Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Instrumenty finansowe dla inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Instrumenty finansowe dla inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej."— Zapis prezentacji:

1 1 Instrumenty finansowe dla inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

2 Ale to już było…

3 Priorytet IX: Infrastruktura przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działania: 9.1- Wysokosprawne wytwarzanie energii 9.2 – Efektywna dystrybucja energii 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 9.4 – Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 9.5 – Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 9.6 – Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych Z dniem 31.03.2011r. Upłynął termin naboru do działania 9.6, był to ostatni z konkursów z dziedziny energetyki realizowany w ramach POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko W zależności od działania dofinansowanie mogło sięgnąć 85% wartości zadania (dodatkowo w niektórych ograniczenie do 30, 40 lub 50 mln) Minimalna wartość projektu 10 lub 20 mln Instytucjami wdrażającymi są NFOŚiGW (9.1-9.3) i Ministerstwo Gospodarki (9.4-9.6)

4 4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Beneficjenci: jst; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym Dofinansowanie: dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych Minimalny wkład własny – 5% kosztów kwalifikowanych Minimalna wartość projektu – 1 mln zł Maksymalna wartość projektu – 10 mln zł Działanie obejmuje projekty przyczyniające się do zwiększenia produkcji tzw. Zielonej energii W chwili obecnej konkursy zostały rozstrzygnięte. Pomorskie otrzymało ok. 200 mln zł jako premię wykonania jednak możliwość uruchomienia kolejnego naboru w tym działaniu jest jednak znikoma.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Beneficjenci: tak jak w poprzednim działaniu; dodatkowo spółki handlowe pełniące role operatora systemu dystrybucyjnego oraz spółki prawa handlowego prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło Dofinansowanie: dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych Minimalny wkład własny – 5% kosztów kwalifikowanych Minimalna wartość projektu – 1 mln zł W chwili obecnej konkursy zostały rozstrzygnięte. Pomorskie otrzymało ok. 200 mln zł jako premię wykonania jednak możliwość uruchomienia kolejnego naboru w tym działaniu jest jednak znikoma.

6 Dofinansowanie: dotacja do 3 mln zł (do 75% kosztów kwalifikowanych). Działanie – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Pomoc udzielana jest m.in. na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Beneficjenci: gminy lub jednostki organizacyjne jst (gmin). Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Ostatni nabór zakończył się 31 stycznia 2011r. Trwa ocena wniosków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

7 Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie – Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej Dofinansowanie: dotacja od 100 tys. do 20mln zł (do 25/40/50% kosztów kwalifikowanych). Beneficjenci: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych będąca przedsiębiorcą wykonującym działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro Pomoc można uzyskać w ramach realizacji zadania obejmującego przetwarzanie produktów rolnych na cele energetyczne Ostatni nabór zamknięto 09.09.2010r. Możliwy ponowny nabór w roku 2011

8 System Zielonych Inwestycji część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Beneficjenci: - jst oraz ich związki, - OSP, - podmioty świadczące usługi w ramach realizacji zadań własnych jst, - szkoły wyższe, - ZOZ-y, - związki wyznaniowe, kościoły, organizacje samorządowe prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz opieki społecznej Dofinansowanie: - dotacja (30% kosztów kwalifikowanych) - pożyczka (60% kosztów kwalifikowanych) Minimalny koszt zadania – 2 mln zł (5 mln zł dla projektów grupowych) Budżet programu: dotacja 550 mln zł; pożyczka 1,01 mld zł. W ramach pierwszego naboru dofinansowanie otrzymały 34 z 44 złożonych zadań na kwotę 141,7 mln (ze 176,3 mln wnioskowanych). W drugim naborze złożono 32 wnioski na łączną kwotę dotacji 130,2 mln zł. Ich ocena wciąż trwa. NFOŚiGW

9 System Zielonych Inwestycji część 2) - Biogazownie Rolnicze Beneficjenci: Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych lub zwierzęcych oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej lub bezpośredniej. Dofinansowanie: Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych Pożyczka do 45% kosztów kwalifikowanych Minimalny koszt zadania – 10 mln zł Budżet: 200 mln zł dotacji i 300 mln pożyczek I konkurs zakończył się 28.09.2010 Zgłoszono 62 wnioski na 371,7 mln zł dotacji i 572,9 mln zł pożyczki. Ocena wciąż trwa. Pula środków w I konkursie (na dotacje)– 36 mln NFOŚiGW

10 System Zielonych Inwestycji część 3) – Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę Minimalny koszt zadania: 2 mln zł Budżet programu: 50 mln zł dotacji i 75 mln zł pożyczki Dofinansowanie: Dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych Pożyczka do 45% kosztów kwalifikowanych I nabór zakończył się 28.10.2010, zgłoszono 11 wniosków na 59,2 mln zł dotacji i 75,9 mln zł pożyczki (przy dostępnych 36 mln) Obecnie trwa ocena wniosków NFOŚiGW EC Wybrzeże Beneficjenci: Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów kogeneracji z zastosowaniem wyłącznie biomasy (źródła rozproszone o nominalnej mocy cieplnej poniżej 20MW t )

11 System Zielonych Inwestycji część 4) – Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej W dniu 28.09.2010 r. zakończył się nabór wniosków. Wpłynęły 2 na łączną kwotę dotacji 33,6 mln zł (dostępna pula to 43,7mln zł). Obecnie trwa ich ocena. Beneficjenci: Podmioty podejmujące realizacje przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla umożliwienia podłączenia podmiotów wytwarzających energię odnawialną wiatrową do KSE. Dofinansowanie: dotacja w wysokości 200zł za każdy kW przyłączonej mocy ze źródeł wiatrowej energii odnawialnej, maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych zadania. Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przekraczać 50 mln zł Budżet programu: 400 mln zł NFOŚiGW

12 System Zielonych Inwestycji część 5) – Zarządzanie energią w budynkach niektórych podmiotów sektora finansów publicznych Beneficjenci: 1) Polska Akademia Nauk oraz utworzone przez nią instytuty naukowe, 2) państwowe instytucje kultury, 3) instytucje gospodarki budżetowej. Dofinansowanie: dotacja do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych zadania Rodzaje przedsięwzięć: 1) termomodernizacja (w tym technologie OZE), 2) wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przekraczać 2 mln zł Budżet programu: 500 mln zł Przewidywany termin naboru: przełom I i II kwartału 2011 r. Alokacja środków w pierwszym naborze: 50 mln zł NFOŚiGW

13 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji – część 1. Rodzaje przedsięwzięć -Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy nie wyższej niż 20MWt) -Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źrodła rozproszone o mocy nie wyższej niż 3 MWe) -wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych lub zwierzęcych. - Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzania go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezośredniej - Elektrownie wiatrowe o mocy nie wyższej niż 10 MWe -Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych -Elektrownie wodne o mocy nie wyższej niż 5 MWe -Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy NFOŚiGW

14 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji – część 1. Beneficjenci: podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Dofinansowanie: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych (w zakresie od 4-50 mln zł) Wartość przedsięwzięcia: min. 10 mln zł Budżet: 1,4 mld zł Oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (ok. 4%) Do tej pory ogłoszono 3 konkursy, 2 zostały rozstrzygnięte. W drugim złożono łącznie 87 wniosków (1,45 mld zł pożyczki), dofinansowanie otrzymało tylko 10 spośród z nich (177,2 mln pożyczki). 3 konkurs zakończył się 07.01.2011r. Ocena trwa. Możliwość umorzenia pożyczki do 50% jej wielkości (w zależności od rentowności przedsięwzięcia). NFOŚiGW

15 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji – część 2. Program umożliwiający zaciągnięcia przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na dofinansowanie zadań z zakresu OZE i wysokosprawnej kogeneracji

16 Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych W województwie Pomorskim kredytów udzielają 3 banki: - Bank Ochrony Środowiska S.A. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Grupa BPS) - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. (Spółdzielcza Grupa Bankowa) Beneficjenci: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej służącego do podgrzewania wody Dofinansowanie: dotacja 45% kapitału kredytu bankowego NFOŚiGW

17 Program Priorytetowy Efektywne wykorzystywanie energii Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych Beneficjenci: przedsiębiorcy realizujący zadania mające na celu oszczędność energii Dofinansowanie: dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych Nabór: konkurs otwarty o charakterze ciągłym Całkowity budżet: 40 mln zł Rodzaje przedsięwzięć: kompleksowe audyty energetyczne i elektroenergetyczne, w których minimalna ilość zużycia energii w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła 50 000 MWh/rok Dofinansowane mogą zostać audyty wskazujące na możliwość obniżenia zużycia energii o co najmniej 7% NFOŚiGW

18 Program Priorytetowy Efektywne wykorzystywanie energii Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw Beneficjenci: przedsiębiorcy realizujący zadania mające na celu oszczędność energii Dofinansowanie: pożyczka do 70% kosztów kwalifikowanych Minimalny koszt: 5 mln zł Całkowity budżet: 780 mln zł Oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych (ok. 4%) Rodzaje przedsięwzięć: inwestycje, modernizacje i ulepszenia mające na celu poprawę efektywności energetycznej Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia inwestycyjne rekomendowane w przeprowadzonym audycie, które zapewnią obniżenie zużycia energii o co najmniej 7%. Przykładowo: systemy zarządzania energią, energooszczędne urządzenia, tremomodernizacja, rekuperacja i odzysk ciepła z urządzeń, OZE, budowa/modernizacja wewnętrznych źródeł energii, modernizacja procesów przemysłowych. NFOŚiGW

19 19 WFOŚiGW w Gdańsku Formy dofinansowania -POŻYCZKA -DOTACJA -DOPŁATA DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW -POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA - LINIA KREDYTOWA W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA Szczegóły na stronie internetowej Funduszu w zakładce Zasady udzielania dofinansowania Działalność WFOŚiGW w Gdańsku umożliwia uzyskanie dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

20 Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych. Wyjątkiem są zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej gdzie dofinansowanie może sięgnąć 100%. W przypadku pożyczki możliwe jest jej umorzenie w wysokości 15 lub 30% Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania w formie pożyczki krótkoterminowej na utrzymanie płynności finansowej przy zadaniach realizowanych ze środków unijnych. Pożyczkę tę można uzyskać niezależnie od tradycyjnej pożyczki. Nie jest ona umarzalna. Pożyczka i dotacja WFOŚiGW w Gdańsku

21 21 WFOŚiGW w Gdańsku Słoneczne Pomorze (nabór raz w roku) Czyste powietrze Pomorza (nabór raz w roku) Zielona Energia (nabór ciągły) Konkursy z zakresu edukacji (nabór dwa razy w roku) Konkurs na projekty badawczo- rozwojowe (nabór raz w roku) Konkursy

22 Kontynuacja programu Niska Emisja z 2008 r. Cel programu: redukcja niskiej emisji na obszarach miejskich województwa pomorskiego Beneficjenci: gminy miejskie i miejsko wiejskie województwa pomorskiego (z wyłączeniem Trójmiasta) oraz podmioty realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną Zadania konkursowe: modernizacja źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, zastąpienie źródłami wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły opalane biomasą), lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Konkurs Czyste Powietrze Pomorza WFOŚiGW w Gdańsku

23 Zadania konkursowe – c.d.: zadania mogą dotyczyć źródeł w : budynkach jednorodzinn ych stanowiąc ych własność osób fizycznych, przeznaczon ych w całości na cele mieszkaniowe budynk ach wielorodzinn ych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe budynk ach wielorodzinn ych, stanowiąc ych własność Gminy: do 30 kW – w odniesieniu do budynków jednorodzinnych, powyżej 30 kW – w odniesieniu do budynków wielorodzinnych Kondensacyjne kotły gazowe Konkurs Czyste Powietrze Pomorza WFOŚiGW w Gdańsku

24 Wysokość wsparcia: Maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 400 000 zł Kwota dofinansowania jest zależna od mocy urządzeń zainstalowanych w ramach modernizacji Wymagany udział środków własnych gminy w wysokości 5% Pompa ciepła - parafia Kokoszkowy Dolne źródło powietrznej pompy ciepła w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach Szczegóły na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku w zakładce konkursy Konkurs Czyste Powietrze Pomorza WFOŚiGW w Gdańsku

25 Konkurs Słoneczne Pomorze Regulamin Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie województwa Pomorskiego Dofinansowanie dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 400 000 zł Koszty kwalifikowane dobór, zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem WFOŚiGW w Gdańsku Instalacja próżniowych kolektorów słonecznych przy Orliku w Dzierzgoniu

26 Konkurs Zielona Energia Minimalny koszt projektu: 500 000 zł Maksymalny koszt projektu: 10 000 000 zł Oprocentowanie: 3% rocznie (stałe) Okres finansowania: do 10 lat od wypłaty pierwszej transzy pożyczki Okres karencji w spłacie rat kapitałowych od daty pierwszej wypłaty transzy – 18 miesięcy Wysokość pożyczki: do 75% kosztów kwalifikowanych Zadania z zakresu OZE i wysokosprawnej kogeneracji WFOŚiGW w Gdańsku Środki na udzielane w ramach konkursu dofinansowanie pochodzą z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW Umorzenie pożyczki 10 %

27 Kategorie inwestycji kwalifikujących się do wsparcia w ramach programu - Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWc -Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWel) - Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków labo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych - Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWel - Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych - Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWel - Wysokosprawna kogeneracji bez użycia biomasy - Wytwarzanie ciepła w pompach ciepła - Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych - Wytwarzanie ciepła w instalacjach solarnych

28 1. Inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii, wysokość kredytu na jedną inwestycję nie może przekroczyć 400 000 zł Rodzaje zadań: - kotły opalane biomasą - pompy ciepła - rekuperatory - kolektory słoneczne - ogniwa fotowoltaiczne - hydroelektrownie - elektrownie wiatrowe Dopuszcza się dofinansowanie instalacji pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, rekuperatorów w nowobudowanych obiektach. 2. Inwestycje z zakresu modernizacji i budowy systemów grzewczych o mocy do 50 kW oraz przyłączenie do sieci miejskiej (węzły, przyłącza), wysokość kredytu na jedną inwestycję nie może przekroczyć 50 000 zł Linia kredytowa BOŚ WFOŚiGW w Gdańsku

29 To już jest koniec… Maciej Kazienko


Pobierz ppt "1 Instrumenty finansowe dla inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google