Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Posiedzenie Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Posiedzenie Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Posiedzenie Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 18 lipca 2005 roku

2 2 1

3 3 Fazy i ramy finansowe FAZY: akcesji ( ) spójności ( ) konkurencyjności ( ) RAMY FINANSOWE (szacunki dla okresu ): na wydatki rozwojowe16,7 – 18,1 mld zł własny potencjał regionu00,0 ~ 11,1 mld zł środki UE 05,6 –06,8 mld zł środki prywatne00,00 ~ 0,1 mld zł 2

4 4 Czasowe ramy aktualizacji określenie przez Sejmik Województwa trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii przyjęcie Założeń aktualizacji Strategii zakończenie konsultacji Założeń przyjęcie Raportu z realizacji Strategii I projekt zaktualizowanej Strategii do konsultacje I projektu zaktualizowanej Strategii II projekt zaktualizowanej Strategii od prace w Komisjach Sejmiku 3

5 5 Konsultacje Wstępnego projektu Czas trwania:07.04 – (5 tygodni) Formy:7 konferencji tematycznych (ok. 350 osób) Malbork, Starogard, Słupsk, Sopot, Chojnice, Gdańsk, Kościerzyna spotkania gremiów konsultacyjnych Pomorski Komitet Sterujący, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, Wojewódzka Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna, Rada Metropolitalna Zatoki Gdańskiej, Komisje Sejmiku konsultacje indywidualne (48 osób i instytucji) m.in. przy użyciu elektronicznego formularza uczestnika konsultacji społecznych prace eksperckie m.in. Prognoza oddziaływania na środowisko, Ocena ex-ante 4

6 6 największy przyrost naturalny w Polsce najwyższa dynamika eksportu w kraju 70% wartości regionalnej gospodarki powstaje w usługach sektor MŚP należy do najbardziej rozwiniętych w Polsce największy w kraju potencjał przemysłów morskich rolnictwo ma warunki dla bardzo różnorodnych form rozwoju prawie największy w Polsce odsetek osób z wyższym wykształceniem duży potencjał instytucji edukacyjnych, naukowych i pozarządowych wysokie walory środowiska przyrodniczego i kulturowego bogata spuścizna historyczna i etniczna silne tradycje i nowe formy współpracy bałtyckiej Sytuacja w województwie (1) 5

7 7 bardzo niski wskaźnik zatrudnienia wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych i na wsi słaba zdolność przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych najwyższe w Polsce wskaźniki przestępczości wysoka liczba korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe dostępność transportowa należy do najniższych w Polsce Sytuacja w województwie (2) wysokie zróżnicowania wewnątrz regionu wzrost gospodarczy nie niweluje dysproporcji 6

8 8 Wizja województwa w 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ZNACZĄCY PARTNER W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO REGION: czystego środowiska; wysokiej jakości życia; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej gospodarki partnerskiej współpracy kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych REGION KONKURENCYJNY REGION SPÓJNY REGION DOSTĘPNY 7

9 9 KONKURENCYJNOŚĆ SPÓJNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ Głównie sfera gospodarki Głównie sfera infrastruktury Głównie sfera społeczna Koncepcja układu Priorytetów Priorytety, Cele i Kierunki działań (1) 8

10 10 Priorytety, Cele i Kierunki działań (2) Priorytet I. KONKURENCYJNOŚĆ Cel strategiczny 1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji Cel strategiczny 2 Wysoki poziom edukacji i nauki Cel strategiczny 3 Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne Cel strategiczny 4 Efektywna sfera publiczna Cel strategiczny 5 Silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w układzie ponadregionalnym, głównie bałtyckim 9

11 11 Priorytety, Cele i Kierunki działań (3) Priorytet II. SPÓJNOŚĆ Cel strategiczny 1 Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej Cel strategiczny 2 Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo Cel strategiczny 3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Cel strategiczny 4 Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia Cel strategiczny 5 Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych 10

12 12 Priorytety, Cele i Kierunki działań (4) Priorytet III. DOSTĘPNOŚĆ Cel strategiczny 1 Efektywny i bezpieczny system transportowy Cel strategiczny 2 Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej Cel strategiczny 3 Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych Cel strategiczny 4 Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego 11

13 13 Podmioty zaangażowane w realizację SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA jako koordynator i organizator realizacji Strategii PARTNERZY: samorządy gmin i powiatów z obszaru województwa instytucje rządowe uczelnie wyższe organizacje pozarządowe organizacje przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu samorząd zawodowy, związki zawodowe inne regiony organizacje i instytucje zagraniczne i międzynarodowe Sieć współpracy instytucjonalnej na rzecz realizacji Strategii 12

14 14 strefy rozwojowe wzdłuż korytarzy transportowych przełamywanie luki transportowej Polski Północnej zintegrowane zarządzanie strefą brzegową obszary depresji społeczno-gospodarczej nowoczesny sektor przemysłów morskich sieciowe produkty turystyczne wszechstronny rozwój obszarów cennych przyrodniczo inwestycje, innowacje i rozwój oparty na wiedzy rozwój i współpraca dużych ośrodków i zespołów miejskich Ponadregionalne przedsięwzięcia rozwojowe 13

15 15 Odpowiedzialność za system ponosi Zarząd Województwa określono wstępne wymogi dla systemu określono podstawowy zestaw wskaźników monitorowania całościowa koncepcja systemu - w ciągu 6 miesięcy powołanie Rady Strategii - w ciągu 6 miesięcy utworzenie zespołu monitoringu i oceny System monitorowania i oceny realizacji 14

16 16 Strategia to dokument długofalowy Strategia nie definiuje projektów, ale kierunki rozwojowe Strategia powinna znaleźć trwałe miejsce w życiu regionu Kolejny krok to Regionalny Program Operacyjny formułujący działania i zadania (projekty) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 15


Pobierz ppt "Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Posiedzenie Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google