Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl 7 Program Ramowy i Fundusze Strukturalne w budowaniu regionów wiedzy i innowacji Małgorzata Snarska-Świderska Ewa Kuśmierczyk Michał Okapiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl 7 Program Ramowy i Fundusze Strukturalne w budowaniu regionów wiedzy i innowacji Małgorzata Snarska-Świderska Ewa Kuśmierczyk Michał Okapiec."— Zapis prezentacji:

1 www.kpk.gov.pl 7 Program Ramowy i Fundusze Strukturalne w budowaniu regionów wiedzy i innowacji Małgorzata Snarska-Świderska Ewa Kuśmierczyk Michał Okapiec

2 www.kpk.gov.pl Capacities – zdolności badawcze Infrastruktura badawcza Badania na rzecz MŚP Regiony wiedzy 126 M euro Potencjał badawczy 370 M euro Społeczeństwo oparte na wiedzy Współpraca Międzynarodowa

3 www.kpk.gov.pl Celem akcji jest wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich, a w szczególności wspieranie tworzenia i rozwoju regionalnych klastrów badawczych (research- driven clusters) i w ten sposób przyczynić się do rozwoju ekonomicznego i wzrostu zatrudnienia w regionach. CAPACITIES Regiony Wiedzy

4 www.kpk.gov.pl Co to jest „reserch-driven cluster” Działająca w określonym sektorze gospodarki grupa (konsorcjum) składająca się z: jednostek badawczych (publicznych jednostek badawczych, uniwersytetów, organizacji non-profit), localnych przedsiębiorstw (dużych firm, MŚP, mikroprzedsiębiorstw), władz regionalnych/localnych (także agencji rozwoju regionalnego), innych podmiotów, o ile jest to celowe (np. izby gospodarcze, banki).

5 www.kpk.gov.pl Regiony wiedzy (1) Wsparcie innowacyjnych „research-driven clusters” w Europie: 1 krok: Analiza stanu w zakresie istniejącego potencjału w zakresie badań i możliwości odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw (analiza SWOT) 2 krok: Opracowanie Planu Działania w zakresie działalności badawczej

6 www.kpk.gov.pl Regiony wiedzy (2) Inicjowanie powstania nowych klastrów i promowania systematycznej wymiany informacji Proponowane działania: –Analizy, warsztaty, konferencje dyskusje okrągłego stołu, grupy eksperckie –Spotkania i działania promocyjne, upowszechnianie informacji z wykorzystaniem internetu –Utworzenie nowych „research driven clusters”

7 www.kpk.gov.pl Regiony wiedzy Tematy, których powinna dotyczyć działalność klastrów: –Wykorzystanie badań naukowych i ich wyników przez przedsiębiorstwa –Badania i gospodarka obszarów wiejskich

8 www.kpk.gov.pl Konkursy w roku 2007 FP7-Regions-2007-1 Data zamknięcia konkursu: 24.04.2007 Budżet konkursu: 8.8M€ FP7-Regions-2007-2 Data zamknięcia konkursu: 24.04.2007 Budżet konkursu: 0.8M€

9 www.kpk.gov.plZasady FP7-Regions-2007-1  6 uczestników z przynajmniej 2 różnych krajów, należących do regionalnych bądź europejskich klastrów badawczych, zrzeszających uczelnie, centra badawcze, samorząd itd.  Zakres obszarowy: wszystkie regiony państw członkowskich (z włączeniem regionów konwergencji), a także państw stowarzyszonych  Chętnie widziana transregionalna i międzynarodowa współpraca  Umowa konsorcjum  Typ projektu – CSA (Support Actions)

10 www.kpk.gov.plZasady FP7-Regions-2007-2  Minimum 3 uczestników (1 instytut badawczy, 1 przedstawiciel władz lokalnych/regionalnych/państwowych i 1 przedsiębiorstwo)  Zakres obszarowy: wszystkie regiony państw członkowskich (z włączeniem regionów konwergencji), a także państw stowarzyszonych  Umowa konsorcjum nie jest wymagana  Typ projektu – CSA

11 www.kpk.gov.pl Informacje European Research Policy: http://www.cordis.lu/guidance/services.htm Innovating regions in Europe http://www.innovating-regions.org/http://www.innovating-regions.org/ Regional Dimension of ERA http://www.cordis.lu/era/regions.htm Dokumentacja konkursowa http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ Pytania do KE: research@cec.eu.intresearch@cec.eu.int

12 www.kpk.gov.pl Wnioskodawcy : Prywatna lub publiczna jednostka naukowa w regionie konwergencji lub peryferyjnym UE definiowana jako jednostka organizacyjna niezależna lub funkcjonująca w ramach instytucji naukowej mająca wyraźne ramy administracyjne i organizacyjne. Jednostka nie może być zależna lub być oddziałem organizacji mającej siedzibę w innym kraju. Potencjał badawczy (1)

13 www.kpk.gov.pl Konkursy w 2007r Publikacja konkursów: 22.12.2006 Data zamknięcia konkursów: 24.04.2007 Budżet: 25M€ + 8M€ dla konkursu dot. WBC Pełna dokumentacja konkursowa na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ Odpowiedzi na pytania: http://ec.europa.eu/research/enquiries

14 www.kpk.gov.pl Wsparcie dla realizacji Planu Działania określonego przez najwyższej jakości lub najbardziej obiecujące centra badawcze w obszarach tematycznych 7PR i obejmującego następujące obszary: Wymiana know-how i doświadczeń; Zaproszenie wizytujących doświadczonych naukowców; Poprawa wyposażenia naukowo-badawczego; Organizacja warsztatów i konferencji; Działalność promocyjna. Potencjał badawczy FP7-REGPOT-2007-1

15 www.kpk.gov.pl  Budżet: 23,5M€  Czas trwania projektu: 36 m-cy  Typ projektu: CSA (umowa konsorcjum nie jest wymagana)  Średnie dofinansowanie KE do projektu: 1,2M €  Wnioskodawcy : Prywatna lub publiczna jednostka naukowa w regionie konwergencji lub peryferyjnym UE definiowana jako jednostka organizacyjna niezależna lub funkcjonująca w ramach instytucji naukowej mająca wyraźne ramy administracyjne i organizacyjne. Jednostka nie może być zależna lub być oddziałem organizacji mającej siedzibę w innym kraju. FP7-REGPOT-2007-1

16 www.kpk.gov.pl Udostępnienie możliwości dokonywania ewaluacji jednostek badawczych w regionach konwergencji i peryferyjnych Ta akcja ma na celu utworzenie systemu ewaluacji, dzięki któremu każda jednostka badawcza może zostać oceniona przez zewnętrznych międzynarodowych ekspertów pod względem poziomu prowadzonych prac badawczych, personelu i infrastruktury oraz zdefiniować swój plan działania w celu poprawy potencjału badawczego. Potencjał badawczy FP7-REGPOT-2007-2

17 www.kpk.gov.pl  Budżet 1M€  Czas trwania projektu: 12 m-cy  Typ projektu: CSA  (umowa konsorcjum nie jest wymagana)  Przewidywany wkład ze strony KE: 0,2M €  Wnioskodawca: Prywatna lub publiczna jednostka naukowa w regionie konwergencji lub peryferyjnym UE definiowana jako jednostka organizacyjna niezależna lub funkcjonująca w ramach instytucji naukowej mająca wyraźne ramy administracyjne i organizacyjne. Jednostka nie może być zależna lub być oddziałem organizacji mającej siedzibę w innym kraju. Potencjał badawczy FP7-REGPOT-2007-2

18 www.kpk.gov.pl FP7-REGPOT-2007-3  Współpraca międzynarodowa z regionami peryferyjnymi oraz krajami bałkańskimi (Western Balkan Countries – WBC)  Minimum 3 uczestników: 1 z regionu konwergencji lub peryferyjnego UE, 1 z MS lub AC, 1 z WBC  Instrument: CSA  Budżet: 8M€  Maksymalny czas trwania projektu: 36 m-cy  Przewidywany średni wkład KE: 1,2M€

19 www.kpk.gov.pl Dodatkowe Informacje Badania europejskie: http://ec.europa.eu/research/ 7 Program Ramowy: http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm Informacje na temat programów i projektów badawczych: http://cordis.europa.eu/ RTD info magazine: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/

20 www.kpk.gov.pl Synergia źródeł finansowania Europejska Przestrzeń Badań i Innowacji Fundusze strukturalne 67 mld € 7PR 54,6 mld € CIP 3,6 mld € Regiony Wiedzy i Innowacji

21 www.kpk.gov.pl Wsparcie dla rozwoju infrastruktury badawczo - edukacyjnej Poziom europejski 7PR Capacities Research infrastructure Poziom krajowy PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.1: infrastruktura badawcza, Działanie 2.3: Infrastruktura informatyczna PO Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.1 Infrastruktura edukacyjna Infrastruktura uczelni wyższych Poziom regionalny 16 RPO Rozwój infrastruktury badawczej Rozwój infrastruktury edukacyjnej

22 www.kpk.gov.pl Wsparcie projektów edukacyjno-szkoleniowych Poziom europejski 7PR „PEOPLE” Działania „Marie Curie”: staże, centra szkoleniowe, kształcenie początkowe i ustawiczne, nagrody doskonałości, stypendia, partner- stwa między przemysłem a środowiskiem akademickim Poziom krajowy PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.2: Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki PO Kapitał Ludzki P II Rozwój zasobów ludzkich i Potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw P III Wysoka jakość systemu oświaty PIV Szkolnictwo wyższe i nauka Poziom regionalny PO Kapitał Ludzki P VIII Regionalne kadry gospodarki Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie Transfer wiedzy Regionalne Programy Operacyjne Szkolenia współfinansowane na zasadzie cross-financingu w ramach różnych typów działań

23 www.kpk.gov.pl Wsparcie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych Wsparcie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych Poziom europejski 7PR, „COOPERATION”; Instrument norweski, Instrument szwajcarski 7 PR Joint Technology Initiatives 7 PR, Capacities CIP EUREKA/ EUROSTARS Poziom krajowy PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4: projekty celowe (projekty systemowe PARP, NOT) Działanie 1.1 – projekty badawcze zamawiane Działanie 1.3 – projekty badawczo-rozwojowe o charakterze aplikacyjnym MNiSW Projekty badawcze, badawczo- rozwojowe, Krajowy Program Ramowy Poziom regionalny Regionalne Programy Operacyjne Działania w zakresie B+RT w centrach badań, Projekty badawcze dla przedsiębiorstw Międzynarodowe Projekty badawcze wspólne inicjatywy technologiczne Projekty badawcze dla mśp, Wpieranie innowacji (CIP)

24 www.kpk.gov.pl Projekty organizacyjne, analityczne, polityka rozwoju Projekty organizacyjne, analityczne, polityka rozwoju Poziom europejski 7PR, „CAPACITIES”; Regions of Knowledge CIP Program na rzecz Przedsiębiorczości I Innowacji Poziom krajowy PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.1: Foresight narodowy, Identyfikacja kierunków badań i sektorów gospodarki (foresight) Priorytet 5 – Dz. 51 – do 5.4 Klastry, sieci współpracy, wsparcie IOB, Ochrona własności intelektualnej PARPProjekt pilotażowy – wspieranie klastrów Poziom regionalny Regionalne Programy Operacyjne Klastry regionalne, sieci współpracy Wsparcie IOB Rozwój strategii, Tworzenie klastrów Wspieranie wszelkich Form innowacji - klastry

25 www.kpk.gov.pl Innowacyjne inwestycje w przedsiębiorstwach, projekty rozwojowe, wdrożeniowe, B+R Poziom krajowy i regionalny Projekty celowe - wdrożenia PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.1: Inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R Inwestycje PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach Działanie 4.4 Nowe innowacyjne inwestycje Inwestycje w sektorach nowoczesnych usług Regionalne Programy Operacyjne Działania Inwestycje w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z dziedziną badań i innowacji Inwestycje w MŚP

26 www.kpk.gov.pl Fundusze strukturalne Perspektywa budżetowa 2007-2013

27 www.kpk.gov.pl Cel: Konwergencja (EFRR, EFS, Fundusz Spójności) Przyspieszenie konwergencji gospodarczej regionów gorzej rozwiniętych będzie polegało na: –polepszeniu warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dzięki inwestowaniu w zasoby materialne i ludzkie; –innowacji i rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy; –dostosowaniu do zmian gospodarczych i społecznych; –ochronie środowiska; –efektywności administracyjnej.

28 www.kpk.gov.pl STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007-2015 Krajowy Program Reform Krajowy Raport nt. Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej Narodowa Strategia Spójności/NSRO Cel-tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, Wzrost zatrudnienia, wzrost spójności społecznej Gospodarczej i przestrzennej Polski. 16 RPO PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Krajowy Plan Strategiczny Rozwoju Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Rozwój Obszarów Wiejskich PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Program Konwergencji Inne Strategie (np.. Sektorowe I regionalne

29 www.kpk.gov.pl Priorytety NSS/NSRO  Infrastruktura,  Wsparcie innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy,  Zwiększanie liczby miejsc pracy,  Inwestycje w kapitał ludzki i system edukacji,  Rozwój mieszkalnictwa,  Wsparcie obszarów Polski Wschodniej,  Rozwój obszarów wiejskich,  Polepszenie jakości administracji.

30 www.kpk.gov.pl Narodowe Strategia Spójności na lata 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne Sektorowe programy operacyjne Wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce (perspektywa budżetowa 2007-2013) Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Innowacyjna gospodarka PO Infrastruktura i środowisko PO Pomoc techniczna Program Rozwoju Polski Wschodniej PO Kapitał ludzki 16 mld € 570 mln € 8 mld € 216 mln € 2,1 mld € 7 mld € 21,3 mld €

31 www.kpk.gov.pl PO Innowacyjna gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. I) PO Innowacyjna gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 1.3. Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Działanie 3.2. Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń Wyników B+R Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R W przedsiębiorstwach Działanie 4.3. Kredyt Technologiczny Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

32 www.kpk.gov.pl PO Innowacyjna gospodarka Priorytet 5. Dyfuzja innowacji Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 5.2. Wspieranie sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3. Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie 5.4. Zarządzanie własnością intelektualną Działanie 6.1. Paszport do eksportu Działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz stref inwestycyjnych Działanie 6.3. Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 5.1. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.4. Inwestycje w produkty Turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym PO Innowacyjna gospodarka – układ priorytetów i działań (cz. II) Priorytet 7. Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw. Wsparcie ma być przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury sieci łączności elektronicznej, budowę zintegrowanych platform usług publicznych, tworzenie publiczno-prawnych portali internetowych czy rozwój kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu. Działanie 6.5. System wsparcia rozwoju Polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

33 www.kpk.gov.pl Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 401,53 mln Eur UE + 70,86 mln Eur PL Typy projektów: Projekty foresight w zakresie: - Narodowego Programu Foresight - strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki, - opracowanie strategii Polskich Platform Technologicznych Projekty badawcze i rozwojowe zamawiane w obszarach tematycznych określonych w PO IG Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

34 www.kpk.gov.pl Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy 401,53 mln Eur UE + 70,86 mln Eur PL Typy projektów: Projekty foresight w zakresie: - Narodowego Programu Foresight - strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki, - opracowanie strategii Polskich Platform Technologicznych Projekty badawcze i rozwojowe zamawiane w obszarach tematycznych określonych w PO IG Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

35 www.kpk.gov.pl Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 – Wsparcie projektów badawczych na rzecz przedsiębiorców – 324,21 mln EUR UE + 57,21 mln EUR PL Typy projektów: Dofinansowanie projektów rozwojowych, Dofinansowanie uzyskania ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce. Dofinansowanie przygotowania studium wykonalności Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

36 www.kpk.gov.pl Priorytet 1 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych 331,21 mln EUR UE + 58,45 mln EUR PL Typy projektów: Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, konsorcja naukowe a także na zlecenie przedsiębiorców lub przez inne jednostki posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Możliwość zawarcia komponentu promującego wyniki projektu. (zastosowanie cross-financingu) Działanie będzie objęte regułami pomocy publicznej. 80% dla badań przemysłowych 60% dla prac rozwojowych

37 www.kpk.gov.pl P.4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Typy projektów: Prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych w ramach projektów celowych, w tym: opracowanie procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), testów, wstępnych badań rynku, testów rynkowych, przygotowanie wdrożenia i produkcji pilotażowej, małoseryjnej, uzyskanie certyfikatów, Wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku projektów celowych, Inwestycje, doradztwo i szkolenia niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 Szkolenia ogólne, specjalistyczne, indywidualne i grupowe – cross-financing

38 www.kpk.gov.pl Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 591,96 mln EUR UE + 104,46 mln EUR Pl Typy projektów: 1.Inwestycje – jednostki naukowe o wysokim potencjale badawczym, konsorcja naukowe (CZT, laboratoria świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw) 2.Inwestycje w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie sieci naukowych (CD) 3.Duże Obiekty Infrastruktury Badawczej – zgodnie z Mapą Drogową Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

39 www.kpk.gov.pl Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.2 – Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. 301,00 mln EUR UE + 53,12 mln EUR PL Typy projektów: Projekty w zakresie inwestycji, których efektem będzie: wytworzenie nowej wspólnej infrastruktury badawczej kilku jednostek naukowych przeniesienie infrastruktury naukowo-badawczej. Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

40 www.kpk.gov.pl Priorytet 2 – środki publiczne ogółem 1,314 mld Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.3 – Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Typy projektów: 1.Projekty w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej nauki obejmujące: - rozwój zaawansowanej infrastruktury sieciowej, - zakup zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne; 2.Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej obejmujące: - tworzenie i prowadzenie baz danych o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych - tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych, 3.Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego (systemy szkolenia na odległość, telemedycyny itp..) (Szkolenia i promocja w zakresie cross-financingu) Działanie może być objęte regułami pomocy publicznej.

41 www.kpk.gov.pl Priorytet 5: Dyfuzja innowacji Dz. 5.1: Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Doradztwo i szkolenia dotyczące podnoszenia jakości zarządzania strukturą organizacyjną (w tym koszty operacyjne), Doradztwo w zakresie przygotowania wspólnych planów rozwoju, Wspólne inwestycje w postaci zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. zakup i utrzymanie wspólnej platformy informatycznej, realizacja lub zamówienie wspólnych prac B+R, budowa i zakup wyposażenia dla laboratoriów do realizacji wspólnych prac B+R, opracowanie nowych produktów, prowadzenie wspólnych działań eksportowych), Działania marketingowe powiązań kooperacyjnych (promocja powiązań kooperacyjnych, udziału w imprezach promocyjnych i targowych).

42 www.kpk.gov.pl Priorytet 5: Dyfuzja innowacji Dz. 5.2: Wspieranie sieci proinnowacyjnych IOB o znaczeniu ponadregionalnym Działanie polega na wspieraniu budowy i rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu (IOB) o znaczeniu ponadregionalnym świadczących usługi w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej. Współpraca IOB w ramach sieci zapewni szeroki zakres oferty usługowej dla przedsiębiorstw i utrzymanie wysokiego poziomu jakości.

43 www.kpk.gov.pl Priorytet 5: Dyfuzja innowacji Dz. 5.3: Wspieranie ośrodków innowacyjności Działanie polega na wspieraniu inicjatyw realizowanych przez ośrodki zlokalizowane na obszarach o najwyższym potencjale rozwoju. Cel – świadczenie kompleksowych usług dla przedsiębiorców dążących do wprowadzania nowych rozwiązań i dla naukowców dążących do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

44 www.kpk.gov.pl Priorytet 5: Dyfuzja innowacji: Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną Typy projektów:  Dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski obejmujących koszty przygotowania, zgłoszenia oraz opłaty rejestracyjne (z wyłączeniem kosztów postępowań dotyczących uzyskania praw ochronnych na znaki towarowe),  Wsparcie instytucji lub organizacji zarządzających prawami własności intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii (z instytucji lub organizacji będących właścicielem praw intelektualnych do przedsiębiorstw)  Projekty doradcze związane z ochroną praw własności przemysłowej (uzyskanie, utrzymanie i wykonanie praw),  Projekty dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony IP, a także projekty informacyjne dotyczące metod i możliwości ochrony własności intelektualnej.

45 www.kpk.gov.pl Programy regionalne Przykłady działań w ramach programów regionalnych: 1.działania w zakresie Badań i Rozwoju Technologicznego w centrach badań oraz w MŚP. 2.Tworzenie i rozwój parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i nowych ośrodków proinnowacyjnych. 3.Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy miedzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP) 4.wsparcie specjalistycznego doradztwa dla MŚP przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych; 5.inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uczelnie, ośrodki badań i rozwoju technologicznego i przedsiębiorstwa

46 www.kpk.gov.pl Programy regionalne Przykłady działań w ramach programów regionalnych: 6.Tworzenie i rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania 7.Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących ośrodków wspierania przedsiębiorczości oraz ich sieci 8.wspieranie, modernizacja i zakupy infrastruktury badawczej 9.budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury edukacyjnej oraz naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką 10.Wyposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia

47 www.kpk.gov.pl Przydatne adresy www.kpk.gov.pl www.mwww.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.nauka.gov.pl

48 www.kpk.gov.pl Kontakt Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, ul. Świętokrzyska 21 www.6pr.pl Małgorzata Snarska-Świderska malgorzata.snarska@kpk.gov.plalgorzata.snarska@kpk.gov.pl Tel. +22 826 25 02 lub 828 74 83 w 273 Tel. Kom. 508 101 202

49 www.kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl 7 Program Ramowy i Fundusze Strukturalne w budowaniu regionów wiedzy i innowacji Małgorzata Snarska-Świderska Ewa Kuśmierczyk Michał Okapiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google