Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI."— Zapis prezentacji:

1

2 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

3 Skąd pomysł na projekt? Pomysł na projekt pojawił się podczas analizy wniosków z diagnozy prowadzonej przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim wśród społeczności lokalnej oraz świadczeniobiorców PCPR. Często sygnalizowanym problemem była trudna sytuacja beneficjentów naszego projektu.

4 Przyczyny: trudna sytuacja materialna, brak wsparcia środowiska w którym się wychowywali i dorastali, bariery komunikacyjne nietolerancja, bariery kulturowe i językowe.

5 poszukiwania zatrudnienia, podnoszenia kompetencji integracji

6 Opis zadania Projekt zawierał szereg zintegrowanych działań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej łącznie 44 osób niepełnosprawnych, uchodźców i wychowanków placówek i rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowodworskiego. 13 osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze pozostających bez zatrudnienia korzystających z pomocy społecznej 5 uchodźców 26 osób niepełnosprawne, w tym 12 uczestników WTZ

7 W I etapie zebrano karty zgłoszeniowe od osób zainteresowanych. Karty były dystrybuowane za pośrednictwem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W II etapie miały miejsce indywidualne rozmowy osób zakwalifikowanych z zespołem rekrutującym. W wyniku rozmów została wyłoniona grupa 44 uczestników projektu oraz grupa 5 na listę rezerwową. Proces rekrutacji uczestników projektu uwzględnił zasadę równych szans, w tym także zasadę równości płci.

8 Instytucja pomocy społecznej, jaką reprezentuje m.in. PCPR, posiada wszelkie zasoby i doświadczenie, by z powodzeniem przygotować odpowiadający potrzebom społecznym projekt. Sprzyjającą okolicznością do realizacji projektu stał się Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który niesie ze sobą możliwości sfinansowania działań w zakresie pomocy w/w osobom. Stał się on również motorem do opracowania wniosku.

9 Działania w ramach projektu

10 Promocja projektu przekazywanie informacji do lokalnych mediów ( 3 ogłoszenia w lokalnej prasie); materiały informacyjno – promocyjne (plakaty – 50 szt., ulotki -300 szt.), dystrybuowane na terenie Powiatu Nowodworskiego; -konferencja promująca projekt

11 Rekrutacja grupy docelowej I etap to dystrybucja i zbieranie kart zgłoszeniowych osób chętnych do udziału w projekcie; II etap to przeprowadzenie rozmów indywidualnych i wyłonienie grupy docelowej projektu.

12 Szkolenia w ramach Wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych: (grupa 26 osób w tym 12 uczestników WTZ) szkolenie umiejętności interpersonalnych i aktywnego poszukiwania pracy ( podstawowe zagadnienia: integracja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, skuteczna komunikacja, motywacja), w ramach kursu ABC przedsiębiorczości, kursu komputerowego, spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem

13 Tworzenie Indywidualnych Planów Działania ( 18 kontraktów socjalnych w tym 5 uchodźców) dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz uchodźców Zgodnie z metodologią działanie to obejmowało spotkania indywidualne doradcy zawodowego i prawnika z uczestnikiem projektu oraz zajęcia grupowe Kurs prawa jazdy, język obcy, kursy komputerowe, kurs pozyskiwania informacji tajnych, kurs sekretarsko – asystencki, tańca, wizażu Wyniki IPD posłużą do określenia efektywności tych szkoleń.

14 Grupa wsparcia W ramach projektu, uczestnicy mogli w systemie ciągłym korzystać ze wsparcia w ramach prowadzonej przez psychologa grupy wsparcia. Spotkania grupy odbywały się 1 raz w tygodniu po 2 godz. Celem Grupy wsparcia miało być podniesienie u uczestników wiary we własne możliwości oraz wyzwolić inicjatywę do radzenia sobie z kłopotami i trudnościami wskutek dzielenia się doświadczeniem przez inne osoby.

15 Indywidualne doradztwo prawne i psychologiczne Doradcy pełnili dyżury w systemie 8 godz. zegarowych miesięcznie. Uczestnicy mogli umawiać się na konsultację za pośrednictwem biura projektu lub bezpośrednio u specjalistów. Doradztwo dotyczyło prawa pracy, spraw w sądach, postępowania w sprawach rent, spraw psychologicznych i problemów z rodziną oraz radzenia sobie ze stresem.

16 Zarządzenie projektem Projektem zarządza zespół składający się z: dyrektora, koordynatora, pracownika socjalnego i doradcy ds. osób niepełnosprawnych, obsługi księgowej i kadrowej oraz eksperta ds. pozyskiwania funduszy unijnych

17 Cele projektu Celem ogólnym omawianego projektu jest kształtowanie aktywnych postaw zawodowych i społecznych. Cele szczegółowe to: wzmocnienie pozycji uczestników projektu na otwartym rynku pracy po przez oddziaływanie psychologiczne i doradztwo; podniesienie aktywności uczestników w życiu zawodowym i społecznym ; podwyższenie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ścieżki zawodowej do zasobów osoby i potrzeb rynku pracy; zwiększenie szans na nabycie doświadczenia zawodowego oraz zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. poprawa świadomości i możliwości korzystania przez w/w osoby z instrumentów aktywnej integracji nabycie umiejętności posługiwania się językami obcymi

18 KONIEC

19 DZIĘKUJĘ BARDZO


Pobierz ppt "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google