Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawne instrumenty kontroli działalności samorządu w zakresie regulaminów wynagradzania I. Nadzór wojewody a) organ samorządu terytorialnego Wójt obowiązany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawne instrumenty kontroli działalności samorządu w zakresie regulaminów wynagradzania I. Nadzór wojewody a) organ samorządu terytorialnego Wójt obowiązany."— Zapis prezentacji:

1 Prawne instrumenty kontroli działalności samorządu w zakresie regulaminów wynagradzania I. Nadzór wojewody a) organ samorządu terytorialnego Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z prawem to organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia orzeka o nieważności uchwały w całości lub części. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru (wojewoda) nie stwierdza nieważności uchwały ograniczając się jedynie do wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. Decyzję wojewody organ samorządu terytorialnego ma prawo zaskarżyć do sądu administracyjnego. (m.in. Rada Miejska w Kępnie, Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim, Rada Gminy Bojszowy)

2 Prawne instrumenty kontroli działalności samorządu w zakresie regulaminów wynagradzania b) zakładowa organizacja związkowa W przypadku kiedy uchwałę rady gminy wydano z naruszeniem prawa Związek ma także prawo do interwencji w organie nadzoru prawnego( wojewoda). Najczęściej występujące powody tej interwencji: - - brak procedury uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli - - niewłaściwy termin wejścia w życie regulaminu wynagradzania - - brak osiągania średnich ustawowych na terenie jst dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zgodnie z zapisami art..30 ust.3 i 4 ustawy KN - - nieuwzględnianie nauczycieli przedszkoli jako kategorii nauczycieli uprawnionych do dodatku funkcyjnego( wyroki: WSA w Poznaniu z dnia 31 maja 2006r.sygn.IV SA/Po 205/06,WSA w Gliwicach z dnia 19 marca 2007r.,sygn.IV SA/Gl 34/07 i NSA z dnia 10 października 2007 r. I OSK 1194/07, NSA z dnia 12 października 2007 r., sygn. I OSK 1235/07 ) - - nieuwzględnianie w regulaminie wynagradzania wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego ( zgodnie z art..54 ust.7 ustawy KN )

3 Prawne instrumenty kontroli działalności samorządu w zakresie regulaminów wynagradzania II. Postępowanie przed sądem administracyjnym II. Postępowanie przed sądem administracyjnym W przypadku, kiedy organ nadzoru prawnego( wojewoda) nie podzieli argumentacji zakładowej organizacji związkowej, to Związek może rozpocząć postępowanie administracyjne( art.101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) Rozpoczynając postępowanie administracyjne, należy: 1.Wezwać gminę do usunięcia naruszenia 2.Po bezskutecznym wezwaniu gminy do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do WSA, w terminie: - po 30 dniach, jeżeli gmina odpowie, że nie usunie naruszenia bo nie podziela argumentacji, - po 60 dniach od wezwania gminy do usunięcia naruszenia, jeżeli gmina nie zareaguje w żaden sposób. 3.W przypadku, kiedy WSA uzna skargę zakładowej organizacji związkowej za niezasadną, bądź wyda wyrok niekorzystny Związek może skierować skargę do NSA. 3.W przypadku, kiedy WSA uzna skargę zakładowej organizacji związkowej za niezasadną, bądź wyda wyrok niekorzystny Związek może skierować skargę do NSA.

4 Prawne instrumenty kontroli działalności samorządu w zakresie regulaminów wynagradzania III.Z rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów Analiza rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów wskazuje,że powinniśmy unikać wprowadzania do regulaminów wynagradzania następujących zapisów: powtarzania zapisów zawartych w aktach prawnych hierarchicznie wyższych( rozporządzeniach, ustawach), bowiem może to skutkować stwierdzeniem ich nieważności( wyrok WSA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt IV S.A./Wr 379/05) limitu godzin przepracowanych w warunkach trudnych czy uciążliwych jako warunku wypłacania dodatku – jest to ograniczanie prawa do tego dodatku i istotne naruszenie art..34 ust.1 KN, bowiem nauczycielowi pracującemu w tych warunkach przysługuje dodatek za każdą przepracowana godzinę o cofaniu dodatku motywacyjnego

5 Prawne instrumenty kontroli działalności samorządu w zakresie regulaminów wynagradzania III. Z rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów – cd. ograniczających uzyskanie wynagrodzenia za godzinę zastępstwa doraźnego od kwalifikacji nauczycieli ( naruszenie art.35 ust.2a KN) dotyczących kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, trybu zgłaszania kandydatów ( te kwestie powinny być raczej przedmiotem odrębnej uchwały) dotyczących sposobu wypłacania wynagrodzenia i dodatków ( z góry, z dołu), gdyż te zasady reguluje art..39 ust.3 i 4 KN. Odmienne zdanie Związek ma w kwestii uchylania przez organ nadzoru prawnego rozszerzania katalogu dodatków (np. sprawdzanie prac maturalnych, prace w komisjach egzaminacyjnych, nauka języków obcych, zielone szkoły itp.)

6 Prawne instrumenty kontroli działalności samorządu w zakresie regulaminów wynagradzania III. Z rozstrzygnięć nadzorczych wojewody – cd. Zdaniem Związku z treści art..30 ust.10,10a i 10b KN wynikają kompetencje dla organów prowadzących do zwiększania środków z dochodów własnych gminy na wynagrodzenia nauczycieli w tym na podwyższanie minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych. Dodatkowo ustawodawca nie określa katalogu tych dodatków ani nie odsyła w tej materii do innych przepisów ( choćby do art..30 ust.6). IV. Ważne uwagi zakładowa organizacja związkowa corocznie przed negocjowaniem regulaminu powinna podjąć uchwałę o desygnowaniu do zespołu negocjacyjnego członków zarządu. jeśli zakładowa organizacja związkowa podpisze protokół uzgodnień i rozbieżności to nie wyklucza to zaskarżenia regulaminu wynagradzania. Opracowała: Jolanta Gałczyńska – ZG ZNP


Pobierz ppt "Prawne instrumenty kontroli działalności samorządu w zakresie regulaminów wynagradzania I. Nadzór wojewody a) organ samorządu terytorialnego Wójt obowiązany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google