Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00."— Zapis prezentacji:

1 Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00

2 OSIĄGNIĘTE CELE, REZULTATY I PRODUKTY PROJEKTU Cel ogólny: Stworzenie warunków dla lepszego rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dla 600 uczniów szkół Gminy Barlinek (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa w Mostkowie, Publiczne Gimnazjum Nr 1) poprzez objęcie ich kompleksowymi działaniami w ramach niniejszego projektu (09.2010-06.2011). Cele szczegółowe: Cel 1: poprawa wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych: a więc głównie z zakresu języków obcych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i IT. Cel 2: podniesienie i wyrównanie poziomu wiedzy uczniów z zaległościami i opóźnieniami. Cel 3: zwiększenie motywacji do nauki i aspiracji edukacyjnych uczniów, zarówno tych najlepszych, jak i tych, którzy m.in. z opisanych powyżej powodów mają problemy w nauce. Cel 4: poprawa średnich wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach objętych projektem. Cel 5: poprawa atrakcyjności i efektywności nauczania w szkołach poprzez wykorzystanie multimediów na zajęciach

3 Informacja ogólna o projekcie: Wnioskodawca: GMINA BARLINEK Czas realizacji: 01.10.2010 r. – 31.08.2011 r. wartość projektu: 973 481,83 złotych Projekt w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu: WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ Beneficjenci: uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku i Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku. Cały projekt obejmuje 600 uczniów (49 % dziewcząt, 51 % chłopców) Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00

4 ZRZ z geografii ZRZ z technik komputerowych wyrównujące braki z biologii

5 Rezultaty i Produkty Produkty: 1. objęto wsparciem grupę ponad 600 uczniów z 3 szkół w tym z 1 położonej na terenie wiejskim. 2. praktycznie wdrożono 5120 uczestników zajęć 120, 80 i 60-cio godz. do pracy z learningiem: realizując min. 4800 h indywidualnej e-pracy. 3. zrealizowano 5030 h (w tym ponad 50% - 2580h z przedmiotów matemematyczno-przyrodniczych) zajęć dla 97 grup uczniów i 3 grup nauczycieli. 4. przekazano 600 uczniom BO podręczniki i dodatkowe materiały dydaktyczne. 5.wdrożono platformę elearningową do pracy z uczniami.

6 Rezultaty twarde: 1. projekt ukończyło (zdało wewnętrzny egz. końcowy) ponad 90% BO (w tym po 90% uczestniczących w zajęciach chł. i dz.) 2. zewnętrzny egz. (TELC) zaliczony został przez min. 80% BO (w tym 75%ch./dz.) 3. IPD przygotowane zostało przez 100% BO zajęciach doradztwa zawodowego. Pomiar dokonano poprzez - listy obecności, dzienniki zajęć, protokoły: egz. końcowych, przekazywania materiałów, posiłków, wycieczek oraz e-pracy uczestników zajęć. Rezultaty miękkie: a) uzyskano wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności BO w zakresie przedmiotów z zakresu kompetencji kluczowych: mat -przyrodniczych, IT oraz j. obcych - u 85% BO (w tym min 85% chł./dz.) – tak zrealizowano cele szczegółowe nr 1 i 4,

7 Porównanie wyników sprawdzianu z 2011 – 2010 szkoły podstawowe

8

9 W 2011 r. w szkołach objętych projektem uzyskano wyższy wynik od wyniku z 2010 r. w SP 1 o 2,08 pkt, w SP Mostkowo o 4,48 pkt. b) wyrównano braki w wiedzy z wybranych przedmiotów przez BO zajęć wyrównujących u min. 75% BO (w tym 75% chł./dz.)- tak zrealizowano cele szczegółowe nr 2 i 4, c) uzyskano poprawę aspiracji edukacyjnych, samooceny motywacji do nauki u min. 75% BO (w tym 75% chł./dz.)- realizacja celu szczegółowego nr 3 i 4 Pomiar uzyskiwanych rezultatów miękkich dokonano za pomocą: a) ankietowego badania postaw i samooceny BO na początku i na końcu projektu. W ankietach BO w punktowej skali ocenili własne postawy oraz poziom wiedzy w wybranej dziedzinie. Porównano oceny w ankietach co pozwoliło ocenić o ile wzrosły oceny wybranych parametrów i na ile udało się osiągnąć wzrost parametrów miękkich (rezultat c). b) testowy pomiarów przyrostu wiedzy wykonanych 2-krotnie. Test wstępny (gr 30, 60, 80 i 120h) miał postać testu kompetencji, a BO zdawali go na początku i końcu zajęć. Wyniki posłużyły pomiarowi przyrostu wiedzy. W przypadku zajęć wyrównujących były one porównane z wymaganiami programowymi (rezultat a i b).

10

11 B. Zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: 60h/gr (+5h learningu/os) dla - 27 grup x śr.10os. Głównym celem zajęć było rozwinięcie zainteresowań BO, nauka poszukiwania informacji i wyciągania z nich wniosków, a zatem m.in. umiejętności samodzielnej pracy – czego brakuje uczniom i często jest przyczyną niepowodzeń egzaminacyjnych. Zrealizowano zajęcia dla grup matematycznych, biologiczno-przyrodniczych, geograficznych, fizycznych i chemicznych. C. Zajęcia wyrównujące w wymiarze 30h/grupę – 32 grupy x śr. 5os. (bez elearningu)- dla uczniów nie radzących sobie z nauką i odstających od reszty. Zrealizowano zajęcia z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Zajęcia w tym bloku pozwoliły BO na zmniejszenie a nawet zniwelowanie różnic w wiedzy w stosunku do pozostałych uczniów i dadzą im szansę na drugi start – uzupełniwszy braki BO będą mogli w pełni korzystać z zajęć szkolnych, przez co otrzymali szansę na poprawę wyników w nauce.

12 D. Zajęcia z zakresu technik komputerowych: 60h/gr (+ 5h elearningu/os) dla - 5 gr x śr.10os. Zajęcia miały na celu w zależności od wieku BO opanowanie obsługi podstawowych programów biurowych, obsługa Internetu i poczty, wyszukiwanie informacji i edycja stron www. Metodyka: wykład, warsztat, elearning. E. Zajęcia wsparcia psychologicznego: 15h/gr dla - 10 gr x śr.10 osób. Zajęcia poświęcone były nauce kontroli i opanowania agresji (w tym elementy metody ART), koncentracji na wykonywanym zadaniu oraz technikom opanowania stresu szkolnego i radzeniu sobie ze szkolnymi niepowodzeniami. Udział w warsztatach pozwolił uczniom na pełniejsze wykorzystanie możliwości, jakie niesie im uczestnictwo w projekcie, a także zachęcał ich do bardziej aktywnej postawy w szkole. F. Szkolne ośrodki kariery: 15h/grupę dla - 4gr x śr. 10 osób. Podczas spotkań uczniowie pod okiem prowadzących zajęcia doradców uczyli się rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, a także podejmą próbę stworzenia swoich IPD – Indywidualnych Planów Działań dla osiągnięcia zakładanych celów edukacyjnych, a w przyszłości także zawodowych. Aby dodatkowo wspomagać proces nauczania: podnieść jego efektywność i atrakcyjność zakupiono tablice interaktywne, zestawy laptop+projektor+ekran, platformy do szkoleń elearningowych wraz z gotowymi e-treściami edukacyjnymi z języków obcych i informatyki. Wprowadzenie elementu indywidualnej nauki przed komputerem było nieocenionym bodźcem dla uczniów do zaangażowania się w pracę. Ponadto wykorzystanie elearningu stanowi precyzyjne narzędzie służące indywidualizacji nauczania: daje możliwość indywidualnego pomiaru wiedzy i - w zależności od wyników pomiaru – przygotowanie odpowiednich treści indywidualnie.

13 ZRZ z chemii

14 Wartością dodaną projektu było: a. trwała poprawa kontaktu rodziców ze szkołami, a także zwiększenie zainteresowania rodziców wynikami w nauce, dzięki akcji rekrutacyjnej (początek) i informacyjnej (w trakcie projektu), co powinno przełożyć się na poprawę wyników nauczania dzięki skumulowanym efektom pracy ucznia w szkole i w domu. b. poprawa efektywności (jakości) i atrakcyjności nauczania dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i przeszkoleniu nauczycieli w zakresie ich wykorzystywania. Realizacja części merytorycznej: A. Szkolenia językowe: A1.intensywne szkolenia dla młodzieży starszej w wymiarze 120h/gr (+ 20h elearningu/os) dla - 7 gr x 10 os, zakończone zewn. certyfikatem językowym TELC. A2.zajęcia rozwijające z zakresu j. obcych: 80h/gr (+15h elearningu/os) dla - 12gr x śr. 10os. Ze względu na specyfikę szkolenia językowe realizował zewnętrzny specjalistyczny podmiot szkoleniowy wyłoniony w trybie PZP w oparciu o główne kryterium doświadczenia w realizacji tożsamych szkoleń, który zapewni także pełną obsługę komponentu elearningowego oraz przeprowadził co najmniej 2-krotny testowy pomiar przyrostu wiedzy uczniów online. Cel – praktyczna komunikacja w j. obcym. Poprawa wiedzy, która powinna przełożyć się na wyniki egzaminacyjne

15

16 G. Aby poprawić jakość nauczania poprzez wykorzystanie multimedialnych środków dydaktycznych zorganizowano szkolenie z zakresu posługiwania się elearningiem i multimediami (zakupione śr. dydaktyczne): 40h/gr dla - 3 grup nauczycieli po śr. 10 os/gr. Rodzaj zajęć Liczba grup Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku Liczba grup Szkoła Podstawowa w Mostkowie Liczba grup Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku Języki obce: Szkolenie zakończone TELC – 120 h/grupa 1 grupa-6 grup Języki obce: Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym – 80h/ grupa 3 grupy4 grupy5 grup Wykaz zajęć i grup w poszczególnych szkołach.

17 ZRZ z biologii

18 Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze – 60 h/ grupa 10 grup6 grup11 grup Zajęcia wyrównujące zakończone egzaminem wewnętrznym – 30 h/grupa 12 grup8 grup12 grup Techniki komputerowe zakończone egzaminem wewnętrznym – 60 h/grupa 1 grupa 3 grupy Warsztaty wsparcia psychologicznego – 15 h/grupa 4 grupy2 grupy4 grupy Szkolny Ośrodek Kariery – 15 h/grupa --4 grupy RAZEM GRUP w szkołach312145 RAZEM GRUP w projekcie97

19 Łącznie w zajęciach wzięło udział 600 uczniów, którzy jednak mieli możliwość łączyć poszczególne formy wsparcia (np. zajęcia rozwijające różnych typów). Dlatego w Harmonogramie suma osób biorących udział w poszczególnych formach zajęć jest wyższa niż ogólna liczba Beneficjentów. W trakcie projektu odbywały się comiesięczne spotkania informacyjne z rodzicami, podczas których informowano ich o indywidualnych postępach uczniów. Zachęcano do uczestnictwa w spotkaniach także ojców. W trakcie spotkań przekazywano rodzicom wiedzę na temat równości szans płci, w tym m.in. kształtowania partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy. Zakupione podręczniki i wykorzystywane mat. dydaktyczne zostały dobrane w taki sposób, aby nie propagowały tradycyjnych ról społecznych i zawodowych poszczególnych płci. Jako uzupełnienie zajęć dydaktycznych, ale także jako nagrodę za pracę dla naszych uczniów zorganizowano wycieczki dla większości BO do Wolińskiego Parku Narodowego, lokalne przyrodniczo- krajoznawcze po powiecie Myśliborskim oraz do kina w Gorzowie Wlkp. W związku z przedłużeniem pobytu uczniów w szkołach objęto ich dodatkowym transportem i posiłkami.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte


Pobierz ppt "Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-32-014/10-00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google