Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

2 Cel ogólny projektu: - zwiększenie liczby absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 poprzez uatrakcyjnienie kształcenia na kierunkach: Inżynierii Środowiska i Budownictwa na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Biotechnologii na Wydziale Nauk o Żywności Ochrony Środowiska na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Cele szczegółowe dla kierunków Inżynieria Środowiska i Budownictwo: - stworzenie programu stypendialnego dla studentów podejmujących kształcenie I stopnia na kierunkach zamawianych, - prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku

3 Liczba osób objęta programem: - uczestnicy zajęć wyrównawczych: Inżynieria Środowiska – wszyscy przyjęci studenci Budownictwo -wszyscy przyjęci studenci - uczestnicy programu stypendialnego – 10 osób/kierunek

4 Organizacja i prowadzenie zajęć wyrównawczych - matematyka- 25 h wykładów, 25 h ćwiczeń dla każdej z grup, - fizyka - 20 h wykładów i 20 h ćwiczeń dla każdej z grup, - zajęcia odbędą się w pierwszych 5 tygodniach semestru zimowego (X-XI 2009), - liczba osób w jednej grupie max. 20, - po kursie z zajęć wyrównawczych - test sprawdzający.

5 Stypendium motywacyjne - przysługuje Uczestnikom Projektu, którzy w roku akademickim 2009/2010 podjęli studia po raz pierwszy w życiu, tylko na kierunku zamawianym, - przysługuje Uczestnikom Projektu, którzy zaliczyli zajęcia wyrównawcze organizowane w ramach Projektu, - stypendium przyznawane jest 10. osobom na każdym kierunku zamawianym, - okres pobierania stypendium = okres trwania studiów I stopnia tzn.7 semestrów (październik 2009 – styczeń 2013) z przerwami na miesiące wakacyjne tj. lipiec, sierpień, wrzesień; - wysokość stypendium wynosi 1000 zł brutto /m-c, - przyznawane jest na wniosek Uczestnika Projektu.

6 Dokumenty, z którymi należy się zapoznać: - zasady studiowania na kierunkach zamawianych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wymagane dokumenty, aby przystąpić do projektu: - umowa uczestnictwa w projekcie (wszyscy uczestnicy projektu), - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wszyscy uczestnicy projektu), - wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego (osoby ubiegające się o stypendium), - umowa o wypłatę stypendium motywacyjnego (osoby, którym przyznano stypendium), - oświadczenie o danych uczestnika projektu (osoby, którym przyznano stypendium).

7 Obowiązki Uczestnika Projektu - regularne i punktualne uczestnictwo we wszystkich zajęciach dydaktycznych organizowanych w ramach Projektu, - potwierdzanie uczestnictwa na listach obecności, - wypełnienie testów zaliczających zajęcia wyrównawcze, - informowanie o wszelkich zmianach swoich danych zawartych w dokumentach związanych z realizacją Projektu

8 Strona internetowa projektu: www.org.up.wroc.pl/stypendia/ Kontakt do osób odpowiedzialnych za realizację projektu: Kierownik Projektu dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, tel. (71) 320-5590, pl. Grunwaldzki 24, pok.206M e-mail: elzbieta.bondar-nowakowska@up.wroc.pl Koordynator merytoryczny - Inżynieria Środowiska dr inż. Ewa Burszta-Adamiak, tel. (71) 32 05 555, pl. Grunwaldzki 24, pok. 324M e-mail: ewa.burszta-adamiak@up.wroc.pl Koordynator merytoryczny – Budownictwo dr inż. Bogusława Mamok, tel. (71) 32 05 544, pl. Grunwaldzki 24, pok. 304 M e-mail: mamok@iis.ar.wroc.pl Pracownik Biura Projektu mgr inż. Sylwia Nowicka, tel (71)32 05 544, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 42, pok.2 e-mail: sylwia.nowicka@up.wroc.pl

9 Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "PROGRAM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU DOTYCZĄCY ZWIĘKSZENIA LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKÓW PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google