Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Czas realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Czas realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Czas realizacji projektu: 01.09.2008 – 31.12.2010 Kwota dofinansowania: 4 033 850,00zł

2 Cel główny projektu PODNIESIENIE JAKOŚCI I ROZSZERZENIE OFERTY ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ UGRUNTOWANIE POZYCJI JEDYNEJ NA OPOLSZCZYŹNIE UCZELNI TECHNICZNEJ

3 Cele szczegółowe projektu – moduły Moduł I – PreStudent Aktywne włączenie się w kształcenie młodzieży Moduł II – Student Zapewnienie wysokiej jakości i efektywności kształcenia Moduł III – PostStudent Kształcenie stosownie do zmian na rynku pracy i zapotrzebowania społecznego Moduł IV – Profesore Stymulowanie możliwości rozwoju oraz szybkiego awansu Moduł V- Administratio Wprowadzanie zmian organizacyjnych

4 Kto i co? Czyli zadania jednostek biorących udział w projekcie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości/ Akademickie Biuro Karier organizacja staży i praktyk dla studentów zainteresowanych nabyciem umiejętności zawodowych uruchomienie punktu doradztwa zawodowego organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, organizacja giełdy pracy KOORDYNATORZY ZADAŃ: Maciej Maj, Alicja Dubniańska, Marta Tworek

5 Kto i co? Czyli zadania jednostek biorących udział w projekcie Wydział Mechaniczny uruchomienie kierunku mechatronika w systemie niestacjonarnym wypłata stypendiów dla młodych doktorów organizacja kursu dla nauczycieli akademickich zainteresowanych nabyciem uprawnień pedagogicznych KOORDYNATORZY ZADAŃ: Ewald Macha, Magdalena Filipek, Marta Kominek, Dominika Matuszek, Anna Szajer-Janiszewska Katarzyna Pazdan

6 Kto i co? Czyli zadania jednostek biorących udział w projekcie Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej organizacja kursów z matematyki i fizyki dla maturzystów zainteresowanych zdobyciem dodatkowych umiejętności w zakresie ww. przedmiotów przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z zakresu matematyki i fizyki - organizacja kursów dla studentów I roku, którzy mają trudności z opanowaniem treści programowych uruchomienie kierunku logistyka w systemie stacjonarnym KOORDYNATORZY ZADAŃ: Anida Stanik- Besler, Zygmunt Kasperski, Maksymilian Gajek, Tomasz Wołczański, Iwona Mulicka, Czesław Górecki, Zbigniew Michno

7 Kto i co? Czyli zadania jednostek biorących udział w projekcie Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji opracowanie programów kształcenia i materiałów dydaktycznych dla 3 kierunków studiów podyplomowych wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni – zainicjowanie mechanizmów wysokiej jakości obsługi klienta poprzez szkolenia dla pracowników administracyjnych zatrudnionych w dziekanatach uczelni KOORDYNATORZY ZADAŃ: Małgorzata Adamska, Magdalena Jaszczyk, Łukasz Dymek

8 Kto i co? Czyli zadania jednostek biorących udział w projekcie Dział Współpracy Międzynarodowej i Programów UE organizacja staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (miesięczne stypendia zagraniczne dla pracowników dydaktycznych) KOORDYNATORZY ZADAŃ: Joanna Boguniewicz-Zabłocka, Anna Pogan

9 Kto i co? Czyli zadania jednostek biorących udział w projekcie Studium Języków Obcych przeprowadzenie kursu dla lektorów z zakresu prowadzenia zajęć językowych metodą e-learning KOORDYNATOR ZADANIA: Magdalena Dolińska

10 Wskaźniki realizacji projektu I: 240 godzin kursów przygotowawczych z matematyki 240 godzin kursów przygotowawczych z fizyki 180 godzin kursów wyrównawczych z matematyki 180 godzin kursów wyrównawczych z fizyki 40 praktyk studenckich realizowanych w formule 3 m-ce/praktykę 40 staży studenckich realizowanych w formule 3 m-ce/staż 6 warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy 2 giełdy pracy

11 Wskaźniki realizacji projektu II: 80 podpisanych umów na realizację praktycznych form nauczania 100 godzin doradztwa zawodowego dla studentów 2 zaktualizowane siatki studiów zgodnie z potrzebami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy (logistyka, mechatronika) 16 uczestników konferencji dla kadry naukowo- dydaktycznej 1 udoskonalony zestaw materiałów dydaktycznych dla kierunku mechatronika 1 zestaw materiałów dydaktycznych dla kierunku logistyka

12 Wskaźniki realizacji projektu III: 50 artykułów/publikacji naukowych opracowanych przez pracowników uczelni 48 godzin kursu e-learningu 1 przystosowana platforma e-learning do nauki języków obcych 2 kursy pedagogiczne dla nauczycieli akademickich w formule 8 m-cy/kurs 20 staży w zagranicznych ośrodkach akademickich w formule 1 m-c/staż 100 godzin szkoleń zorientowanych na podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników administracyjnych

13 Zatrudnienia w projekcie: Pracownikom, którzy będą zaangażowani w realizację projektu na poziomie jednostki w której są zatrudnieni, zgodnie z Regulaminem wynagradzania dla pracowników Politechniki Opolskiej, § 7, pkt. 3 zostaną czasowo powierzone dodatkowe obowiązki i otrzymają tzw. wynagrodzenie ryczałtowe

14 Działania promocyjno-informacyjne, zakup sprzętu, catering: Wyłonienie wykonawcy/dostawcy nastąpi w wyniku przeprowadzenia procedury zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – sumarycznie dla całego projektu, za wyjątkiem elementów promocji dedykowanych pojedynczemu zadaniu tzn. związanych z indywidualnym opracowaniem i wydrukiem ulotek, plakatów czy biuletynów upowszechniających rezultaty (procedury wew. uczelni w zakresie realizacji zamówień, najczęściej do 14 000 euro)

15 Rekrutacja BO: Dla zadań typu kursy, praktyki, staże czy stypendia przeprowadzone zostaną działania zgodnie z regulaminami – ogłoszenie o naborze, składanie dokumentów aplikacyjnych, ocena przez komisję w oparciu o przyjęte kryteria, wyłonienie uczestników i podpisanie umów (konkurs) Dla zadań typu otwartego np. warsztaty czy konsultacje decydująca będzie kolejność zgłoszeń Każdorazowo o kwalifikacji BO do danego typu przedsięwzięcia decydować będzie komisja reprezentująca jednostkę odpowiedzialną merytorycznie za przedmiot zadania oraz koordynator zadania

16 Monitorowanie działań: wypełnienie oświadczeń o ochronie danych osobowych zbieranie informacji dot. BO w postaci formularzy PEFS bieżące przekazywanie informacji nt. postępów prac do zamieszczenia na stronie www.akropol.po.opole.pl bieżąca kontrola przebiegu realizacji zadań (zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem) – sygnalizowanie ewentualnych nieprawidłowości informowanie Koordynatorów Projektu o potencjalnych zagrożeniach niewykonania zadania

17 Zarządzanie projektem: JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA AIP Beata Heimrot – koordynator projektu Agnieszka Janeta – koordynator ds. sprawozdawczości i rozliczeń Joanna Jędrzejczak – koordynator ds. promocji i kontaktów z BO ZARZĄD: Marzena Szewczuk-Stępień – dyrektor AIP Piotr Bębenek – z-ca dyrektora AIP


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Czas realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google