Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego
Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Posiedzenie Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 18 lipca 2005 roku

2 1

3 Fazy i ramy finansowe FAZY: akcesji (2004-2006) spójności (2007-2013)
konkurencyjności ( ) RAMY FINANSOWE (szacunki dla okresu ): na wydatki rozwojowe 16,7 – 18,1 mld zł własny potencjał regionu 00,0 ~ 11,1 mld zł środki UE 05,6 –06,8 mld zł środki prywatne 00,00 ~ 0,1 mld zł

4 Czasowe ramy aktualizacji
3 Czasowe ramy aktualizacji określenie przez Sejmik Województwa trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii przyjęcie Założeń aktualizacji Strategii zakończenie konsultacji Założeń ... przyjęcie Raportu z realizacji Strategii I projekt zaktualizowanej Strategii do konsultacje I projektu zaktualizowanej Strategii II projekt zaktualizowanej Strategii od prace w Komisjach Sejmiku

5 Konsultacje Wstępnego projektu
4 Konsultacje Wstępnego projektu Czas trwania: – (5 tygodni) Formy: 7 konferencji tematycznych (ok. 350 osób) Malbork, Starogard, Słupsk, Sopot, Chojnice, Gdańsk, Kościerzyna spotkania gremiów konsultacyjnych Pomorski Komitet Sterujący, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, Wojewódzka Komisja Urbanistyczno- Architektoniczna, Rada Metropolitalna Zatoki Gdańskiej, Komisje Sejmiku konsultacje indywidualne (48 osób i instytucji) m.in. przy użyciu elektronicznego formularza uczestnika konsultacji społecznych prace eksperckie m.in. Prognoza oddziaływania na środowisko, Ocena ex-ante

6 Sytuacja w województwie (1)
5 Sytuacja w województwie (1) największy przyrost naturalny w Polsce najwyższa dynamika eksportu w kraju 70% wartości regionalnej gospodarki powstaje w usługach sektor MŚP należy do najbardziej rozwiniętych w Polsce największy w kraju potencjał przemysłów morskich rolnictwo ma warunki dla bardzo różnorodnych form rozwoju prawie największy w Polsce odsetek osób z wyższym wykształceniem duży potencjał instytucji edukacyjnych, naukowych i pozarządowych wysokie walory środowiska przyrodniczego i kulturowego bogata spuścizna historyczna i etniczna silne tradycje i nowe formy współpracy bałtyckiej

7 Sytuacja w województwie (2)
6 Sytuacja w województwie (2) bardzo niski wskaźnik zatrudnienia wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych i na wsi słaba zdolność przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych najwyższe w Polsce wskaźniki przestępczości wysoka liczba korzystających ze świadczeń pomocy społecznej wysoka zachorowalność i umieralność na choroby nowotworowe dostępność transportowa należy do najniższych w Polsce wysokie zróżnicowania wewnątrz regionu wzrost gospodarczy nie niweluje dysproporcji

8 Wizja województwa w 2020 roku
7 Wizja województwa w 2020 roku WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ZNACZĄCY PARTNER W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO REGION: czystego środowiska; wysokiej jakości życia; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej gospodarki partnerskiej współpracy kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych REGION KONKURENCYJNY REGION SPÓJNY REGION DOSTĘPNY

9 Priorytety, Cele i Kierunki działań (1)
8 Koncepcja układu Priorytetów KONKURENCYJNOŚĆ SPÓJNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ Głównie sfera gospodarki Głównie sfera infrastruktury Głównie sfera społeczna

10 Priorytety, Cele i Kierunki działań (2)
9 Priorytet I. KONKURENCYJNOŚĆ Cel strategiczny 1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości i innowacji Cel strategiczny 2 Wysoki poziom edukacji i nauki Cel strategiczny 3 Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne Cel strategiczny 4 Efektywna sfera publiczna Cel strategiczny 5 Silna pozycja i powiązania Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta w układzie ponadregionalnym, głównie bałtyckim

11 Priorytety, Cele i Kierunki działań (3)
10 Priorytet II. SPÓJNOŚĆ Cel strategiczny 1 Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej Cel strategiczny 2 Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo Cel strategiczny 3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Cel strategiczny 4 Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia Cel strategiczny 5 Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych

12 Priorytety, Cele i Kierunki działań (4)
11 Priorytet III. DOSTĘPNOŚĆ Cel strategiczny 1 Efektywny i bezpieczny system transportowy Cel strategiczny 2 Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej Cel strategiczny 3 Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie słabych Cel strategiczny 4 Zachowanie i poprawa stanu środowiska przyrodniczego

13 Podmioty zaangażowane w realizację
12 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA jako koordynator i organizator realizacji Strategii PARTNERZY: samorządy gmin i powiatów z obszaru województwa instytucje rządowe uczelnie wyższe organizacje pozarządowe organizacje przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu samorząd zawodowy, związki zawodowe inne regiony organizacje i instytucje zagraniczne i międzynarodowe Sieć współpracy instytucjonalnej na rzecz realizacji Strategii

14 Ponadregionalne przedsięwzięcia rozwojowe
13 Ponadregionalne przedsięwzięcia rozwojowe strefy rozwojowe wzdłuż korytarzy transportowych przełamywanie luki transportowej Polski Północnej zintegrowane zarządzanie strefą brzegową obszary depresji społeczno-gospodarczej nowoczesny sektor przemysłów morskich sieciowe produkty turystyczne wszechstronny rozwój obszarów cennych przyrodniczo inwestycje, innowacje i rozwój oparty na wiedzy rozwój i współpraca dużych ośrodków i zespołów miejskich

15 System monitorowania i oceny realizacji
14 System monitorowania i oceny realizacji Odpowiedzialność za system ponosi Zarząd Województwa określono wstępne wymogi dla systemu określono podstawowy zestaw wskaźników monitorowania całościowa koncepcja systemu - w ciągu 6 miesięcy powołanie Rady Strategii - w ciągu 6 miesięcy utworzenie zespołu monitoringu i oceny

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Strategia to dokument długofalowy
15 Strategia to dokument długofalowy Strategia nie definiuje projektów, ale kierunki rozwojowe Strategia powinna znaleźć trwałe miejsce w życiu regionu Kolejny krok to Regionalny Program Operacyjny formułujący działania i zadania (projekty) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google