Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany przez."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany przez UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU w partnerstwie z COMBIDATA Poland

3 PATRONAT Podlaski Kurator Oświaty Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Pomorski Kurator Oświaty Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty

4 CEL PROJEKTU rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości

5 Uzasadnienie projektu NISKI POZIOM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW: niezadowalające wyniki egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno-przyrodniczej według sprawozdania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2008r. uczniowie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko- pomorskiego uzyskali oceny poniżej średniej krajowej. słabo rozwinięte umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania zadań i problemów wymagających analitycznego, logicznego, międzyprzedmiotowego myślenia, stosowania wiedzy w praktyce /Źródło:Sprawozdania CKE, OKE w Łomży i Gdańsku 2006-2008/.

6 NIECHĘĆ DO MATEMATYKI I KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH ŚCISŁYCH gimnazjaliści niechętnie uczą się matematyki, uważają ją za trudny przedmiot spadek zainteresowania uczniów szkołami technicznymi i studiami wyższymi inżynieryjno-technicznymi. /Źródło: Raport Kapitał intelektualny Polski 2008/.

7 NISKI POZIOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UCZNIÓW w szkołach nie podejmuje się treści związanych z funkcjonowaniem firmy, rynkiem i instrumentami finansowymi oraz nie kreuje się postaw aktywnych i przedsiębiorczych /Źródło: Przedsiębiorczość- Edukacja nr 5/2008/.

8 MAŁA ILOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ nauczanie w gimnazjach oparte jest o rywalizację i indywidualny sukces jednostek w szkołach brakuje pracy zespołowej /Źródło: Raport diagnoza szkolna 2008r/.

9 NIEZBĘDNE ZMIANY SPOSOBU NAUCZANIA sposób nauczania w szkołach pomimo zmian programowych w dalszym ciągu opiera się na wiedzy encyklopedycznej dominuje podejście teoretyczne i wiedza książkowa /Źródło:E-mentor nr 3/2007/.

10 CEL OGÓLNY PROJEKTU: rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości

11 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: rozwój kompetencji matematyczno- przyrodniczej i przedsiębiorczości uczniów w zakresie umożliwiającym kontynuację nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, liceach lub technikach, w tym o profilach matematyczno- przyrodniczym uzyskanie przez uczestników zespołów matematyczno- przyrodniczych wysokich ocen na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno- przyrodniczej wzrost zainteresowania uczniów dalszym kształceniem o profilu technicznym, matematyczno- przyrodniczej lub przedsiębiorczości nabycie umiejętności pracy w zespole, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego i logicznego myślenia wzrost wykorzystywania przez uczniów Internetu i e-learningu w procesie samokształcenia

12 GRUPA DOCELOWA 2559 uczniów gimnazjów 4 województw rozwijanie Kompetencji Kluczowych przez 3 lata szkolne utworzenie ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego koordynowanego przez Uniwersytet w Białymstoku i realizowanego we współpracy z uczelniami wyższymi województw objętych projektem w skład Szkolnego Ruchu Naukowego weszło 200 Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych i 16 Uczelnianych Zespołów Badawczych

13 REZULTATY PROJEKTU -utworzenie Szkolnego Ruchu Naukowego we współpracy 3 uczelni wyższych, -opracowanie Biblioteki Kompetencji obejmującej 120 tematów projektów wraz z konspektami, 120 modułów e-learning (60 kompetencji matematyczno-przyrodniczej i 60 z kompetencji przedsiębiorczość), -opracowanych1000 projektów Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych, 48 projektów Uczelnianych Zespołów Badawczych, 216 e-kronik prac zespołów, 32 projektów zrealizowanych w trakcie wakacyjnych obozów naukowych -zrealizowanie w ramach Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych: 50000 godz. zajęć metodą projektu, 8000 godz. wykładów pokazowych, 24 godz. wykładów na festiwalach naukowych -zorganizowano 6 festiwali naukowych podsumowujących pracę Szkolnych Zespołów Kompetencyjnych -zrealizowano w ramach Uczelnianych Zespołów Badawczych: 2400 godz. zajęć metodą projektu, 60 godz. semestralnych wykładów naukowo-badawczych, 32 jednostki (16 grup x 2 obozy) obozów naukowych -przygotowano portal projektu, a na nim: Newsletter, Baza Wiedzy, FAQ, Forum, Galeria -zrealizowano 400 godz. mentoringu -wykorzystano min.30 modułów e-learning przez min.80% beneficjentów

14 REZULTATY PROJEKTU -rozwinięcie kompetencji kluczowych w obszarach: matematyczno-przyrodniczym i przedsiębiorczości potwierdzonych badaniami testowymi -uzyskanie przez uczniów z zespołu kompetencji matematyczno-przyrodniczej ocen wyższych od średniej w szkole na egzaminie gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej -nabycie umiejętności samokształcenia z wykorzystaniem e-learningu -wzrost zainteresowania kontynuacją nauki na kierunkach o profilu matematyczno-przyrodniczym uczniów z zespołów kompetencji matematyczno-przyrodniczej -rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego i logicznego myślenia

15

16

17

18

19

20


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google