Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO PRACY KARTA NAUCZYCIELA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO PRACY KARTA NAUCZYCIELA."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO PRACY KARTA NAUCZYCIELA

2 CO TO JEST PRAWO PRACY? PRAWO PRACY ZOSTAŁO WYDZIELONE Z PRAWA CYWILNEGO NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU. W ROKU 1802 WYDANO W ANGLII PIERWSZĄ USTAWĘ ADRESOWANĄ DO PRACODAWCÓW. W POLSCE PRAWO PRACY POWSTAŁO W 1918 ROKU.

3 PRAWO PRACY W POLSCE (1918) OŚMIOGODZINNY DZIEŃ PRACY, ROZRÓŻNIENIE:
PRACOWNIK FIZYCZNY – PRACOWNIK UMYSŁOWY, RÓŻNY WYMIAR URLOPU.

4 PRAWO PRACY W POLSCE (PO 1950)
NAKAZY PRACY – ADMINISTRACYJNE KIEROWANIE DO PRACY ABSOLWENTÓW, OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY PRACY W NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCIACH, SOCJALISTYCZNA DYSCYPLINA PRACY.

5 KODEKS PRACY AKT NORMATYWNY WYDAWANY W FROMIE USTAWY, ZBIÓR PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH STOSUNKI SPOŁECZNE W DANEJ DZIEDZINIE.

6 KARTA NAUCZYCIELA USTAWA REGULUJĄCA INNY STATUS NAUCZYCIELA NIŻ MA TO MIEJSCE W PRAWIE PRACY.

7 KTO MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM?

8 NAUCZYCIELEM MOŻE BYĆ:
OSOBA, KTÓA POSIADA WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE Z ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM, OSOBA, KTÓRA PRZESTRZEGA PODSTAWOWYCH ZASAD MORALNYCH, OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA WARUNKI ZDROWOTNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZAWODU.

9 NAUCZYCIELEM NIE MOŻE BYĆ:
OSOBA, KTÓRA NIE MA PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNÓW PRAWNYCH LUB OGRANICZONE PRAWA PUBLICZNE, OSOBA, PRZECIWKO KTÓREJ TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE KARNE LUB DYSCYPLINARNE, OSOBA, PRZECIWKO KTÓREJ TOCZY SIĘ POSTĘPOWANIE O UBEZWŁASNOWOLNIENIE, OSOBA, KTÓRA BYŁA UKARANA ZA PRZESTĘPSTWO POPEŁNIONE UMYŚLNIE.

10 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

11 NAUCZYCIEL JEST ZOBOWIĄZANY:
REALIZOWAĆ ZADANIA ZWIĄZANE Z DYDAKTYKĄ, WYCHOWYWANIEM I OPIEKĄ, WSPIERAĆ KAŻDEGO UCZNIA W JEGO ROZWOJU, DĄŻYĆ DO PEŁNI WŁASNEGO ROZWOJU OSOBOWEGO, WYCHOWYWAĆ PATRIOTYCZNIE, DBAĆ O KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAW MORALNYCH I OBYWATELSKICH.

12 OCENA PRACY NAUCZYCIELA
PRACA NAUCZYCIELA Z WYJĄTKIEM NAUCZYCIELA STAŻYSTY PODLEGA OCENIE, OCENA MOŻE BYĆ DOKONANA W KAŻDYM CZASIE, NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO UPŁYWIE ROKU OD OSTATNIEJ OCENY, Z INICJATYWY DYREKTORA LUB NA WNIOSEK: NAUCZYCIELA, NADZORU PEDAGOGICZNEGO, ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ, RADY SZKOŁY, RADY RODZICÓW.

13 OCENA PRACY NAUCZYCIELA
OCENA PRACY NAUCZYCIELA MA CHARAKTER OPISOWY I JEST ZAKOŃCZONA STWIERDZENIEM UOGÓLNIAJĄCYM: WYRÓŻNIAJĄCA DOBRA NEGATYWNA

14 OCENA PRACY NAUCZYCIELA
OCENIE PODLEGA: POPRAWNOŚĆ MERYTORYCZNA I METODYCZNA PROWADZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH, POPRAWNOŚĆ WYKONYWANIA INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY, KULTURA I POPRAWNOŚĆ JĘZYKA NAUCZYCIELA,

15 OCENA PRACY NAUCZYCIELA:
OCENIE PODLEGA: ZACHOWANIE DYSCYPLINY NA ZAJĄCIACH, ZAANGAŻOWANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELA, AKTYWNOŚĆ NAUCZYCIELA W DOSKONALENIU ZAWODOWYM, DZIAŁANIA NAUCZYCIELA W ZAKRESIE WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIA, PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU PRACY.

16 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

17 STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO
STAŻYSTA KONTRAKTOWY MIANOWANY DYPLOMOWANY

18 STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO
PROFESOR OŚWIATY

19 STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO
ROZDZIELENIE FORMY NAWIĄZYWANIA STOSUNKU PRACY OD AWANSU ZAWODOWEGO. CEL – WPROWADZENIE MOTYWACYJNEGO SYSTEMU ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI. STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO MAJĄ CHARAKTER ZBLIŻONY DO STOPNI SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ.

20 STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO
KAŻDY NAUCZYCIEL ZATRUDNIONY W SZKOLE POWINIEN POSIADAĆ STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO, JEŻELI JEST ZATRUDNIONY PO RAZ PIERWSZY – Z DNIEM ZATRUDNIENIA OTRZYMUJE Z MOCY PRAWA STOPIEŃ NAUCZYCIELA STAŻYSTY.

21 STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO
WARUNKIEM NADANIA NAUCZYCIELOWI KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO JEST SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, ODBYCIE STAŻU ZAKOŃCZONEGO POZYTYWNĄ OCENĄ DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.

22 ORAZ: NAUCZYCIEL STAŻYSTA
UZYSKANIE AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PO PRZEPROWADZONEJ ROZMOWIE NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY ZDANIE EGZAMINU PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ NAUCZYCIEL MIANOWANY UZYSKANIE AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PO DOKONANIU ANALIZY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA I PRZEPROWADZONEJ ROZMOWIE NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY

23 OKRES STAŻU NAUCZYCIEL STAŻYSTA 9 MIESIĘCY NAUCZYCIEL KONTARKTOWY
2 LATA 9 MIESIĘCY NAUCZYCIEL MIANOWANY

24 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
W OKRESIE STAŻU NAUCZYCIEL REALIZUJE PRZYGOTOWANY PRZEZ SIEBIE I ZATWIERDZONY PRZEZ DYDERKTORA PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO, DYREKTOR PRZYDZIELA NAUCZYCIELOWI STAŻYŚCIE OPIEKUNA STAŻU.

25 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
ZADANIEM OPIEKUNA STAŻU JEST UDZIELANIE NAUCZYCIELOWI POMOCY, W SZCZEGÓLNOSCI W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI W OKRESIE STAŻU PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA, ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA.

26 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
OCENĘ DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU USTALA DYREKTOR SZKOŁY W CIĄGU 21 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA PRZEZ NAUCZYCIELA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.

27 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MOŻE BYĆ POZYTYWNA LUB NEGATYWNA, JEST SPORZĄDZONA NA PIŚMIE I PRZYSŁUGUJE OD NIEJ ODWOŁANIE.

28 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
NAUCZYCIEL ROZPOCZYNA STAŻ Z POCZĄTKIEM ROKU SZKOLNEGO, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ, JEŚLI NAUCZYCIEL ROZPOCZNIE PRACĘ PÓŹNIEJ NIE MOŻE ROZPOCZĄĆ W TYM ROKU SZKOLNYM STAŻU.

29 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
PO UZYSKANIU POZYTYWNEJ OCENY NAUCZYCIEL PRZYSTĘPUJE DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, STAJĄC PRZED KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ.

30 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ (STAŻ): PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO OPIEKUN STAŻU (PRZEWODNICZĄCY) DYREKTOR

31 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
WYMAGANIA W OKRESIE STAŻU NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO: POZNANIE ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, SPOSOBU PROWADZENIA DOKUMENTACJI, POZNANIE ZASAD BHP, UCZESTNICZENIE JAKO OBSERWATOR CO NAJMNIEJ DWA RAZY W MIESIĄCU W LEKCJACH OPIEKUNA STAŻU,

32 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
WYMAGANIA W OKRESIE STAŻU NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO: PROWADZENIE ZAJĘĆ W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU LUB DYREKTORA SZKOŁY (CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU), UCZESTNICZENIE W WEWNĄTRZSZKOLNYCH FORMACH DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.

33 NAWIĄZANIE, ZMIANA I ROZWIAZANIE STOSUNKU PRACY

34 STOSUNEK PRACY STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM NAWIĄZUJE SIĘ W SZKOLE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ LUB MIANOWANIA, Z OSOBĄ ROZPOCZYNAJĄCĄ PRACĘ W SZKOLE NAWIĄZUJE SIĘ STOSUNEK PRACY NA CZAS OKREŚLONY NA JEDEN ROK SZKOLNY W CELU ODBYCIA STAŻU.

35 STOSUNEK PRACY STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM KONTRAKTOWYM NAWIĄZUJE SIĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ ZAWIERANEJ NA CZAS NIEOKREŚLONY, STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM MIANOWANYM I Z NAUCZYCIELEM DYPLOMOWANYM NAWIĄZUJE SIĘ NA PODSTAWIE MIANOWANIA.

36 STOSUNEK PRACY - MIANOWANIE
MIANOWANIE GWARANTUJE NAUCZYCIELOWI WZMOŻONĄ OCHRONĘ ZATRUDNIENIA.

37 STOSUNEK PRACY AKT MIANOWANIA I UMOWA O PRACĘ POWINNY W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLIĆ: STANOWISKO I MIEJSCE PRACY, TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY, WYNAGRODZENIE LUB ZASADY JEGO USTALANIA.

38 LEGITYMACJA SŁUŻBOWA DYREKTOR SZKOŁY, NA WNIOSEK NAUCZYCIELA, WYSTAWIA NAUCZYCIELOWI LEGITYMACJĘ SŁUŻBOWĄ. LEGITYMACJA SŁUŻBOWA UPRAWNIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO.

39 SWOBODA DOBORU METOD NAUCZANIA
NAUCZYCIEL W REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA MA PRAWO DO SWOBODY STOSOWANIA TAKICH METOD NAUCZANIA I WYCHOWANIA, JAKIE UWAŻA ZA NAJWŁAŚCIWSZE SPOŚRÓD UZNANYCH PRZEZ WSPÓŁCZESNE NAUKI PEDAGOGICZNE, ORAZ DO WYBORU SPOŚRÓD ZATWIERDZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO PODRĘCZNIKÓW I INNYCH POMOCY NAUKOWYCH.

40 PODNOSZENIE WIEDZY NAUCZYCIEL POWINIEN PODNOSIĆ SWOJĄ WIEDZĘ OGÓLNĄ I ZAWODOWĄ.

41 PRZENIESIENIE NAUCZYCIELA
NAUCZYCIEL ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE MIANOWANIA MOŻE BYĆ PRZENIESIONY NA WŁASNA PROŚBĘ LUB Z URZĘDU ZA JEGO ZGODĄ NA INNE STANOWISKO W TEJ SAMEJ LUB INNEJ SZKOLE, W TEJ SAMEJ LUB INNEJ MIEJSCOWOŚCI, NA TAKIE SAMO LUB INNE STANOWISKO.

42 PRZENIESIENIE NAUCZYCIELA
W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAPEWNIENIA SZKOLE OBSADY NA STANOWISKU NAUCZYCIELA Z WYMAGANYMI KWALIFIKACJAMI ODPOWIADAJĄCYMI POTRZEBOM PROGRAMOWYM SZKOŁY, ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ MOŻE PRZENIEŚĆ NAUCZYCIELA ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE MIANOWANIA DO TEJ SZKOŁY NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ NA TRZY LATA, Z PRAWEM POWROTU NA UPRZEDNIO ZAJMOWANE STANOWISKO.

43 UZUPEŁNIENIE TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ MOŻE NAŁOŻYĆ NA NAUCZYCIELA OBOWIĄZEK PODJĘCIA PRACY W INNEJ SZKOLE LUB SZKOŁACH… W CELU UZUPEŁNIENIA TYGODNIOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ W WYMIARZE NIE WIĘKSZYM NIŻ ½ OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU ZAJĘĆ.

44 STOSUNEK PRACY (Z NAUCZYCIELEM MIANOWANYM)
ULEGA ROZWIĄZANIU: NA WNIOSEK NAUCZYCIELA, W RAZIE CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY, JEŻELI OKRES NIEZDOLNOŚCI PRZEKRACZA 182 DNI, W RAZIE ORZECZENIA PRZEZ LEKARZA NIEZDOLNOŚCI DO PRCY, W RAZIE UKOŃCZENIA 65 ROKU ŻYCIA, W RAZIE UZYSKANIA NEGATYWNEJ OCENY.

45 WARUNKI PRACY I WYNAGRODZENIE

46 WARUNKI PRACY ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ OBOWIĄZANY JEST ZAPEWNIĆ SZKOLE PODSTAWOWE WARUNKI DO REALIZACJI PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH.

47 WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELA
SKŁADA SIĘ Z: WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKÓW: ZA WYSŁUGĘ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO ORAZ ZA WARUNKI PRACY, WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW, NAGRÓD.

48 WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELA
ŚREDNIE WYNAGRODZENIE NAUCZYCIELI STANOWI DLA: KWOTY BAZOWEJ, OKREŚLANEJ COROCZNIE W USTAWIE BUDŻETOWEJ. NAUCZYCIELA STAŻYSTY 100% NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO 111% NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 144% NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 184%

49 CZAS PRACY NAUCZYCIELA
CZAS PRACY NAUCZYCIELA ZATRUDNIONEGO W PEŁNYM WYMIARZE ZAJĘĆ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 40 GODZIN NA TYDZIEŃ.

50 CZAS PRACY NAUCZYCIELA
W RAMACH CZASU PRACY, NAUCZYCIEL ZOBOWIĄZANY JEST REALIZOWAĆ: ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE, INNE ZJĘCIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY: ZAJĘCIA W ŚWIETLICY, ZAJĘCIA W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH DO DYSPOZYCJI DYREKTORA SZKOŁY, ZAJĘCIA I CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM DO ZAJĘĆ, SAMOKSZTAŁCENIEM I DOSKONALENIEM ZAWODOWYM.

51 TYDZIEŃ PRACY NAUCZYCIELA ZATRUDNIONEGO W PEŁNYM WYMIARZE ZAJĘĆ OBOWIĄZUJE PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ PRACY. NAUCZYCIELOM DOKSZTAŁCAJĄCYM SIĘ DYREKTOR MOŻE USTALIĆ CZTERODNIOWY TYDZIEŃ PRACY.

52 NAGRODY I ODZNACZENIA NAGRODA JUBILEUSZOWA,
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (TRZYNASTKA), MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.

53 UPRAWNIENIA SOCJALNE I URLOPY
ŚWIADCZENIE URLOPOWE, PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (NA TERENIE WIEJSKIM I W MIEŚCIE DO 5000 MIESZKAŃCÓW), NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY, 10% DODATEK DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH NA TERENIE WIEJSKIM I W MIEŚCIE DO 5000 MIESZKAŃCÓW, DLA N. KONTRAKTOWEGO ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE.

54 URLOPY NAUCZYCIELOWI PRZYSŁUGUJE URLOP WYPOCZYNKOWY W OKRESIE WAKACJI I FERII SZKOLNYCH. JEDNAK MOŻE BYĆ ZOBOWIĄZANY DO: PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW, PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO I PRZYGOTOWANIEM NOWEGO, OPRACOWANIE SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW ORAZ UCZESTNICZENIE W FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

55 URLOP PŁATNY NA KSZTAŁCENIE, URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA.
URLOPY URLOP WYCHOWAWCZY, URLOP PŁATNY NA KSZTAŁCENIE, URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA.

56 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
NAUCZYCIELE MIANOWANI I DYPLOMOWANI PODLEGAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ ZA UCHYBIENIA GODNOŚCI ZAWODU NAUCZYCIELA LUB OBOWIĄZKOM. W SPRAWACH DYSCYPLINARNYCH ORZEKAJĄ W PIERWSZEJ INSTANCJI KOMISJE DYSCYPLINARNE PRZY WOJEWODACH DLA NAUCZYCIELI WSZYSTKICH SZKÓŁ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA.

57 OPRAC. DR HAB. BEATA GROMADZKA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "PRAWO PRACY KARTA NAUCZYCIELA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google