Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy uczestników seminarium upowszechniającego projekt „Pomoc Społeczna - Skuteczna” Wrocław, 29.12.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy uczestników seminarium upowszechniającego projekt „Pomoc Społeczna - Skuteczna” Wrocław, 29.12.2008."— Zapis prezentacji:

1 Witamy uczestników seminarium upowszechniającego projekt „Pomoc Społeczna - Skuteczna” Wrocław,

2 „Pomoc Społeczna - Skuteczna”
Projekt „Pomoc Społeczna - Skuteczna”

3 Projekt „Pomoc Społeczna – Skuteczna”
Projekt współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach priorytetu 2.4 „Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych”. Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

4 Pomoc Społeczna - Skuteczna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane projektu Projekt: Pomoc Społeczna - Skuteczna Beneficjent: Gmina Wrocław Projekt realizowany przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Okres realizacji projektu: Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

5 Finansowanie Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

6 Całkowity koszt projektu: Norweski Mechanizm Finansowy 572 988 Euro
Budżet projektu: Całkowity koszt projektu: Euro Gmina Wrocław Euro Norweski Mechanizm Finansowy Euro Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

7 w zakresie pomocy społecznej na szczeblu powiatowym i gminnym
Cel główny: Wzmocnienie i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej działającej w zakresie pomocy społecznej na szczeblu powiatowym i gminnym Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

8 Cel szczegółowy: Wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

9 Rozwój społeczny Projekt Pomoc Społeczna Skuteczna jest zgodny ze strategią rozwoju na szczeblu: KRAJOWYM REGIONALNYM LOKALNYM Narodowy Plan Rozwoju Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej Strategia rozwiązywania problemów społecznych Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

10 Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Projekt PSS jest zgodny z uchwaloną przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 6 lipca 2006r. Strategią rozwiązywania problemów społecznych, w świetle której konieczne jest podniesienie standardów jakości, funkcjonalności i efektywności struktur instytucjonalnych Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

11 Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej 2005-2013
Działania projektu „Pomoc Społeczna Skuteczna” są zgodne z celami nadrzędnymi DSIS, która jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze polityki społecznej Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

12 Priorytet Strategii „Podnoszenie jakości świadczonych usług społecznych” w ramach którego głównym działaniem jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz kadr kierowniczych jednostek pomocy społecznej Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

13 Narodowy Plan Rozwoju 2007- 2013
Jednym ze strategicznych priorytetów Narodowego Planu Rozwoju jest „Wiedza i kompetencje” w którym wyraźnie zaznaczono wspieranie otwartości systemu edukacji poprzez doskonalenie zawodowe i kształtowanie kadr jako proponowany kierunek działań W ten sposób projekt Pomoc Społeczna - Skuteczna wpisuje się również w Narodowy Plan Rozwoju Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

14 Uczestnicy projektu Projekt skierowany jest do
400-osobowej grupy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego we Wrocławiu, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

15 Beneficjenci ostateczni
Kadra kierownicza Kadra wyspecjalizowana Administracja Księgowość Pracownicy Socjalni Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

16 Szkolenia i studia podyplomowe
W ramach projektu Pomoc Społeczna Skuteczna baneficjenci projektu wezmą udział w: STUDIACH PODYPLOMOWYCH realizowanych na uczelniach wrocławskich SZKOLENIACH: zawodowych, komputerowych, językowych i innych Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

17 Rodzaje Szkoleń SZKOLENIA
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

18 Moduły szkoleniowe W ramach projektu planowanych do realizacji jest 6 modułów szkoleniowych: szkolenia z zakresu prawa 17 szkoleń szkolenia psychoedukacyjne 8 szkoleń szkolenia językowe 3 szkolenia szkolenia z zakresu obsługi komputera 7 szkoleń szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 1 szkolenie Metody aktywizacji środowiska lokalnego i budowanie Programu Aktywności Lokalnej (PAL) Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

19 Prawo: Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa o finansach publicznych Ustawa o rachunkowości Kodeks Cywilny Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Ustawa prawo zamówień publicznych Akty prawne dotyczące zdrowia psychicznego Akty prawne dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych Ustawa o świadczeniach rodzinnych Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

20 Prawo: Akty prawne dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie
Akty prawne dotyczące rodziny (KRiO) Akty prawne dotyczące spraw mieszkaniowych Kodeks Postępowania Cywilnego Akty prawne dotyczące równości kobiet i mężczyzn w Polsce i UE Ustawa o promocji zatrudnienia Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o emeryturach i rentach z FUS Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

21 Psychoedukacyjne: Komunikacja interpersonalna jako podstawa obsługi klienta Praca z trudnym klientem Obsługa klienta niesłyszącego System motywacji Budowanie zespołu Radzenie sobie z stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Techniki negocjacji Superwizja Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

22 Komputerowe: MS Word na poziomie podstawowym MS Power Point
MS Excel na poziomie podstawowym MS Excel na poziomie zaawansowanym MS Power Point Program Płatnik Program Pomost Program Syriusz Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

23 Językowe: Język angielski na poziomie podstawowym
Język angielski na poziomie średniozaawansowanym Język angielski na poziomie zaawansowanym Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

24 Udzielanie pierwszej pomocy
Inne: Udzielanie pierwszej pomocy Metody aktywizacji środowiska lokalnego i budowanie Programu Aktywności Lokalnej (PAL) Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

25 Studia Podyplomowe: W ramach projektu „Pomoc Społeczna Skuteczna”
co najmniej 76 pracowników podejmie naukę na 18 kierunkach studiów podyplomowych renomowanych wrocławskich uczelni Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

26 Rodzaje studiów podyplomowych:
Rodzaj studiów Ilość semestrów Rachunkowość i kontrola finansowa 2 Pracownik samorządu terytorialnego Zarządzanie projektami unijnymi 1 Administracja publiczna w Polsce i w UE Organizacja pomocy społecznej Pracownik socjalny Mediacje i negocjacje Zarządzanie zasobami ludzkimi Psychologiczne kompetencje w zarządzaniu zespołem Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

27 Rodzaje studiów podyplomowych:
Rodzaj studiów Ilość semestrów Poradnictwo rodzinne 2 Socjoterapia 3 Profilaktyka i terapia uzależnień Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Diagnoza kliniczna i psychoterapia Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka Administrowanie sieciami komputerowymi Ochrona danych osobowych Prawo zamówień publicznych Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

28 Udział w studiach podyplomowych weźmie:
Beneficjent Udział w studiach podyplomowych weźmie: Kadra MOPS Kadra OAO Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

29 Zadania horyzontalne realizowane w projekcie
W aspekcie społecznym efektem osiągniętym po zrealizowaniu projekyu będzie: zdecydowany wzrost kompetencji, umiejętności i kwalifikacji kadry MOPS Zrównoważony rozwój W aspekcie ekonomicznym efektem szkoleń i studiów podyplomowych będzie usprawnienie funkcjonowania MOPS i polepszenie standardów obsługi klienta Równy status kobiet i mężczyzn Projektodawca będzie prowadził klarowną i uczciwą rekrutację, bez kierowania się płcią osób kwalifikowanych do szkoleń Dobre zarządzanie Odpowiednio opracowany proces organizacji i zarządzania projektem. Sprawne i rzetelne prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń finansowych Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

30 Struktura zarządzania
Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli Krajowy Punkt Kontaktowy Instytucja Pośrednicząca Beneficjent Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

31 Krajowy Punkt Kontaktowy
Instytucja sprawująca ogólny nadzór nad wykorzystaniem środków z Mechanizmów Finansowych tj. realizacją Programu Operacyjnego Funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego pełni : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

32 Zadania KPK: Zapewnienie informacji i promocji na temat Mechanizmów Finansowych Sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywaniem umów finansowych Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami darczyńców Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem wdrażania Programu Operacyjnego w tym zapewnienie prawidłowości wykonywania funkcji przez Instytucje Pośredniczące Zapewnienie skuteczności i prawidłowości wykorzystywania dostępnych środków finansowych Przygotowywanie rocznych raportów z wdrażania Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

33 Instytucja Pośrednicząca – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Zapewnienie prawidłowości zarządzania projektami Monitorowanie wdrażania projektów Wykrywanie nieprawidłowości i raportowanie o nich do KPK Informowanie opinii publicznej o wdrażanych projektach Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

34 Zarządzanie finansowe i kontrola
System zarządzania finansowego i kontroli środków pochodzących z Mechanizmów Finansowych pełnią: Krajowy Punkt Kontaktowy Instytucja Płatnicza – Ministerstwo Finansów Instytucja Audytu - MF Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

35 Struktura zarządzania projektem „Pomoc Społeczna - Skuteczna”
GMINA WROCŁAW Wnioskodawca MOPS WROCŁAW Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Instytucja Pośredniczącą ZESPÓŁ DS.ZARZĄDZANIA PROJEKTEM: Kierownik projektu Asystent kierownika Pracownik obsługi biura ZESPÓŁ MERYTORYCZNY ds. przygotowania zakresu i wymogów dotyczących realizacji poszczególnych szkoleń i studiów podyplomowych Pracownik ds. Finansowo - Księgowych Pracownik ds. prawnych Pracownik ds. zamówień publicznych Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

36 Zespół ds. zarządzania projektem:
Kierownik Projektu – odpowiada za terminowe, zgodne z harmonogramem koordynowanie realizacji i zarządzanie projektem na wszystkich jego etapach realizacji między innymi poprzez: przygotowanie i zatwierdzenie planu zarządzania projektem, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z podmiotami szkolącymi oraz wybór wykonawców (wspólnie z zespołem ekspertów), koordynację współpracy z wykładowcami i podwykonawcami, przeprowadzanie promocji projektu, nadzorowanie jakości projektu pod względem merytorycznym, ustalanie szczegółowego harmonogramu szkoleń i studiów badanie efektywności szkoleń Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

37 Zespół ds. zarządzania projektem:
Asystent kierownika projektu - do jego funkcji należy wspomaganie działań kierownika projektu, a także: Monitoring projektu Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu Organizacja szkoleń i studiów podyplomowych Promocja i rozpowszechnianie projektu Kontrolowanie dokumentacji pod względem formalnym Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

38 Pracownik biura Osoba odpowiedzialna za prowadzenie biura projektu:
Obsługa administracyjno-biurowa związana z realizacją projektu, Prowadzenie korespondencji Przygotowywanie materiałów szkoleniowych Organizacja szkoleń od strony technicznej Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

39 Pracownik ds. finansowo - księgowych
Osoba odpowiedzialna za rozliczenie finansowe projektu: Obsługa finansowo-księgowa Sporządzanie raportów finansowych Przygotowanie wniosku o płatność zgodnie z wytycznymi Mechanizmów Finansowych Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

40 Specjalista ds. obsługi prawej
Osoba odpowiedzialna za: Konsultacje w bieżących sprawach prawnych oraz analizę prawną zawieranych umów na potrzeby projektu Tworzenie regulaminów, zarządzeń, procedur na potrzeby projektu we współpracy z odpowiednimi działami Przygotowywanie umów z podmiotami zewnętrznymi mającymi brać udział w projekcie PSS we współpracy ze specjalistą ds.zamówień publicznych Prowadzenie korespondencji z firmami i podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań projektowych, po przeprowadzonych przetargach Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

41 Specjalista ds. zamówień publicznych
Osoba odpowiedzialna za: Planowanie zamówień publicznych we współpracy z kierownikiem projektu PSS specjalistą ds. zamówień publicznych MOPS Udział w prowadzonych negocjacjach we współpracy z powołaną Komisją Przetargową Prowadzenie korespondencji z firmami i podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań projektowych Realizacja procedur zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Pisemne dokumentowanie postępowań w ramach procedur związanych z zamówieniami publicznymi Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

42 Biuro projektu Plac Solidarności 1/3/5 Wrocław piętro 4, pok. 424
tel , 602

43 Dziękujemy za uwagę Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Pobierz ppt "Witamy uczestników seminarium upowszechniającego projekt „Pomoc Społeczna - Skuteczna” Wrocław, 29.12.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google