Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurencja i współpraca – czy to możliwe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurencja i współpraca – czy to możliwe"— Zapis prezentacji:

1 Konkurencja i współpraca – czy to możliwe
Konkurencja i współpraca – czy to możliwe? Tworzenie dolnośląskiego systemu innowacji Mirosław Miller, Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

2 Zagadnienia Otoczenie europejskie/krajowe/regionalne
Perspektywa : szansa na sukces Wzrost konkurencyjności – wyzwanie dla regionów Nowe inicjatywy DCZT: DCSR, DolBioMat – EIT+ Dlaczego klastry? Koncepcja dolnośląskiego systemu innowacji Podsumowanie

3 Potencjał Dolnego Śląska
gospodarczy badawczy edukacyjny kulturowy instytucjonalny administracyjny biznesowy 3 mln mieszkańców 20 tys km2

4 Otoczenie europejskie
Odnowiona Strategia Lizbońska – 3% budżetu na B+R Budowa najbardziej konkurencyjnej gospodarki Wzmacnianie związków nauki i gospodarki - GOW Tworzenie uniwersytetów trzeciej generacji zdolnych do komercjalizacji wiedzy i wdrażania innowacji Nowe formy komercjalizacji wiedzy: spółki technologiczne, firmy spin-off, spin-out, inkubatory 7 Program Ramowy - budżet 54 mld EUR Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – CIP Inne inicjatywy Komisji Europejskiej

5 Otoczenie krajowe Widoczne efekty programu SPO WKP 2004-2006
Program „Kierunki rozwoju innowacyjności w Polsce” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: 9 mld EUR Program Wędka Technologiczna Ustawodawstwo: - ustawy o finansowaniu badań: integracja z gospodarką - utworzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - ustawa o brokerach patentowych - ustawa o prawie własności przemysłowej - …

6 Otoczenie regionalne Budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy na Dolnym Śląsku
Dolnośląska Strategia Innowacji Regionalny Program Operacyjny : 1,5 mld EUR European Institute of Technology (EIT+) silna pozycja w europejskiej przestrzeni badawczej (ERA) tradycje współpracy między sektorami B+R i gospodarką instytucje wspierające powiązania nauki i gospodarki (WCTT, WPT, inkubatory,…) współpraca ponadregionalna w zakresie transferu innowacji i technologii: Saksonia, Płn. Czechy Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

7 Jak tworzyć region innowacji i kreatywności ?
Wizja rozwojowa – foresight regionalny: strategie i plany rozwoju Integracja potencjału badawczego i innowacyjnego – centra kompetencji „ponad podziałami” Włączanie potencjału naukowego do procesów rozwojowych regionu – uniwersytet posthumboldtowski (trzeciej generacji) Wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych podmiotów i mechanizmów współpracy nauki, gospodarki i władz (sieci, klastry) Współpraca ponadregionalna – włączanie się do międzynarodowego systemu transferu wiedzy Tworzenie systemu karier dla najzdolniejszych absolwentów oraz „grantów powrotowych” Tworzenie instrumentów finansowania (venture capital, kredyty technologiczne)

8 Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT) Wybrane inicjatywy regionalne
Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Pilotowe sieci naukowo-gospodarcze Wrocławskie Centrum Badawcze DolBioMat DCZT jako zalążek Europejskiego Instytutu Technologicznego (inicjatywa EIT+)

9 Opracowania strategiczne – foresight regionalny
Dolnośląska Strategia Innowacji Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (ZPORR) - „Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” (SPO WKP) - „Foresight technologiczny materiałów i kompozytów polimerowych ” (SPO WKP) - „Analiza Regionalnych Strategii Innowacyjnych w krajach UE i ocena ich przydatności dla rozwoju Dolnego Śląska” (ZPORR) - „Biuro wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji” (ZPORR) - „Strategic Policy Intelligence Tools for Better S&T Investment Strategies in Europe’s Regions” (6 PR, koordynator – Steinbeis-Europa-Zentrum)

10 Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DCSR) Projekty - przykład
„Analiza Regionalnych Strategii Innowacyjnych w krajach UE i ocena ich przydatności dla rozwoju Dolnego Śląska” (finansowanie: ZPORR 2.6) przygotowanie strategii branżowych w Regionie przygotowanie strategii „celowanych” dla podmiotów i związków gospodarczych analiza aktualnej i postulowanej dostępności kształcenia na poziomie wyższym w Regionie opracowanie metodologii prognozowania skutków planowanych dużych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych opracowanie programu „Subregion miedziowy – stan obecny, zamierzenia”

11 Współpraca i integracja w Regionie: sieci naukowo-gospodarcze Doświadczenia UE
sprzyjają przepływowi aktualnej wiedzy z ośrodków sektora B+R do praktyki gospodarczej wywierają wpływ na tematykę prowadzonych badań zwiększają dofinansowanie zespołów naukowych

12 Pilotowe regionalne sieci DCZT (ZPORR 2.6)
Konsorcjum AM-UP-PWr-UWr „Transfer wiedzy pomiędzy sferą B+R a gospodarką Dolnego Śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo-gospodarczych” XII’2005 – IV’2007, budżet 1,3 mln zł technologie informatyczne w medycynie i służbie zdrowia (E-zdrowie) biotechnologia i zawansowane technologie medyczne (Biotech) energie alternatywne i odnawialne (Energia)

13 Oczekiwane rezultaty projektu - cele sieci
branżowy foresight technologiczny dla Regionu do roku 2020 branżowa strategia rozwoju Dolnego Śląska na lata regionalny program rozwoju branży (kształcenie, infrastruktura naukowo-badawcza, inwestycje) założenia do pilotowych projektów badawczo-wdrożeniowych oraz wskazanie źródeł ich finansowania raporty cząstkowe seminaria, konferencje bazy danych portal internetowy sieci sieci jako trwałe elementy systemu innowacji Regionu

14 Projekty przygotowane z udziałem DCZT i DCSR Projekty, które uzyskały finansowanie
Laboratorium Badań Strukturalnych DCZT (NMR 600) (KBN, konsorcjum AR, UWr, PWr, 4,5 mln zł) Wyposażenie Laboratorium Materiałów Zol-żelowych i Nanotechnologii DCZT (SPO WKP 1.4.3, DCZT-Wrocł. Park Technol., 4,7 mln zł) Wyposażenie laboratoriów DCZT opracowujących technologie leków opartych na agregatach lipidowych (SPO WKP 1.4.3, PWr-UWr, 4,9 mln zł) Transfer Wiedzy i Innowacji do Przedsiębiorstw Dolnego Śląska poprzez Staże podyplomowe Absolwentów Politechniki Wrocławskiej (ZPORR, wspólnie z Biurem Grantów PWr, 1,3 mln zł), Transfer wiedzy pomiędzy sferą B&R a gospodarką Dolnego śląska poprzez tworzenie regionalnych sieci naukowo-gospodarczych (ZPORR, 1,3 mln zł) Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (ZPORR, DCZT - UMWD, 1,1 mln zł) Biuro Wdrażania DoInośląskiej Strategii Innowacji (DCZT – UMWD, 2,3 mln zł) Znaczniki RFID w zastosowaniach do dóbr konsumpcyjnych oraz nośników dóbr niematerialnych (DCZT – Comex, rozwojowy, 1,7 mln zł) Łączność bezprzewodowa w zastosowaniach do systemów bezpieczeństwa w kopalniach miedzi (DCZT – KGHM, rozwojowy, 1,3 mln zł) Technologia LTCC w zastosowaniach do miniaturyzacji czujników (DCZT – Zamel, rozwojowy 1,4 mln zł) Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku (SPO WKP, 1,2 mln zł) Foresight technologiczny materiałów i kompozytów polimerowych (SPO WKP 1.4.5, GIG – AGH-DCZT, 1,0 mln zł) Ocena technologii stosowanych do produkcji ogniw słonecznych pod kątem celowości inwestycji w spółkę technologiczną (DCZT – KGHM, 110 kzł) European Clustering and Cooperation net – eccop.net (UE, WF Saksonia – DCZT, 52 k€) Strategic Policy Intelligence Tools for better S&T Investment in Europe's Regions (StratReg) (6 PR, Steinbeis Zentrum RFN - DCZT, 50 k€)

15 Projekty przygotowane z udziałem DCZT i DCSR Projekty, które nie otrzymały finansowania
Modernizacja i wyposażenie akredytowanego Laboratorium DCZT Badań Jakości Paliw (SPO WKP 1.4.3, DCZT-Wrocł. Park Technol., 3,6 mln zł) Baltic Sea Sustainable Energy Communities - in DK-PO-LI (6 FP-CONCERTO II, HIRC Dania – DCZT, 61 k€) Clean Energy&Renewebles through Traditional Initiatives and Financial Exchange CERTIFEX (UE, IEE Lipsk – DCZT, 50 k€)

16 Projekty przygotowane z udziałem DCZT i DCSR Projekty na listach indykatywnych PO IG
Zaawansowane molekularne urządzenia diagnostyczne – syntetyczne przeciwciała ze zdolnością rozpoznawania specyficznych białkowych markerów procesów nowotworowych (DCZT-Biotech, 6,5 mln EUR) Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat (DCZT, 120 mln EUR)

17 Centrum Badawcze DolBioMat Nowa jakość na regionalnej mapie sektora B+R
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Priorytet 2: kluczowe inwestycje naukowo–badawcze (1,4 mld €) Lista indykatywna dużych inwestycji: 4 inwestycje >50 mln € Wrocław: DolBioMat (DCZT) na sumę 120 mln € Zatwierdzenie przez Rząd Wstępna koncepcja zaprezentowana w Warszawie Konieczność zatwierdzenia przez Brukselę (do ) Realizacja inwestycji w latach ?

18 DolBioMat / EIT+ Założenia
integracja instytucjonalna EIT+ / DCZT / DolBioMat status prawny: spółka akcyjna uczelnie/Miasto/UMWD (EIT+ S.A.) środowiskowa jednostka naukowa jednostka podlegająca mechanizmom rynkowym – komercjalizacja wiedzy kierunki badań: - NanoMat: materiały zaawansowane, nanotechnologia - Bio: biochemia, biofizyka, biotechnologia - Info-Aplicata: informatyka stosowana silne powiązania z gospodarką Dolnego Śląska DolBioMat

19 DolBioMat / EIT+ Nowa jakość na regionalnej mapie sektora B+R
Kierunki – grupy naukowe grupy powoływane do zadań / projektów powoływanie grup na drodze otwartych konkursów liderzy zatrudniani na 3-5 lat, możliwe pozostanie w macierzystych jednostkach Laboratoria badawcze stałe elementy struktury kierownictwo niezależne od liderów grup naukowych średni personel zatrudniony na okresy zamknięte NanoMat: materiały zaawansowane i nanotechnologie Bio: biomateriały i zaawansowane technologie medyczne Info-Aplicata: zastosowania IT w nowych technologiach

20 DolBioMat / EIT+ Finansowanie
Koszty utrzymania: 40 – 50 mln zł rocznie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Wędka Technologiczna współpraca z innowacyjnymi przedsiębiorstwami programy unijne, w tym programy ramowe UE granty rozwojowe, celowe

21 DolBioMat / EIT+ Lokalizacja – Campus Pracze
łatwy dostęp z centrum miasta infrastruktura spełniająca nowoczesne wymagania możliwość rozbudowy

22 nauka business innowacje technologie
Koncepcja przekształcenia sieci DCZT Branżowe centra transferu technologii EIT+ nauka business innowacje technologie Dolnośląski Klaster Ekoenergetyczny (Fundacja Energia Ekologia Innowacje) Ogólnopolski Klaster e-Zdrowie (Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny S.A.) Sieć Biomed (Wrocławski Park Technologiczny) - branżowe, środowiskowe centrum kompetencji działające na styku nauka – gospodarka - business - innowacyjny klaster technologiczny związany statutowo ze środowiskiem akademickim Wrocławia oraz EIT+

23 Dolnośląski system innowacji - wizja
spółki technologiczne firmy spin-off instytucje finansowe innowacyjne przedsiębiorstwa biuro prawne firmy consultingowe Centrum Badawcze DolBioMat / EIT+ biuro patentowe parki technologiczne inkubatory Dolnośląskie CZT DCZT / DCSR / EIT+ uczelnie instytuty naukowe centra badawcze sieci naukowo-gospodarcze klastry technologiczne

24 Podsumowanie Dolnośląski system innowacji – cele i zadania
pomysł na włączanie potencjału naukowego Wrocławia do regionalnych przedsięwzięć rozwojowych (DCZT, DCSR, DolBioMat, EIT+) praktyczna realizacja procesu integracji rozproszonego potencjału naukowego Wrocławia tworzenie „masy krytycznej” niezbędnej dla skutecznego włączania środowiska naukowego Wrocławia do ERA przedsięwzięcie budujące przewagę konkurencyjną Dolnego Śląska oraz makroregionu w UE (z Saksonią i Płn. Czechami) wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji – wzmacnianie powiązań sektora nauki z innowacyjną gospodarką i businessem pierwszy etap organizacji wrocławskiego EIT+ na bazie przekształconego DCZT i projektu inwestycyjnego DolBioMat magnes przyciągający talenty i inwestycje high-tech

25 http://www.eit.pwr.wroc.pl http://www.dczt.wroc.pl


Pobierz ppt "Konkurencja i współpraca – czy to możliwe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google