Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty badawczo-wdrożeniowe przy współudziale DCZT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty badawczo-wdrożeniowe przy współudziale DCZT"— Zapis prezentacji:

1 Projekty badawczo-wdrożeniowe przy współudziale DCZT
Piotr Lisiecki, Dariusz Pióro DCZT sieć naukowo-gospodarcza „Energia” Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa
Rodzaje projektów ► Projekty typu foresight technologiczny ► Concerto II ► CERTIFEX ► technologie wodorowe: współpraca z HIRC ► sieci ponadregionalne: eccop.net ► Regionalny Program Operacyjny na lata : projekty zgłoszone do bazy UMWD ► Infrastruktura badawcza DCZT Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

3 DCSR – Sekcja Badań Prognostycznych Foresight technologiczny
prognozowanie kierunków rozwoju nauki i technologii w świecie prognozowanie rozwoju przestrzennego (np. sieć osiedleńcza, komunikacyjna, przemysłowa, usługowa) prognozowanie ekonomiczne, prognozowanie rynków szczegółowych (np. energii, finansów, zatrudnienia, itp.)

4 Foresight technologiczny (DCSR)
„Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” SPO WKP 1.4.5, (UMWD-DCZT, 1,2 mln zł) „Scenariusze rozwoju technologii wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego” SPO WKP, (Poltegor-KGHM-DCZT) „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce” SPO WKP, (CUPRUM-KGHM-DCZT) „Foresight w zakresie wytwarzania i recyklingu materiałów polimerowych i kompozytów” SPO WKP 1.4.5, (DCZT-GIG-AGH) Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

5 CONCERTO II 6 PR UE, Priorytet 6.1 Sustainable Energy Systems
Baltic Sea Sustainable Energy Communities - in Denmark, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia Partnerzy: DK, PL, LT, LV, EST Zakładany budżet: 600 k€ Cel projektu: szkolenia przedstawicieli gminy, lokalnego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, spółdzielni mieszkaniowej, społeczności w celu zwiększenia świadomości ekologicznej: założenia projektu i korzyści wynikające z jego realizacji zastosowanie odnawialnych źródeł energii ekobudownictwo Cel strategiczny: przygotowanie wniosku do 7 Programu Ramowego Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa
CONCERTO II Brzeg Dolny Osiedle Wawrzyn Liczba mieszkańców osiedla 1550 Moc elektrociepłowni 50 MW Paliwo: węgiel Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa
CERTIFEX Clean Energy&Renewebles through Trinational Initiatives and Financial Exchange (UE, IEE Lipsk – DCZT) Cel: transfer wiedzy w zakresie alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Teren działania: Niemcy-Czechy-Polska (Drezno-Liberec-Wrocław) Działania: określenie potencjału oraz szkolenia nt efektywności ekonomicznej wykorzystania biomasy Rezultaty: a) wzrost innowacyjności i konkurencyjności Regionu oraz stworzenie nowych transgranicznych "klastrów" technologicznych b) efektywne wykorzystanie obszarów rolniczych c) wzrost świadomości ekologicznej w Regionie Uczestnicy: przedsiębiorcy, inwestorzy, instytucje finansowe, władze lokalne Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa
Technologie wodorowe Projekty instalacji elektrolizerów wody (kraje Europy Wschodniej) Jednostki demonstracyjne małej mocy 0,5 kW – 10 kW Jednostki średniej mocy kW – 50 kW (do zabudowy w moduły) Jednostki dużej mocy kW - 1,5 MW Jednostki przemysłowe wielkiej mocy 1,5 MW – 3 MW RES-FC MARKET (IEE, HIRC Denmark) 10x300=3000 Ogniw Paliwowych (Wodór/Metanol/Biogaz) Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa
European Clustering and Cooperation net (eccop.net) (Komisja Europejska – sieci współpracy - Action 6, WFS – DCZT) Cel: Promocja formuł współpracy pomiędzy europejskimi MŚP, strategie wzmocnienia konkurencyjności MŚP oraz rozwoju ekonomicznego Regionu Priorytet: Wprowadzenie transgranicznej współpracy oraz informacyjnych platform internetowych. Teren działania: Polska– Niemcy – Austria – Włochy – Słowenia – Czechy – Estonia Działania: Organizacja seminariów i sesji informacyjnych Prowadzenie spotkań biznesowych podczas międzynarodowych targów branżowych Szkolenia na rzecz internacjonalizacji działań przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu Wzmocnienie istniejących transgranicznych sieci współpracy Promocja w celu zwiększenia liczby przedsiębiorstw korzystających z działań w ramach tego projektu Rezultat: Wzmocnienie współpracy ekonomicznej regionów przygranicznych w nowych i starych krajach członkowskich Unii Europejskiej Uczestnicy: MŚP z sektora technologii wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii oraz Ochrony Środowiska Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

10 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny

11 Projekty zgłoszone do bazy UMWD
„Inwentaryzacja dolnośląskich składowisk odpadów oraz oczyszczalni ścieków, określenie składu biogazu, analiza kosztów inwestycyjnych przystosowania tych obiektów w celu generacji energii elektrycznej” Sfera: Sfera przestrzenna. Priorytet: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki. Działanie: Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych i przemysłowych na środowisko. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

12 Projekty zgłoszone do bazy UMWD
„Modernizacja istniejących i budowa nowych, lokalnych dolnośląskich elektrociepłowni, zmiana z opalania węglowego na opalanie biomasą” Sfera: Sfera przestrzenna. Priorytet: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie : Rozbudowa i modernizacja systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

13 Projekty zgłoszone do bazy UMWD
„Identyfikacja obiektów, instalacji, urządzeń oraz środków transportu i łączności w wiodących firmach Dolnego Śląska dla wprowadzania energii odnawialnych i alternatywnych do i przy udziale przemysłu i sfery usług, wytypowanie przedsięwzięć pilotowych” Priorytet: 2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej z preferencją dla elektrowni wodnych. Działanie Rozbudowa i modernizacja systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

14 Projekty zgłoszone do bazy UMWD
„Opracowanie konstrukcji podzespołów elektrowni wodnych i wiatrowych oraz współpraca z wytwórcami i inwestorami przy wdrożeniach” Sfera: Sfera przestrzenna. Priorytet: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie: Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej z preferencją dla elektrowni wodnych. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

15 Projekty zgłoszone do bazy UMWD
„Intensyfikacja wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej z udziałem nowych typów kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych” Priorytet: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie: Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej z preferencją dla elektrowni wodnych. Działanie: Rozbudowa i modernizacja systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

16 Projekty zgłoszone do bazy UMWD
„Inwentaryzacja zasobów, ocena i badania wód geotermalnych na Dolnym Śląsku w celu ich gospodarczego wykorzystania” Priorytet: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Działanie Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej z preferencją dla elektrowni wodnych. Działanie Rozbudowa i modernizacja systemów grzewczych oraz alternatywnych źródeł ciepła. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

17 Projekty zgłoszone do bazy UMWD
„Określenie potencjalnych lokalizacji oraz uwarunkowań w zakresie budowy i modernizacji elektrowni wodnych i farm wiatrowych na Dolnym Śląsku. Analiza opłacalności ekonomicznej i możliwości realizacji inwestycji” „Budowa małych elektrowni wodnych na istniejących stopniach wodnych o mocy od 50 kW do 5 MW (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich stanach rzek.” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

18 Infrastruktura badawcza DCZT
Laboratorium wysokociśnieniowych konstrukcji kompozytowych-w trakcie akredytacji (I-19, PWr) STORHY (6 Program Ramowy / Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy). Przygotowywane projekty w zakresie infrastruktury DCZT: Saksońsko – Dolnośląskie Centrum Technologii Ochrony Środowiska (Rząd Saksonii-UMWD-UFZ Lipsk-DCZT) „Modernizacja i wyposażenie akredytowanego Laboratorium DCZT Badań Jakości Paliw” (SPO WKP, DCZT-Park Technol.) Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa

19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa
DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ Piotr Lisiecki, Dariusz Pióro DCZT sieć naukowo-gospodarcza „Energia” Eko-energetyka w Strategii Rozwoju Regionu Dolnośląskiego. Wrocław Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet Państwa


Pobierz ppt "Projekty badawczo-wdrożeniowe przy współudziale DCZT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google