Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl O projekcie systemowym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe Budżet projektu: 9 800 000 PLN Czas realizacji projektu systemowego: do 31 sierpnia 2015 r.

3 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Cele projektu Zwiększenie o 1000 liczby zagranicznych mobilności nauczycieli, przyszłych nauczycieli i kadry edukacyjnej (w tym szczególnie nauczycieli nauczania początkowego i przedszkolnego) poprzez dofinansowanie min. 100 projektów do 2015 r. Cel główny projektu:

4 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Wsparcie instytucji działających w obszarze kształcenia i doskonalenia nauczycieli w tworzeniu profesjonalnych struktur organizowania mobilności zagranicznej dla nauczycieli, przyszłych nauczycieli i kadry edukacyjnej; Poprawa znajomości języków obcych uczestników; Zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników. Cele projektu Cele szczegółowe:

5 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Projekt systemowy Projekt pilotażowy: adaptacja procedury programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci (projektów wymiany doświadczeń VETPRO) do szerszej grupy docelowej programu COMENIUS Wnioski składane są przez instytucje wysyłające do FRSE. Indywidualni uczestnicy otrzymują dofinansowanie w ramach projektu realizowanego przez właściwą instytucję wysyłającą. Nie mogą bezpośrednio ubiegać się o dofinansowanie od FRSE.

6 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Kto może złożyć wniosek Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe; Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe; Kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny; Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli; Szkoły wyższe; Stowarzyszenia i organizacje nauczycielskie; Inne instytucje szkoleniowe.

7 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Uczestnicy mobilności Nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli i wszystkich typów szkół; Przyszli nauczyciele – studenci kierunków pedagogicznych; Doradcy metodyczni i zawodowi; Pracownicy zakładów kształcenia nauczycieli; Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli; Przedstawiciele organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły; Przedstawiciele instytucji zarządzających systemem edukacji; Przedstawiciele innych instytucji objętych ustawą o systemie oświaty; Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji nauczycielskich.

8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Projekty Wymaganych jest co najmniej 2 partnerów – 1 polski i 1 zagraniczny z kraju uczestniczącego w LLP; Czas trwania projektu: maksymalnie 2 lata; Działania w projektach mogą trwać od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2015 r.

9 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Formy mobilności Formy krótkie (min. 5 dni roboczych) Kursy szkoleniowe, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne Formy dłuższe (1 – 2 tygodnie) Wizyty studyjne, wymiany doświadczeń, hospitacje Formy długie (do 6 tygodni) Staże i praktyki typu job shadowing / work placements

10 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Dofinansowanie Dla uczestników: - koszty utrzymania, - podróży, - przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego Dla organizacji: koszty zarządzania projektem Koszty naliczane są w EUR, a następnie zostaną przeliczone na PLN Dofinansowanie: do 100% kosztów projektu

11 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Korzyści dla uczestników Okazja do pogłębienia wiedzy i zdobycia dodatkowych umiejętności w zakresie: metod nauczania przedmiotu; psychologii i pedagogiki; technologii informacyjno-komunikacyjnych; indywidualnych kwalifikacji zawodowych; znajomości języków obcych; organizacji i funkcjonowania szkół i placówek w Europie.

12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Korzyści dla instytucji z realizacji projektu Internacjonalizacja placówki poprzez włączenie jej do sieci instytucji edukacyjnych korzystających z europejskiej mobilności; Intensyfikacja współpracy międzynarodowej; Profesjonalizacja kadr; Włączenie mobilności zagranicznych do długofalowej strategii rozwoju instytucji; Stworzenie własnych instrumentów zapewniających jakość mobilności, dostosowanych do potrzeb; Dostosowanie oferty kształcenia i doskonalenia nauczycieli do potrzeb; Wypracowanie dobrych praktyk zarządzania instytucją.

13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Terminy składania wniosków 2 kwietnia 2013 r. 28 czerwca 2013 r. 28 października 2013 r.

14 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Strona projektu www.pokl.frse.org.pl www.pokl.frse.org.pl

15 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Dziękuję za uwagę Kontakt Koordynator Anna Dębska – adebska@frse.org.pladebska@frse.org.pl Anna Pokrzywnicka – apokrzywnicka@frse.org.plapokrzywnicka@frse.org.pl Monika Franaszek – mfranaszek@frse.org.plmfranaszek@frse.org.pl Agata Rogozik – arogozik@frse.org.plarogozik@frse.org.pl


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google