Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu."— Zapis prezentacji:

1 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Warszawa, 15 listopada 2011

2 EUROPA 2020 – NOWA STRATEGIA DLA UE Europa2020jest nową strategią gospodarczą UE zastępującą Strategię Lizbońską. Nowe wyzwania takie, jak światowy kryzys finansowy, zmusiły Europę do redefinicji zarówno celów, jaki instrumentów wspierających rozwój gospodarczy. Strategia Europa 2020 ogniskuje się wokół trzech, powiązanych ze sobą, priorytetów:

3 3 INICJATYWY FLAGOWE STRATEGII Inteligentny rozwój Zrównoważony rozwój Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Innowacyjność « Innowacyjna Unia» Klimat, energia i transport « Europa efektywnie korzystająca z zasobów » Zatrudnienie i kwalifikacje « Program na rzecz nowych miejsc pracy i kwalifikacji » Edukacja « Młodzież w drodze » Konkurencyjność « Polityka przemysłowa w erze globalizacji» Walka z ubóstwem « Europejski program walki z ubóstwem » Społeczeństwo informacyjne « Cyfrowa agenda dla Europy»

4 4 CELE STRATEGICZNE UE Stopa zatrudnienia na poziomie 75% populacji w wieku 20-64 lata 3% PKB UE przeznaczane na inwestycje w sferze B+R 20/20/20 – cel w obszarze: –redukcji emisji gazów o 20% (30% jeżeli będą do tego odpowiednie warunkI) –zapewnienia pochodzenia 20% energii zużywanej w UE ze źródeł odnawialnych –zmniejszenie zużycia energii o 20% Edukacja - Zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie opuszczających system edukacji poniżej 10% oraz zwiększenie powyżej 40% odestka osób posiadających wykształcenie wyższe Zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln

5 CELE UE A CELE KRAJOWE

6 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 6 Europejski Fundusz Społeczny w świetle projektu rozporządzenia na lata 2014-2020

7 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 7 29 czerwca br. – publikacja Wieloletnich Ram Finansowych 6 października br. – publikacja pakietu rozporządzeń –Rozporządzenie ogólne dla EFRR, EFS i FS, a także EFRROW i EFMR –Rozporządzenia szczegółowe dla EFS, EFRR, FS, EWT, EUWT –Rozporządzenie dla EGF –Rozporządzenie dla nowego instrumentu PSCI (European Union Programme for Social Change and Innovation)

8 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 8 Cele polityki spójności 2014-2020 2 cele: rozwój/development (obecny 1 i 2) współpraca/cooperation (obecny cel 3) kwalifikowalność geograficzna: mniej rozwinięte poniżej 75% PKB, przejściowe 75-90% PKB, bardziej rozwinięte powyżej 90% PKB; Fundusz Spójności – 90% DNB na poziomie PC

9 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 9 Strategiczne programowanie WRS Wspólne Ramy Strategiczne dla 5 funduszy zawierają m.in.: analizę strategicznych potrzeb inwestycyjnych z punktu widzenia UE oraz istniejących strategii makroregionalnych, analizę zintegrowanego podejścia dla obszarów miejskich, wiejskich i innych terytoriów, mechanizmy koordynacji między funduszami przyjmowane przez RUE+PE w 3 miesiące po wejściu w życie rozporządzeń, 6 miesięcy na ew. zmianę kontraktów i programów w przypadku zmiany WRS

10 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 10 Strategiczne programowanie Kontrakt Partnerski Kontrakt Partnerski PC - KE dotyczy okresu 2014-2020 i obejmuje 5 funduszy. Zawiera m.in.: uzasadnienie dla wybranych celów tematycznych (thematic objectives), oczekiwane rezultaty dla tych celów, strategiczne inwestycje per PO, opis celów pośrednich (milestones) dla każdego PO na poziomie priorytetów, spis niewypełnionych warunków ex ante z terminami ich realizacji, opisy PO, opis działań dla zapewnienia zintegrowanego podejścia, ocenę zdolności instytucjonalnych przedstawiany przez PC w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia WRS

11 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 11 Programowanie Programy Operacyjne możliwe programy wielofunduszowe, ale 1 priorytet = 1 fundusz, cross-financing 5% PO określa m.in.: osie priorytetowe dla każdego celu tematycznego i główne priorytety inwestycyjne dla każdej osi, szczegółowe cele końcowe (wskaźnik i rezultatu i produktu), cele pośrednie (milestones) dla każdego priorytetu, kat. interwencji; niewypełnione warunki ex ante z terminami ich realizacji, koordynacja z innymi funduszami KE ma 6 miesięcy na zatwierdzenie PO

12 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 12 Propozycje dotyczące alokacji Ringfencing - minimalny udział EFS w podziale alokacji na fundusze strukturalne dla regionów mniej rozwiniętych – 25%, dla regionów przejściowych – 40%, dla regionów bardziej rozwiniętych – 52%

13 Warunkowość ex-ante Warunki konieczne do spełnienia, aby Kontrakt partnerski mógł być zaakceptowany przez KE W przypadku ich niespełnienia w momencie składania KP i PO należy określić harmonogram ich spełnienia Dla tematów z zakresu EFS warunki ex ante dotyczą np.: –Posiadania strategii LLL, strategii walki z ubóstwem, strategii włączenia Romów, strategii szkolnictwa wyższego –Posiadania sieci współpracy instytucji zatrudnienia z instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi –Posiadania systemu zbierania i analizowania danych dotyczących uczniów wypadających z systemu oświaty –Itp..

14 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 14 Zakres interwencji EFS Thematic objectives skoncentrowane na inwestycjach dotyczących: badań i innowacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przejścia do gospodarki niskoemisyjnej adaptacji do zmian klimatu ochrony środowiska i efektywności wykorzystania zasobów zrównoważonego transportu i usuwania wąskich gardeł w kluczowych elementach sieci infrastrukturalnej zatrudnienia i wspierania mobilności na rynku pracy integracji społecznej i walki z ubóstwem wykształcenia, umiejętności i kształcenia ustawicznego zdolności instytucjonalnych i sprawnych systemów administracji publicznej

15 Cel tematyczny 1 Promocja zatrudnienia i wspieranie mobilności na rynku pracy Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, w tym lokalne inicjatywy zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników; Trwała integracja młodych ludzi, pozostających bez zatrudnienia, bez edukacji i szkolenia z rynkiem pracy; Samozatrudnienie, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw; Równość kobiet i mężczyzn oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego; Dostosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian; Aktywne i zdrowe starzenie się; Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy, w tym działania mających na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności siły roboczej

16 Cel tematyczny 2 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Zmniejszenie liczby uczniów przerywających naukę i promowanie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej, podstawowej i średniej edukacji; Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego i jej odpowiedników w celu zwiększenia udziału w nim oraz podniesienia poziomu wykształcenia; Poprawa dostępu do kształcenia ustawicznego, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz zwiększenie znaczenia na rynku pracy systemów edukacji i szkoleń

17 Cel tematyczny 3 Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Aktywna integracja; Integracja społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie; Walka z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; Poprawa dostępu do tanich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i publicznych usług socjalnych; Promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych; Lokalne strategie rozwoju (tzw. Community-led local development startegies)

18 Cel tematyczny 4 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczna administracja publiczna Inwestycje w poprawę potencjału instytucjonalnego i skuteczność administracji publicznej oraz usługi publiczne w celu przeprowadzenia reform, wprowadzenia lepszych uregulowań prawnych i dobrego zarządzania; Wsparcie potencjału aktorów zaangażowanych w realizację polityki zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej oraz sektorowych i terytorialnych paktów mobilizacji na rzecz reform na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

19 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 19 Koncentracja tematyczna EFS Regiony mniej rozwinięte 60% budżetu na 4 priorytety Regiony bardziej rozwinięte 80% budżetu na 4 priorytety Regiony przejściowe 70% budżetu na 4 priorytety 20% budżetu na promocję włączenia społecznego i walkę z ubóstwem

20 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 20 Rola KPR-ów w realizacji działań EFS Odwołanie do realizacji działań EFS (EFS ma wspierać polityki i przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę zintegrowane wytyczne i Rekomendacje Rady dotyczące KPR) oraz koncentracji tematycznej w odniesieniu do treści KPR PCz ma zapewnić, że strategia i działania ustalone w PO są zgodne i skoncentrowane na wyzwaniach zidentyfikowanych w KPR i Rekomendacjach Rady dot. KPR Odniesienie do KPR w rozporządzeniu ogólnym w kontekście spójności z nim Kontraktu Partnerskiego

21 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 21 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Innowacje społeczne: –Obowiązek uwzględnienia IS we wszystkich obszarach EFS, w tym w formule projektów testująco – włączających –Konieczność wskazania tematów dla innowacji w PO –Wsparcie KE w zakresie budowania potencjału w obszarze innowacji społecznych Współpraca ponadnarodowa: –obowiązek realizacji współpracy ponadnarodowej –Funkcjonowanie tzw. flexible approach (brak koordynacji na poziomie KE, odpowiednik podejścia w obecnym okresie programowania) oraz tzw.common framework (tematyczna koordynacja na poziomie UE przez KE, w tym synchronizacja konkursów i tematy przyjmowane przez ESF Committee) –Współfinansowanie z EFS może wzrosnąć o 10 punktów procentowych w przypadku wydzielonego priorytetu na innowacje lub ponadnarodowość

22 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 22 Propozycje finansowe zawarte w projekcie rozporządzenia KE rozszerzyła zapisy dotyczące ryczałtowego rozliczania, ale wymagają one doprecyzowania i wyjaśnień, np.: Możliwość rozliczania 40% staff costs; Obligatoryjne stosowanie lump sums w projektach poniżej 50 tys. EUR KE wprowadziła do rozporządzenia ogólnego możliwość realizacji Joint Action Plans (JAP), forsowane przez DG EMPL jako forma uproszczeń w EFS (płatności z KE na podstawie osiągniętych produktów, rezultatów, celów pośrednich, uproszczone metody rozliczania)

23 Rola partnerów społecznych w nowych rozporządzeniach Rozporządzenie ogólne: –udział partnerów w tworzeniu Partnership Contract, tworzeniu progress report, tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu programów operacyjnych –udział w komitetach monitorujących Rozporządzenie EFS –Art. 6 – Udział partnerów –Granty globalne na realizację części PO dla partnerów społecznych –Zapewnienie środków na capacity-building dla partnerów społecznych i NGO

24 3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 24 Kwestie powiązane z EFS EU Programme for Social Change and Innovation –program zarządzany na poziomie UE zawierający innowacje społeczne, mutual learning, PROGRESS, EURES, Progress Micro-Finance Facility. –KE powinna wyraźnie zaznaczyć linię demarkacyjną pomiędzy programami krajowymi a programem zarządzanym przez KE EFG poza EFS –konieczność przeprowadzenia szerokiej debaty dotyczącej zakresu funkcjonowania EFG z uwagi na nowe wątki tj.: rozszerzenie EFG na sektor rolnictwa oraz wprowadzenie jako reguły stosowania EFG w przypadkach dużych zwolnień w wyniku nagłego kryzysu


Pobierz ppt "3 listopada 2013Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 1 Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google