Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wynagrodzenia nauczycieli - zadania ogniw ZNP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wynagrodzenia nauczycieli - zadania ogniw ZNP"— Zapis prezentacji:

1 Wynagrodzenia nauczycieli - zadania ogniw ZNP
Materiał szkoleniowy

2 Kwoty bazowe dla nauczycieli obowiązujące w 2011 r.
od 1 stycznia ,82 zł od 1 września ,10 zł Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 KN nauczyciel stażysta % nauczyciel kontraktowy – 111% nauczyciel mianowany – 144% nauczyciel dyplomowany – 184% - kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

3 Wynagrodzenie nauczycieli w 2011 r.
Średnie wynagrodzenie: Minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1.01. od 1 stycznia (nauczyciel z tytułem zawodowym magistra z przyg. ped.) stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany od 1 września Minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1.09. stażysta kontraktowy mianowany propozycja dyplomowany

4 Składniki wynagrodzenia nauczycieli
wynagrodzenie zasadnicze dodatek za wysługę lat dodatek motywacyjny dodatek funkcyjny wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej dodatek opiekuna stażu dodatek wychowawcy klasy dodatek nauczyciela doradcy metodycznego dodatek nauczyciela konsultanta dodatek za warunki pracy dodatek specjalistyczny zasiłek na zagospodarowanie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) nagrody ze specjalnego funduszu nagród nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne i rentowe dodatek za uciążliwość pracy (art. 19 ust. 2 pkt 2 KN) odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy (art. 20 ust. 2 KN i art. 28 KN) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

5 Wyliczanie średnich Na co zwrócić uwagę przy wyliczaniu średnich:
liczbę nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu w przeliczeniu na pełne etaty (średnioroczna struktura zatrudnienia) liczbę dodatków faktycznie wypłacanych w danym samorządzie UWAGA: W skład struktury wynagrodzenia nauczycieli nie wchodzą niektóre dodatki, np. służbowe, zadaniowe oraz finansowane ze środków UE. Należy zwrócić szczególną uwagę na występowanie dodatków fikcyjnych, np. dodatek na zagospodarowanie dla nauczyciela stażysty lub dyplomowanego itp.

6 Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (art
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli (art. 30 a ust. 1 KN) Oddział ZNP sprawdza, czy organ prowadzący wprowadził mechanizm badania osiągania średnich wartości wynagrodzenia, ponieważ: osiąganie średnich wartości wynagrodzenia jest obowiązkiem organu prowadzącego (art. 30 ust. 6 KN). regulamin wynagradzania powinien tak kształtować wysokość składników wynagrodzenia, aby osiągać stawki średniego wynagrodzenia określone w art. 30 ust. 3.

7 Prawo do informacji publicznej
Zarząd Oddziału ZNP powinien wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej osiągania średnich wartości wynagrodzenia nauczycieli za okres np. 8 miesięcy. UWAGA: Informacja dotycząca średnich wartości wynagrodzeń jest w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz ze zm.) informacją publiczną, która powinna być udostępniona każdemu, kto tego zażąda, o ile podmiot zobowiązany do udzielenia tej informacji jest w jej posiadaniu. Odmowa udostępnienia informacji publicznej, na podstawie ww. ustawy, podlega karze w postaci grzywny.

8 Droga postępowania, gdy organ prowadzący odmawia udzielenia informacji
Wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji dot. wynagrodzeń W razie odmowy – odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego Negatywna decyzja kolegium – skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

9 Art. 30a KN - uzyskanie informacji od dyrektorów
Na podstawie ustawy o związkach zawodowych (art. 28) zarząd oddziału ZNP powinien wystąpić również do dyrektorów placówek o przekazanie, w terminie do 15 grudnia, informacji dot.: średnich wynagrodzeń nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego i poszczególne składniki wynagrodzenia średniorocznej struktury zatrudnienia

10 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Na podstawie art. 53 ust. 1 KN dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U z 2011 r. Nr 29, poz. 150) obowiązująca w dniu 1 stycznia 2011 r. kwota bazowa dla nauczycieli wynosiła 2 446,82 zł. A zatem, wysokość odpisu na pełnozatrudnionego nauczyciela w 2011 r. powinna być kalkulowana w następujący sposób: 2 446,82 zł x 110 % = 2 691,50 zł (wysokość odpisu)


Pobierz ppt "Wynagrodzenia nauczycieli - zadania ogniw ZNP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google