Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sektor Energii w PO IiŚ Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Sektor Energii w PO IiŚ Warszawa, 19 czerwca 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sektor Energii w PO IiŚ Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Sektor Energii w PO IiŚ Warszawa, 19 czerwca 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 Sektor Energii w PO IiŚ Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Sektor Energii w PO IiŚ Warszawa, 19 czerwca 2007

2 2 Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Oś priorytetowa XI Bezpieczeństwo energetyczne Sektor energii w PO IiŚ Fundusz Spójności 732, 2 mln euro Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 974,3 mln euro

3 3 Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 10.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Działania 10.2 Efektywna dystrybucja energii Działanie 10.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Działania 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla OZE Działanie 10.7 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

4 4 Oś priorytetowa X: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Finansowanie (w mln euro) Nazwa działania10.110.210.310.410.510.610.7Ogółem Wkład wspólnotowy (UE) 82,0136,154,1253,569,092,046732,2

5 5 Typy realizowanych operacji w wybranych grupach operacji Działania: 10.1; 10.2; 10,4; 10.5, 10.6, 10.7.

6 6 Działanie 10.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Rodzaje projektów: Budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/8/WE Wdrażanie innowacyjnych, wysokosprawnych technologii do wytwarzania energii elektrycznej mające na celu zastępowanie oraz modernizację istniejących wyeksploatowanych bloków kondensacyjnych Zastępowanie jednostek wytwarzania ciepła jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu zgodnie z wymogami dyrektywy 2004/8/WE Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji Celem działania jest zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

7 7 Działanie 10.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii Wykluczenia: nie przewiduje się wsparcia budowy i modernizacji źródeł wytwarzania ciepła w ciepłowniach, jednak możliwe jest uzyskanie dotacji na przekształcenie tych jednostek w jednostki kogeneracyjne wyklucza się wsparcie dla technologii współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu

8 8 Działanie 10.2 Efektywna dystrybucja energii Rodzaje projektów (1): Rozbudowa lub modernizacja sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia mająca na celu ograniczenie strat sieciowych i ograniczenie czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz umożliwiająca przyłączanie nowych, rozproszonych źródeł wytwarzania energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych poprzez stosowanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii Celem działania jest zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostaw tej energii

9 9 Działanie 10.2 Efektywna dystrybucja energii (2) Rodzaje projektów (2): Modernizacja i wymiana węzłów ciepłowniczych Przyłączanie odbiorców ciepła zasilanych ze źródeł niskiej emisji do sieci ciepłowniczej Budowa instalacji dystrybucji ciepłej wody użytkowej zwiększającej wykorzystanie energii w sieciach ciepłowniczych Przygotowanie dokumentacji technicznej Celem działania jest zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostaw tej energii

10 10 Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Celem działania jest wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej Rodzaje projektów: Budowa oraz modernizacja wraz z rozbudową mocy jednostek wytwarzania: 1.energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, 2.ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej i słonecznej Przygotowanie dokumentacji technicznej

11 11 Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Celem działania jest zwiększenie wytwarzania biokomponentów i biopaliw Rodzaje projektów: Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw stanowi ą cych samoistne paliwa, z wył ą czeniem produkcji bioetanolu i czystego oleju ro ś linnego Przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezb ę dnej do wnioskowania i realizacji przedsi ę wzi ę cia w ramach działania.

12 12 Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii Celem działania jest ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez rozwój przemysłu produkuj ą cego urz ą dzenia służ ą ce do wytwarzania paliw i energii ze ź ródeł odnawialnych. Rodzaje projektów: Budowa zakładów produkuj ą cych urz ą dzenia do wytwarzania: energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wył ą cznie biomasy lub energii geotermalnej. biokomponentów oraz biopaliw stanowi ą cych samoistne paliwa, z wył ą czeniem urz ą dze ń do produkcji bioetanolu i czystego oleju ro ś linnego. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezb ę dnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia w ramach działania.

13 13 Działanie 10.7 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Celem działania jest ułatwienie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez budowę sieci umożliwiających odbiór energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Rodzaje projektów: Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

14 14 Pomoc publiczna (1) Programy pomocowe dla działań osi priorytetowej X są przygotowywane zgodnie z zasadami pomocy środowiskowej. Poziom dofinansowania został ustalony zgodnie z dopuszczalnymi, maksymalnymi pułapami pomocy publicznej.

15 15 Pomoc publiczna (2) Programy pomocowe Działania 10.1; 10.2 Program pomocowy na wspieranie inwestycji związanych ze zwiększeniem sprawności wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej. Poziomy wsparcia Intensywność pomocy wynosi 30% wydatków kwalifikowanych, z wyjątkiem inwestycji w kogeneracje, gdzie poziom wsparcia określony został na poziomie 40%. Działania 10.4; 10.5, 10.6, 10.7 Program pomocowy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Intensywność pomocy wynosi 40% wydatków kwalifikowanych.

16 16 Pomoc publiczna (3) Intensywność pomocy publicznej może być zwiększona w przypadkach : 1.Wsparcie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw – wzrost pomocy o 15% 2.Wsparcie dotyczy regionów zaniedbanych (PKB znacznie odbiega od średniej krajowej) – wzrost pomocy o 10%

17 17 Oś priorytetowa XI: Bezpieczeństwo energetyczne Cel osi: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez: tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej, rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego, zapewnienie dostępności sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych i modernizację istniejących sieci dystrybucji. Beneficjenci: Przedsiębiorcy

18 18 Oś priorytetowa XI: Bezpieczeństwo energetyczne Działanie 11.1 Budowa gazociągów: Gostynin-Płock Piotrków Trybunalski -Tworóg, Niechorze-Płoty Świnoujście-Szczecin Szczecin-Lwówek Mogilno-Odolanów Budowa Podziemnych Magazynów Gazu: PMG Wierzchowice PMG Mechelinki PMG Strachocina PMG Mogilno Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock Budowa terminala LNG Połączenie elektroenergetyczne Polska- Litwa Lista indykatywna projektów Finansowanie: wkład UE – 792, 4 mln euro

19 19 Oś priorytetowa XI: Bezpieczeństwo energetyczne Działanie 11.2 Wybór projektów w drodze konkursu W ramach działania będą realizowane projekty z zakresu budowy sieci dystrybucji gazu zimnego na terenach niezgazyfikowanych, przede wszystkim na terenach Polski północno-wschodniej. Typy projektów: - budowa sieci dystrybucji gazu ziemnego - zakup i budowa urządzeń i obiektów technicznych zapewniających pracę systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego Finansowanie: wkład UE – 181,8 mln euro

20 20 Linia demarkacyjna W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko wsparcie uzyskać mogą tylko projekty o wartości powyżej 5 mln euro. Projekty mniejsze mogą uzyskać wsparcie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W Programie Operacyjnym Innowacyjna gospodarka przewiduje się możliwość wsparcia projektów z zakresu energetyki o charakterze innowacyjnym. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziana jest możliwość wsparcia: produkcji bioetanolu oraz modernizacji elektroenergetycznych sieci wiejskich (tylko małe projekty o znaczeniu lokalnym).

21 21 Dziękuję za uwagę Departament Programu Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl


Pobierz ppt "1 Sektor Energii w PO IiŚ Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 Sektor Energii w PO IiŚ Warszawa, 19 czerwca 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google