Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKOŚĆ a zarządzanie projektem ERP dr Marian Krupadr Marian Krupa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKOŚĆ a zarządzanie projektem ERP dr Marian Krupadr Marian Krupa."— Zapis prezentacji:

1

2 JAKOŚĆ a zarządzanie projektem ERP dr Marian Krupadr Marian Krupa

3 Agenda: 1.Jakość a zarządzanie – w poszukiwaniu definicji 2.Analiza kluczowych problemów wdrożeniowych projektów ERP 3.Jak mierzyć jakość wdrożenia? – Metoda ABCD 4.Zarządzanie jakością według Q-ERP – opis metodologiczny w zarysie

4 1.Jakość a zarządzanie – w poszukiwaniu definicji

5 Rozróżniamy różne koncepcje: ( łac. qualitas ) pewien stopień doskonałości [Platon, Cyceron]. Zgodność z normami prakseologicznymi (efektywność i skuteczność) [Kotarbiński]. Stosunek efektu użytkowego do kosztów [Cholewicka-Goździk]. Sposób (metoda) zarządzania [Feigenbaum]. Pełne zaspokojenie potrzeb klienta [Banka]. Stopień zgodności z wzorcem [Juran]. Conformance to requirements [Crosby]. Por. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin Jakość?

6 Jakość i jej istota: Jakość to pojęcie względne, nie istnieje sama w sobie i dlatego można mówić o jakości wyrobu w powiązaniu z celem [Ettinger]. Jakość jako piękno stanowi sąd wartościujący, którego autorem jest każdy klient [Platon]. Por. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin Jakość?

7 Polska Nagroda Jakości (PNJ): jest filozofią kształtującą pozytywne relacje pomiędzy: produktywnością, konkurencyjnością i jakością wyrobów oraz usług, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także pomiędzy kierownictwem i pracownikami oraz pomiędzy przedsiębiorstwem i społeczeństwem, które w efekcie kształtują "Jakość Życia" (kulturę, wychowanie, etykę oraz poziom materialny) jednostki, grupy oraz społeczeństwa. dr inż. Mirosław Recha Przykład:

8 Polska Nagroda Jakości (PNJ): Przywództwo – 15% Zarządzanie ludźmi – 8% Polityka i strategia – 10% Zasoby – 5% Procesy – 12% Satysfakcja zatrudnionych – 9% Satysfakcja klientów – 20% Wpływ na otoczenie – 6% Rezultat końcowy – 15% Przykład: Możliwości – 50% Rezultaty – 50%

9 2. Analiza kluczowych problemów wdrożeniowych projektów ERP

10 Czynniki warunkujące powodzenie lub porażkę wdrażania ERP: U.Esser, A. Krammer: "CIM zwischen Anspruch und Wirklichkeit", TUV, Köln 1989 Kluczowe problemy

11 1.Problem utożsamiania się z projektem: Wdrożenie MRP II, połączone zwykle z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania jest często postrzegane jako zagadnienie informatyczne a nie z zakresu zarządzania. Nic więc dziwnego, że wdrożenie, którego cel nie zostanie prawidłowo zdefiniowany, praktycznie nie może zakończyć się powodzeniem. Brak zaangażowanie najwyższej kadry kierowniczej jest najczęstszym powodem niepowodzenia wdrożenia. A. Popończyk z Coopers&Lybrand Polska. Kluczowe problemy

12 2.Problem zarządzania projektem: Często, zawężenie kompetencji grupy wdrażającej w połączeniu z brakiem dostatecznej woli menedżerów przedsiębiorstwa, w którym odbywa się wdrożenie, jest przyczyną niepowodzenia. A. Popończyk z Coopers&Lybrand Polska. Kluczowe problemy 3.Problem wiedzy o standardzie MRP II: Brakuje polskich opracowań poświęconych MRP II. Zagraniczne opracowania są natomiast trudno dostępne. Do nieznajomości problematyki MRP II przyznaje się aż 21% informatyków zatrudnionych w dużych polskich przedsiębiorstwach.

13 4.Problem interpretacji (integracji): Wykorzystanie w przedsiębiorstwie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania, wymaga od kadry kierowniczej oraz pracowników szerszego spojrzenia na wykonywaną pracę. Brak takiego podejścia może spowodować utratę koordynacji działania. A. Popończyk z Coopers&Lybrand Polska. Kluczowe problemy 5.Problem anachronicznych managerów: Nowoczesne systemy komputerowego wspomagania zarządzania wymagają odpowiednio elastycznych menedżerów. Charakterystyczne dla polskich przedsiębiorstw problemy to brak jednolitej i usystematyzowanej dokumentacji biznesowej.

14 Projekt universe.at - studium przypadku: Zmiany, zmiany, zmiany – brak konsekwencji Brak zintegrowanego systemu raportującego Brak ekspertów – menedżer zmian, jakości, ryzyka Brak pełnej identyfikacji z, i dedykacji dla projektu Brak czytelnych priorytetów – kluczowe procesy Pominięcie testów integrujących Brak wspólnej dyskusji, pracy z użytkownikami Problemy ze strukturami baz danych Brak wiary w SAP Kluczowe problemy

15 3. Jak mierzyć jakość wdrożenia? – Metoda ABCD [Oliver Wight]

16 Czym jest jakość wdrożenia? Jak mierzyć efektywność? Stosunek efektu użytkowego do kosztów [Cholewicka-Goździk]. Stopień zgodności z wzorcem [Juran]. Por. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin Kryterium efektywności wdrożenia

17 Metoda ABCD Check List (Oliver Wight): 1.Klasa A – Stopień wykorzystania funkcjonalności na poziomie powyżej 90%. 2.Klasa B – Spełnienie wymogów w 80% - system formalnie wdrożony ale nie wszystko działa efektywnie. 3.Klasa C – Poziom 70% - nie wszystkie moduły są wdrożone – ograniczony zakres praktycznego wykorzystania. 4.Klasa D – Poziom 50% - praktycznie brak wdrożenia. W.T. Bielecki, Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001, s Kryterium efektywności wdrożenia

18 Metoda ABCD Check List (Oliver Wight): Kryterium efektywności wdrożenia

19 Metoda ABCD Check List (Oliver Wight): Kryterium efektywności wdrożenia

20 Metoda ABCD Check List (Oliver Wight): Zaleta metody ABCD polega na obiektywnym i wystandaryzowanym sposobie oceny jakości wdrożenia ERP. Zasadnicza wada polega na stwierdzeniu efektywności (jakości) wdrożenia post factum. Metoda ABCD ocenia przede wszystkim efekty użytkowe. Brak oceny relacji efektów do kosztów. Kryterium efektywności wdrożenia + –

21 Użyteczne metody i techniki ZJ: Koncepcja TQM Metoda analizy wartości Standardy jakościowe ISO Technika Check list ? Kryterium efektywności wdrożenia

22 4. Zarządzanie jakością według Q-ERP – opis metodologiczny w zarysie

23 Q-ERP – definicje

24 Jakość: Stopień zgodności z wzorcem (cele jakościowe) [Juran]. Zarządzanie Jakością – Q ERP Zarządzanie jakością: proces identyfikacji kluczowych wskaźników jakościowych (KWJ), monitorowania i pomiaru poziomu jakości (diagnozowanie) realizowanych prac wdrożeniowych oraz skuteczności oddziaływania korygującego (sterowanie jakością) w wybranych obszarach funkcjonalnych. [MK].

25 Q-ERP – koncepcja

26 Wzorcowe wdrożenie ERP polega na: Sprawnym przekazaniu do eksploatacji systemu o pełnym zakresie techniczno-funkcjonalnym, na czas, zgodnie z przyjętym budżetem, przy pełnej akceptacji nowych rozwiązań przez pracowników danej organizacji I osiągnięciu celów strategicznych projektu. Zarządzanie Jakością – Q ERP

27 Każde wdrożenie zakończone pełnym sukcesem musi spełniać 4 kluczowe przesłanki (KCS): Techniczne Techniczne – postulat funkcjonalny Ekonomiczne Ekonomiczne – postulat kosztowy Kulturowe Kulturowe – postulat motywacyjny Organizacyjne Organizacyjne – postulat sprawnościowy oraz strategiczny Zarządzanie Jakością – Q ERP

28 Techniczne czynniki sukcesu obejmują: Instalację, uruchomienie, sprawdzenie i przekazanie do eksploatacji systemu według przyjętego w umowie zakresu funkcjonalnego – czynnik funkcjonalny (transakcyjny). Integrację i automatyzację funkcji i zadań w wymiarze procesowym – czynnik integracji systemowej i automatyzacji procesowej. Utworzenie sprawnego systemu zarządzania informacją w organizacji w oparciu przyjęty model - czynnik zarządzania informacją. Zarządzanie Jakością – Q ERP

29 Ekonomiczne czynniki sukcesu obejmują: Instalację, uruchomienie, sprawdzenie i przekazanie do eksploatacji systemu według przyjętego harmonogramu – czynnik czasu. Realizację działań wdrożeniowych w ramach ustalonego budżetu – czynnik finansowy. Zarządzanie Jakością – Q ERP

30 Kulturowe czynniki sukcesu obejmują: Ukształtowanie nowej kultury informatycznej w organizacji – czynnik współpracy międzyludzkiej Zaakceptowanie przez pracowników nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych opartych na technologii informatycznej – czynnik akceptacji. Zarządzanie Jakością – Q ERP

31 Organizacyjne czynniki sukcesu obejmują: Opracowanie skutecznej metodyki wdrożenia. Zorganizowanie kompetentnego i dyspozycyjnego zespołu (ów) wdrożeniowych. Utworzenie sprawnej platformy komunikacyjnej. Sprawna realizacja funkcji zarządzania jakością i ryzykiem. Zarządzanie Jakością – Q ERP

32 Kluczowe czynniki sukcesu Zarządzanie Jakością – Q ERP Jakość organizacja Technologia Ekonomia Kultura

33 Integracja zarządzania ryzykiem i jakością a proces wdrożenia systemu (mySAP) Zarządzanie Jakością – Q ERP wartość Etap 1Etap 2Etap 3Etap 4Etap 5 FIRMA A FIRMA AAA Zarządzanie ryzykiem Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne Zarządzanie jakością Kultura organizacyjna

34 Q-ERP – charakterystyka

35 Zarządzanie jakością projektu wg Q-ERP: Technika Q-ERP – obejmuje zasady, instrumenty, narzędzia oraz metodykę monitorowania i oceny jakości realizacji projektów, w tym przede wszystkim projektów IT/ERP Technika Q-ERP – obejmuje zasady, instrumenty, narzędzia oraz metodykę monitorowania i oceny jakości realizacji projektów, w tym przede wszystkim projektów IT/ERP. Q-ERP – ma na celu usystematyzowanie pracy kierownika projektu, ze szczególnym uwzględnieniem kierownika jakości. Q-ERP – ma na celu usystematyzowanie pracy kierownika projektu, ze szczególnym uwzględnieniem kierownika jakości. Charakterystyka: Q-ERP

36 Q-ERP – metodyka

37 Cel zastosowania Q-ERP: CEL: CEL: Ocena jakości realizowanych działań wdrożeniowych na poziomie operacyjnym od rozpoczęcia projektu do jego zakończenia w sposób sprawny. Metodyka: Q-ERP

38 Charakterystyka Q-ERP: 1.KONCEPCJA: 1.KONCEPCJA: Q-ERP jest narzędziem wspierającym proces oceny jakości realizowanych działań wdrożeniowych w relacji do przyjętego wzorca – modelu idealnego. 2.Przy pomocy indywidualnych badań ilościowo- jakościowych jest tworzony wskaźnik jakościowy integrujący te dwie perspektywy. 3.Q-ERP obejmuje czynniki techniczne, ekonomiczne i kulturowe. Metodyka: Q-ERP

39 Proces zarządzania jakością: 1.Ustalenie celu jakościowego dla funkcji zarządzania jakością procesu wdrożeniowego. 2.Opracowanie KCJ - kluczowych czynników jakościowych prowadzących do końcowego sukcesu: Ustalenie wag, priorytetów dla wyselekcjonowanych czynników. 3.Ustalenie skal ocen (ilościowych i jakościowych) dla wyselekcjonowanych czynników. Metodyka: Q-ERP

40 Proces zarządzania jakością: 4.Przeprowadzenie szkolenia, seminarium wśród uczestników wdrożenia w celu przedstawienia i wspólnego wypracowania szczegółowych ustaleń w zakresie monitorowania aspektów jakościowych wdrożenia. 5.Wdrożenie motywatorów – wymiar komunikacji i akceptacji 6.Realizacja badań operacyjnych (terenowych) – zbieranie danych. Metodyka: Q-ERP

41 Proces zarządzania jakością: 7.Szacowanie wskaźnika jakości w oparciu o przyjęte (wystandaryzowane) skale oceny – wartości rzeczywistej. 8.Porównanie wyników modelu wzorcowego i rzeczywistego – opracowanie wniosków bieżących 9.Wykreślenie linii trendu – opracowanie wniosków jakościowych. 10.Podjęcie działań korygujących w skali bieżącej (operacyjnej) jak też strategicznej. Metodyka: Q-ERP

42 Proces zarządzania jakością: 11.Przygotowanie cyklicznego raportu. 12.Stałe udoskonalanie systemu zarządzania jakością wdrożenia. Metodyka: Q-ERP

43 Ustalenie CELU jakościowego Ustalenie PLANU jakościowego Szkolenia KONTROLA Analiza i OCENA (Samo)OCENA SZJ RYZYKO Motywacja KARTA UMOWA KS Best practices Zapobieganie i samokontrola Działania KORYGUJĄCE KULTURA PROJEKT

44 Q-ERP – formy kontroli jakości, instrumenty i narzędzia

45 Kontrola jakości: 1. KONTROLA – określenia zgodności z wzorcem. 2. KONTROLA JAKOŚCI – takie czynności, jak: mierzenie, badanie, diagnozowanie dla jednej lub kilku cech wyrobu lub usługi oraz porównanie wyników z ustalonymi wymaganiami w celu określenia zgodności z wzorcem. Metodyka: Q-ERP

46 Formy kontroli jakości: 1. WIZYTACJA – formalne uczestnictwo Kierownika Jakości w spotkaniach zespołów wdrożeniowych w celu ogólnego zapoznania się z zespołem, z rodzajem i specyfiką realizowanych zadań oraz postępem prac. 2. AUDYT – systematyczne i niezależne badanie, mające określić, czy działania i ich wyniki odpowiadają zdefiniowanym wzorcom i czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów jakościowych (KWJ). Metodyka: Q-ERP

47 Formy kontroli jakości cd.: 3. RECENZJ A - ocena dokumentów projektu dokonywana indywidualnie przez Kierownika Jakości, lub osobę przeszkoloną, na podstawie dostarczonych materiałów przez uczestnika. 4. INSPEKCJA – odmiana przeglądu celowego. W trakcie inspekcji dokonuje się kontroli wcześniej wybranej, niedużej grupy kryteriów jakości. Inspekcji dokonuje nieduża grupa pod nadzorem Kierownika Jakości. Metodyka: Q-ERP

48 Formy kontroli jakości cd.: 5. PRZEGLĄD - formalne, udokumentowane, systematyczne badanie projektu w celu zapoznania się z produktem, zgromadzeniu opinii, identyfikacji usterek. W przeglądzie musi uczestniczyć autor produktu. 6. EGZAMIN – formalne sprawdzenie zdobytych umiejętności, kwalifikacji przez użytkowników systemu przy pomocy wystandaryzowanych testów. Metodyka: Q-ERP

49 Instrumenty i narzędzia: 1. Pozyskiwanie danych: dokumentacja, raporty, ankiety, badania terenowe. 2. Analiza danych: tabela analityczna. 3. Wizualizacja: - jakościowa karta wyników - wykres jakości Metodyka: Q-ERP

50 Źródła informacji: 1. Raporty wewnętrzne: np. sprawozdania z postępu prac w grupach wdrożeniowych, audyty jakości, ocena przeglądów. 2. Protokoły - firma wdrożeniowa: np. protokół odbioru fazy, ocena realizacji harmonogramu i budżetu. 3. Badania operacyjne: np. ankiety, konkursy skierowane do użytkowników końcowych itd. 4. Testy i egzaminy: test obsługi MS Office, mySAP Metodyka: Q-ERP

51 Tabela diagnostyczna: ocena stopnia zgodności realizowanego wdrożenia z przyjętym modelem wzorcowym. Metodyka: Q-ERP

52 Tabela diagnostyczna cd.: Metodyka: Q-ERP

53 Wizualizacja wskaźnika jakościowego – analiza dynamiki: Metodyka: Q-ERP czas jakość Klasa D Klasa C Klasa B Klasa A Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5

54 przykład

55 Kluczowe czynniki jakościowe (KCJ) a fazy wdrożenia systemu mySAP: Metodyka: Q-ERP

56 Kluczowe czynniki jakościowe (KCJ) – lista diagnostyczna: Metodyka: Q-ERP

57 Tabela diagnostyczna cd.: Metodyka: Q-ERP

58 Jakościowa karta wyników: Metodyka: Q-ERP

59 Wykres jakości – analiza dynamiki: Metodyka: Q-ERP

60 Q-ERP – skale oceny

61 Skale oceny KCJ: Definicje czynników – wymiar ilościowy i jakościowy. Czynniki ilościowe: skale arytmetyczne – zakresy wartości a dobór punktowy. Czynniki jakościowe: skale opisowe – dobór punktowy. Metodyka: Q-ERP

62 Skale oceny [1-6 pkt] – perspektywa ilościowa: Metodyka: Q-ERP HARMONOGRAM (czas)

63 Skale oceny [1-6 pkt] – perspektywa jakościowa: Metodyka: Q-ERP AKCEPTACJA

64 Q-ERP – funkcje i zadania

65 Kluczowe funkcje Quality Managera: Kontrolna Kontrolna – czy system jest dobrze wdrażany? Dydaktyczna Dydaktyczna – czy użytkownicy są przygotowani do pracy z nowym systemem? Doradcza Doradcza – czy nowy system zwiększa wartość organizacji? Informacyjna Informacyjna – czy Komitet Sterujący ma rzetelną informację o jakości prac wdrożeniowych? Zarządzanie Jakością – Q ERP

66 Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP: Funkcja kontrolna Funkcja kontrolna – w celu zapewnienia zgodności przyjętych założeń wdrożeniowych (umowa, karta projektu, koncepcja wdrożeniowa) oraz zdefiniowanych kluczowych czynników jakościowych (KCj) z rzeczywistym wdrożeniem należy w oparciu o wystandaryzowaną metodykę diagnostyczną (Q-ERP) przeprowadzać okresową / fazową ocenę jakości realizowanych prac wdrożeniowych w wymiarze technicznym, ekonomicznym, organizacyjnym i kulturowym. Zarządzanie Jakością – Q ERP

67 Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP: Funkcja dydaktyczna Funkcja dydaktyczna – w celu przygotowania organizacji do wdrożenia systemu zintegrowanego (mySAP), jak i zapewnienia wysokiej jakości merytoryczno-technicznej samego procesu wdrożeniowego oraz znajomości podstawowych zasad zapewnienia jakości należy przygotowywać, zrealizować i kontrolować wewnętrzny system szkoleń w zakresie jakości. Zarządzanie Jakością – Q ERP

68 Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP: Funkcja doradcza Funkcja doradcza – dla zagwarantowania pełnej realizacji celów strategicznych projektu jak też rzetelności realizowanych prac po stronie dostawcy należy w sytuacjach spornych, konfliktowych, czy też wymagających dodatkowego monitorowania pozyskać opinię specjalisty ds. jakości (gremium jakości). Zarządzanie Jakością – Q ERP

69 Kluczowe FUNKCJE pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP: Funkcja informacyjna Funkcja informacyjna – w celu zapewnienia rzetelnej informacji nt. jakości realizowanych prac wdrożeniowych należy przeprowadzać badania, audyty i analizy i przygotowywać cykliczne raporty dla Komitetu Sterującego. Zarządzanie Jakością – Q ERP

70 Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP: Kierownik Jakości jest odpowiedzialny za monitorowanie i ocenę jakości prac realizowanych przez osoby zaangażowane w projekt zarówno ze strony UJ jak i Siemens. Zarządzanie Jakością – Q ERP

71 Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP: Ustalenie celów, zdefiniowanie i uruchomienie systemu zarządzania jakością. Analizowanie dokumentacji projektu i zgłaszanie ewentualnych uwag do kierownika odpowiedzialnego za realizację całego projektu. Na bieżąco oceniać zgodność realizowanych działań z przyjętych harmonogramem w wymiarze technicznym i ekonomicznym. Weryfikacja i opiniowanie produktów poszczególnych faz. Zarządzanie Jakością – Q ERP

72 Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP: Opiniowanie jakości i kompletności szkoleń. Opiniowanie kompletności przygotowanych zagadnień do testowania jakości prototypu systemu. Opiniowanie jakości przeprowadzonych testów. Przeszkolenie Kierowników Zespołów Wdrożeniowych i Właścicieli Procesów w zakresie procedur jakości. Zarządzanie Jakością – Q ERP

73 Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP: W oparciu o wystandaryzowaną metodykę przeprowadzanie socjologicznych badań wewnętrznych z punktu widzenia indywidualnej percepcji i zaangażowania pracowników w proces wdrożeniowy. Informowanie Kierownictwa Projektu na bieżąco o wszelkich uchybieniach dotyczących jakości projektu. Udoskonalanie systemu zarządzania jakością. Zarządzanie Jakością – Q ERP

74 Kluczowe ZADANIA pełnomocnika ds. zarządzania jakością projektu ERP: Przygotowywanie cyklicznych spotkań (min. raz w miesiącu) z kierownikami grup projektowych w formie seminarium. Tematyka spotkań będzie uzależniona od bieżących problemów jakościowych, czy też zgłaszanych przez pracowników zagadnień. Redagowanie cyklicznego (raz w miesiącu) Forum dyskusyjnego (w wersji elektronicznej), na ramach którego wszyscy zainteresowani pracownicy mogliby przedstawiać publicznie własne uwagi (w tym krytyczne), problemy i sugestie związane z realizowanym projektem. Zarządzanie Jakością – Q ERP

75 Pytania?


Pobierz ppt "JAKOŚĆ a zarządzanie projektem ERP dr Marian Krupadr Marian Krupa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google