Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa Karta Nauczyciela – Co stracimy, gdy zostanie zlikwidowana?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa Karta Nauczyciela – Co stracimy, gdy zostanie zlikwidowana?"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa Karta Nauczyciela – Co stracimy, gdy zostanie zlikwidowana?
Nie ma Ustawy, nie ma uregulowań prawnych pracy nauczyciela Opr. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – V 2010

2 Obowiązki nauczyciela
Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem (…), 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny (…) Ustawa mówi nie tylko o prawach, co się nam zarzuca, ale i obowiązkach nauczycielskich, które mają szczególny charakter.

3 Ocena pracy (jakieś art.. przytoczyć
Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:  1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą; 2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.  10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie. Wiesz, w jaki sposób Twoja praca może być oceniona i jakie masz uprawnienia, jeżeli chodzi o jej przyjęcie (lub nie )!

4 Wymagania kwalifikacyjne
Art Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu Pojawi się dowolność w interpretacji kwalifikacji, które określają charakter zatrudnienia nauczyciela.

5 Awans zawodowy nauczycieli
Art. 9a Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel kontraktowy; 3) nauczyciel mianowany; 4) nauczyciel dyplomowany Nawet jeżeli awans nie jest doskonały, to jest to szansa dla nauczyciela na podwyższenie kwalifikacji (i polepszenie sytuacji finansowej).

6 Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania Bezpieczeństwo zatrudnienia jest ważną potrzebą człowieka. Znając charakter zatrudnienia możemy planować przyszłość swoją i swojej rodziny. Ciągły stres, związany z kontraktami, umowami zlecenia nie będzie pozytywnie oddziaływał na naszą psychikę- pracę również!

7 Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie:
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych […] rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia. […] 2. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu Masz kilka rozwiązań w sytuacji zagrożenia zwolnieniem. Masz pewność kiedy i w jaki sposób możesz zostać zwolniony.

8 Stanowisko pracy Nauczyciela
Art Organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania. Ustawa przynajmniej upomina się o odpowiednie wyposażenie, środki dydaktyczne, liczebność uczniów w klasie

9 Rozdział 5 Warunki pracy i wynagrodzenie
Art Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy… Wiesz, jak kształtuje się Twoja pensja, masz szansę uzyskania nagród i dodatków.

10 Czas pracy Art Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4a, według następujących norm: od 18 do 30 godz. Znasz swój wymiar godzin „przy tablicy”, znasz zakres obowiązków i wiesz ile masz pracować

11 Uprawnienia socjalne i urlopy
Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej… Możesz Ty i Twoja rodzina korzystać z zasiłków, dopłat, pożyczek i innych uprawnień wynikających z ZFŚS.

12 Świadczenie urlopowe Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Otrzymujesz, oprócz „trzynastki”, dodatkowe świadczenie urlopowe, które umożliwia dofinansowanie Twego wypoczynku letniego.

13 Funkcjonariusz publiczny
Art Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy […] 2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. To jest ważny zapis, który przynajmniej teoretycznie, ale jednak daje ochronę prawną z urzędu - niezbędną w obecnych czasach.

14 Urlop Art Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Tu mogą nastąpić duże zmiany, czas ferii – mocno ograniczony. Co to oznacza dla zdrowia, poziomu stresu, wie każdy z nas.

15 Finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Art. 70a W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli […] Kształcąc się lub dokształcając możesz uzyskać dofinansowanie kosztów ponoszonych na swój tak ważny rozwój zawodowy.

16 Ochrona zdrowia Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Istnieje możliwość skorzystania z rocznego urlopu. Wielu nauczycieli korzysta z tego zapisu i po poprawie stanu swego zdrowia - wraca do pracy!

17 Sprawy dyscyplinarne Art. 75. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, To ważne, że w sytuacjach wyjątkowych-trudnych mamy określone własne zasady rozpatrywania (w tym obrony) spraw dyscyplinarnych,

18 Podsumowanie KN jest to ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli. Jeżeli zostanie zlikwidowana, nasze prawa będą zagrożone - nie będziemy pewni zakresu naszych obowiązków, godzin pracy, wymiaru urlopu. Przestaniemy być funkcjonariuszami publicznymi.

19 Preambuła – motto ustawy
Pamiętajmy, że Karta Nauczyciela jest efektem strajku nauczycieli z jesieni 1980 roku, wielomiesięcznych negocjacji z MEN. Jest uznaniem szczególnej roli zawodu nauczyciela-wychowawcy, zapisanej m. in. w preambule ustawy: „Mając na względzie doniosłą rolę oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami…” Nasze oczekiwania pozostają niezmienne! Opr. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – V 2010


Pobierz ppt "Ustawa Karta Nauczyciela – Co stracimy, gdy zostanie zlikwidowana?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google