Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ale to już było…. Instrumenty finansowe dla inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ale to już było…. Instrumenty finansowe dla inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej."— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty finansowe dla inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

2 Ale to już było…

3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet IX: Infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działania: 9.1- Wysokosprawne wytwarzanie energii 9.2 – Efektywna dystrybucja energii 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 9.4 – Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 9.5 – Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 9.6 – Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych W zależności od działania dofinansowanie mogło sięgnąć 85% wartości zadania (dodatkowo w niektórych ograniczenie do 30, 40 lub 50 mln) Minimalna wartość projektu 10 lub 20 mln Instytucjami wdrażającymi są NFOŚiGW ( ) i Ministerstwo Gospodarki ( ) Z dniem r. Upłynął termin naboru do działania 9.6, był to ostatni z konkursów z dziedziny energetyki realizowany w ramach POIiŚ

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Działanie 5.4 „Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych” Działanie obejmuje projekty przyczyniające się do zwiększenia produkcji tzw. Zielonej energii Beneficjenci: jst; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym Dofinansowanie: dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych Minimalny wkład własny – 5% kosztów kwalifikowanych Minimalna wartość projektu – 1 mln zł Maksymalna wartość projektu – 10 mln zł W chwili obecnej konkursy zostały rozstrzygnięte. Pomorskie otrzymało ok. 200 mln zł jako premię wykonania jednak możliwość uruchomienia kolejnego naboru w tym działaniu jest jednak znikoma.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Działanie 5.5 „Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii” Beneficjenci: tak jak w poprzednim działaniu; dodatkowo spółki handlowe pełniące role operatora systemu dystrybucyjnego oraz spółki prawa handlowego prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło Dofinansowanie: dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych Minimalny wkład własny – 5% kosztów kwalifikowanych Minimalna wartość projektu – 1 mln zł W chwili obecnej konkursy zostały rozstrzygnięte. Pomorskie otrzymało ok. 200 mln zł jako premię wykonania jednak możliwość uruchomienia kolejnego naboru w tym działaniu jest jednak znikoma.

6 Ostatni nabór zakończył się 31 stycznia 2011r. Trwa ocena wniosków
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc udzielana jest m.in. na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Dofinansowanie: dotacja do 3 mln zł (do 75% kosztów kwalifikowanych). Beneficjenci: gminy lub jednostki organizacyjne jst (gmin). Ostatni nabór zakończył się 31 stycznia 2011r. Trwa ocena wniosków

7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie – Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej Pomoc można uzyskać w ramach realizacji zadania obejmującego „przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne” Dofinansowanie: dotacja od 100 tys. do 20mln zł (do 25/40/50% kosztów kwalifikowanych). Beneficjenci: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych będąca przedsiębiorcą wykonującym działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro Ostatni nabór zamknięto r. Możliwy ponowny nabór w roku 2011

8 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Beneficjenci: - jst oraz ich związki, - OSP, - podmioty świadczące usługi w ramach realizacji zadań własnych jst, - szkoły wyższe, - ZOZ-y, - związki wyznaniowe, kościoły, organizacje samorządowe prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz opieki społecznej Dofinansowanie: - dotacja (30% kosztów kwalifikowanych) - pożyczka (60% kosztów kwalifikowanych) Minimalny koszt zadania – 2 mln zł (5 mln zł dla projektów grupowych) Budżet programu: dotacja 550 mln zł; pożyczka 1,01 mld zł. W ramach pierwszego naboru dofinansowanie otrzymały 34 z 44 złożonych zadań na kwotę 141,7 mln (ze 176,3 mln wnioskowanych). W drugim naborze złożono 32 wnioski na łączną kwotę dotacji 130,2 mln zł. Ich ocena wciąż trwa.

9 System Zielonych Inwestycji część 2) - Biogazownie Rolnicze
NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 2) - Biogazownie Rolnicze Beneficjenci: Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych lub zwierzęcych oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej lub bezpośredniej. Dofinansowanie: Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych Pożyczka do 45% kosztów kwalifikowanych Minimalny koszt zadania – 10 mln zł Budżet: 200 mln zł dotacji i 300 mln pożyczek I konkurs zakończył się Zgłoszono 62 wnioski na 371,7 mln zł dotacji i 572,9 mln zł pożyczki. Ocena wciąż trwa. Pula środków w I konkursie (na dotacje)– 36 mln

10 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 3) – Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę Beneficjenci: Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów kogeneracji z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20MWt) Dofinansowanie: Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych Pożyczka do 45% kosztów kwalifikowanych Minimalny koszt zadania: 2 mln zł Budżet programu: 50 mln zł dotacji i 75 mln zł pożyczki I nabór zakończył się , zgłoszono 11 wniosków na 59,2 mln zł dotacji i 75,9 mln zł pożyczki (przy dostępnych 36 mln) Obecnie trwa ocena wniosków EC Wybrzeże

11 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 4) – Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej Beneficjenci: Podmioty podejmujące realizacje przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla umożliwienia podłączenia podmiotów wytwarzających energię odnawialną wiatrową do KSE. Dofinansowanie: dotacja w wysokości 200zł za każdy kW przyłączonej mocy ze źródeł wiatrowej energii odnawialnej , maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przekraczać 50 mln zł Budżet programu: 400 mln zł W dniu r. zakończył się nabór wniosków. Wpłynęły 2 na łączną kwotę dotacji 33,6 mln zł (dostępna pula to 43,7mln zł). Obecnie trwa ich ocena.

12 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 5) – Zarządzanie energią w budynkach niektórych podmiotów sektora finansów publicznych Beneficjenci: 1) Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe, 2) państwowe instytucje kultury, 3) instytucje gospodarki budżetowej. Dofinansowanie: dotacja do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych zadania Rodzaje przedsięwzięć: 1) termomodernizacja (w tym technologie OZE), 2) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przekraczać 2 mln zł Budżet programu: 500 mln zł Przewidywany termin naboru: przełom I i II kwartału 2011 r. Alokacja środków w pierwszym naborze: 50 mln zł

13 NFOŚiGW Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji – część 1. Rodzaje przedsięwzięć Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20MWt) Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źrodła rozproszone o mocy nie wyższej niż 3 MWe) wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych lub zwierzęcych. Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzania go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezośredniej Elektrownie wiatrowe o mocy nie wyższej niż 10 MWe Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych Elektrownie wodne o mocy nie wyższej niż 5 MWe Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy

14 NFOŚiGW Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji – część 1. Beneficjenci: podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Dofinansowanie: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych (w zakresie od 4-50 mln zł) Wartość przedsięwzięcia: min. 10 mln zł Budżet: 1,4 mld zł Oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (ok. 4%) Do tej pory ogłoszono 3 konkursy, 2 zostały rozstrzygnięte. W drugim złożono łącznie 87 wniosków (1,45 mld zł pożyczki), dofinansowanie otrzymało tylko 10 spośród z nich (177,2 mln pożyczki). 3 konkurs zakończył się r. Ocena trwa. Możliwość umorzenia pożyczki do 50% jej wielkości (w zależności od rentowności przedsięwzięcia).

15 NFOŚiGW Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji – część 2. Program umożliwiający zaciągnięcia przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na dofinansowanie zadań z zakresu OZE i wysokosprawnej kogeneracji

16 NFOŚiGW Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych W województwie Pomorskim kredytów udzielają 3 banki: Bank Ochrony Środowiska S.A. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Grupa BPS) - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (Spółdzielcza Grupa Bankowa) Beneficjenci: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej służącego do podgrzewania wody Dofinansowanie: dotacja 45% kapitału kredytu bankowego

17 Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystywanie energii”
NFOŚiGW Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystywanie energii” Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych Beneficjenci: przedsiębiorcy realizujący zadania mające na celu oszczędność energii Dofinansowanie: dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych Nabór: konkurs otwarty o charakterze ciągłym Całkowity budżet: 40 mln zł Rodzaje przedsięwzięć: kompleksowe audyty energetyczne i elektroenergetyczne, w których minimalna ilość zużycia energii w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła MWh/rok Dofinansowane mogą zostać audyty wskazujące na możliwość obniżenia zużycia energii o co najmniej 7%

18 Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystywanie energii”
NFOŚiGW Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystywanie energii” Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw Beneficjenci: przedsiębiorcy realizujący zadania mające na celu oszczędność energii Dofinansowanie: pożyczka do 70% kosztów kwalifikowanych Minimalny koszt: 5 mln zł Całkowity budżet: 780 mln zł Oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (ok. 4%) Rodzaje przedsięwzięć: inwestycje, modernizacje i ulepszenia mające na celu poprawę efektywności energetycznej Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia inwestycyjne rekomendowane w przeprowadzonym audycie, które zapewnią obniżenie zużycia energii o co najmniej 7%. Przykładowo: systemy zarządzania energią, energooszczędne urządzenia, tremomodernizacja, rekuperacja i odzysk ciepła z urządzeń, OZE, budowa/modernizacja wewnętrznych źródeł energii, modernizacja procesów przemysłowych.

19 WFOŚiGW w Gdańsku Formy dofinansowania
Działalność WFOŚiGW w Gdańsku umożliwia uzyskanie dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. POŻYCZKA DOTACJA DOPŁATA DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA LINIA KREDYTOWA W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA Szczegóły na stronie internetowej Funduszu w zakładce Zasady udzielania dofinansowania

20 WFOŚiGW w Gdańsku Pożyczka i dotacja
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych. Wyjątkiem są zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej gdzie dofinansowanie może sięgnąć 100%. W przypadku pożyczki możliwe jest jej umorzenie w wysokości 15 lub 30% Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania w formie pożyczki krótkoterminowej na utrzymanie płynności finansowej przy zadaniach realizowanych ze środków unijnych. Pożyczkę tę można uzyskać niezależnie od tradycyjnej pożyczki. Nie jest ona umarzalna.

21 WFOŚiGW w Gdańsku Konkursy Słoneczne Pomorze (nabór raz w roku)
Czyste powietrze Pomorza (nabór raz w roku) Zielona Energia (nabór ciągły) Konkursy z zakresu edukacji (nabór dwa razy w roku) Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe (nabór raz w roku) 21

22 Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”
WFOŚiGW w Gdańsku Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” Kontynuacja programu „Niska Emisja” z 2008 r. Cel programu: redukcja niskiej emisji na obszarach miejskich województwa pomorskiego Beneficjenci: gminy miejskie i miejsko wiejskie województwa pomorskiego (z wyłączeniem Trójmiasta) oraz podmioty realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną Zadania konkursowe: modernizacja źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, zastąpienie źródłami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą), lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

23 Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”
WFOŚiGW w Gdańsku Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” Zadania konkursowe – c.d.: zadania mogą dotyczyć źródeł w: budynkach jednorodzinnych stanowiących własność osób fizycznych, przeznaczonych w całości na cele mieszkaniowe budynkach wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe budynkach wielorodzinnych, stanowiących własność Gminy: do 30 kW – w odniesieniu do budynków jednorodzinnych, powyżej 30 kW – w odniesieniu do budynków wielorodzinnych Kondensacyjne kotły gazowe

24 Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” Pompa ciepła - parafia Kokoszkowy
WFOŚiGW w Gdańsku Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” Wysokość wsparcia: Maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż zł Kwota dofinansowania jest zależna od mocy urządzeń zainstalowanych w ramach modernizacji Wymagany udział środków własnych gminy w wysokości 5% „Dolne źródło” powietrznej pompy ciepła w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach Pompa ciepła - parafia Kokoszkowy Szczegóły na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku w zakładce konkursy

25 Konkurs „Słoneczne Pomorze”
WFOŚiGW w Gdańsku Konkurs „Słoneczne Pomorze” Regulamin Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie województwa Pomorskiego Dofinansowanie dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż zł Koszty kwalifikowane  dobór, zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych przy Orliku w Dzierzgoniu

26 Konkurs „Zielona Energia”
WFOŚiGW w Gdańsku Konkurs „Zielona Energia” Zadania z zakresu OZE i wysokosprawnej kogeneracji Minimalny koszt projektu: zł Maksymalny koszt projektu: zł Oprocentowanie: 3% rocznie (stałe) Okres finansowania: do 10 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki Okres karencji w spłacie rat kapitałowych od daty pierwszej wypłaty transzy – 18 miesięcy Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych Umorzenie pożyczki 10 % Środki na udzielane w ramach konkursu dofinansowanie pochodzą z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW

27 Kategorie inwestycji kwalifikujących się do wsparcia w ramach programu
- Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWc Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWel) Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków labo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWel - Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych - Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWel - Wysokosprawna kogeneracji bez użycia biomasy - Wytwarzanie ciepła w pompach ciepła - Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych - Wytwarzanie ciepła w instalacjach solarnych

28 WFOŚiGW w Gdańsku Linia kredytowa BOŚ
1. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, wysokość kredytu na jedną inwestycję nie może przekroczyć 400 000 zł Rodzaje zadań: - kotły opalane biomasą - pompy ciepła - rekuperatory - kolektory słoneczne - ogniwa fotowoltaiczne - hydroelektrownie - elektrownie wiatrowe Dopuszcza się dofinansowanie instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, rekuperatorów w nowobudowanych obiektach. 2. Inwestycje z zakresu modernizacji i budowy systemów grzewczych o mocy do 50 kW oraz przyłączenie do sieci miejskiej (węzły, przyłącza), wysokość kredytu na jedną inwestycję nie może przekroczyć 50 000 zł

29 To już jest koniec… Maciej Kazienko


Pobierz ppt "Ale to już było…. Instrumenty finansowe dla inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google