Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Praca zaliczająca moduł Dr G.Maniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Praca zaliczająca moduł Dr G.Maniak."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Praca zaliczająca moduł Dr G.Maniak

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Forma zaliczenia Każdy student powinien przygotować - w oparciu o firmę, w której jest zatrudniony, lub w oparciu o dane wtórne - praktyczny raport (obejmujący 3 500 słów). Tematyka pracy – z obszaru zagadnień omawianych w trakcie modułu

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Podejścia do badań problematyki kadrowej 1.Podejście idiograficzne – gdy przedmiotem badania jest zjawisko nie poddające się uogólnieniu (wyczerpujący opis pojedynczego zjawiska o charakterze wyjątkowym, niepowtarzalnego) 2.Podejście nomotetyczne – zmierza do ustalenia uniwersalnych reguł rządzących badanym zjawiskiem (dążenie do zweryfikowania założeń istniejącej teoretycznej koncepcji) 3.Podejście kompleksowe (więcej niż jeden punkt odniesienia), np.: Porównywanie informacji nt. jakiegoś zjawiska (obiektu), ale pochodzących z różnych okresów, z relacji różnych osób w organizacji, itp. Analizowanie pozyskanych danych z perspektywy wielu różnych koncepcji teoretycznych

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Tzn,. prowadzone badania mogą mieć charakter: Deskryptywny – tj. opisujący przebieg, skalę zjawiska, wpływające nań czynniki, zależności między zjawiskami. Eksplanacyjny – tj. wyjaśniający przyczyny i skutki badanych zjawisk. Prognostyczny (prospektywny) – zmierzający do nakreślenia prawdopodobnego przebiegu zjawisk, ich skali i skutków Aplikacyjny - dający podstawę wykorzystania wyników badan w praktyce

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Np.., w części empirycznej pracy można dokonać weryfikacji przyjętych wcześniej hipotez badawczych stwierdzić czy istnieje zgodność badanego zjawiska w przedsiębiorstwie ze stanem uznawanym za wzorcowy (wzorce są w literaturze przedmiotu i w opisach przedsiębiorstw powszechnie uznawanych za wzorcowe) wykazać błędy, wady, nieprawidłowości w danej dziedzinie przedsiębiorstwa objętej badaniem - są to przypadki braku takiej zgodności stanu faktycznego ze stanem wzorcowym ZAPROJEKTOWAĆ ROZWIĄZANIE PROBLEMU

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Problem badawczy powinien być: precyzyjnie ujęty możliwy do badania użyteczny strategiczny (krytyczny dla organizacji) aktualny ambitny zgodny z zainteresowaniami autora

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Struktura pracy Spis treści Wstęp – uzasadnienie wyboru tematu – problem badawczy – cel pracy Krótka charakterystyka firmy Część teoretyczna – wyjaśnienie użytych w pracy pojęć i terminów – prezentacja stanu dotychczasowej wiedzy w danej dziedzinie (ujęcie syntetyczne) – uzasadnienie i krótki opis metod badawczych zastosowanych w pracy Część empiryczna (badawcza, projektowa) Zakończenie bibliografia

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Procedury i metody badawcze Analiza dokumentacji Obserwacja Wywiad Testy Arkusze samoobserwacji Ankiety Eksperyment Case study

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Zakończenie powinno zawierać znaczenie omawianej problematyki w teorii i w praktyce, w jaki sposób zrealizowano cele pracy, na jakie bariery napotkano w trakcie realizacji badań w przedsiębiorstwie, wnioski, spostrzeżenia, uwagi wynikające z podjętych badań w przedsiębiorstwie, propozycja w jaki sposób przedsiębiorstwo powinno rozwiązać omawiany w pracy problem, warunki i ograniczenia realizacji projektu lub usprawnienia, jakie efekty i korzyści przyniesie opracowane przez autora usprawnienie, kierunki dalszych rozważań, poszukiwań w omawianej problematyce

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Przykładowe problemy badawcze podejmowane w ramach modułu: Uwarunkowania ZZL Jaki typ kultury organizacyjnej występuje w mojej organizacji? W jaki sposób wpływa to na funkcję personalną organizacji? Czy strategia personalna mojej firmy jest zintegrowana ze strategią rozwoju? Jaki model integracji strategii personalnej i strategii firmy występuje w mojej organizacji? Czy strategia personalna w mojej organizacji wspiera realizację celów strategicznych firmy? Jakie zjawiska/tendencje na rynku pracy najsilniej oddziałują na sferę ZZL w mojej organizacji?


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Inwestycja w kadry 3 Praca zaliczająca moduł Dr G.Maniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google