnej 21 szt. – liczba wybudowanych przepompowni ścieków 660 szt. - liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci 2640 - liczba osób podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 144 500 m³ - ilość ścieków odprowadzanych i oczyszczanych w okresie 1 roku z terenu objętego projektem 32

33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne Tablica informacyjna – 10 sztuk Tablica pamiątkowa – 21 sztuk Plakat Broszura informacyjna Ogłoszenie prasowe Serwis informacyjny www.zabierzow.gmina.pl Materiały konferencyjne 33

34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Tablica informacyjna 34

35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Tablica informacyjna 35

36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 www.zabierzow.gmina.pl 36

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Plakat 37

38 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Reklama prasowa 38

39 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Trwałość projektu zapewnia Zespół Projektowy d/s realizacji projektu w okresie realizacji projektu w latach 2008-2009 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. po realizacji projektu w latach 2010-2020 39

40 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zespół Projektowy Projekt realizowany jest przez Zespół Projektowy, złożony z pracowników Urzędu Gminy Zabierzów, powołany Zarządzeniem Nr 110A/W/09 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 3 sierpnia 2009r. Zespół projektowy ma charakter interdyscyplinarny, a jego członkowie posiadają szerokie doświadczenie w realizacji różnych przedsięwzięć samorządowych w zakresie infrastruktury komunalnej i pozyskiwania środków zewnętrznych. 40

41 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Struktura Zespołu Projektowego Kierownik Projektu – inspektor nadzoru Koordynator Zespołu d/s funduszy europejskich Członek Zespołu d/s promocji Członek Zespołu d/s inwestycji - inspektor nadzoru Członek Zespołu d/s finansów i rozliczeń Członek Zespołu d/s zamówień publicznych Członek Zespołu d/s obsługi prawnej 41

42 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Zadania Zespołu Projektowego Prawidłowa i terminowa realizacja projektu, zgodna z warunkami Umowy o dofinansowanie zadania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i wymogami Instytucji Zarządzającej dla projektów współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej w tym: realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym rozliczanie projektu sprawozdawczość monitoring promocja źródeł finansowania projektu 42

43 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Składniki majątkowe powstałe w wyniku realizacji projektu staną się własnością Gminy Zabierzów Majątek zostanie przekazany do eksploatacji Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zabierzowie, w którym Gmina Zabierzów ma 100% udziałów na podstawie umowy cywilnoprawnej Finansowy, organizacyjny i techniczny potencjał Przedsiębiorstwa, Usług Komunalnych (PUK), jak również wieloletnie doświadczenie i specjalizacja w prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej jest gwarantem trwałości przedmiotowego projektu 43

44 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Monitoring projektu Trwałości projektu służyć będzie również monitoring i pomiar wskaźników produktu i rezultatu Beneficjent zobowiązany jest do monitorowania i sprawozdawczości z utrzymania osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu przez okres 5-ciu (pięciu) lat po zakończeniu realizacji projektu 44

45 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wskaźniki realizacji projektu Wskaźnik produktu Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 45 Jednostka miary Rok 2007200820092010 km022,953,1

46 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Wskaźniki realizacji projektu Wskaźnik rezultatu Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 46 Jednostka miary Rok 20082009201020112012 osoba012402640

47 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Przechowywanie dokumentacji Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji projektowej do 2020 r. 47

48 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Skład Zespołu Projektowego Zygmunt Podgórski - Kierownik Projektu – inspektor nadzoru Małgorzata Tomczyk - Koordynator Zespołu d/s funduszy europejskich Renata Matysik - Członek Zespołu d/s promocji Zdzisław Mróz - Członek Zespołu d/s inwestycji - inspektor nadzoru Magdalena Tarkowska-Cichecka - Członek Zespołu d/s finansów i rozliczeń Agnieszka Sapun - Członek Zespołu d/s zamówień publicznych Mikołaj Miścicki - Członek Zespołu d/s obsługi prawnej 48

49 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 W prezentacji wykorzystano mapy Firmy 49

50 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zygmunt Podgórski Kierownik Projektu tel. 0-12 283-07-06 e-mail: z.podgorski@zabierzow.org.pl 50


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozbudowa sieci kanalizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google