Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO PRACY. PRAWO PRACY ZOSTAŁO WYDZIELONE Z PRAWA CYWILNEGO NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU. W ROKU 1802 WYDANO W ANGLII PIERWSZĄ USTAWĘ ADRESOWANĄ DO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO PRACY. PRAWO PRACY ZOSTAŁO WYDZIELONE Z PRAWA CYWILNEGO NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU. W ROKU 1802 WYDANO W ANGLII PIERWSZĄ USTAWĘ ADRESOWANĄ DO."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO PRACY

2 PRAWO PRACY ZOSTAŁO WYDZIELONE Z PRAWA CYWILNEGO NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU. W ROKU 1802 WYDANO W ANGLII PIERWSZĄ USTAWĘ ADRESOWANĄ DO PRACODAWCÓW. W POLSCE PRAWO PRACY POWSTAŁO W 1918 ROKU.

3 OŚMIOGODZINNY DZIEŃ PRACY, ROZRÓŻNIENIE: PRACOWNIK FIZYCZNY – PRACOWNIK UMYSŁOWY, RÓŻNY WYMIAR URLOPU.

4 NAKAZY PRACY – ADMINISTRACYJNE KIEROWANIE DO PRACY ABSOLWENTÓW, OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY PRACY W NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCIACH, SOCJALISTYCZNA DYSCYPLINA PRACY.

5 AKT NORMATYWNY WYDAWANY W FROMIE USTAWY, ZBIÓR PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH STOSUNKI SPOŁECZNE W DANEJ DZIEDZINIE.

6 USTAWA REGULUJĄCA INNY STATUS NAUCZYCIELA NIŻ MA TO MIEJSCE W PRAWIE PRACY.

7

8 OSOBA, KTÓA POSIADA WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE Z ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM, OSOBA, KTÓRA PRZESTRZEGA PODSTAWOWYCH ZASAD MORALNYCH, OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA WARUNKI ZDROWOTNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZAWODU.

9 OSOBA, KTÓRA NIE MA PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNÓW PRAWNYCH LUB OGRANICZONE PRAWA PUBLICZNE, OSOBA, PRZECIWKO KTÓREJ TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE KARNE LUB DYSCYPLINARNE, OSOBA, PRZECIWKO KTÓREJ TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE, OSOBA, KTÓRA BYŁA UKARANA ZA PRZESTĘPSTWO POPEŁNIONE UMYŚLNIE.

10

11 REALIZOWAĆ ZADANIA ZWIĄZANE Z DYDAKTYKĄ, WYCHOWYWANIEM I OPIEKĄ, WSPIERAĆ KAŻDEGO UCZNIA W JEGO ROZWOJU, DĄŻYĆ DO PEŁNI WŁASNEGO ROZWOJU OSOBOWEGO, WYCHOWYWAĆ PATRIOTYCZNIE, DBAĆ O KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAW MORALNYCH I OBYWATELSKICH.

12 PRACA NAUCZYCIELA Z WYJĄTKIEM NAUCZYCIELA STAŻYSTY PODLEGA OCENIE, OCENA MOŻE BYĆ DOKONANA W KAŻDYM CZASIE, NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO UPŁYWIE ROKU OD OSTATNIEJ OCENY, Z INICJATYWY DYREKTORA LUB NA WNIOSEK: NAUCZYCIELA, NADZORU PEDAGOGICZNEGO, ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ, RADY SZKOŁY, RADY RODZICÓW.

13 OCENA PRACY NAUCZYCIELA MA CHARAKTER OPISOWY I JEST ZAKOŃCZONA STWIERDZENIEM UOGÓLNIAJĄCYM: WYRÓŻNIAJĄCADOBRANEGATYWNA

14 OCENIE PODLEGA: POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA I METODYCZNA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH, POPRAWNOŚĆ WYKONYWANIA INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY, KULTURA I POPRAWNOŚĆ JĘZYKA NAUCZYCIELA,

15 OCENIE PODLEGA: ZACHOWANIE DYSCYPLINY NA ZAJĄCIACH, ZAANGAŻOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELA, AKTYWNOŚĆ NAUCZYCIELA W DOSKONALENIU ZAWODOWYM, DZIAŁANIA NAUCZYCIELA W ZAKRESIE WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIA, PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU PRACY.

16

17 STAŻYSTAKONTRAKTOWYMIANOWANYDYPLOMOWANY

18 PROFESOR OŚWIATY

19 ROZDZIELENIE FORMY NAWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY OD AWANSU ZAWODOWEGO. CEL – WPROWADZENIE MOTYWACYJNEGO SYSTEMU ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI. STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO MAJĄ CHARAKTER ZBLIŻONY DO STOPNI SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ.

20 KAŻDY NAUCZYCIEL ZATRUDNIONY W SZKOLE POWINIEN POSIADAĆ STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO, JEŻELI JEST ZATRUDNIONY PO RAZ PIERWSZY – Z DNIEM ZATRUDNIENIA OTRZYMUJE Z MOCY PRAWA STOPIEŃ NAUCZYCIELA STAŻYSTY.

21 WARUNKIEM NADANIA NAUCZYCIELOWI KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO JEST SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, ODBYCIE STAŻU ZAKOŃCZONEGO POZYTYWNĄ OCENĄ DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.

22 NAUCZYCIEL STAŻYSTAUZYSKANIE AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PO PRZEPROWADZONEJ ROZMOWIE NAUCZYCIEL KONTRAKTOWYZDANIE EGZAMINU PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ NAUCZYCIEL MIANOWANYUZYSKANIE AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PO DOKONANIU ANALIZY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA I PRZEPROWADZONEJ ROZMOWIE NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

23 NAUCZYCIEL STAŻYSTA 9 MIESIĘCY NAUCZYCIEL KONTARKTOWY 2 LATA 9 MIESIĘCY NAUCZYCIEL MIANOWANY 2 LATA 9 MIESIĘCY

24 W OKRESIE STAŻU NAUCZYCIEL REALIZUJE PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE I ZATWIERDZONY PRZEZ DYDERKTORA PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO, DYREKTOR PRZYDZIELA NAUCZYCIELOWI STAŻYŚCIE OPIEKUNA STAŻU.

25 ZADANIEM OPIEKUNA STAŻU JEST UDZIELANIE NAUCZYCIELOWI POMOCY, W SZCZEGÓLNOSCI W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI W OKRESIE STAŻU PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA, ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.

26 OCENĘ DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU USTALA DYREKTOR SZKOŁY W CIĄGU 21 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA PRZEZ NAUCZYCIELA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.

27 OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MOŻE BYĆ POZYTYWNA LUB NEGATYWNA, JEST SPORZĄDZONA NA PIŚMIE I PRZYSŁUGUJE OD NIEJ ODWOŁANIE.

28 NAUCZYCIEL ROZPOCZYNA STAŻ Z POCZĄTKIEM ROKU SZKOLNEGO, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ, JEŚLI NAUCZYCIEL ROZPOCZNIE PRACĘ PÓŹNIEJ NIE MOŻE ROZPOCZĄĆ W TYM ROKU SZKOLNYM STAŻU.

29 PO UZYSKANIU POZYTYWNEJ OCENY NAUCZYCIEL PRZYSTĘPUJE DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, STAJĄC PRZED KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ.

30 SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ (STAŻ): PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO OPIEKUN STAŻU DYREKTOR (PRZEWODNICZĄCY)

31 WYMAGANIA W OKRESIE STAŻU NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO: POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, SPOSOBU PROWADZENIA DOKUMENTACJI, POZNANIE ZASAD BHP, UCZESTNICZENIE JAKO OBSERWATOR CO NAJMNIEJ DWA RAZY W MIESIĄCU W LEKCJACH OPIEKUNA STAŻU,

32 WYMAGANIA W OKRESIE STAŻU NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO: PROWADZENIE ZAJĘĆ W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU LUB DYREKTORA SZKOŁY (CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU), UCZESTNICZENIE W WEWNĄTRZSZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

33

34 STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM NAWIĄZUJE SIĘ W SZKOLE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ LUB MIANOWANIA, Z OSOBĄ ROZPOCZYNAJĄCĄ PRACĘ W SZKOLE NAWIĄZUJE SIĘ STOSUNEK PRACY NA CZAS OKREŚLONY NA JEDEN ROK SZKOLNY W CELU ODBYCIA STAŻU.

35 STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM KONTRAKTOWYM NAWIĄZUJE SIĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ ZAWIERANEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY, STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM MIANOWANYM I Z NAUCZYCIELEM DYPLOMOWANYM NAWIĄZUJE SIĘ NA PODSTAWIE MIANOWANIA.

36 MIANOWANIE GWARANTUJE NAUCZYCIELOWI WZMOŻONĄ OCHRONĘ ZATRUDNIENIA.

37 AKT MIANOWANIA I UMOWA O PRACĘ POWINNY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLIĆ: STANOWISKO I MIEJSCE PRACY, TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY, WYNAGRODZENIE LUB ZASADY JEGO USTALANIA.

38 DYREKTOR SZKOŁY, NA WNIOSEK NAUCZYCIELA, WYSTAWIA NAUCZYCIELOWI LEGITYMACJĘ SŁUŻBOWĄ. LEGITYMACJA SŁUŻBOWA UPRAWNIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO.

39 NAUCZYCIEL W REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA MA PRAWO DO SWOBODY STOSOWANIA TAKICH METOD NAUCZANIA I WYCHOWANIA, JAKIE UWAŻA ZA NAJWŁAŚCIWSZE SPOŚRÓD UZNANYCH PRZEZ WSPÓŁCZESNE NAUKI PEDAGOGICZNE, ORAZ DO WYBORU SPOŚRÓD ZATWIERDZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO PODRĘCZNIKÓW I INNYCH POMOCY NAUKOWYCH.

40 NAUCZYCIEL POWINIEN PODNOSIĆ SWOJĄ WIEDZĘ OGÓLNĄ I ZAWODOWĄ.

41 NAUCZYCIEL ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE MIANOWANIA MOŻE BYĆ PRZENIESIONY NA WŁASNA PROŚBĘ LUB Z URZĘDU ZA JEGO ZGODĄ NA INNE STANOWISKO W TEJ SAMEJ LUB INNEJ SZKOLE, W TEJ SAMEJ LUB INNEJ MIEJSCOWOŚCI, NA TAKIE SAMO LUB INNE STANOWISKO.

42 W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAPEWNIENIA SZKOLE OBSADY NA STANOWISKU NAUCZYCIELA Z WYMAGANYMI KWALIFIKACJAMI ODPOWIADAJĄCYMI POTRZEBOM PROGRAMOWYM SZKOŁY, ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ MOŻE PRZENIEŚĆ NAUCZYCIELA ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE MIANOWANIA DO TEJ SZKOŁY NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ NA TRZY LATA, Z PRAWEM POWROTU NA UPRZEDNIO ZAJMOWANE STANOWISKO.

43 ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ MOŻE NAŁOŻYĆ NA NAUCZYCIELA OBOWIĄZEK PODJĘCIA PRACY W INNEJ SZKOLE LUB SZKOŁACH… W CELU UZUPEŁNIENIA TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ W WYMIARZE NIE WIĘKSZYM NIŻ ½ OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ.

44 ULEGA ROZWIĄZANIU: NA WNIOSEK NAUCZYCIELA, W RAZIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, JEŻELI OKRES NIEZDOLNOŚCI PRZEKRACZA 182 DNI, W RAZIE ORZECZENIA PRZEZ LEKARZA NIEZDOLNOŚCI DO PRCY, W RAZIE UKOŃCZENIA 65 ROKU ŻYCIA, W RAZIE UZYSKANIA NEGATYWNEJ OCENY.

45

46 ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ OBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ SZKOLE PODSTAWOWE WARUNKI DO REALIZACJI PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.

47 SKŁADA SIĘ Z: WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKÓW: ZA WYSŁUGĘ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO ORAZ ZA WARUNKI PRACY, WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW, NAGRÓD.

48 ŚREDNIE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI STANOWI DLA: KWOTY BAZOWEJ, OKREŚLANEJ COROCZNIE W USTAWIE BUDŻETOWEJ. NAUCZYCIELA STAŻYSTY100% NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 111% NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 144% NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 184%

49 CZAS PRACY NAUCZYCIELA ZATRUDNIONEGO W PEŁNYM WYMIARZE ZAJĘĆ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 40 GODZIN NA TYDZIEŃ.

50 W RAMACH CZASU PRACY, NAUCZYCIEL ZOBOWIĄZANY JEST REALIZOWAĆ: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE, INNE ZJĘCIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY: ZAJĘCIA W ŚWIETLICY, ZAJĘCIA W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DYREKTORA SZKOŁY, ZAJĘCIA I CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO ZAJĘĆ, SAMOKSZTAŁCENIEM I DOSKONALENIEM ZAWODOWYM.

51 NAUCZYCIELA ZATRUDNIONEGO W PEŁNYM WYMIARZE ZAJĘĆ OBOWIĄZUJE PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ PRACY. NAUCZYCIELOM DOKSZTAŁCAJĄCYM SIĘ DYREKTOR MOŻE USTALIĆ CZTERODNIOWY TYDZIEŃ PRACY.

52 NAGRODA JUBILEUSZOWA, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (TRZYNASTKA), MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.

53 ŚWIADCZENIE URLOPOWE, PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (NA TERENIE WIEJSKIM I W MIEŚCIE DO 5000 MIESZKAŃCÓW), NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY, 10% DODATEK DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH NA TERENIE WIEJSKIM I W MIEŚCIE DO 5000 MIESZKAŃCÓW, DLA N. KONTRAKTOWEGO ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE.

54 NAUCZYCIELOWI PRZYSŁUGUJE URLOP WYPOCZYNKOWY W OKRESIE WAKACJI I FERII SZKOLNYCH. JEDNAK MOŻE BYĆ ZOBOWIĄZANY DO: PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW, PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO I PRZYGOTOWANIEM NOWEGO, OPRACOWANIE SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW ORAZ UCZESTNICZENIE W FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

55 URLOP WYCHOWAWCZY, URLOP PŁATNY NA KSZTAŁCENIE, URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA.

56 NAUCZYCIELE MIANOWANI I DYPLOMOWANI PODLEGAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ ZA UCHYBIENIA GODNOŚCI ZAWODU NAUCZYCIELA LUB OBOWIĄZKOM. W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH ORZEKAJĄ W PIERWSZEJ INSTANCJI KOMISJE DYSCYPLINARNE PRZY WOJEWODACH DLA NAUCZYCIELI WSZYSTKICH SZKÓŁ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.

57 OPRAC. DR HAB. BEATA GROMADZKA


Pobierz ppt "PRAWO PRACY. PRAWO PRACY ZOSTAŁO WYDZIELONE Z PRAWA CYWILNEGO NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU. W ROKU 1802 WYDANO W ANGLII PIERWSZĄ USTAWĘ ADRESOWANĄ DO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google