Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski rynek pracy pod obserwacją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski rynek pracy pod obserwacją"— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski rynek pracy pod obserwacją
Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu projektów systemowych: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II

2 WORP i WORP II jako źródło informacji o wielkopolskim rynku pracy
Informacje regionalne Informacje lokalne Badania branż Pozostałe badania zlecone Sytuacja wybranych grup osób bezrobotnych Bezrobocie Oferty pracy Sytuacja pracodawców Aktywizacja zawodowa Kwalifikacje osób bezrobotnych Struktura bezrobocia Inwestycje w powiatach Działania PUP Oferty pracy Dominujące branże

3 Obszary zainteresowań
Funkcjonowanie wybranych grup na rynku pracy (np. kobiet, osób młodych, mieszkańców wsi) Zastosowanie i efektywność form aktywizacji Działania na rzecz aktywizacji zawodowej w regionie Zmiany gospodarcze, strategiczne branże w regionie Wielkopolski rynek pracy Usługi i instrumenty rynku pracy Popyt i podaż pracy oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje Zachowania prozatrudnieniowe na rynku pracy (np. migracje, doszkalanie) Edukacja wobec rynku pracy, wybory zawodowe młodzieży

4 Partnerzy i odbiorcy działań WORP i WORP II
Decydenci różnych szczebli Placówki edukacyjne, uczniowie, studenci Powiatowe Urzędy Pracy, publiczne służby zatrudnienia Inne Obserwatoria rynku pracy, podmioty zainteresowane tematyką rynku pracy, polityką społeczną Organizacje pracodawców, organizacje branżowe, pracodawcy indywidualni

5 REZULTATY PROJEKTU WORP

6 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Okres realizacji: r. – r. Cel ogólny: kompleksowe badanie oraz dostarczanie aktualnej i rzetelnej wiedzy o uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce, aktualnych trendach rozwojowych, prognozach zmian przewidywanych w gospodarce regionu – w tym na rynku pracy – ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno- gospodarczej

7 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy – cele szczegółowe
Monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na wielkopolskim rynku pracy Wypracowanie rozwiązań umożliwiających prowadzenie cyklicznych badań i analiz Udoskonalenie rozwiązań w zakresie wymiany i rozpowszechniania informacji o rynku pracy Informowanie uczniów nt. możliwości wyboru ścieżki zawodowej Promowanie kształcenia w zawodach deficytowych

8 Bieżąca informacja o rynku pracy
Strona internetowa WORP i WORPII: Mój powiat Wizualizacja danych Mapa gospodarcza województwa wielkopolskiego Analizy i badania własne

9 Badania zlecone – problemy wielkopolskiego rynku pracy
Analiza potrzeb informacyjnych podmiotów rynku pracy Badania tematyczne skoncentrowane na głównych problemach w regionie

10 Badania zlecone – strategiczne branże gospodarki
Analiza sytuacji w głównych branżach wielkopolskiej gospodarki: budownictwo, handel, przetwórstwo przemysłowe oraz sektor MŚP Znaczenie branż dla rynku pracy Perspektywy rozwoju i prognozy zatrudnienia w branżach

11 Współpraca z PUP – podstawowe źródło wiedzy o lokalnych rynkach pracy
Początek współpracy – 1 styczeń 2011r. 32 stałych współpracowników z PUP Realizacja: Ankiet miesięcznych Ankiet kwartalnych Badania pracodawców Badań tematycznych

12 Badania własne WORP Ankieta miesięczna w PUP – badanie cykliczne
Ankieta kwartalna w PUP - 310 ankiet Badanie „Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej na rynku pracy” - 4 tury respondentów Ocena trwałości firm powstałych w 2009r. ze środków Funduszu Pracy Postawy bezrobotnych kobiet wobec poszukiwania pracy i kariery zawodowej - 2 edycje: kobiety 45+ i kobiety 25/27-

13 Publikacje z badań własnych
Wyniki badań cyklicznych i tematycznych Analizy rynku pracy Prognozy dotyczące rynku pracy

14 WORP dla młodzieży Informatory dla uczniów gimnazjum Konkursy
Zrealizowano 5 konkursów z wiedzy dotyczącej rynku pracy W każdym konkursie wyłoniono 5 laureatów. Baza edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych w woj. wielkopolskim

15 Prognoza demograficzna dla województwa wielkopolskiego
Prognoza ludności według płci, grup wieku i wykształcenia oraz struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w subregionach województwa wielkopolskiego od roku 2012 do roku 2035 Prognoza liczby pracujących według wielkich grup zawodowych do 2020 roku

16 Założenia i działania WORP II

17 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II
Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Okres realizacji: r. – r. Cel ogólny: Poprawa jakości systemu analizy i monitoringu potrzeb rynku pracy oraz upowszechnienie dobrych praktyk w Wielkopolsce

18 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II – cele szczegółowe
Zadanie wdrożeniowe dotyczące systemu pracy z osobami bezrobotnymi (modele wsparcia wybranych grup bezrobotnych) Pozyskiwanie danych dla formułowania diagnoz zmian społeczno-gospodarczych w Wielkopolsce Poprawa merytorycznej informacji o sytuacji na rynku pracy koniecznej dla instytucji decydujących o polityce zatrudnienia i edukacji

19 Kontynuacja dobrych praktyk i nowe działania
Realizacja badań zleconych Realizacja badań własnych Współpraca z powiatowymi urzędami pracy Działania na rzecz młodzieży (konkursy i informator) Działania promocyjne i upowszechniające Prowadzenie strony internetowej z analizami i wynikami badań Organizacja seminariów Artykuły prasowe i audycje telewizyjne Publikacje książkowe raportów z badań i analiz Opracowanie modeli aktywizacji zawodowej wybranych grup osób bezrobotnych

20 „Nowe” obszary badawcze ważne dla wielkopolskiego rynku pracy
Realizacja usług rynku pracy – doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy; Profilowanie bezrobotnych Potencjał zatrudnieniowy obszarów wiejskich; aktywność zawodowa mieszkańców wsi Bariery wkraczania osób młodych na rynek pracy; podejmowane sposoby przystosowania zawodowego; miejsce osób młodych na współczesnym rynku pracy Deklarowane w ofertach pracy zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje; Nowe tendencje na rynku pracy wynikające z rozwoju usług nowoczesnych

21 Realizacja 3 badań społeczno-gospodarczych dotyczących różnych obszarów wielkopolskiego rynku pracy
Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe – 2013 r. Rynek pracy na obszarach wiejskich Wielkopolski. Determinanty, możliwości i ograniczenia rozwoju – 2014 r. Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy – 2014/2015 r.

22 Seminaria podsumowujące badania
Seminarium „Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe” r. Seminarium „Rynek pracy na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Determinanty, możliwości i ograniczenia rozwoju” r.

23 Współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie pozyskiwania danych
Badania realizowane dzięki współpracy z 31 PUP-ami: ankiety miesięczne – 21 ankiet charakterystyka aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (staże, szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą) szczegółowa charakterystyka wybranych grup bezrobotnych (m.in. nauczycieli, osób w wieku 50+, osób młodych) pracodawcy zgłaszający najwięcej wolnych miejsc pracy wg branż Szkolenie współpracowników z PUP r.

24 Współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie pozyskiwania danych cd.
Badania realizowane dzięki współpracy z PUP-ami: ankiety kwartalne główne branże w powiecie planowane inwestycje kwalifikacje posiadane przez osoby bezrobotne kwalifikacje i umiejętności poszukiwane przez pracodawców w zgłaszanych ofertach pracy finansowanie kształcenia ustawicznego z Funduszu Pracy efektywność aktywnych form w wybranych grupach osób bezrobotnych badania tematyczne wśród klientów PUP – badania własne

25 Badania własne WORP II Zasoby pracy na terenach wiejskich w województwie wielkopolskim Sytuacja osób młodych na wielkopolskim rynku pracy Ocena efektywności wsparcia samozatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej na rynku pracy – trzy edycje Ewaluacja działań Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy II

26 Działania WORP II skierowane do młodzieży gimnazjalnej
Konkursy Informatory U progu kariery Pierwsza praca Informatory promują aktywną postawę na rynku pracy, przygotowują do podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych oraz wprowadzają uczniów w świat pracy Przyszłość jest Twoja – 2013 r. Znajdź pomysł na siebie – 2014 r.

27 Modele aktywizacji zawodowej wybranych grup osób bezrobotnych
Modele aktywizacji kobiet, osób młodych, mieszkańców obszarów wiejskich powstały w oparciu o zdiagnozowane w ramach WORP i WORP II problemy tych grup osób bezrobotnych w województwie wielkopolskim Założenia modeli były konsultowane z doradcami zawodowymi podczas spotkań w głównych miastach regionu: Piła, Kalisz, Konin, Leszno Modele mają postać Podręcznika i Informatora multimedialnego

28 Modele aktywizacji zawodowej wybranych grup osób bezrobotnych
Informator multimedialny

29 Segregator informacyjny „Rynek pracy w województwie wielkopolskim i jego powiatach”

30 Wyzwanie badawcze dla Wielkopolski
Stworzenie spójnego systemu monitoringu gospodarki i rynku pracy Koordynacja i współpraca jednostek badawczych w regionie (wymiana informacji, zakreślenie obszarów zainteresowań) Wykorzystywanie dostępnych już danych i wyników badań (niepowielanie badań) Rola WROT w koordynacji badań w regionie

31 Potrzeby badawcze Monitoring realizacji WRPO oraz analiza uwarunkowań jego wdrażania Monitorowania stopnia realizacji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego Monitoring Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020 Monitoring efektywności wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego Monitoring realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

32 Planowane obszary badawcze Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy WUP w Poznaniu do 2016 r.
Profil osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w opiniach pracowników PSZ Stan i jakość doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego Zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w województwie wielkopolskim i jego uwarunkowania Badanie profili gospodarczych powiatowych rynków pracy oraz nakładów inwestycyjnych Badania grup społecznie wrażliwych

33 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy ul. Kościelna 37, Poznań


Pobierz ppt "Wielkopolski rynek pracy pod obserwacją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google