Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM Realizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM Realizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40,"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM Realizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40, e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.plpcprsrodawlkp@pro.onet.pl www.srodawlkp.epcpr.pl Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego MP i PS,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2 POWIAT ŚREDZKI WIELKOPOLSKI-MISJA POWIAT ŚREDZKI OBSZAREM SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PODEJMOWANYCH W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERAJĄCY RODZINĘ ORAZ AKTYWNĄ INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Liczba mieszkańców- 55 788 W skład powiatu wchodzi 5 gmin Charakter: rolniczo-przemysłowy

3 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM-Działania Projektu są zgodne z dokumentami strategicznymi : Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020- cel operacyjny Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną powiatu średzkiego na lata 2007- 2015

4 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM -KONTYNUACJA DZIAŁAŃ BUDOWANEGO OD 2000R. SYSTEMU WSPARCIA DZIECKA I RODZINY, W TYM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE –Cele w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie : Cel główny : Ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu średzkiego, Cele szczegółowe 1.Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem przemocy. 2. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 4. Poprawa skuteczności realizowanych zadań przez instytucje i organizacje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5

6 OPS PCPR- KOORDYNATOR Interdyscyplinarny Zespół Pracy z Dzieckiem i Rodziną PUP Policja Instytucje oświatowe Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Placówki służby zdrowia Organizacje pozarządowe Kościół, zw. wyzn. Prokuratura Rejonowa Sąd Rejonowy

7 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM -WSPÓŁPRACA Z PRASĄ LOKALNĄ GMINNĄ ŚWIETLICĄ TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZĄ W ŚRODZIE WLKP.- REALIZATOREM PROJEKTU,,RODZINA BEZ PRZEMOCY W GMINIE ŚRODA WLKP ZESPOŁEM KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI ZESPOŁAMI INTERDYSCYPLINARNYMI W GMINACH GMINNYMI OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

8 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM –PLANOWANE ZADANIA 1. Opracowanie diagnozy występowania zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie średzkim 2,. Prowadzenie działań wspierających rozwój działalności Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w gminach 3. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla rodzinz problemem przemocy w rodzinie, Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do społeczności powiatu

9 Planowane rezultaty: 1.Poprawa funkcjonowania 200 rodzin z problemem przemocy w rodzinie. 2. Zwiększenie oferty specjalistycznych usług w powiecie średzkim. 3. Wypracowanie zasad współpracy –ZI -PCPR kuratorami sądowymi, policją, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia. 4. Powstanie platformy wymiany doświadczeń i informacji- Forum internetowe dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych 5. Zwiększenie świadomości społeczeństwa powiatu średzkiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego negatywnych skutków. 6.Raport nt. zjawiska przemocy w powiecie średzkim z podziałem na gminy- materiał do modyfikacji gminnych i powiatowego programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

10 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM -REALIZACJA VIII-XII 2011r. Opracowanie diagnozy nt. zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie średzkim –sytuacja rodzin Badania - 500środowisk z problemem przemocy - współpraca z Zespołami I nterdyscyplinarnymi OPS, KPP, kuratorami sądowymi) Opracowanie Raportu nt. zjawiska przemocy w powiecie średzkim z podziałem na poszczególne gminy. Raport przedmiotem Debaty - władza samorządowa gmin i powiatu, -m-cXII Raport - podstawą do kreowania polityki powiatu i gmin w obszarze przeciwdziałani a przemocy w rodzinie.

11 Działania wspierające działalność Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ORGANIZACJA 20 godzinnego kursu(XI):,,Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla grupy 12osób,

12 Spotkania doradcze dla Zespołów (2 )- konsultacje ze specjalistami OIK, omówienie procedury Niebieska Karta, wypracowanie zasad współpracy z PCPR- OIK, przekazanie materiałów informacyjno-edukacyjnych

13 DZIAŁANIA NA RZECZ ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH – UTWORZONO NA STRONIE PCPR FORUM INTERNETOWE JAKO PLATFORMĘ WYMIANY INFORMACJI, DOŚWIADCZEŃ, DYSKUSJI www.srodawlkp.epcpr.pl e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.plpcprsrodawlkp@pro.onet.pl

14 ROZSZERZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DLA rodzin z problemem przemocy małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych przemocą PORADNICTWO PRACA terapeutycznych ukierunkowana na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie

15 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE SREDZKIM-REALIZACJA Rozszerzenie USŁUG o: -prowadzenie spotkań terapeutycznych psychologa z ofiarami przemocy w rodzinie spotkania cykliczne z psychologiem w okresie od VIII-XII (24 spotkaniax4godz.um.cyw.-prawna) - prowadzenie indywidualnych konsultacji z lekarzem psychiatrą 12 konsultacji po 3 godzin w okresie od VIII-XII(dla ofiar i realizatorów)

16 Płacze gdy jest głodne, gdy trzeba mu zmienić pieluszkę, gdy potrzebuje kołysania i przytulania – to niemowlę to najlepszy sposób na pokazanie potencjalnym rodzicom realizmu macierzyństwa. Wyposażone w elektronikę przez 24 godziny na dobę symuluje potrzebę wykonania różnych czynności. Automatyczny rejestr zdarzeń zapisuje wszystkie wykonane czynności i popełnione błędy, które dzięki technologii bezprzewodowej i przyjaznemu oprogramowaniu można poddać później szczegółowej analizie Zawansowany symulator niemowlęcia MODEL NIEMOWLĘCIA Z Alkoholowym Zespołem Płodowym Model niemowlęcia z zespołem dziecka potrząsanego

17 PORADNICTWO PRAWNE : - cykliczne spotkania PRAWNIKA w wymiarze 3 godzin każde w okresie od VIII-XII (24 spotkania)

18 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM-REALIZACJA : PROWADZENIE GRUP WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINACH ( 24SPOTKANIAX3GODZ.PSYCHOLOG )

19

20 POMIESZCZENIA OIK(realizacja projektu)

21 Działania edukacyjno- informacyjne informacje w prasie lokalnej, informacja na stronie internetowej, materiały informacyjno- edukacyjne(2000szt) uczestnictwo w kampanii lokalnej w ramach projektu,,Rodzina bez przemocy w gminie ŚrodaWlkp.-projekt wyróżniony przez MPiPS

22 ,, BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM Realizacja-GRUDZIEŃ 2011R. -Debata nt. powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie-przedstawienie raportu z badań– Adresaci: przedstawiciele władzy samorządowej powiatu oraz poszczególnych gmin powiatu średzkiego, służb socjalnych, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych

23 Materiały informacyjne Opracowano i wydano wspólnie z Komendą Powiatową Policji ulotki informacyjne Z wykazem dzielnicowych poszczególnych rejonów powiatu Z danymi instytucji pomocowych powiatu średzkiego Wydano 2000 ulotek

24 KROK 1 W sytuacji zagrożenia życia reagują policjanci patrolu interwencyjnego. W przypadku przemocy w rodzinie zakładają Niebieską Kartę – specjalny druk przygotowywany na takie sytuacje. KROK 2 Na podstawie Niebieskiej Karty dzielnicowy obejmie rodzinę nadzorem i wskaże do jakich instytucji zwrócić się o pomoc. KROK 3 Zgłoś się do placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy na terenie powiatu średzkiego (podane na drugiej stronie ulotki). KROK 4 Złóż do Prokuratury lub na Policję wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę. KROK 5 Jeśli krzywdzone są dzieci, masz obowiązek im pomóc, zawiadom Sąd Rodzinny, Prokuraturę lub Policję. CO ROBIĆ W PRZYPADKU PRZEMOCY DOMOWEJ?

25 Nie radzisz sobie z problemem! ZADZWOŃ ! PRZYJDŹ ! WYKAZ INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W POWIECIE ŚREDZKIM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Lipowa 12, 63-000 Środa Wlkp., tel. 61 285 86 32, www.srodawlkp.epcpr.pl e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.plpcprsrodawlkp@pro.onet.pl Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Żwirki Wigury 1, 63-00 Środa Wlkp., tel. 61 285 32 07, Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, ul. Pl. Armii Poznań 3 (Kupiec Średzki), 63-000 Środa Wlkp., tel. 61 285 86 33, Stowarzyszenie Abstynentów Nowe Życie, ul. Westerplatte 5, 63- 000 Środa Wlkp., tel. zaufania AA 61 285 26 58 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w Twojej gminie.

26 Nie radzisz sobie z problemem! ZADZWOŃ ! PRZYJDŹ ! - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jesionowa 2 a, 63-400 Nowe Miasto n/ Wartą, tel. 61 287 41 61, 61 287 41 62, fax 61 287 45 84 -Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy tel. 61 285 15 35, 61 285 15 14 w. 20,, fax 61 285 15 35 -Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, tel. 61 285 19 41, 61 285 92 13 w. 21, fax 61 623 15 33, - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl, tel.61 285 71 18, fax 61 2857474, -Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 9 c, 63-000 Środa Wlkp., tel. 61 285 35 80, fax. 61 285 35 80, -Ośrodek Wsparcia-Gminna Świetlica Terapeutyczno – Wychowawcza z siecią świetlic dla dzieci 63-000 Środa Wlkp., ul. Lipowa 12, tel./fax 61 285 22 18.

27 POWSTRZYMAJ PRZEMOC W RODZINIE !!! Jeżeli ktoś z Twoich bliskich bije Cię, popycha, szarpie, grozi, że Cię zabije, poniża, obrzuca Cię obelgami, kontroluje wszystko - co robisz, z kim się widujesz, nie pozwala Ci widywać się z rodziną i przyjaciółmi, niszczy Twoją własność, zabiera Twoje pieniądze, a potem każe o nie prosić, obwinia Cię o swoje agresywne zachowanie Pamiętaj Przemoc w rodzinie jest przestępstwem !!! Nigdy nie jest za późno by powiedzieć Nie !!! Skorzystaj z pomocy prawnika, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej ul. Lipowa 12 Pracownicy pełnia dyżur w dni powszednie od 8,00 do 19,00 tel.612858632 e - mail : pcprsrodawlkp@pro. onet. pl pcprsrodawlkp@pro. onet. pl,, Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim - projekt dofinansowany ze środków MPiPS

28 Masz wpływ na swoją sytuację i sytuację swoich bliskich PAMIĘTAJ Twoi sprzymierzeńcy to : pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej policjant członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych członek Zespołu Interdyscyplinarnego psycholog wychowawca ze świetlicy pedagog, nauczyciel Kurator PRZYJDŹ, ZADZWOŃ, NAPISZ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40, e - mail : pcprsrodawlkp@pro. onet. pl pcprsrodawlkp@pro. onet. pl,, Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim - projekt współfinansowany ze środków MPiPS

29

30 RODZINA BEZ PRZEMOCY W POWIECIE ŚREDZKIM Wartość projektu: 76.679,70 zł Dotacja MPiPS : 44.460,00 zł Udział własny : 32.217,90zł DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BERNADETA STASZAK -DYREKTOR

31 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40, www.srodawlkp.epcpr.pl e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.plpcprsrodawlkp@pro.onet.pl


Pobierz ppt "BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM Realizator:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google