Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

3 Zakres działania ustawy Ustalenie, że KN obejmuje nauczycieli prowadzących bezpośrednio proces dydaktyczny (podstawa programowa) z dziećmi (nauczyciele przedmiotowi). Wykreśla się m.in. pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach, w urzędach organów adm. rządowej, KO, CKE, OKE, OHP oraz instruktorów i kierowników praktycznej nauki zawodu

4 Przeniesienie do ustawy o systemie oświaty (USO) zapisów dotyczących dyrektora szkoły Powoływany na kadencję dyrektor to kluczowy punkt procesu zarządzania a nie element dydak­tyki, dlatego status dyrektora, skład komisji konkursowej i regulamin konkursu - w USO. Dyrektor-nauczyciel zachowuje uprawnienia z KN w czasie pełnienia funkcji dyrektora (poza czasem pracy)

5 Czas pracy nauczycieli 40-godzinny tydzień pracy, w tym wyższe pensum dydaktyczne (20/25/30 + 2 godziny lekcyjne), ewidencjonowane i rozli­czane w sposób określony przez organ prowadzący; godziny karciane także dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli kolegiów urlop w wymiarze 40 dni roboczych, zasadniczo podczas ferii (dot. placówek feryjnych)

6 Weryfikacja systemu awansu zawodowego nauczycieli Awans wg następujących zasad: przyjmowanie stażystów z odpowiednim przygotowaniem praktycznym, potwierdzonym egzaminem; status nauczyciela mianowanego - wg projektu MEN z 2011 roku; nauczyciel dyplomowany (tytuł honorowy) - w ustawie warunki awansu; tytuł nadaje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Wariant z 1.09.12: w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przedstawiciel zw. zaw. wyłącznie w charakterze obserwatora komisję kwalifikacyjną na nauczyciela dyplomowanego powołuje organ prowadzący, jego przedstawiciel przewodniczącym komisji gratyfikację dla profesora oświaty wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

7 Nawiązywanie stosunku pracy Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony Stosunek pracy z nauczycielem w szkole nawiązuje się wyłącznie na podstawie umowy o pracę (likwidacja mianowania jako formy zatrudnienia)

8 Inne zmiany w ustawie KN 1) rezygnacja z dodatków: wiejskiego, mieszkaniowego, na zagospodarowanie; 2) rezygnacja z prawa do mieszkania, działki gruntu 3) odejście od zasady, że mieszkania w budynkach szkolnych są tylko dla nauczycieli i pracowników oświaty 4) nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (orzeka komisja lekarska właściwego oddziału ZUS; na rok szkolny: finansuje ZUS); 5) środki na doskonalenie w wysokości do 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6) regulamin wynagradzania (w tym średnie) - negocjacje organu prowadzącego ze związkami zawodowymi; likwidacja niekonstytucyjnego art. 30a i 30b KN; jeśli nie, wypłacanie pensji nauczycie­lom przejmuje rząd, który dziś negocjuje i ustala warunki płac bez udziału JST.

9 Propozycje strony samorządowej KWRiST dot. zmian w ustawie o systemie oświaty 1. Ułatwienie wprowadzania zmian organizacyjnych w placówkach i sieci szkół: a) umożliwienie łączenia w zespoły także szkół tego samego typu (art. 62 USO); b) zniesienie limitu liczby uczniów w szkołach przekazywanych do prowadzenia innym podmiotom (art. 5 ust. 5g USO); c) uelastycznienie zasad tworzenia (w tym umożliwienie łączenia) obwodów szkolnych (art. 17 USO).

10 Propozycje strony samorządowej KWRiST dot. zmian w uso 2. Przeniesienie z Karty Nauczyciela do USO przepisów dotyczących dyrektorów szkół (jeśli dyrektor jest nauczycielem, przepisy KN obejmą go automatycznie).

11 Propozycje strony samorządowej KWRiST dot. zmian w uso 3. Objęcie subwencją oświatową" finansowania nowych zadań przedszkoli oraz podwyżek płac nauczycieli w przedszkolach. 4. Uporządkowanie systemu dotowania szkół dla dorosłych, prowadzonych przez inne podmioty - powinien on uwzględniać słuchaczy faktycznie uczestniczących w nauce, a nie zarejestrowanych".

12 Propozycje strony samorządowej KWRiST dot. zmian w uso 5. Urealnienie systemu dotowania placówek publicznych, prowadzonych przez inne pod­mioty, a także niepublicznych, w tym zwłaszcza przedszkoli. W tym zakresie propo­ nujemy przyjęcie przepisów zaproponowanych w projekcie nowelizacji UFP: W art. 80 po ust. 2d dodaje się ust. 2e w brzmieniu: 2e. Wydatki bieżące, stanowiące podstawę ustalenia wysokości dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne, pomniejsza się o kwotę opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. l pkt 2 oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach, stanowiących dochody budżetu gminy." W art. 90 po ust. 2e dodaje się ust. 2f w brzmieniu: 2e. Wydatki bieżące, stanowiące podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, pomniejsza się o kwotę opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. l pkt 2 oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach, stanowiących dochody budżetu gminy."

13 znp@znp.edu.pl


Pobierz ppt "Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google