Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Mam szansę zaistnieć w dorosłym życiu realizowany jest w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem od 1 września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Mam szansę zaistnieć w dorosłym życiu realizowany jest w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem od 1 września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Mam szansę zaistnieć w dorosłym życiu realizowany jest w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem od 1 września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku. Obejmuje on 9 zadań. W zajęciach zorganizowanych w ramach projektu uczestniczy 160 uczniów.

2 C E L E PROJEKTU C E L E PROJEKTU : dostosowanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy i wspieranie uczniów w świadomych i właściwych wyborach dotyczących swej przyszłości; wzmocnienie atrakcyjności zajęć oraz poszerzenie oferty edukacyjnej; zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy w szczególności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, kompetencji lingwistycznych, ICT, przedsiębiorczości, unikania marginalizacji spowodowanej słabszymi wynikami w nauce i mniejszymi możliwościami intelektualnymi niektórych uczniów, wyrównywanie dysproporcji w trakcie procesu kształcenia;

3 kształtowanie postawy przedsiębiorczej, aktywnego i zarazem krytycznego myślenia; większe zainteresowanie ochroną środowiska; rozwój społeczeństwa informacyjnego; doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w celu samodzielnego i efektywnego poruszania się po rodzimym rynku pracy. wyrównywanie szans edukacyjnych; przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej; dostosowanie treści i sposobów nauczania do możliwości ucznia; poprawa efektywności nauczania; poprawa efektywności systemu kształcenia, doskonalenia oraz zatrudniania nauczycieli osiąganie wyższych wyników z egzaminu gimnazjalnego, zwiększenie liczby promowanych uczniów oraz uczniów o wysokich kompetencjach kluczowych

4 ZADANIA PROJEKTU: Zadanie 4: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki liczba uczestników: 36 ilość grup: 3 gr. I – uczniowie klas I gr. II – uczniowie klas II gr. III – uczniowie klas III opis grupy: uczniowie z największymi brakami programowymi cel zajęć: wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w procesie kształcenia podjęte działania: - zajęcia wyrównujące braki programowe; -Jesienne i Wiosenne Potyczki Matematyczne. -Uczestniczący w nich uczniowie mieli szansę zdobyć czołowe - miejsca i otrzymać nagrodę. Stali się najlepszymi w grupie.

5 Zadanie 5: Zajęcia socjoterapeutyczne liczba uczestników: 22 ilość grup: 2 gr. I – uczniowie klas II gr. II – uczniowie klas III opis grupy: uczniowie sprawiający problemy wychowawcze i pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych cel zajęć: - integracja i budowanie zaufania w grupie; - pomoc w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych; - rozwiązywanie konfliktów; -wzmocnienie poczucia własnej wartości, asertywności - i twórczego myślenia. podjęte działania: -zajęcia prowadzone metodą warsztatów, pracy w grupach, - twórczego wyrażania siebie w pracach plastycznych; - zajęcia na lodowisku, kręgielni; - wyjazdy do kina.

6

7 Zadanie 6: Zajęcia z matematyki z zastosowaniem technologii informacyjnej liczba uczestników: 13 ilość grup: 1 opis grupy: uczniowie klas I cel zajęć: - zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką; - poprawa wyników egzaminu gimnazjalnego. podjęte działania: - zajęcia z wykorzystaniem programu Cabri; - tworzenie plików w w/w programie; -wykorzystanie materiałów do poszerzania wiadomości - i umiejętności matematycznych; -formułowanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów - matematycznych przy pomocy technologii informacyjnej.

8

9 Zadanie 7: Koło ekologiczno-biologiczne liczba uczestników: 15 ilość grup: 1 opis grupy: uczniowie klas I-III gimnazjum cel zajęć: - poznanie przyrody Zawadzkiego; - uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody; - ochrona środowiska naturalnego. podjęte działania: - zajęcia na terenie szkoły; - zajęcia w plenerze pomocne w wykonaniu zielników przyrody; - warsztaty w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Pod dębami oraz na Kociej Górze służące wypracowaniu materiałów dotyczących form ochrony przyrody w Zawadzkiem; -inscenizacje teatralne z okazji Światowego Dnia Ziemi; -przeprowadzenie badań zanieczyszczeń pyłowych -w różnych miejscach Zawadzkiego i opracowanie -planu naprawczego usunięcia tych zanieczyszczeń.

10

11 Zadanie 8: Zajęcia polonistyczne z zastosowaniem ICT liczba uczestników: 17 ilość grup: 1 opis grupy: uczniowie klas I-III gimnazjum cel zajęć: -stworzenie sprzyjającego klimatu, w którym uczeń - podnosi poziom akceptacji siebie i otoczenia; - zdobywanie wiedzy o teatrze, filharmonii, muzeum, operze, kinie; -poznanie kompozycji publicystycznych form wypowiedzi, - min.: reportażu, sprawozdania, wywiadu, eseju, recenzji. - poznanie tajników prasy. podjęte działania: - zajęcia w pracowni informatycznej: wypracowanie materiałów do gazetki szkolnej Kuriera Łobuzów; wykonanie różnorodnych prezentacji multimedialnych na temat opery, kina, teatru, filmu, muzeum, filharmonii; wykonywanie prac plastycznych: plakatów na temat Kultura w życiu codziennym - grupowe wyjazdy na wybrane spektakle teatralne, musical; -udział w konkursach: Wiedzy o Teatrze, Kinie i Operze;

12

13 Zadanie 9 i 10: Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego liczba uczestników: 32 ilość grup: 3 opis grupy: uczniowie klas I-III gimnazjum cel zajęć: usprawnianie podstawowych umiejętności językowych takich jak: mówienie, czytanie, pisanie. podjęte działania: -zajęcia na terenie szkoły usprawniające umiejętności -z zakresu języka angielskiego i niemieckiego; -warsztaty językowe prowadzone przez Anglika -w Szkole Językowej International House w Opolu.

14 Kliknij, aby obejrzeć film

15 Zadanie 11: Zajęcia z przedsiębiorczości liczba uczestników: 10 ilość grup: 1 opis grupy: uczniowie klas III gimnazjum cel zajęć: - poznanie form działalności gospodarczej; -poznanie prawa konsumenta, zasad funkcjonowania -giełdy, rodzajów podatków bezpośrednich i pośrednich; -poznanie formalności towarzyszących zakładaniu -własnej firmy, ofert banków skierowanych do młodzieży; -kształtowanie umiejętności szacowania ryzyka -związanego z kredytem czy pożyczką; podjęte działania: - zajęcia problemowe na terenie szkoły; -spotkanie z przedsiębiorcą lokalnym, pracownikami -urzędu miejskiego; -spotkanie z pracownikami Banku Spółdzielczego -w Zawadzkiem, poznanie oferty rynku finansowego -skierowanego do młodzieży oraz zasad funkcjonowania banków.

16 Kliknij, aby obejrzeć film

17 Zadanie 12: Doradztwo zawodowe liczba uczestników: 10 ilość grup: 1 opis grupy: uczniowie klas III gimnazjum cel zajęć: -poznanie własnych umiejętności, predyspozycji -zawodowych, mocnych i słabych stron; - ćwiczenie umiejętności pisania cv i listów motywacyjnych; -poznanie wymagań (kryteriów rekrutacyjnych) - szkół ponadgimnazjalnych w regionie; - analiza cech grup zawodów; - porównywanie rodzajów zatrudnienia; -zapoznanie z ofertami pracy dostępnymi w lokalnych mediach -- spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimanzjalnych; - spotkanie z doradcą zawodowym; -wizyta w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem, -wysłuchanie wykładu nt. Jak zostać bankowcem? -wyjazd do Kędzierzyna Koźla w celu poznania oferty - szkół ponadgimanzjalnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

18

19 zdobycie umiejętności pisania, redagowania, organizowania pracy; usprawnienie umiejętności matematycznych oraz językowych (swobodne porozumiewanie się w języku angielskim i niemieckim); wzrost umiejętności posługiwania się językiem ojczystym; wzrost poczucia wartości uczniów, których do tej pory spotykały niepowodzenia; nabycie umiejętności komunikacyjnych oraz sprawności w zakresie technologii informacyjnej; wiara w siebie oraz w możliwość osiągania sukcesów; odnoszenie lepszych wyników w nauce; Osiągnięcie wyższych wyników z egzaminu gimnazjalnego

20 Wyniki próbnego egzaminu gimnazjalnego 2009 r. przeprowadzonego w lutym 2009 roku język niemiecki (max 50 pkt.) Średni wynik szkoły 30,1 pkt. Średni wynik w wojew ó dztwie 26,8 pkt. Średni wynik w kraju 25,7 pkt. język angielski (max 50 pkt.) Średni wynik szkoły 31,3 pkt. Średni wynik w wojew ó dztwie 30,1 pkt. Średni wynik w kraju 29,7 pkt. część matematyczno – przyrodnicza (max 50 pkt.) Średni wynik szkoły 24,5 pkt. Średni wynik w wojew ó dztwie 24 pkt. Średni wynik w kraju 24 pkt.

21 Wyniki E-testu - próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego drogą elektroniczną 2 kwietnia 2009 część humanistyczna (max 50 pkt.) Średni wynik szkoły 37 pkt. Średni wynik w kraju 33 pkt. język niemiecki (max 50 pkt.) Średni wynik szkoły 29 pkt. Średni wynik w kraju 25 pkt. część matematyczno – przyrodnicza (max 50 pkt.) Średni wynik szkoły 35 pkt. Średni wynik w kraju 30 pkt. język angielski (max 50 pkt.) Średni wynik szkoły 36 pkt. Średni wynik w kraju 29 pkt.

22


Pobierz ppt "Projekt Mam szansę zaistnieć w dorosłym życiu realizowany jest w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem od 1 września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google